Inspanningsplan

Regelgeving en bestuur vanuit het Rijk

‘inspanningsverplichting-of-resultaatsverplichting’ – Wet & Recht

Het terugdringen van de discretionaire ruimte (beslissingsvrijheid) in het uitvoeringsproces door aanscherping van wet- en regelgeving, het benadrukken van plichten van burgers en de verdere bureaucratisering van de uitvoering van beleid.  Lees meer in 'Volgens Procedures'

Diverse huishoudens komen in de problemen a.g.v. het gebrekkig functioneren van de staat. Niet alleen wordt er slecht gepresteerd, ook maken functionarissen zoals leden van de Tweede Kamer misbruik en oneigenlijk gebruik van de voorzieningen. Het is de ‘Nationale Gewoonte’ of cultuur en wordt derhalve niet zo ervaren/gezien.
In diverse gevallen wacht de burger uitsluiting en kan hij (alleen of met zijn gezin) alleen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer indien hij gebruik maakt van de Wmo voor een maatschappelijke ondersteuningsplan. Veelal wordt men ook gestuurd naar de GGZ.
Burgers laten zich dit afpersen, zeker als zij een gezin hebben, om toch maar ‘opgevangen’ te worden. In geval de burger ernstig achtergesteld wordt en in geval door regelgeving en bestuur vanuit het Rijk en gehoor hieraan door de gemeente maar ook justitie (waarbij velen zich aan het recht onttrekken) dan kan het ook gebeuren dat men hem een schuldsanering afperst!
Middels het Wmo is het juridisch niet onoverkoombaar dat de gemeente een dief is met de dief … 

Vraag Wijzer Rotterdam …

Hieronder een e-mail aan de gemeente Rotterdam welke ik heb gedeeld met fracties in de Tweede Kamer. Van diverse burgers worden in een situatie die voor hen uitzichtloos is of waarin hun ‘de’ schuld wordt toegedicht en waarbij sprake is van uitsluiting en armoede maar in het bijzonder van een hoge psychosociale belasting en sociaal onrecht ook nog eens inspanningen vereist die nooit zijn doel gaat halen! Dit is bekend en staat van te voren vast. In 1999 had een studie al het een en ander kenbaar gemaakt – Versobering.

Voor diverse burgers is het bestaansrecht, ondanks werk en inkomen, ondermijnd! Zij zien géén goede uitkomst meer …

Tijdens de Meet-Up van Groen Links doet een jonge dame van 17 jaar een oproep. Zij spreekt van een burn-out. Nog géén twee weken later hoor ik dat een 15 jarige de hoogstpersoonlijke keuze maakt van zelfdoding. 'daarvan werd zijn geest verslagenDaniël 2! 
Van bepaalde praktijken die schadelijk zijn voor mijn medemens en in het bijzonder hun geestelijke gezondheid, de psychosociale belasting, heb ik schoon genoeg en ik u daarom ter verantwoording! Zeker, nadat de heer E. Bervoets mij in antwoord op mijn schrijven aangaande 'De Verwaarloosde Staat' heeft bericht dat het mijn individuele zorg betreft! 2 jaren zijn verstreken ...
Geachte heer/mevrouw, lezer/lezers, hoorder(s),

Ik zie nog een 'gemist' bericht op werk.nl. Hierin staat het volgende:

Als u wel in aanmerking komt voor een PW-uitkering dan is deze bijeenkomst niet vrijblijvend en verwachten wij u op de voorlichting:

Datum: maandag 13 november 2017
 Locatie: Heiman Dullaertplein 3, 3024 CA in Rotterdam (2e etage)
 Inlooptijd: 13:20 uur
 Start: 13:30 uur
 Einde: 16:00 uur
Deze bijeenkomst heb ik dus gemist. 

Verder staat hier het volgende:

Om te voorkomen dat u een PW uitkering moet aanvragen, kunt u zich die middag aanmelden voor de intensieve begeleiding door WW@Work bij uw zoektocht naar betaald werk. Er zijn jobhunters aanwezig met wie u nieuwe vacatures gaat bespreken. Neem hiervoor in ieder geval een aantal CV’s mee. De middag wordt afgesloten met een workshop waarin u tips krijgt om succesvol te kunnen solliciteren.
Van mevrouw .. .. (.. .. - Maatschappelijke Organisatie) heb ik begrepen dat er nog een brief naar mij onderweg zou zijn. Deze heb ik (nog) niet gezien. Zij heeft contact gehad met de heer H. Klapdoor over mijn situatie. 

Wanneer het gaat om 'tips om succesvol te solliciteren' dan mag uit de bijlagen blijken dat het mij aan bepaalde criteria ontbreekt! In de afgelopen maanden had er voldoende tijd geweest om bij te scholen. Nu blijkt dat o.a. 'vluchtelingen' met een bepaalde 'status' een voorkeursbehandeling krijgen en dat een burger als ik géén 'status' geniet en in ernstige mate achtergesteld wordt. Dusdanig dat ik na uitsluiting een beroep moest doen op de Wmo om aan het maatschappelijk verkeer weer deel te kunnen nemen. Aangezien dit onder afpersing kan worden gerekend ben ik niet voornemens de bijkomende extra lasten te betalen inmiddels ontvang ik van GGN mastering credit (incasso & gerechtsdeurwaarders) bericht aangaande een vordering (zie bijlagen).

Aangaande 'Voorlichting loopt met u mee tot het ravijn' kan ik mededelen dat indien ik de voorlichting van de Rijksoverheid en de gemeente Rotterdam had opgevolgd dan had mijn nu 21 jarige dochter met deze problematiek te maken gehad! In 'Volgens Procedures' en andere informatie op www.speelman.org waaronder 'Beoordeling Functioneren Gemeente Rotterdam' laat ik naar voren komen hoe de gemeentelijke ambtenaar een dief is met de dief en de burger bestaansrecht ontneemt! Ook justitie geeft daar aanleiding toe. Dat een jonge meid van 15 jaar de hoogstpersoonlijke keuze van zelfdoding maakt en dat een 17 jarige met een burn-out te kampen heeft is ook het gevolg van de huidige gang van zaken: Niet alleen ik, maar ook andere burgers maar ook organisaties zijn tot de roof weggevoerd. Burgers, gezinnen maar ook gemeenschappen en organisaties worden niet of onvoldoende gesterkt in eigen regie. Het Gezagontbreekt het aan kwaliteit en aan de bedoelde eisen die samengevat worden met de aanduiding democratische rechtsstaat!

Zij die zeggen te ondersteunen en bijstand te verlenen of anderszins van mening zijn dat zij dit doen schieten ruimschoots te kort. Maar door hun toedoen worden burgers als ik lasten toegeschreven! Het mag dan ook helder zijn, tenzij u géén gezond oordeel kunt vormen, dat een succesvolle sollicitatie niet garant staat voor een bestaansminimum! Wanneer het gaat om "algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen" dan schiet niet alleen de regelgeving en het bestuur vanuit het Rijk ernstig tekort, ook handhaving en beleid vanuit de gemeente verstoort de samenleving en brengt de burger schade toe! Indien ik had gewacht tot er vanuit het Rijk of de gemeente zaken geregeld worden, dan had mijn dochter ernstig geleden! Ik behoor dan ook niet te handelen in strijd met de wet, ook al is het gebruik maken van voorzieningen en instrumenten strikt juridisch gezien correct en overkoombaar. Niemand kan zich aan het recht onttrekken. Wanneer ik dan 'inzie in de volmaakte wet' dan behoor ik overeenkomstig te handelen (ook indien de superieure mening van de meerderheid anders verkondigd). 

Als burger heb ik rechten waarvoor het openbaar bestuur er toe dient deze gestalte te geven! In de jaren negentig heeft justitie naar eigen visie/missie niet de Rechtsstaat gediend maar in meerdere mate zichzelf bediend. Zij dient de staat of democratie niet op de wijze waartoe zij in het leven is gesteld. Dit dient hersteld te worden! Daarom worden aan het overheidshandelen specifieke kwaliteitseisen gesteld, die boven alles berusten op de gedachte dat gezag niet in handen van enkelen moet worden gelegd. Gezag moet worden verdeeld om misbruik (ook van een ‘dictatuur van de meerderheid’) en oneigenlijk gebruik wordt voorkomen! 

Bij deze het verzoek de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen! De gemeente heeft een taak en beschikt over en een eigen democratische legitimatie en dient de gemeenschap te beschermen tegen overmatige en willekeurige machtsuitoefening, ongeacht de vraag of regelgeving en bestuur vanuit het Rijk of Europa hieraan wel of niet voldoet.
Zoals het Rijk op vele manieren het gedecentraliseerde bestuur kan beïnvloeden, zo heeft het gedecentraliseerde bestuur een basis om zich ten opzichte van andere besturen te manifesteren!


Ik wens allen een goed uiteinde en zie in het nieuwe jaar uit naar de samenwerking die nodig is om verandering in de situatie waar velen mee te maken hebben aan te brengen.
Er wordt van mij véél gevraagd! Ook heeft de rechter besloten dat ik partneralimentatie betaal. Dan zal hij met de wetgever moeten zorgen dat ik draagkracht heb!

* Draagkracht: lees draagvlak … 

Tot slot valt te vermelden dat Durkheim al in 1893 liet zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheiding en kindertal. Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent. En hetzelfde geldt voor het in dit deel besproken onderwerp cultuur.

Maar waar zullen de gemeenteraadsverkiezingen volgens columnist Marianne van den Anker als ik het AD mag geloven? Over de Islam …   ‘Didactiek

De Nederlandse Staat : mijn ‘individuele zorg’ …

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION