Lering Trekken …

Waar ik het niet zocht, waar ik mij veilig waande, daar kwam ik bedrogen uit ….    een pinkstergemeenschap

Excellentie, edelachtbare ,

De Nederlandse belastingbetaler wordt door de vermogensbeheerder, ook door Tweede Kamerleden die zich bezighouden met rijksbegroting en Europees en internationaal monetair beleid, opgelicht, uitgebuit, afgeperst, en uitgeleverd in handen van bewindvoerders. Ook de gemeentelijke instelling, het gedecentraliseerd bestuur, laat na de belangen van de burger te behartigen. In Rotterdam krijgt de Kredietbank Rotterdam vrijheid om de neerwaartse spiraal te versterken.

Een motie van wantrouwen richting PvdA, VVD, D66 evenals andere fracties lijkt mij niet (geheel) ongegrond!Volgende week dinsdag zal ik de trainer van Kredietbank Rotterdam zelf verslag uitbrengen omtrent vermogensbeheer. Ik heb het daarnaast over maatregelen die de doelstellingen van de verschillende nationale en internationale verdragen in gevaar brengen (gemeenschapstrouw).

In 2014 zag zelfs een 17 jarige dat zij niet kon bouwen op de overheid, op het landelijk bestuur, het gedecentraliseerde bestuur (gemeente Rotterdam) en ook niet op de ouder die de aanwijzingen van de overheid opvolgt. Door de problematiek waar leeftijdsgenootjes mee te maken hadden was haar dit al enkele jaren bekend. Hoe moet de jongere de problematiek oplossen, indien vanuit meerdere ministeries haar vader wordt geantwoord met ‘wij kunnen u niet helpen’, en de opdracht krijgt ‘het is uw individuele zorg’.

Mij is in 2012 gebleken dat ondanks de crisis van 15 september 2008 en de eerste tekenen in 2009 het ‘huidige’ beleid niet alleen werd voortgezet, maar ook werd versterkt. Een verslechtering van de situatie stond vast, een klassieker!! Pas wanneer het nog slechter wordt, de lasten nog hoger worden, dan ziet men onder de bevolking of een groep een roep om verandering. Pas dan ontstaat er ruimte om dit te bewerkstelligen. Bedenk dat daar ook kapers op afkomen, investeerders die geen goed voornemen hebben met de medemens, maar gewetenloze schurken zijn.

 Op 15 september 2013 werd ik geconfronteerd met oudsten en oversten in de pinkstergemeenschap, die hun aangezicht hadden verhard. Ik had getrouw gehandeld met een vrouw van bijna gelijke leeftijd, maar mijn vrouw (ex-) had geen trek in de bescherming en zorg voor deze vrouw nadat zij van de voorganger (junior) had vernomen dat hij bedrieglijk met haar zou handelen, maar de gemeenschap voorhield voor deze vrouw zorg te dragen. In 2010 had een jonge vrouw, onder zijn hoede maar ook getrouwd, de hoogstpersoonlijke keuze gemaakt van zelfdoding. Nu ging het om een vrouw, alleenstaand, mentaal belast en uitgeput. Niemand had trek in de zorg voor haar! Uiteindelijk, nadat zij was hersteld, werd ik doelwit en werd mijn gezin (verder) uit elkaar gedreven. 

 Doordat ik in het bedrijfsleven overeenkomstige ontwikkelingen zag en al geruime tijd de achtergrond van een aantal koninkrijken in de oudheid had bestudeerd en daarover zowel in het Nederlands, het Engels als in het Duits (in die volgorde) een presentatie had gegeven waren mij ook de staatkundige ontwikkelingen niet ontgaan. Het betreft niet alleen de Nederlandse, maar ook de Europese met daarnaast het nationale en internationale monetaire beleid. Eerder in de geschiedenis zijn rechtsstaten afgegleden naar een autoritaire regime wat de val van de regering (gevestigde orde) (onherroepelijk) tot gevolg had. 

Macht(smisbruik), intensivering van overheidsbemoeienis, misleiding, intrige, verraad …   NIETS MENSELIJKS IS MIJ VREEMD!

In het Boek Prediker wordt de opvatting gepresenteerd dat er voor alles een bestemden tijd is, ook een doel of voornemen. Nadat ik in 1995 de Krijgsmacht verliet en te maken kreeg met CE ging ik zien dat een aantal staatkundige ontwikkelingen – processen – vier à 5 jaar duren. Jaren later ontdekte ik overeenkomstige patronen in de geschiedenis, ook in de ontwikkeling van de relatie tussen de staat en het recht. Waarom merken Belinfante en De Reede het volgende op: “Voor de staatsbeoefenaar is het nodig het bestaan en de inhoud van dat ongeschreven staatsrecht te kennen. Het is dus ook een bron van staatsrecht.”

Na voorbereidend werk – invloed – sinds juni 2014 zette ik in juni 2015 een krachtig team neer. Het management en het LEAN-management was hierin niet geslaagd. Juli 2015 kon ik alle gereedschap inleveren en werd naar het station gereden, ik was op non-actief gesteld. De ontslagdatum ging in op 1 oktober 2015 en op 16 oktober 2015 schreef ik Zijne Majesteit m.b.t. De Verwaarloosde Staat. In ’88/’89 had de Koninklijke Luchtmacht ingeschat dat ik het Hbo in 2 jaar tijd zou kunnen doen en dat ik dan complexe voorwerpen in staat van paraatheid zou kunnen houden. De functie van officier werd voorgesteld. Op mijn 15de deed ik onderhoud aan het machinepark zelfstandig, ook naar eigen inzicht, soms sneller, efficiënt en doelgericht. Op mijn 16de, na het behalen van mijn rijbewijs (een vergunning) werd het werkgebied evenals het takenpakket uitgebreider. Met het behalen van mijn autorijbewijs werd ik nog onafhankelijker en zelfs toen ik eenmaal in het leger was (dienstplicht) bleef ik wanneer mogelijk ondersteunende taken verrichten.

 Ik ging netwerken, eerst sociale media, en toen ik officieel werkloos was na 28 jaar, bezocht ik bijeenkomsten en deed al snel vrijwilligerswerk waaronder maatschappelijke zorg- en dienstverlening. Verder ging ik communiceren met het staatsgezag, een complex organisme bestaande uit allerlei netwerken waarbinnen één of meerdere overheden werkt of werken. Pas in februari 2017 nam ik kennis van Staatkunde, Nederland in drievoud waarvan ik in mei van dat jaar een tweedehands exemplaar heb aangeschaft. In Staatkunde, Nederland in drievoud maken De Jong en Schuszler de grondslagen van de moderne staat inzichtelijk. Zij concentreren zich daarbij op de relatie tussen de staat en het recht. Verschillende opvattingen worden gepresenteerd die de lezer in staat moeten stellen zelfstandig de essentiële vraagstukken te analyseren in de relatie tussen staat en samenleving.

Staatssecretarissen hebben mij laten berichten dat staatkunde niet hun beleidsterrein is. Bedenk dat ik ‘mijn’ terrein of territorium heb vergroot, ook al werd ik 3 januari 2017 uit huis gezet – na eerst mijn dochter de ruimte te hebben geboden zelfstandig en onafhankelijk aan haar toekomst te kunnen werken (samen met haar vriend). Dit past binnen de kaders jongerencoaching en dan doel ik op de doelstellingen, hetgeen in de jeugdzorg nogal bemoeilijkt wordt: “In 2014 zag zelfs een 17 jarige dat zij niet kon bouwen op … .”

De rechtsstaat is een staat waarin de heerschappij van het recht wordt erkend. Dit betekent dat niemand zich aan het recht kan onttrekken, ook de overheid niet. De bedoeling hiervan is dat in het maatschappelijk verkeer onderling vertrouwen mogelijk wordt. Het is echter de Nederlandse overheid zelf, die de maatregelen kiest waardoor de doelstellingen worden ondermijnt. Dit kost de samenleving, de belastingbetaler, niet alleen niet alleen miljoenen en miljoenen euro’s, ook wordt de de door de EU-rechtsorde verleende rechten ongunstiger, bemoeilijkt en (tijdelijk) zelfs onmogelijk gemaakt (effectiviteitsbeginsel). Dan heb ik het over ondermijning van Grondwet en bestuur. Ook ziet de burger zich vanaf 2008 sterker dan daarvoor geconfronteerd met oplopende kosten. Inmiddels zien sociale advocaten zich genoodzaakt ander werk te zoeken, niet omdat er een tekort is aan werk, maar doordat het geen bestaansrecht meer heeft.

 Nederland maakt deel uit van een groter geheel doordat het in de loop van de tijd allerlei vrijwillige samenwerkingsverbanden is aangegaan. Het meest concreet wordt de invloed van het grotere verband als we kijken naar de betrokkenheid van Nederland bij de Europese Unie. Deze unie is vooral bijzonder, omdat de Nederlandse overheid veel taken en bevoegdheden aan de Unie heeft overgedragen. De organen van de Unie kunnen besluiten nemen die de Nederlandse burgers direct raken (art. 92 GW). De Unie speelt dus een belangrijke rol in de gezagsuitoefening binnen de Nederlandse staat. Als zodanig is het toetsen van de ontwikkelingen in de Europese Unie een essentieel onderdeel van het onderhouden van de kwaliteit van de democratische rechtsstaat Nederland. – Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud

Ik kan niet concluderen dat de kwaliteit van de democratische rechtsstaat Nederland er sinds de ingrijpende herziening van de Grondwet uit 1983 – toen er naast de  klassieke grondrechten (art. 1-17) een groot aantal zogenaamde sociale grondrechten (art. 18-23) die als een symbool van de verzorgingsstaat kunnen worden gezien – erop vooruit is gegaan. Vanuit het juridisch gezag wordt het in de jaren tachtig al ondermijnd, in de jaren negentig heeft ook het ministerie van Veiligheid en Justitie maatregelen getroffen de instelling te veranderen (gemeenschapstrouw). Nu zijn prinses Beatrix, in 1991 toen zij Koningin was, iets overeengekomen. Mogelijk dat ik daar gehoor aan kan geven, maar gezien jullie presteren hebben jullie je loon reeds gehad (ook de Europarlementariër) en vervalt het recht op de hoge pensioeninkomens! Deze zijn door het verstrekken van onwaarheden, drogreden, onrechtmatig toegeëigend.

 Ongeacht de vraag of de afzonderlijke bedenkingen juist zijn en of mijn mening de juiste is, wanneer ik of iemand anders met een team de opdracht krijgt en de juiste sturing weet te geven, dan is waarheidsvinding slechts nog een tijd van enkele weken, hooguit maanden. Bedenk dat de directeur Rijksvoorlichting mij namens de minister-president, minister van Algemene zaken, bekend heeft gemaakt dat de Europese rechtsorde boven die van de lidstaten staat. 

 Zoals u in één van de bijlagen kunt lezen, heb ik de heer Mark Rutte, de minister-president, minister van Algemene Zaken, gekozen staatshoofd, een wijze raad gegeven …  Ik hoop dat u allen ook verstandig(er) wordt en in staat bent de juiste conclusies te trekken en dat u passende maatregelen weet te treffen i.p.v. het scheppen van noch meer chaos en problematiek. 

Tot slot: Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheidingen en kindertal. Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent. Bron: Grondbeginselen der Sociologie (Inzicht in Sociale Relaties) 
En hetzelfde geld voor het in dit deel besproken onderwerp overheidscultuur.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

PS: COGNITIEVE FUNCTIES …