Beoordelingsgesprek

Het probleem is dat niemand het voortouw neemt in de onderzoeken naar ‘duistere’ activiteiten …

Het probleem is dat niemand het voortouw neemt in de onderzoeken naar corruptie, zegt In ‘t Veld. Want niemand voelt zich verantwoordelijk en bovendien heeft de premier wel heel veel macht bij benoemingen van politiecommissarissen en toezichthouders. In ‘t Veld: “Er zijn duistere activiteiten die niet worden onderzocht, er zijn ministers waar een heel merkwaardig luchtje omheen hangt. En zij zitten daar gewoon nog.”

De diepgaande corruptie heeft volgens In ‘t Veld ook invloed op het politieke debat. “De sfeer is giftig op Malta, er is een haatcampagne gaande tegen Caruana Galizia en haar familie.” 

Aldus het artikel in Trouw: Artikel-7 procedure komt in beeld voor Malta.

‘De sfeer is giftig’, niet alleen hadden Bijbelse figuren als Jozef, Mordechai, David en Daniël daar mee te maken, ook ‘heidense koningen’ werden daarmee geconfronteerd. Persoonlijk werd ik o.a. binnen The Revival Fellowship, een pinkstergemeenschap, geconfronteerd met een intrigant.

Zijn deze activiteiten wel zo duister? In Nederland zelf lijkt de rechtsstaat te zijn veranderd in een Oligarchie: de macht in handen van een kleine groep van mensen die behoren tot een bevoorrechte klasse of stand. Een oligarchie is letterlijk een regeringsvorm van weinigen. Niet het volk (demos), maar Kapitaal maakt de dienst uit.

In Nederland, maar ook binnen andere Europese lidstaten, is sprake van ‘de afwezigheid van behoorlijk bestuur’. Dit biedt niet alleen ruimte aan ondermijnende praktijken, maar is een ondermijnende praktijk op zich: http://www.speelman.org/autonomie/  Men kan dit doortrekken binnen elke menselijke organisatie. Gesteld moet worden dat ervaring onontbeerlijk is!

19 januari 2019 wordt ik bij leven en welzijn vijftig. Mijn geheugen gaat terug tot november 1972. De storm van 13 november 1972 eiste ook het leven van de oudste broer van mijn vader. Dit had ook economische gevolgen voor het familiebedrijf, naast de regelgeving en bestuur vanuit het Rijk.

Na mijn vertrek in 1991, had (zoals ik nu inzie) het bedrijf nog weinig autonomie. Ongewenst gedrag binnen de organisatie vormden een bedreiging voor de toekomst en het bestaan, dit zag ik in toen ik 17 was. In 1992 heb ik een concrete bedreiging kunnen keren, ongewenst gedrag buiten de organisatie. Dit keer niet de belastingdienst, maar een letselschade advocaat.

De Europarlementariër tast (nog) in het duister? Het cognitieve functioneren is in kaart te brengen! Cognitieve functies zijn functies als het geheugen, leervermogen, taalgebruik en het kunnen begrijpen en uitvoeren van complexe dagelijkse handelingen. Hierbij valt te denken aan psychische processen die te maken hebben met begrip, kennis, herinneringen, problemen oplossen en informatieverwerking. Het is van belang te weten welke cognitieve mogelijkheden de overheidsfunctionaris heeft. Aan de verbale mogelijkheden mankeert het doorgaans niet, ze zijn vaak mondig, goed gebekt. Het gaat ook om de performale mogelijkheden.

Overschatting of onderschatting van het cognitieve niveau houdt in dat de naaste mens niet conform zijn verstandelijke vermogen wordt benaderd. Dit kan o.a. resulteren in overbelasting, overprikkeling, overvraging, onbegrip, deprivatie en verveling. Het kan verstrekkende gevolgen hebben, zeker wanneer je iemands woede op je hals haalt, of zelfs haat.

Bij een competentie als leervermogen, gaat het ook om het toepassen van de kennis die je hebt en het willen leren van de dingen die je doet en ondervindt. Bij de ontwikkeling van het vermogen om de eigen denkwijze, de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de eigen geest en van het eigen lichaam te kunnen inschatten en daar rationele conclusies uit te trekken (zelfkennis), is contact met anderen noodzakelijk. Ieder persoon heeft in zijn persoonlijkheid facetten die hij alleen in contact met anderen – dus in sociale situaties – kan leren kennen. Zelfkennis wordt ook wel ‘intra-persoonlijke intelligentie’ genoemd.

Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens – Spreuken 27


In Nederland zijn er bewindslieden die zich erop beroepen dat zij, of een instituut of organisatie, de waarheid in pacht te hebben. Vaak ingekleed in verhullende bewoording.  Dit gebeurt dus niet alleen binnen religieuze instellingen, maar komt onder ‘de beste families’ voor. De rechter is van cruciaal belang om te verhinderen dat er een dictatuur kan ontstaan! Zijn rol is ook belangrijk ter bescherming van de democratie zelf.

In de politieke en maatschappelijke debatten, komt niet alleen een aantal belangrijke aspecten van het staatsrecht aan de orde, ook van het EU-recht. Klaarblijkelijk herhalen wij, wat ook 100 jaar geleden, in de voorbije eeuw, al afgespeeld heeft. De lering die daaruit is getrokken en die is gedocumenteerd is klaarblijkelijk niet goed doorgegeven aan de dames en heren politici?


‘Een beleidsregel bindt de gemeente, niet de burger.’

In Staatkunde, Nederland in drievoud maken De Jong en Schuszler de grondslagen van de moderne staat inzichtelijk. Zij concentreren zich daarbij op de relatie tussen de staat en het recht. Uit onderzoek komt naar voren dat de minister en de staatssecretaris hiervan geen kennis hebben genomen, althans niet toereikend.

“Voor de staatsbeoefenaar is het nodig het bestaan en de inhoud van dat ongeschreven staatsrecht te kennen. Het is dus ook een bron van staatsrecht.” 

– Belinfante enDe Reede


Ik lees in dit zelfde boek dat een minister strafrechtelijk te vervolgen is indien hij/zij maatregelen neemt die Grondwet en bestuur ondermijnen! Maar hoe zit het wanneer een lidstaat in strijd handelt met de verplichtingen op grond van het Europees recht? In het Francovich en Bonifaci/Italie-arrest (C-6/90 en C-9/90) spreekt het Hof van Justitie zich uit over de aansprakelijkheid van lidstaten. De grondslag voor deze aansprakelijkheid betreft het beginsel van gemeenschapstrouw.

De grondslagen van de moderne staat:

Het beginsel van loyaliteit komt bijvoorbeeld bij decentrale overheden aan bod in geval van dat de centrale overheid tekortschiet bij het omzetten van richtlijnen. De staatssecretaris en de commissaris van de Koning ontbreekt de benodigde kennis, hoe anders is het gesteld met Kamerleden en decentrale overheden?  

Unietrouw of het beginsel van loyaliteit!

In Nederland worden de jongeren aan hun lot overgelaten? De autoriteiten vullen de zakken, in het bijzonder de privaat-ondernemers die veel macht hebben, en de burger zit naast dat hij het gelag betaald ook met de ellende. De autoriteiten komen de burger ook nog vertellen als dat deze incompetent is en maken de burger wijs als dat hij hulp van de dief nodig heeft?

In reactie op mijn schrijven aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, krijg ik de volgende misleidende informatie: ““U moet weten dat het Nederlandse Zorgstelsel internationaal hoog scoort. Als burger moet je natuurlijk wel de juiste weg weten om zorg goed te regelen.” – Directie Curatieve Zorg

Als burger zou je maar blindelings vertrouwen op de overheden, dan zijn de gevolgen toch rampzalig. Zoals u kunt lezen op mijn website www.speelman.org, ben ik goed op de hoogte van de regelingen die de regering en het parlement maken ten koste van meerdere bevolkingsgroepen. Anderen worden voor deze ondermijnende praktijken vorstelijk beloond. Hier is duidelijk sprake van wanbeleid, mismanagement, en ook blijven de interne toezichthouders in gebreke! Er is zelfs sprake van misbruik en oneigenlijk gebruik. Er komen dan nogal wat belangrijke aspecten van het staatsrecht aan de orde. Het staatsrecht in ruime zin betreft de organisatie van de overheid, de bevoegdheden van de verschillende overheidsorganen en de relatie overheid – burgers.

“Er zijn duistere activiteiten die niet worden onderzocht, er zijn ministers waar een heel merkwaardig luchtje omheen hangt. En zij zitten daar gewoon nog.”

– In’t Veld

Nederland maakt deel uit van een groter geheel doordat het in de loop van de tijd allerlei vrijwillige samenwerkingsverbanden is aangegaan. Het meest concreet wordt de invloed van het grotere verband als we kijken naar de betrokkenheid van Nederland bij de Europese Unie. Deze unie is vooral bijzonder, omdat de Nederlandse overheid veel taken en bevoegdheden aan de Unie heeft overgedragen. De organen van de Unie kunnen besluiten nemen die de Nederlandse burgers direct raken (art. 92 GW). De Unie speelt dus een belangrijke rol in de gezagsuitoefening binnen de Nederlandse staat.

Als zodanig is het toetsen van de ontwikkelingen in de Europese Unie een essentieel onderdeel van het onderhouden van de kwaliteit van de democratische rechtsstaat Nederland!

U heeft de plicht, de verantwoordelijke taak, de kwaliteit van de democratische Nederland te onderhouden, en als zodanig is het toetsen van de ontwikkelingen in de Europese Unie een essentieel onderdeel daarvan!

  • Bent u wel op de hoogte van de inhoud van uw taak?


Mijn ervaring is: Het is beter te wonen op een hoek van het dak, dan met een kijfachtige (twistzieke) huisvrouw, en dat in een huis van gezelschap.

De diepgaande, verhulde, corruptie in Nederland!


Ik zou D66 ten sterkste willen adviseren het eigen huis dat voor
Koninklijk doorgaat op orde te brengen!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail