CONFLICTSCHEIDING

DE STEM VAN EEN (MEDE)MENS

In het boek 1 Samuël (hoofdstuk 18) zien wij het begin van het ontstaan van een conflict met later een scheiding tot gevolg. De relatie tussen twee partners blijkt na eerdere relatiebemiddeling niet te zijn zoals het werd voorgesteld. – Inzicht in sociale relaties

Nog voor een lid van de gemeenschap in 2010 de hoogstpersoonlijke keuze maakte van zelfdoding stelde ik de oudsten van de kerk (pinkstergenootschap) maar ook psychiaters en sociaal psychologen vragen. Ik herinnerde mij meer dan 10 psychologische onderzoeken tussen 1988 en 1990 en de uitkomsten van met name de standaard psychologische onderzoeken. Deze gaven een onjuist beeld. Ook dit beeld (beeldstoornis) en hoe de gemeenschap hiermee omgaat is van invloed.

Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheidingen en kindertal.

Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent.– Bron: Grondbeginselen der Sociologie

Hetzelfde kan gezegd worden van (organisatie)cultuur zoals ook in het boek 1 Samuël 18 tot uiting komt. Niet alleen tegen het einde van de 19de eeuw vond er een grote uitbreiding en intensivering van overheidsbemoeienis met de maatschappij plaats, ook in de 20ste eeuw. Verder zijn er na de Tweede Wereldoorlog allerlei samenwerkingsverbanden ontstaan zoals de NAVO en de Europese Unie. Nederland maakt niet alleen deel uit van een groter geheel doordat het in de loop van de tijd allerlei vrijwillige samenwerkingsverbanden is aangegaan, ook is het ambitie-niveau hoog. Er worden eisen gesteld waaraan de eiser zelf niet voldoet en waar slechts weinigen toe in staat zijn.

Het meest concreet wordt de invloed van het grotere verband als we kijken naar de betrokkenheid van Nederland bij de Europese Unie. Deze unie is vooral bijzonder, omdat de Nederlandse overheid veel taken en bevoegdheden aan de Unie heeft overgedragen. De organen van de Unie kunnen besluiten nemen die de Nederlandse burgers direct raken (art. 92 GW). De Unie speelt dus een belangrijke rol in de gezagsuitoefening binnen de Nederlandse staat. Als zodanig is het toetsen van de ontwikkelingen in de Europese Unie een essentieel onderdeel van het onderhouden van de kwaliteit van de democratische rechtsstaat Nederland. Echter, “Niemand had trek in de bescherming ervan!”

Verder valt op te merken dat na de totstandkoming van een ‘onbeduidend wetje’ in 1982 ook psychiaters meer inbreng hebben en invloed uitoefenen vanuit hun leer. – Indoctrinatie
Ook dit zorgt voor gedragsproblemen vanuit de directe en indirecte omgeving. Zoals een dominee en andere geestelijken een schadelijke invloed kunnen hebben op de kwetsbare leden – en de praktijken voor lange tijd verhuld blijven in een mysterie – zo gebeurt dit ook in de psychiatrie en de jeugdzorg.

Een ander aspect dat meespeelt is het terugdringen van de discretionaire ruimte (beslissingsvrijheid) in het uitvoeringsproces door aanscherping van wet- en regelgeving, het benadrukken van plichten van burgers en de verdere bureaucratisering van de uitvoering van beleid. Dit maakt dat het dat rechtsvordering voor de burger in sterke mate moeilijk wordt gemaakt en dat het voor velen onmogelijk is.

Slopende procedures bevorderen ook de geestelijke gezondheid niet en hebben o.a. aanpassingsstoornissen, overspanning en burn-out tot gevolg. Bij deze aandoeningen staat centraal dat de balans van draaglast en draagkracht door één of meer stressoren (lees: actoren) is verstoord. Daardoor ervaren betrokkenen lijdensdruk en verminderd functioneren op relevante levensgebieden. Niet alleen is dit aanleiding tot PTSS, ook wordt herstel gehinderd en de psychische gezondheid verder geschaad.

Wanneer in het proces ook de gemeentelijke instellingen een taak, zoals bijvoorbeeld in artikel 1:262 van het Burgerlijk wetboek haar is opgedragen, ook niet naar behoren uitvoert, wordt het voor de burger nog nijpender. In geval zoals ik heb mogen ondervinden de overheidsfunctionaris er persoonlijk bij gediend is dat het beleid faalt en de gezaghebber dit denkt te kunnen ondervangen met Bewindvoering en Dienstverlening (waar hij mede-eigenaar van is) dan is ook de maatschappelijke dienstverlening binnen de gemeente niet betrouwbaar en ontbreekt een Veilige Haven. De eigenaar van Het Baken loodst iemand binnen, maar blijkt geen betrouwbare overheidsfunctionaris te zijn en is niet loyaal aan organisatie. – Monetair Beleid

Note: Ook indien het met de beste bedoelingen is, het lost de fundamentele problematiek niet op en daardoor gaat de totale organisatie er niet op vooruit maar achteruit. Steeds vaker gebeurt het dan ook dat ‘de burger’ terugvalt.

In 2012 ving ik tussen de vrouw die nu mijn ex- is en de voorganger (junior) een gesprek op als wat ik later kon samenvatten met het concept ‘Bedrieglijke en Trouweloze Handel’. Aangezien ik als kind ben opgegroeid binnen een veranderende onderneming en ook daar getuige was van vele conflictsituaties, maar ook van leugens, heb ik mijn dochter nooit nodeloos onder druk gezet. Het is enkele jaren later dat ook zij alles heeft kunnen plaatsen en er met mij over praat. – Zelfkennis maar ook kennis van de psychosociale organisatie. Als 17-jarige heeft zij een les geleerd die menig oudere nooit zal aanvaarden.

Ik heb theoretische kennis, maar ben voornamelijk sterk praktijk onderlegd. “Luisteren naar de Stem van het Kind” in een wereld waar de vermeende beschermheren (en -dames) zoals ik in een pinkstergemeente heb mogen ervaren belust zijn op aanzien en in zichzelf beroemen – in combinatie met een Verzorgingsstaat waar de zorgbeheerders “Luisteren naar de Stem van het Geld” of andere ambities hebben waarbij zij zich (evenals leden van de kerk) zich zich achter een muur van wet- en regelgeving en verdere bureaucratisering van de uitvoering van beleid te verschuilen – en deze (het kind) recht te verschaffen, is geen eenvoudige opgave, als het überhaupt al mogelijk is.
Recht te Doen in een wereld waar velen en in het bijzonder gezaghebbers een Monetaire Waarde maar ook hun eigen aanzien prevaleren boven de Menswaardigheid is niet zonder gevaar voor het eigen bestaansrecht.

Thema Werken met Groepen

Effectief werken met gezinnen met daarbij gepaard de omvangrijke invloed vanuit de kerkgemeenschap, de samenleving, maatschappelijke dienstverlening, overheidsinstellingen en anderen die zich in een conflictscheiding mengen en waarbij de belangen van het kind (recht van de kwetsbare) altijd centraal staan kan alleen wanneer je je eigen gedrag op de behoeften, prioriteiten en doelen van de totale organisatie afstemt. Hoe dat zo?

“De rechtsstaat is een staat waarin de heerschappij van het recht wordt erkend. Dit betekent dat niemand zich aan het recht kan onttrekken, ook de overheid niet.” – Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud

Kern van het recht is dan het bestaan van algemeen verbindende regels, op basis waarvan een ieder gelijk wordt behandeld en individuele vrijheid wordt gegarandeerd.” Het onderhouden van de rechtsregels vormt bij hen die zich voordoen als gezaghebbend klaarblijkelijk een probleem. Deze (zelf)discipline wordt maar door weinigen beoefent.

Dit ‘commentaar’ schreef ik naar aanleiding van de publicatie De Stem van het Kind: 20 & 21 september 2018. Ik merk op dat ik geen doctor of meester ben, hetgeen niet automatisch betekent dat ik er geen weet van heb (vice versa).

Lees ook: De rechtsstaat is er ook voor kinderen.

Hoogachtend,

Lambert Speelman

PS: U zou zelf maar midden in zo’n omvangrijk loyaliteitsconflict staan en zelf de bescherming tegen overmatige en willekeurige machtsuitoefening moeten ontberen om de toekomst van je kind (de kwetsbare) te borgen.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail