Contractbreuk

‘Handvatten voor zorg en ondersteuning … ‘

 Het staatsrecht in ruime zin betreft de organisatie van de overheid, de bevoegdheden van de verschillende overheidsorganen en de relatie overheid – burgers. Dit ruime staatsrechtbegrip omvat het staatsrecht in enge zin, ook wel aangeduid als het constitutionele recht omdat dit de constitutie dat wil zeggen de inrichting van de staat regelt (al gebruikt men de term constitutie ook wel voor de Grondwet), en bovendien het bestuursrecht. 
 Bestuursrecht ziet op de rechtsnormen betreffende het bestuur dat de overheid uitoefent in de samenleving, de relatie bestuur – burger, alsmede de beschermingsmogelijkheden voor de burgers tegen onjuist geachte bestuurshandelingen.  - Bron: Inleiding tot het staatsrecht en het bestuursrecht.

 In mijn brief  aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d 2 juli 2018 het volgende:

Weledelgestrenge heer,

Citaat: “De nieuwe zorgstandaard richt zich op aanpassingsstoornissen, overspanning en burn-out. Bij deze aandoeningen staat centraal dat de balans van draaglast en draagkracht door één of meer stresssoren is verstoord. Daardoor ervaren patiënten lijdensdruk en verminderd functioneren op relevante levensgebieden.”

In de bijlage met kenmerk BZ/18/30364/BI + BZ/18/31587/BI leest u meer over de geestelijke gezondheid, maar ook over de benadering vanuit de GGZ. Of deze benadering en de behandeling die hier uit voortkomt (wel) leidt tot herstel is een essentiële vraagstuk die u zelfstandig moet kunnen beoordelen. U heeft de basisschool met goed gevolg afgerond!

Eén van de regels die een voorwaarde is wil de staat functioneren is ‘belanghebbende burgers worden in de gelegenheid gesteld zich uit te spreken over voorgenomen wetten of besluiten (inspraak), dan wel worden in de gelegenheid gesteld mee te werken aan het totstandkomen van dergelijke wetten of besluiten (participatie)’, maar maatregelen als het terugdringen van de discretionaire ruimte en institutionele herinrichting belemmeren de samenwerking, en de verdergaande bureaucratisering maakt het niet alleen moeilijker voor de burgers, in vele gevallen ook onmogelijk.

De vraag of de verschillende nationale, universele en collectieve arrangementen en intensieve overheidsinmenging wel doeltreffend en doelmatig zijn is al in de voorgaande eeuw gesteld! De vraag die ik kan bedenken is: “Kunnen de leiders en medewerkers van de diverse bestuursorganen wel omgaan met de ongeschreven regels en herkennen zij de (dis)functionerende patronen?” Om antwoord te kunnen geven op deze vraag dient ook de volgende vraag te worden gesteld: “Hebben de leiders en overige bestuursleden (staatsbeoefenaars) voldoende basiskennis van de grondslagen van de moderne staat?”

Sinds een eerste brief d.d. 16 oktober 2015 aan Zijne Majesteit de Koning met betrekking tot de “Verwaarloosde Staat” is mij niet alleen bericht gegeven dat men mij vanuit meerdere ministeries niet kan helpen, ook heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie mij geantwoord dat het mijn ‘individuele zorg’ betreft. In een meest recente brief heeft ondergetekende E. Bervoets mij te kennen gegeven dat de brief die ik naar het ministerie van Justitie en Veiligheid heb gestuurd is overgedragen aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vanuit Justitie en Veiligheid kan men mij (nog) niet helpen. Géén ondersteuning!

Uit de maatregelen die de overheid nu ook weer denkt te nemen blijkt of de ondeskundigheid of de onwil, mogelijk ook beide. Daarnaast is er binnen de ambtelijke organisaties het een en ander intern aan tekortkomingen te constateren. Zo merk ik op dat de problematiek die in 2008 zichtbaar werd mede door bestuurshandelingen tot stand is gekomen, maar dat deze zich in de laatste 10 jaar hebben versterkt! De gevolgen, ook wel aangeduid met uitkomsten van dat proces, hebben gevolgen voor de burger die steeds minder in te brengen heeft. – zeggenschap

In Staatkunde, Nederland in drievoud maken De Jong en Schuszler de grondslagen van de moderne staat inzichtelijk. Zij concentreren zich daarbij op de relatie tussen de staat en het recht. Ik citeer hieruit aangaande het gezag dat uitgeoefend wordt over het grondgebied en de bevolking het volgende:
“Van een democratische rechtsstaat kan worden gesproken als in een staat de collectieve besluitvorming zo is georganiseerd dat alle burgers van het land gelijkelijk in staat worden gesteld om invloed uit te oefenen op de uitkomsten van dat proces (democratie) en als die burgers door binding van die ambten aan algemene rechtsregels (rechtsstaat) gelijkelijk beschermd worden tegen overmatige en willekeurige machtsuitoefening door overheidsambten.

 Gegeven de betekenis van democratische rechtsstaat kan een aantal basisregels van de staat worden onderscheiden, zowel voor de structuur, als ook voor het functioneren van de staat.

Voor het functioneren wordt onder andere het volgende gesteld: belanghebbende burgers worden in de gelegenheid gesteld zich uit te spreken over voorgenomen wetten of besluiten (inspraak), dan wel worden in de gelegenheid gesteld mee te werken aan het totstandkomen van dergelijke wetten of besluiten (participatie).

Echter een maatregel als ‘Het terugdringen van de discretionaire ruimte (beslissingsvrijheid) in het uitvoeringsproces door aanscherping van wet- en regelgeving, het benadrukken van plichten van burgers en de verdere bureaucratisering van de uitvoering van beleid’om de verzorgingsstaat om te vormen ondermijnt het bestuur, ook de Grondwet! Een andere maatregel van belang is ‘Institutionele herinrichting van de georganiseerde verhoudingen tussen overheid, maatschappelijke organisaties en uitvoeringsorganisaties’.

Sinds 1948 spreekt men ook van een gedecentraliseerde eenheidsstaat en ook dit deel is onlosmakelijk met de Grondwet verbonden. Bij het treffen van maatregelen de Nederlandse verzorgingsstaat om te vormen dient de wetgever maar ook de rechter niet alleen bedacht te zijn op de Grondwet, maar ook met verdragsbepalingen als gemeenschapstrouw (beginsel van loyale samenwerking), gelijkwaardigheidsbeginsel en doeltreffendheidsbeginsel (ook wel effectiviteitsbeginsel). Te bedenken valt ook dat het beginsel van loyale samenwerking ook van kracht is voor de instellingen binnen de lidstaten, het juridisch gezag niet uitgesloten.

In het uitvoeringsproces is het klaarblijkelijk eerder regel dan uitzondering dat gezagsdragers evenals de wetgever de processen dusdanig beïnvloeden dat de uitkomsten voor de burger maar ook voor organisaties ongunstiger uitvallen. In toenemende mate is hier sprake van (machts)misbruik en oneigenlijk gebruik. De gevolgen van deze fundamentele problematiek worden in toenemende mate zichtbaar.

Zonder het concept verder te omschrijven verwijs ik naar ‘Staatsgreep’ en ‘Terreur’. In dit licht gezien – vanuit een andere invalshoek dan politieke doelstellingen en belangen – wordt een ander beeld verkregen. Met betrekking tot de rechtsstaat zijn een aantal regels van belang. Om deze regels te kunnen handhaven is de rol van de rechter van het grootste belang. Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur. Dit betekent dat politieke controle en verantwoording wordt aangevuld met controle door en verantwoording aan daartoe specifiek in het leven geroepen organen. Een voorwaarde is dat (ook) de overheid zich niet aan het recht onttrekt!

Een recente uitlating van staatssecretaris Tamara van Ark geeft te denken dat de volksvertegenwoordiging hierop niet bedacht is of anderszins in nalatig is. Ook de wil ontbreekt!

Het ziet er naar uit dat men niet alleen elkander verachtert en vereet, maar ook de instelling die samengevat wordt met democratische rechtsstaat. De aantasting van gezag vindt voornamelijk van binnenuit plaats! Niet alleen ondervindt de samenleving hiervan de gevolgen, ook worden gedupeerden voor schuldig gehouden. Net als in het sprookje wil de gezaghebbende horen dat zij de mooiste is?

Niet alleen wacht de burger uitsluiting en is deze genoodzaakt aanspraak te maken op de Wet maatschappelijke ondersteuning (afpersing) om (weer) toegang te krijgen tot het maatschappelijk verkeer en ‘legale’ deelname, ook worden boetes opgelegd in de vorm van bestuursrechtelijke premies. Niet alleen ontbreekt het de burger aan bescherming tegen onjuist geachte bestuurshandelingen (bestuursrecht), ook wordt dit instrument misbruikt en oneigenlijk gebruikt en dat vanuit en door de overheid. Van deze illegale praktijken profiteren incassobureaus en bewindvoerders, maar ook het juridisch gezag.

Ik vervolg mijn verhaal: “De regels zijn een uitwerking van het algemene beginsel, dat in een democratische rechtsstaat geen bevoegdheid bestaat zonder dat controle kan worden uitgeoefend, of zonder dat over de uitoefening verantwoording moet worden afgelegd (Belinfante en De Reede, 1991).” – Staatkunde, Nederland in drievoud. Daarnaast merken Belinfante en De Reede in een andere boek met betrekking tot het staatsrecht op dat de staatsbeoefenaar kennis dient te hebben van de ongeschreven regels van het staatsrecht. Naast deze bron zijn er andere bronnen van staatsrecht. Verder zijn er de ongeschreven regels van het bestuursrecht. Uit niets is in de voorliggende 8 à 10 jaar gebleken dat de bestuursleden daar – de ongeschreven regels – (goed) mee weten om te gaan.

Ik vraag mij af hoe de volksvertegenwoordiger toetst, ook welke criteria zij daarbij hanteert. Binnen welke kaders worden de besluiten genomen? Ook de ambtelijke organisatie die belangrijk is voor het functioneren van de minister en de staatssecretaris kennen de grondslagen van de moderne staat niet of betrouwen op de succestijden van weleer. De moderne staat, de veranderende staat, vereist ‘nieuwe’ leiders.

Ik lees van ‘Zorgstandaard’ en ‘Zorgvisie’ en citeer “Wachtlijsten dreigen in verpleeghuizen.” Wachtlijsten aan zich vormen geen bedreiging, maar het beeld dat daarbij wordt gevormd en in het bijzonder hoe wij als burger (individueel) maar ook als samenleving (collectief) en als overheid (bestuursorganen) op reageren. Ook de Zorgverzekeraar is daarbij één van de actoren die invloed uitoefent op de ontwikkelingen.

Nu ik ten gehore krijg dat de salarissen bij de overheden met 7% stijgen en persoonlijk ervaar dat de arme met bestuursrechtelijke premies van 25% geen herstel ziet bespeur ik dat er van het beginsel van loyale samenwerking weinig over is, dat de kwaliteit van de democratische rechtsstaat verder verslechtert maar ook dat er van doeltreffendheid en doelmatigheid (efficiëntiebeginsel) geen sprake is. De maatregelen ondermijnen Grondwet en bestuur en zijn ook niet in overeenstemming met de verdragsbepalingen die niet alleen tussen de lidstaten maar ook tussen de lidstaten en de instellingen en tussen de instellingen van kracht zijn. Ik moet concluderen dat naast de vastgoed ook de instellingen binnen de zorg er illegale praktijken op na houden en dat de overheid, de wetgever, maar ook het juridisch gezag onder één (koninklijke) hoed spelen waaronder de bevolking heeft te lijden. Dit Nederlandse Zorgstelsel wordt naar mij door de ambtelijke organisatie wordt medegedeeld internationaal hoog aangeschreven, dat moest ik weten.

 “U moet weten [ … ].”

U moet weten dat ik als burger niet erg onder de indruk ben van deze praktijken en zeker niet gecharmeerd. Ik voel mij dan ook niet gevleid en ben er niet daadwerkelijk mee gediend (geholpen). Een gevoel van onbehagen bekruipt mij eerder en ik kan dit niet ambiëren. Sterker, ik moet het wel afkeuren! Waarom christenen en democraten deze praktijken ambiëren en atheïsten niet is een vraag die ik in deze brief niet ga beantwoorden. De enige opvatting die ik presenteer is: “Geldzucht is de wortel van al het kwaad.”

Minister, als wethouder had u moeite met de regels en voorwaarden. Achteraf moet ik dit vaststellen. De vraag is of hierin verandering is gekomen sinds de dag dat u geïnstalleerd bent als minister en vicepremier. De bijlage dient dan ook ter informatie en u zult zelfstandig de essentiële vraagstukken moeten analyseren. Staatssecretaris Tamara van Ark liet mij weten niet in te gaan op ‘cognitieve gedragstherapie’. Ik ben benieuwd naar uw reactie.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail