Macht, Recht & Markt

Commercie rukt op bij massaclaims

Daarmee omzeilen deze partijen op een legale wijze het in Nederland geldende verbod op ‘no cure, no pay’, bevestigen advocaten en specialisten op het gebied van massaschadezaken.

Bron: FD 28 november 2017

Maar de juridische problemen waren overkomelijk …

Voor mij is het inmiddels helder dat ‘de vorsten des rijks, de overheden en stadhouders, de raadsheren en landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordonnantie te stellen, en een sterk gebod te maken’ en daarmee hebben zij zichzelf de ruimte gegeven om trouweloos en bedrieglijk te handelen met hun naaste medemens.

Gebruik van voorzieningen en instrumenten gebeurt strikt juridisch gezien correct, maar druist in tegen de doelstelling van de wetgever. In dit geval is dan ook sprake van misbruik en oneigenlijk gebruik. In de jaren 90 heeft Justitie er duidelijk voor gekozen een eigen visie/missie te volgen en daarmee is de burger tot de roof weggevoerd. Er wordt verondersteld dat ‘de Rijke’ het recht naar zijn hand kan zetten, maar vergist u niet. De ‘Rijke’ is in het bijzonder overgeleverd aan de heerszucht en rooftochten van Justitie. Justitie heeft een ‘Markt’ gevonden en met de wetgever prijsafspraken gemaakt.

Zoals gezegd is de burger weggevoerd tot de roof – verlokt – , maar ook de democratie zelf heeft geen bescherming. Het probleem is nog groter, want ook de Staat zelf is weggevoerd tot de roof …

Trouweloze Trouwbelofte …

 2 En het dacht Darius goed, dat hij over het koninkrijk stelde honderd en twintig stadhouders, die over het ganse koninkrijk zijn zouden;
 3 En over dezelve drie vorsten, van dewelke Daniël de eerste zou zijn, den welken die stadhouders zelfs zouden rekenschap geven, opdat de koning geen schade leed.
 4 Toen overtrof deze Daniël die vorsten en die stadhouders, daarom dat een voortreffelijke geest in hem was; en de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk.  ~  Daniël 6

In sommige Kerkgenootschappen en Evangelische gemeenten zoals de Revival Centres Holland beweert men dat ‘God’ zulke dingen niet meer doet …
Ik zal u even uit die waan of ‘illusie’ halen: Het komt uit de mens zelf voort! Persoonlijk ben ik ook uit ‘een droom‘ ontwaakt na een ervaring en een reeks aan gebeurtenissen welke te vergelijken is met hetgeen in 1 Samuël 18 beschreven staat.

Bij ons is er niets veranderd, we gaan nog steeds uit van de zelfde beginselen. God is ook nog steeds dezelfde, Hij staat nog steeds klaar om een ...  Revival Centres Holland

Psychose of Spiritueel ontwaken?

‘Mijn Voorstelling’ en hun ‘Bewoordingen’ leken uiterlijk overeen te komen. Hun ‘Voorstel’  en ‘Trouwgelofte’ heb ik aangenomen, maar schijn bedriegt en de vergissing kwam mij duur te staan.

Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheiding en kindertal. Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent. En hetzelfde geldt voor het in dit deel besproken onderwerp cultuur. ~ Grondbeginselen der Sociologie

In 3000 jaar is er niets veranderd? De mens of psychosociale organisatie is nog dezelfde. Burgers die te goeder trouw zijn en die misleid worden en bedrogen uitkomen, het is niets nieuws onder de zon. Geen enkele menselijke organisatie is hier vrij van – ongeacht wat iemand gelooft (of niet).

~ beschaamd zullen worden zij die zonder reden trouweloos handelen ~

In deze kan ik dan ook stellen dat ik ‘een zwerver’ (sinds 3 januari 2017 dakloos en mij te verantwoorden over schuldproblematiek) en Zijne Majesteit de Koning eenzelfde wedervaart …   In deze smeltkroes wordt ieder mens beproeft! Ook ik heb mij vergist en werd diep beschaamd; maar hoe verder? Moet ik in hun wegen wandelen omwille van rijkdom? In de 6de eeuw V.C. kwam iemand tot de uitlating dat ‘wie van het boze wijkt, stelt zich tot een roof’  ~  Jesaja.

Macht, Recht & Markt

er bestaat geen bevoegdheid dan die welke berust op een voorafgaand wetsbesluit (legaliteitsbeginsel);  ~  Gezag

Blijkbaar als men kans van slagen wil hebben moet men eerst iemand ‘buiten spel’ zetten. Een hoogleraar kwam in mei 2016 tot de volgende uitlating: “Alleen een Koning of Souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen.”

Sterker dan in andere landen worden in Nederland maatregelen genomen om de verzorgingsstaat om te vormen. Deze maatregelen behelzen vooral:  ~  Versobering

Vanwaar die haast? Leefde ik eertijds in een waan (onwetend, ongeleerd, voor dom gehouden) nu leven zij in ‘de’ waan …

9 Dan zult gij verstaan gerechtigheid, en recht, en billijkheden, en alle goed pad.
10 Als de wijsheid in uw hart zal gekomen zijn, en de wetenschap voor uw ziel zal liefelijk zijn;
11 Zo zal de bedachtzaamheid over u de wacht houden, de verstandigheid zal u behoeden;
12 Om u te redden van den kwaden weg, van den man, die verkeerdheden spreekt;
13 Van degenen, die de paden der oprechtheid verlaten, om te gaan in de wegen der duisternis;
14 Die blijde zijn in het kwaad doen, zich verheugen in de verkeerdheden des kwaden;
15 Welker paden verkeerd zijn, en afwijkende in hun sporen;
16 Om u te redden van de vreemde vrouw, van de onbekende, die met haar redenen vleit;  ~  Spreuken 2

Omstandigheden veranderen, maar het blijven dezelfde leerprocessen! In deze processen vertrouw ik …  (leermomenten)  Voor alles is een seizoen!

Dat ‘de’ Liefde blijve …   

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION