Geen stempel op het kind :


het officiële stempel …

Geacht Kamerlid,

Ooit gehoord van Jozef de dromenkoning? Zo ook heb ik dromen, een verlangen, maar krijg ook van de familie zelf een stempel opgelegd. Zal er ooit een einde komen aan deze  psychosociale belasting?

Ook de psychiater, waar ik onder dwang van de gemeentelijke instelling naar toe moest, legt mij een stempel op: waanstoornis. En daarmee maakt zij mij bekend wat haar cognitieve niveau en kennisniveau is. Dit soort behandelaren dat het leven van menig burger met psychische problematiek er niet beter op heeft gemaakt, is ook actief in de jongerenzorg. Voor vier bezoeken ligt een rekening van € 2.349,73. Erg prijzig voor zorg dat er niet toedoet.

Ik lees dat er in Nederland twee IVF ziekenhuizen starten, maar ook dat patiënten naar huis worden gestuurd doordat ziekenhuizen sluiten. Jenny Douwes krijgt 240 uur taakstraf; wat staat de leden van de Staten-Generaal te wachten? Overheidshandelen kan ingrijpend zijn; maar zij die de interne conflicten veroorzaken zijn tot nog toe buiten schot gebleven:

Strikt juridisch correct (gemaakt), 

Ik lees: “Nu nog ‘n goede juridische regeling!”

Een goede? In de periode ’88 – ’90 zat ik weleens bij de motordealer en iemand deelde mede hoe hij dankzij de regelingen rijk werd. Een ongeval met de motor kon afgeschoven worden op een jonge bestuurster die een fout had begaan. Zijn eigen verantwoordelijkheid bleef buiten schot en dus kon hij naar believen verbouwen et cetera. De verzekeraar betaalde! Is dit geen misbruik? Ook het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de weg van het Recht verlaten en heeft Juristen en Economen nagevolgd. Strikt juridisch correct (gemaakt), doch misbruik en oneigenlijk gebruik.

Het staatsrecht; in ruime zin betreft de organisatie van de overheid, de bevoegdheden van de verschillende overheidsorganen en de relatie overheid – burgers. Het hele bouwwerk valt dan vervolgens als een kaartenhuis in elkaar: het mag juridisch gezien wel op correcte wijze zijn toegeëigend, maar het heeft geen fundament! Het CAK is in de situatie waarin ik mij bevind, zelf naar de rechter gestapt.

U kent mogelijk het verhaal van Mozes, opgevoed bij een vooraanstaand adoptiegezin, terwijl de toekomst van de bevolkingsgroep waar hij toe behoorde er één was van slavernij: de arbeiders kregen het naar verloop van tijd steeds zwaarder: hogere taakeisen, minder hulpbronnen. Deze situaties heb ik zelf vele malen ervaren, zeker als storingsmonteur. De Krijgsmacht zou een goede aan mij hebben gehad en heeft mij tweemaal een contract voorgesteld.

Technologisch vooruitgang? In 1990 kwam een arbeider met zijn been in de rooimachine, een advocaat dacht geld te kunnen halen en de sociale relatie werd verstoord. Dit gebeurde nadat de arbeider al uit het ziekenhuis was ontslagen en het bedrijf in samenspraak met andere collega’s taken en dergelijke had verlegd. – ondankbare schepselen … 
Mijn ex-, angst voor wat autoriteiten doen, van mening dat wat autoriteiten plegen te doen ook de geldende norm en wet is. Haar keuzes hadden invloed op ons kind, schadelijk! Kan mijn dochter het haar kwalijk nemen? Ik ben blij dat mijn dochter en haar moeder nog regelmatig een dagje samen iets ondernemen. Maar met een vrouw en autoriteiten die niet weten welke de beleidsregels zijn en de toekomst van anderen dien ten gevolge ondermijnen, kan ik geen land bezeilen.

De Rechtsstaat is een staat waarin de heerschappij van het recht wordt erkend. ‘Dit betekent dat niemand zich aan het recht kan onttrekken, ook de overheid niet. De bedoeling hiervan is dat in het maatschappelijk verkeer onderling vertrouwen mogelijk wordt. Kern van het recht is dan het bestaan van algemeen verbindende regels, op basis waarvan een ieder gelijk wordt behandeld en individuele vrijheid wordt gegarandeerd.’ 
Ik zal mij ook aan de ongeschreven regels van het staatsrecht moeten houden! Belinfante en De Reede presenteren in één van hun studieboeken het volgende:

“Voor de staatsbeoefenaar is het nodig het bestaan en de inhoud van dat ongeschreven staatsrecht te kennen. Het is dus ook een bron van staatsrecht.”

Een ‘eigen’ kind? Is dit niet egoïstisch? Ook binnen kerken merk ik dat een kind soms als status dient en gebruikt wordt om te zien hoe goed de ouders zorgen en hun kind aan alle eisen voldoet. In dit opzicht vraag ik mij weleens af, of dit niet juist bijdraagt aan een stempel die het kind meekrijgt! Zijn homo-paren in geestelijk opzicht  beter dan een ander ‘menselijk’ paar? Ook in deze relaties kan jaloezie ontstaan! In 2010 liep ik ‘s avonds rond met de gedachte ‘het hart van mijn dochter is (meer) naar mijn hart, dan dat van persoon die mij beloofde dat het ‘zo’ zou zijn. Ook bij homo-paren zie ik gebeuren dat het schip strand, maar ook dat bij de scheiding van een hetero-stel de toekomst van het kind juist bedreigd wordt vanuit regelgeving en bestuur vanuit het Rijk en de juridische stappen die worden ondernomen.


‘ Een beleidsregel bindt de gemeente, niet de burger.’ – anoniem

Uit het document gepubliceerd door het Nederlands Advocaten Comité Familie- & Jeugdrecht  De rechtsstaat is ook voor kinderen‘ komt, wanneer ik het document van  Europa Decentraal er naast leg, naar voren dat de gemeentelijke instelling de beleidsregels en in het bijzonder de rechtsregels niet toepast!

Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur.

Ook een beleidsregel dat de Rechtbank nalaat toe te passen, maar ook kennis die niet aan jonge juristen en advocaten is overgedragen! Wat gaat hier mis in het onderwijs? 
Minister Hugo de Jonge, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, wordt geacht kennis te hebben van het bestaan en de inhoud van de ongeschreven regels van het staatsrecht. Hij heeft 8 jaar de kans gehad zich te ontwikkelen, de ervaring en kennis op te doen. Waarom werpt dit zijn vrucht niet af? Ligt de toekomst van het ongeboren kind in handen van incompetente bewindvoerders?

Niet alleen gezien de Bijbelse vertellingen, maar ook gezien de ontwikkeling van de Nederlanden in aanloop naar de  Unie van Utrecht (23 januari 1579) en de  nationale en internationale conflicten daarna, konden de ontwikkelingen weleens totaal anders uitpakken dan bedoeld!

Doen wij wel recht?

European Settlers / Founders : Dutch, British, French – Tricolour

“In 1697 Dutch explorers, led by Willem de Vlamingh, arrived on these shores where they climed to ‘high ground’(Mount Eliza) and found a very large aucalypt tree 3 Dutch fathoms (5m) in diameter.” – Vaderlandse en Europese geschiedenis, de driekleur (Nederland, Frankrijk, Engeland). Een foto van mijn bezoek aan Perth en het daaronder gelegen deel van de Australische westkust (tot Kaap Leeuwin) in 2005 is bijgevoegd. Is de voortvarendheid of vooruitstrevendheid wel altijd zo goed verlopen?

Er zijn vele handelsoorlogen (geweest)!

De maakbare mens en de vermarkting van het menselijk lichaam: “Daarnaast werpt de toepassing van nieuwe technologieën op het menselijk lichaam fundamentele vragen op over de betekenis van artikel 11 voor discussies over de maakbare en mens en ‘mensverbetering’ (in het Engels human enhancement), en de daarmee samenhangende discussies over de zogeheten commodificatie en vermarkting van het menselijk lichaam. Deze ontwikkelingen versterken, al dan niet gecombineerd, het beeld van het lichaam als een bouwpakket en het beeld van de mens als een maakbaar wezen. –Artikel 11GW – 7

Frankenstein is een roman van de Engelse schrijfster Mary Shelley, met als ondertitel the Modern Prometheus. Ten onrechte wordt de naam Frankenstein vaak verbonden aan het in het verhaal geschapen monster. Het is echter de naam van de persoon die het monster schiep.

Wat is dit Kabinet, Rutte III, aan het schapen? Werkt zij een plan uit die de gruwelijkheden van WO-II opnieuw gestalte gaat geven? Behalve dat ik kennis heb van het bestaan en de inhoud van de Bijbel, en de verschillende leringen die daarover de ronde doen, heb ik ook kennis opgedaan van het bestaan en de inhoud van andere bronnen van ‘wetenschap’.

Als dakloze, (voorbije periode) soms fysiek verzwakt en ziek, in een tentje, dat je dochter je smeekt met code rood bij haar de nacht door te brengen, heb je veel om over na te denken, ook wie er wel voor je is! Zou ik bij haar ingetrokken zijn, voordeurdeler, zou ik haar in naam van de Koning hebben laten beroven van het recht en daarmee de Rijksoverheid en de gemeentelijke instelling gelijkvormig zijn. Van meer regelgeving en juridische bepalingen is het alleen maar minder menselijk geworden; doch mensonwaardig!

Wanneer wij spreken van het ontstaan van de Nederlandse verzorgingsstaat: de overheid krijgt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van een minimaal niveau van menswaardigheid voor een ieder van ons toegedeeld.
Mogelijk begint volgende week de nachtopvang; 12.400 jongeren zijn ontheemd, waarvan 600 klaarblijkelijk rondzwerven. Als vader lijdt ik schade, lijdt ik onrecht, opdat mijn dochter niet aan het recht onttrokken zou zijn! Gebukt onder schulden die worden veroorzaakt, geschapen, door een overheid die de beleidsregels niet naar behoren toepast! Voor de levenden wordt niet gezorgd?

Niet alleen u, maar het gehele Kabinet Rutte III, wil ik verzoeken haar  ongerechtigheden te overdenken!!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail