Dagvaardingsprocedure

Door gebrek aan toezicht op uitvoering van Wmo-taken en op naleving van de afspraken die gemaakt zijn over de te leveren kwaliteit is een juridisch geschil ontstaan (verwekt) tussen de aanbieder en de cliënt.

Met zaak C/10/589214/KG ZA 20/8 wordt duidelijk dat de bepalingen van de richtlijn niet (voldoende) worden omgezet of nageleefd, toezicht faalt,  checks and balances ontbreken of worden ontweken. Ook de rechter laat na de vastgestelde rechtsregels te handhaven. 
Het gevolg is dat door de rechter causaal verband wordt gevormd tussen  Schending door Lid-staat van omzetting tot richtlijn en  aan particulier toegebrachte schade. Dit gegeven maakt dat het aan de staat is om in het kader van het nationale aansprakelijkheidsrecht de gevolgen van de veroorzaakte schade ongedaan te maken. Het is door deze ontwikkeling of het Arrest dan ook tot voorwerp van zorg van de regering gemaakt.

*Delict en dader(s) zijn te identificeren!

Daar er tevens een relatie is te leggen met  mensenhandel en ook onderzocht moet worden of hier sprake is van  discriminatie is het naast voorwerp van zorg van het  Openbaar Ministerie Rotterdam ook voorwerp van zorg van de  Commissie voor de Rechten van de Mens

Duidelijk wordt ook een gebrek aan  organisatiekwaliteiten, vanuit het Dienstencentrum maar ook vanuit de Clusters. Niet alleen is het beleid ineffectief, het is zelfs contraproductief en brengt nog meer kosten met zich mee. Tijd, mensen en andere (schaarse) middelen die ook elders benodigd zijn. Als er één ding duidelijk is gebleken met ontwikkelingen rondom Corona:

Iedereen is sociaaleconomisch kwetsbaar!

Ook zien wij dat strategische kwaliteiten onvoldoende zijn (verantwoordelijken/bestuurders nemen kansen en bedreigingen niet waar). Wanbestuur is toch zeker ook een ramp! En al zijn er scenario’s en ligt er een plan, er kan altijd iets ‘fout’ gaan. Volgens sommige zou elke organisatie een ontsporingsplan moeten hebben, maar hoe gaat de organisatie te werk bij signalen van destructief leiderschap

De  problematische situatie vraagt om leiding! Het type leiderschap wordt dus gevormd door de wisselwerking tussen de motivatie en de competentie van een individu om te leiden, de behoefte aan richting en autoriteit van ondergeschikten en (aard van) de problematische situatie die om leiding vraagt.

Het is duidelijk bekend gemaakt dat de meningen onder burgers en beroepskrachten bij het Dienstencentrum verdeeld zijn! De teamleider, waarvan in augustus 2018 bij het bestuur is medegedeeld dat deze misleidende ideeën of denkbeelden presenteert, waardoor samenwerking wordt bemoeilijkt, gefrustreerd of gehinderd, houdt er een andere mening op na en presenteert dat idee of denkbeeld!
Op deze pagina wordt verder niet ingegaan op de daaraan ten grondslag liggende (rechts)overtuiging of (persoonlijke) doelstellingen. Wel heeft de teamleider aangegeven dat de cliënt niet in de gelegenheid wordt gesteld misstanden aan te kaarten. Op tegenstand en kritiek reageert de organisatie op een repressieve manier, wordt gedreigd met gedwongen bewindvoering en via de rechter huisuitzetting afgedwongen.

Ontwikkelingssamenwerking

Bekend is dat niet alleen minister van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking Kaag waarde hecht aan een goede voorbereiding op de taken die in het verschiet liggen, maar miljoenen of miljarden andere  aardbewoners hechten daar ook waarde aan. De kennis en ervaring die wij als mens binnen de Maatschappelijke Organisatie Rotterdam hebben opgedaan of voortvloeien uit de kennis die wij hebben verkregen uit voorgaande opleidingen, studies en werkzaamheden bij andere organisaties – talent – zal op nationaal en internationaal terrein ingezet worden, voor zoverons  leven (bestaanszekerheid) is gegund en voor zover de ruimte er is of ontstaat/wordt gecreëerd.