Motie van wantrouwen

“In 2014 zag zelfs een 17 jarige dat zij niet kon bouwen op de overheid, op het landelijk bestuur, het gedecentraliseerde bestuur (gemeente Rotterdam) en ook niet op de ouder die de aanwijzingen van de overheid opvolgt. Door de problematiek waar leeftijdsgenootjes mee te maken hadden was haar dit al enkele jaren bekend. Hoe moet de jongere de problematiek oplossen, indien vanuit meerdere ministeries haar vader wordt geantwoord met ‘wij kunnen u niet helpen’, en de opdracht krijgt ‘het is uw individuele zorg’. “

Op 5 september 2018 ontving ik van één van de fracties uit de Tweede Kamer een e-mail bericht. Het volgende heb ik hierop geantwoord:


Tweede Kamer der Staten-Generaal
De Kamerleden
Postbus 20018
2500 EA  Den Haag

Rotterdam, 6 september 2018

Kenmerk:                                           Betreft:  
                                                              VERTROUWEN

De democratie is dus meer dan alle andere regeringsvormen aangewezen op
de activiteit en participatie van alle burgers …

Edelachtbare heer/vrouwe,

 De volksvertegenwoordiging is het hoogste ambt. Al sinds 1848 is dit in onze Grondwet geregeld, maar al geruime tijd is er twijfel of dit ambt wel naar behoren uitgeoefend wordt, of ook het staatshoofd en de Tweede Kamer in haar geheel wel volledig functioneert. – Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud

Ik lees op 5 september in een bericht aangaande het ondervragen van minister Blok het volgende, ik citeer: In het debat stonden twee vragen centraal: vindt minister Blok echt dat een vreedzame multiculturele samenleving niet kan bestaan? En kan de minister de schade überhaupt nog herstellen en Nederland geloofwaardig vertegenwoordigen in het buitenland?

Op 16 oktober 2015 heb ik Koning Willem Alexander geschreven m.b.t De Verwaarloosde Staat. Is het een absurde vraag indien ik de leden van de Staten-Generaal de volgende vraag stel: “Wordt de kwaliteit van de democratische rechtsstaat Nederland (nog) onderhouden?” Uit één ministerie heb ik sinds een schrijven d.d. 20 november 2015 al vier keer te horen gekregen dat zij mij niet kunnen helpen. Tweemaal ontving ik de reactie namens de staatssecretaris van dit ministerie dat staatkunde en dus het onderhouden van de kwaliteit van de democratische rechtsstaat Nederland niet hun terrein is. De ene staatssecretaris is lid van de PvdA, de ander van het VVD. Na schrijven aan de Commissarissen van het UWV is mij te kennen gegeven dat in het vorige Kabinet maatregelen zijn genomen, tegen het advies van de Commissarissen in, die de doelstellingen van de verdragen ondermijnen. Recent kwam de WW-fraude weer te sprake. De Nederlander echter, wordt aan vermogen ontvreemd.

Kan de Nederlander nog bouwen, heeft de Nederlander nog toekomst? Kan ik Zijne Majesteit berichten dat de zaakwaarnemers naar behoren functioneren? Als bijlage Vermogensbeheer, over hoe de wetgever en de wethouder omgaan met het belastinggeld. Er zijn leden binnen de Tweede Kamer die zich bezighouden met rijksbegroting en Europees en internationaal monetair beleid? Hoe het komt dat er 11 miljard of meer (jaarlijks) door de neus van de belastingbetaler wordt geboord, daar hebben zij sinds het aantreden van Mark Rutte als minister-president nog steeds geen grip op gekregen. De problematiek is bij de ‘kwetsbare’ burger ondergebracht. Iets waarvan ik in 2009 lucht van kreeg en in 2012 onomstotelijk vaststond is misbruik van macht! Er zijn zekere patronen te ontdekken die dit duidelijk te kennen geven.

 Een aantal functionarissen die al 10 jaar of langer actief zijn als wethouder, parlementariër, Europarlementariër – bestuurslieden – die herkennen de impact van ‘luie interventies’ niet? Ook worden (dis)functionerend patronen niet snel herkent? In het kort komt het hier op neer: de huidige regering is (nog) niet in staat is de juiste sturing te geven, mede doordat zij haar eerdere tekortkomingen niet ziet of niet wenst te zien! Verder zie ik niemand die in deze ‘reorganisatie’ – want dat vindt iedere 4 jaar plaats – de vernieuwing dusdanig gestalte kan geven zodat er een Krachtig Team wordt gebouwd. Ook de wijze waarop groepsgedrag en groepsprocessen beïnvloed wordt en zich ontwikkelt, is niet iets dat ik Zijne Majesteit kan verkopen als een regering die nationaal en internationaal effectief optreden als natie?

Heeft u ontdekt hoe u een team of afdeling klantgerichter, creatiever en slimmer kunt laten samenwerken? We hebben het missende gen gevonden … ? Laat u zich eens nakijken, dit dachten ze ook eer in mei 1940 de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Vervallen wij (nodeloos) in herhalingen? Klaarblijkelijk!

Uit het verhaal in de bijlage Vermogensbeheer met het verhaal dat ik hier voorspiegel, mag u, de burger, ook Zijne Majesteit opmaken dat overheidsfunctionarissen op alle lagen van het bestuur niet functioneren en dat anderen hier de dienst uitmaken waaronder de Kredietbank Rotterdam.

Niet wij, maar de vreemdeling en de dief, die hebben het klaarblijkelijk voor het zeggen!

Ik leg dus niet alleen de vraag voor aan minister Blok, maar aan alle ministers en staatssecretarissen evenals de ambtelijke organisatie die deze volksvertegenwoordigers (behoren te) ondersteunen in het uitoefenen van een bijzondere functie. In Staatkunde, Nederland in drievoud (2de druk 2002) wordt de vraag al gesteld of de overheid wel in staat is om in de huidige, snel veranderende wereld op allerlei problemen een adequaat antwoord te bieden. De democratie is (dus) meer dan alle andere regeringsvormen aangewezen op de activiteit en participatie van alle burgers, er zijn echter maatregelen genomen de verzorgingsstaat om te vormen zoals het terugdringen van de discretionaire ruimte (beslissingsvrijheid) in het uitvoeringsproces en al in de jaren tachtig is Nederland aan het afglijden naar een Totalitaire Regime. De uitvoerende macht berust dan ook niet alleen op kracht en repressie, maar ook op illegaliteit.

 “Voor de staatsbeoefenaar is het nodig het bestaan en de inhoud van dat ongeschreven staatsrecht te kennen. Het is dus ook een bron van staatsrecht.” – Belinfante en de Reede

 Ik doe pas sinds 16 oktober 2015 onderzoek, ben zelfs een jaar dakloos geweest (outsourced), dus stel ik u de vraag: “Hoe is het (dan) mogelijk dat hoger opgeleiden die al ruim 10 jaar actief zijn dit niet opgemerkt hebben?” Is het willens en wetens onbekend? Is Nederland niet een handlanger, een loopjongen?

Is de overheidsfunctionaris nog te vertrouwen? In 2014 zag zelfs een 17 jarige dat zij niet kon bouwen op de overheid, op het landelijk bestuur, het gedecentraliseerde bestuur (gemeente Rotterdam) en ook niet op de ouder die de aanwijzingen van de overheid opvolgt. Door de problematiek waar leeftijdsgenootjes mee te maken hadden was haar dit al enkele jaren bekend. Hoe moet de jongere de problematiek oplossen, indien vanuit meerdere ministeries haar vader wordt geantwoord met ‘wij kunnen u niet helpen’, en de opdracht krijgt ‘het is uw individuele zorg’. Overigens, zoals ook eerder in de brief opgemerkt, is de overheid niet erg meewerkend en ook verstaat zij niet welke haar functie is! Ongeacht de vraag of het willens geschiedt of onwetend, is het een feit dat op tal van terreinen en op alle lagen van bestuur sprake is van functioneringsproblemen. Veelal is men ter zake niet (voldoende) deskundig, en/of ontbreekt het aan professionele eigenschappen (talent ontbreekt of wordt begraven).

Kunt u mij zeggen wat hierin gaat veranderen? Hoe denkt u dit op te lossen?

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION