Een rechtsstaat is een staat waarin de grondslag van statelijk gezag in het recht wordt gelegd en waarin de uitoefening van dit gezag in al zijn verschijningsvormen onder de heerschappij van het recht wordt geplaatst.

De rechtsstaatgedachte is ontwikkeld tegen de praktijk van absolute vorsten (zoals Lodewijk XIV). Vanuit de rechtsstaatgedachte is willekeur te voorkomen en zijn rechtszekerheid en rechtsgelijkheid te bevorderen.

Een rechtsstaat is een staat waarin de overheidsmacht aan banden wordt gelegd door het recht (zoals het woord zelf reeds aanduidt). En recht is meer dan een systeem van wetten. Als een overheid of een functionaris daarvan zijn macht misbruikt, is per definitie geen sprake van een rechtsstaat, maar van een gebrek daaraan. In een rechtsstaat heerst evenwicht tussen een teveel en een tekort aan regels en kunnen wetten de inhoudelijke toets der kritiek doorstaan.

Bron: Wikipedia
De Koninklijke Hoe
‘Een herdersstaf of ijzeren roede’

Is de burger aangewezen op de Wet maatschappelijke ondersteuning, dan doet zich iets interessants voor. Hij kan immers een onderzoek instellen of uitvoeren naar beleid en handelen van de staat. Kwaliteitsbeleid in de Wmo betekent het volgende: QA voorkomt afwijkingen, QC ziet afwijkingen.

Heb je geen ervaring met implementatie van Quality Assurance (QA) en Quality Control (QC), vraag dan hulp. Anders is het een proces van ontmoeten en verbinden waarbij je mensen treft die de rechtsstaat (willen) bevorderen en personen die staatsgevaarlijk zullen blijven.

Integriteit en integer handelen door bestuur en ambtenaren staat hoog in het vaandel. Uitgangspunt van het gemeentelijke integriteitsbeleid is dat de inrichting, uitvoering en verantwoordelijkheid ten aanzien van het integriteitsbeleid, bij de clusters ligt. Centraal vastgestelde kaders, onder andere de gedragscode en de regeling melden integriteitsschendingen, zijn leidend voor de uitvoering van het integriteitsbeleid.
Aparte aandacht is er voor integriteitsbeoordelingen bij aanbestedingsprocedures. In gevallen waarbij er concrete aanwijzingen zijn van integriteitsrisico’s kan een beroep worden gedaan op de wet Bibob.

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob) is een Nederlandse wet die in 2003 is ingesteld. Doel is dat gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries de integriteit van houders en/of aanvragers van vergunningen en subsidies toetsen bij het landelijk bureau BIBOB.

Bron: Wikipedia

Wijze Raad is duur!

Kortom: Vaak is de informatie al binnen een organisatie bekend, maar verspreid en wordt de adviseur gevraagd deze te verzamelen en structureren. Voor daklozen kan dit knap lastig zijn; een niet geringe opgave!

Voor het beroep adviseur bestaat geen specifieke opleiding, omdat de adviseur specialist is in een bepaald vakgebied. Je hebt geen geld, bent ook geen volwaardig lid meer van de maatschappij, dus wordt het zelfontwikkeling. Het is meer dan overleven, het is ook de weg erdoorheen om geluk in je leven te vinden en ook van het hier en nu te genieten.

Doel moet zijn: Staat (en samenleving) waarvan beleid en handelen wordt onderzocht, te helpen beleidsvorming te verbeteren, goede voorbeelden na te volgen en vastgestelde normen en beginselen na te leven. Respect dus voor de principes van de rechtsstaat. U wilt immers een veilige omgeving!

“Herijking van het begrip waarheidsvinding in de Rechtsstaat”

Interdisciplinaire samenwerking en nieuwe verhoudingen tussen de bevolking en het parlement zijn belangrijke aandachtspunten. Immers, de wetgevende macht kan alleen wetten samenstellen die de toets der kritiek doorstaan (voor langere tijd) wanneer sprake is van integer handelen door burgers.

Van tijd tot tijd zullen ook wetten opnieuw getoetst moeten worden, aan de hand van de resultaten. Harmonisatie van wetgevingen valt onder Sociale wetgeving. In Nederland bestaat de grondregel van de democratische rechtsstaat dat de volksvertegenwoordiging het hoogste ambt in de staat is en daarmee een wezenlijke rol speelt in de wetgevende macht. Een aantal regels, in onderlinge samenhang bezien, betekenen dat krachtens de Nederlandse Grondwet de volksvertegenwoordiging uiteindelijk het laatste woord heeft en niet de monarch of de regering.

Wil de burger een succesvol beroep doen op parlementaire controle zij deze zelf goed moet informeren. Dit kan via meerdere kanalen, wegen of manieren. Tal van maatschappelijke dienstverleners hebben de laatste jaren hun kansen niet waargenomen, beleidsvorming te verbeteren, maar wel subsidie in eigen stak gestoken. De mensen waarvoor het bedoeld was denken na drie jaar verder te kunnen, maar staan weer bij het startpunt en gaan weer door hetzelfde drama.

Beleid en Strategie – Budgetbeheer

De dienstverlener heeft in sommige gevallen € 34.164 ontvangen (€ 219 p/wk) en u begint weer opnieuw. In het ergste geval begint een individu of gezin voor een 5e of 6e keer aan dit proces, in 15 jaar. U bent systematisch bedrogen; sommige hebben daar klaarblijkelijk behoefte aan, u psychisch te zien lijden, opdat zij voor u mogen zorg dragen.

Duidelijk wordt de vraag naar serieuze analyses over ontsporend leiderschap, zoals de vraag hoe je destructief leiderschap verhindert.