Kansloze jongeren

Ik las een bericht en daarin het volgende: Woonvorm voor 2e kans jongeren nog geen week in de wijk en het regent alweer klachten… is dit een vorm van selffulfilling prophecy door omwonenden of zijn ze echt zo beroerd lastig?

Mijn antwoord is het e-mail bericht aan mevrouw Westerveld. Zij houdt zich als Kamerlid bezig met onder meer primair onderwijs en voortgezet onderwijs, jeugdzorg en kinderopvang, alsmede media- en sportbeleid.

Alvorens ik tot de inhoud kom, eerst het volgende: ‘Om het beeld van de democratische rechtsstaat te complementeren is het ook belangrijk stil te staan bij de inhoudelijke taken en bevoegdheden van de overheid. Vooral na de Tweede Wereldoorlog – maar het proces had zich al vanaf het begin van de vorige eeuw in gang gezet – is een vergaande intensivering van de rol van de overheid in de samenleving te constateren. In dit verband spreekt men van het ontstaan van de Nederlandse verzorgingsstaat: de overheid krijgt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van een minimaal niveau van menswaardigheid voor een ieder van ons toegedeeld.’ – Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud

Nu de inhoud van dit e-mail bericht:

Als zodanig is het toetsen van de ontwikkelingen in de Europese Unie een essentieel onderdeel van het onderhouden van de kwaliteit van de democratische rechtsstaat Nederland.

Beste Lisa (Elisabeth Marij),

 Is Nederland een veilig land voor een man? 3 januari 2017 stond ik op straat omdat GW artikel 1 niet voldoende in acht wordt gehouden. Mede hierdoor komen veel jongeren in de jeugdzorg terecht of geraken zelfs dakloos, ontheemd. Hetgeen mij onderwezen wordt omtrent de doelstellingen van waaruit een jeugdcoach te werk gaat en die ik als vader ook in tijd van crisis heb weten te volbrengen, daar slaagt de overheid evenals vele jeugdinstellingen niet in. Wat is er mis met de ouders, de ouderen, de leerkrachten?

 Wat zeggen De Jonge en Schuszler o.a. met betrekking tot het functioneren van de staat? Algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen; 

 De overheid die de verantwoordelijkheid krijgt voor de bescherming van een minimaal niveau van menswaardigheid voor een ieder individu, is de instantie die alle vaste grond wegneemt. Het staatsgezag in totaliteit gezien functioneert niet (volkomen). 

 De moderne staat is een gecompliceerd organisme, waarvan je niet gemakkelijk een voorstelling maakt. In Staatkunde, Nederland in drievoud maken De Jong en Schuszler de grondslagen van de moderne staat inzichtelijk. Zij concentreren zich daarbij op de relatie tussen de staat en het recht. Verschillende opvattingen worden gepresenteerd die de lezer in staat moeten stellen zelfstandig de essentiële vraagstukken te analyseren in de relatie tussen staat en samenleving.

Staatkunde, de grondslagen, niet het beleidsterrein van staatssecretarissen! Na een schrijven aan Zijne Majesteit de Koning d.d. 20 november 2015 heb ik omtrent Sociale & Maatschappelijke Ontwikkelingen vanuit het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid bericht ontvangen dat zij mij niet konden helpen. Vanuit het UWV werd mij te kennen gegeven dat ook in 2015 tegen het advies van de Raad van Commissarissen in de wetgever maatregelen had getroffen die die doelstellingen van de rechtsstaat en de Europese samenwerking in gevaar brengt. Sterker, ik heb ook vragen over een asielakkoord tussen de gemeente Rotterdam, het gedecentraliseerd bestuur en het centrale bestuur in Den Haag: document 18bb6255. In document 18bb6255, het asielakkoord, komt het volgende ter sprake: “Daarnaast zorgt illegaliteit (en het gedogen hiervan) voor problemen als criminaliteit, overbewoning, huisjesmelkerij, illegale tewerkstelling, uitbuiting en mensensmokkel. En kost het de samenleving, de belastingbetaler dus miljoenen en miljoenen euro’s. Desalniettemin heeft ook het huidige kabinet weer een gedoogbeleid met betrekking tot illegaliteit.”

 In toenemende mate is er sprake van Terreur, een uitvoerende macht die berust op kracht, illegaliteit en repressie. Ook Kredietbank Rotterdam werft onder de bijstandsgerechtigden op een wijze dat de armoede en schuldenindustrie zal doen toenemen. 

 Illegaliteit, een product van maatregelen die Grondwet en bestuur ondermijnen. 

De school moet een veilige plek zijn voor leerling én leerkracht! Leerkracht, mevrouw Westerveld, leervermogen …

U was o.a. voorzitter van de commissie democratisering en decentralisering van de Universiteit van Amsterdam en houdt zich houdt zich als Kamerlid bezig met onder meer primair onderwijs en voortgezet onderwijs, jeugdzorg en kinderopvang, alsmede media- en sportbeleid.

Mevrouw, ik kom overheidsfunctionarissen tegen die zich maar op één persoon tegelijk kunnen richten, toch hebben zij de taak om voor de samenleving te zorgen. De medewerkster van de gemeentelijke instelling kan niet of is niet bevoegd om onafhankelijk en geheel zelfstandig een diagnose te stellen. Ik wordt verwezen naar zorg- en dienstverleners, ook psychiaters en psychotherapeuten, meesters en doctoren, die maar één persoon tegelijk kunnen behandelen. Hogeropgeleiden, maar wat een zwakke krachten …

Begin eens met een gezin, een huishouden, een kleine onderneming …  Ik lees dat uw ene opa een legbatterij beheerde, uw andere grootouders in Stadskanaal een veehouderij. Als kleuter liep ik met opa mee de kippen te voeren, totdat ik naar de kleuterschool ging. Toen mijn vader het in zijn hoofd kreeg om aan en legbatterij te beginnen was ik op een leeftijd dat ik daar geen heil in zag.

 Carrièretijger, zelfkennis, functioneren, ontwikkelen, jezelf ontwikkelen, et cetera. In ’88/’89 deed de Koninklijke Luchtmacht een voorstel die ik afwees. In 1990 volgde ik de kaderopleiding aan het SROKI-Ermelo, april 1991 ondersteunde ik mijn coaches, deed hun voor hoe in conflictsituaties om te gaan met een team die uit meerdere diversiteit bestaat. 

Mevrouw, afgezien van het feit dat alleen een meester grotere groepen kan hanteren, ook dan het individu kan begeleiden, moet ik ook vaststellen dat velen in de persoonlijke ontwikkeling sinds het behalen van hun diploma eerder achteruit gegaan zijn dan (persoonlijke} gegroeid. U leest in mijn cv niet dat in 2005 een personeelsfunctionaris opmerkt dat er een kolonel (functioneel meerdere) tegenover haar zit – dit is voor ieders aangezicht verborgen indien men niet met mij persoonlijk kennis maakt en ook het cognitieve niveau laag is.

De medewerker is niet deskundig, of heeft niet de bevoegdheid. De discretionaire ruimte (beslissingsvrijheid) is teruggedrongen (Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud), u was o.a. voorzitter van de commissie democratisering en decentralisering van de Universiteit van Amsterdam, wat heeft u ontdekt? Heeft u de (dis)functionerende patronen kunnen herkennen, weet u deze snel te ontdekken? Als kolonel die communiceert met de brigade-generaal niet onbelangrijk wil hij van bovenaf de juiste orders mogen ontvangen om troepenbewegingen te sturen.
Te bedenken dat de volksvertegenwoordiger boven de generaal is gesteld, maar onderdoet voor een kolonel.

 Leervermogen, lering trekken, ook in de periode toen u nog een kind was. Durf ook bij uzelf te rade te gaan! 

Mevrouw, ik schrijf u niet om u af te breken, maar het potentiaal dat in u is, waar ook uw ouders en grootouders een aandeel in hebben om dit tot ontwikkeling te laten komen, eruit te halen. Kunt u Krachtige Teams Bouwen, zelfsturend? Die u zo goed als overbodig maken en die onafhankelijk en zelfstandig voortgaan, ook wanneer u er niet meer bent? Veel van leeftijdsgenoten hebben het bedrijf op 17-jarige leeftijd van hun vader moeten overnemen. Voor mijn vader kwam het als een klap toen zijn oudste broer in november 1972 plots kwam te overlijden. Onder die druk, de verantwoording voor een jong gezin maar ook een groeiende onderneming, met de druk vanuit de politiek en de samenleving, had het gezin te lijden – al ben ik dit pas later gaan inzien – en daaronder ben ik opgegroeid.

 Geloof in God heb ik altijd gehad, is ondanks de tegenslagen en de verdrukking, gegroeid: Krachtig in het geloof. Ik wil eindigen met de woorden “Niet, dat wij heerschappij voeren over uw geloof; neen, wij zijn medewerkers aan uw blijdschap, want door het geloof staat gij vast.” U heeft uw filosofie, uw levensbeschouwing, uw wijsheden … 

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION