Regeringsakkoord

slash Kiezersbedrog

In mijn e-mail bericht d.d. 19 juli 2017 aan de fracties VVD, CDA, CU, D66 en PvdA, de zittende regering, het volgende:

Weledelgestrenge heer/mevrouw, geachte lezer,

Ik ving het volgende op: “VVD-overlopers teruggehaald naar PVV/FvD. Doel behaald.”

Halen wij onze doelen met verdergaande radicalisering en polarisatie?
De ‘gevestigde orde’ valt uit elkaar en brokkelt steeds verder af. Dit komt doordat net als 100 jaar geleden een ‘Kapitalistisch Bolwerk’ niet kijkt naar de burger wiens economische situatie in toenemende mate verslechterd. Is dit aanleiding geweest voor de Grondwetswijziging van 1948? Ik doel op gedecentraliseerde eenheidsstaat.

Dat de burger a.g.v. procesregels en processuele handelingen steeds minder ontvangt en Kapitalisten steeds meer is iets waar de Nederlands overheid een groot aandeel in heeft. Politiek gezien mogen doelen gehaald zijn, in menig ander opzicht faalt het beleid gedurende meer dan 10 jaar. Over een ‘Promotieonderzoek’ maak ik mij ook zorgen: http://www.speelman.org/zorgbeheer/. Ook hier gaat de zorg uit naar de aandeelhouder en niet naar bijvoorbeeld de OGGZ. Nu heb ik mij laten vertellen dat een psychiater tussen de € 150.000 en € 250.000 aan jaarinkomen zou genieten? Het is niet anders dan wat ze over de kerk zeggen die het volk dom houdt zodat de ander ze arm kan houden. – (dis)functionerende patronen

De verkiezingen voor de Provinciale Staten komen eraan. Gaan wij met de verkiezingsuitslag gewaar worden hoe politiek instabiel Nederland is? Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken*, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheidingen en kindertal. – ook een herkenbaar patroon

Gegeven de betekenis van democratische rechtsstaat kan een aantal basisregels van de staat worden onderscheiden, zowel voor de *structuur, als ook voor het functioneren van de staat. 

Van een democratische rechtsstaat kan worden gesproken als in een staat de collectieve besluitvorming zo is georganiseerd** dat alle burgers van het land gelijkelijk in staat worden gesteld om invloed uit te oefenen op de uitkomsten van dat proces (democratie) en als die burgers door binding van die ambten aan algemene rechtsregels (rechtsstaat) gelijkelijk beschermd worden tegen overmatige en willekeurige machtsuitoefening door overheidsambten. 

**De organisatie van die besluitvorming is niet alleen veranderd, maar net als de psychologische onderzoeken die mij bij de Koninklijke Marine werden voorgelegd tegen het einde van de jaren tachtig waarin de geest en gedachte van de samensteller(s) tot uiting komt, zijn ook vandaag de dag de vragenlijsten opgesteld. De besluitvorming is dan sterk beïnvloed door de gedachtegoed van de gevestigde orde. Al oogt het open, het is een ‘closed mind system’ en men is net zo blind als de kerkganger! De zinnen verblind ofwel ongevoelig.

Waarom verslaat David Goliath? In 1 Samuël 18 leest u hoe koning Saul gevangen zit in gedachten en daarin zijn ook zijn onderdanen in gevangen of laten zich daar althans door leiden. Deze kennis van de psychosociale organisatie deed ik op gedurende een periode van ruim 20 jaar in The Revival Fellowship. Doordat ook Saul’s huis daarin gevangen is, blijft het huis niet bestaan. Er is geen vernieuwing.

Zelfkennis is onder meer belangrijk bij strategisch denken: onderhandelingen, bij vecht- en denksporten en voor mensen in een beroep waarin een tegenstander moet worden overtroefd, bijvoorbeeld bij politie en in het leger.
Had David Goliath verslagen of Saul?  Welke koning was al verslagen? En toch is een man, verslagen van geest, nagevolgd. Alleen iemand die geestelijk is kan dit onderscheiden.

De standaard militaire analyse van een conflictsituatie: Opdracht, Terrein, Vijand, Eigen middelen, Mogelijkheden

Er wordt weleens opgemerkt “Ken uw klassiekers.”

Een minister-president wiens autobiografisch geheugen hem in de steek laat functioneert verminderd. In een tijd van crisis (die er wel degelijk is al doet men als dat men deze onder controle heeft) is de kans groter dat beslissingen verkeerd uitpakken. Juist doordat vanuit het ministerie van Algemene Zaken navolg wordt gegeven aan de minister-president en deze hem niet corrigeert op zijn functioneren is dit behoudens administratieve handelingen een overbodig instituut geworden.
Zo zijn er binnen de ambtelijke organisatie meer voorbeelden en daarbij is er sprake van boventalligheid.

Iemand met (ware) kennis van de Bijbel zou ook organisatiekennis moeten hebben en weten dat de top gesnoeid gaat worden! In het Engels is er een uitdrukking: Shape in, or Ship out!

Er wordt steeds verwezen naar ‘het regeerakkoord’ en deze is blijkbaar heilig? De grondslagen van de moderne staat – Constitutie – is dit klaarblijkelijk niet. Dit is niet het beleidsterrein van een aantal ministeries. Er is dus geen fundament en wat er nu gebeurt houdt dan ook geen stand! Met deze wetenschap en stellige zekerheid is het dan ook raadzaam om te stoppen met aanknoeien en doet u allen er verstandig aan met Prinsjesdag een betere weergave van de werkelijkheid te presenteren!

Zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer hoor ik zeggen dat de werkdruk erg hoog is. Ligt dit aan de staatssecretaris en dan bedoel ik is het boven haar macht gegrepen, of komt het doordat een meerderheid niet functioneert. Mijns inziens is het dat een meerderheid niet functioneert en dat daardoor de balans tussen draaglast en draagkracht door één of meer stressoren (actoren) is verstoord. In verband met de aanpassingsstoornissen van o.a. de minister-president zorgt dit voor overspanning en heeft al tot gevallen van burn-out geleden. Waarom kan ik dit zeggen? In de periode van juni 2014 tot juli 2015 heb ik ervaring opgedaan en meer inzicht verkregen.

“It is the glory of God to conceal a thing:
but the honor of kings is to search out a matter.”

In Genesis lezen wij het verhaal van Jakob en hoe hij opmerkt dat in 20 jaar zijn loon 10 keer is veranderd. Wat er niet staat, maar wat voor mij een essentiële vraagstuk is: “Wat betekenen de bestuurshandelingen vanuit de organisatie voor de volgende generatie?” Wij lezen ook dat Laban’s zonen tot hun vader spreken met de mededeling Jakob weg te zenden. Een vraag die dan naar boven komt is deze: “Hoeveel gaf Laban echt om Lea en haar kinderen?” Maar ziet u het plaatje? van het eigen belang en in het bijzonder het economisch gewin? Ook vandaag de dag worden arbeiders met hun families op deze wijze uitgebuit! Dus waarin verschilt deze eeuw met alle voorgaande eeuwen?

Ook in de 21ste eeuw doen burgers na twintig jaar een ontdekking en zien dat het anders moet! Een ervaring rijker? Dat de burger op weerstand en verzet stuit net als in voorgaande eeuwen is ook niet verrassend. Ik vrees dat indien de staatshoofd en in deze de minister-president net als in voorgaande eeuwen halsstarrig blijft, dit nadelige gevolgen heeft voor de nationale veiligheid! U mag bedenken wat dit inhoud voor de internationale veiligheid.

Hier in Nederland wordt de arbeider in zeer ernstige mate onrecht en (geestelijk) geweld aangedaan: http://www.speelman.org/ontwikkelingshulp/vacature-assemblagemonteur/. Aan het gelijkwaardigheidsbeginsel wordt niet voldaan en ook zijn de ministers niet bedacht op de Grondwet. Dit komt duidelijk tot uiting omdat wordt vastgehouden aan de het regeerakkoord al is wat daar afgesproken is volstrekt illegaal. Niemand kan daar rechten aan ontlenen! Het staat niet in Recht. Indien hier hier niet tijdig ingegrepen wordt dan heeft het onherroepelijke gevolgen. Nu is het nog herroepbaar al zal er mogelijk luid protest zijn.

Behalve dat en de Eerste Kamer en de Tweede Kamer niet functioneren (uitgaande van de eisen die samengevat worden met democratische rechtsstaat) zit ik met de rest van Nederland met een Kabinet van de Koning en het ministerie van Algemene Zaken die allebei niet naar behoren functioneren. Moet ik beide bedrijfsbureaus maar sluiten? Ik denk dat ik in Roosendaal wel een geschikte kandidaat vind en dat een rolstoel geen beperking is voor de functie.

De minister-president heeft geen ziekte of handicap, toch kan (ook) hij niet zonder hulp of begeleiding werken! Waarin verschilt hij dan met bijvoorbeeld Noortje van Lith? Zijn de verstandelijke vermogens van de minister-president wel toereiken om volledig te kunnen functioneren?

Bij loondispensatie betaalt de werkgever tijdelijk minder loon aan een werknemer omdat hij minder aankan dan de andere werknemers?
De laatste jaren hoor ik steeds roepen dat men het werk niet aankan en als er dan hulp of begeleiding bijkomt dan ineens gaat het inkomen van degenen die niet meer is gaan presteren omhoog? Men dient dan toch in te zien dat het gehele waarderings- en beloningssysteem toch absurd is? Het is toch ook krankzinnig – geestelijk ziek?

David versloeg Goliath? Het is niet voor het eerst dat een staatsorganisatie wankel is en dat het toch nog overeind wordt gehouden. In hoofdstuk 26 merk ik op dat David als militair een uitzonderlijke kans had een staatsgreep te plegen. Hij wees zijn generaal terecht op diens woorden. Dit is niet wat ik in de kerken hoor, ook niet van een theoloog. Is bestuursrecht pas sinds het einde van de 19de eeuw in ontwikkeling? Mogelijk is dit het geval wanneer wij spreken van het Koninkrijk de Nederlanden. Te bedenken valt dat een leider en dus ook de staatsbeoefenaar de ongeschreven regels van het staatsrecht dient te kennen. Dit is een bron van staatsrecht. (Belinfante en De Reede)

Wij hebben het dan ook over zelfstandige (autonome) taken en bevoegdheden en een een eigen democratische legitimatie. Een plicht en verantwoordelijkheid die de gezaghebbers gezamenlijk hebben is dat de menswaardigheid voor iedere individu in de samenleving tot gelding komt.

algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen; – Gezag
Klaarblijkelijk weet de overheid zelf niet goed hoe zij deze regels moet hanteren? Ik lees, herhaald, in reacties dat de ministeries mij niet kunnen helpen. Dit klopt dan wel!?

Sommige ministers hebben geen kinderen, anderen voeden ze zelf niet op. Ze doen geen ervaring op, ook geen kennis (niet op deze relevante levensgebieden en hooguit theoretisch). Zij staan dan ook los van de samenleving en zien een totaal andere wereld. Ik kan u verzekeren dat indien een onderofficier niet de wereld ziet zoals de soldaat deze ziet dan heeft hij één man minder tot zijn beschikking en is er sprake van verminderd functioneren van het team. De minister-president kent nog niet eens zijn eigen ministerie (na ruim 8 jaar) en denkt het land te regeren? Het zijn geen commando’s die men een dril leert en bevelen opvolgen. Laat staan een robot.

Ik ben naast een boerenzoon en ex-militair ook elektromonteur, monteur hydrauliek, monteur zwaar materieel, assemblagemedewerker, magazijnchef, storings- en onderhoudsmonteur, vader, broer en zoon, et cetera, ook een meet- en regeltechnicus. Men zal wel de specifieke karakteristieken moeten respecteren willen regelingen goed uitwerken maar ook stabiel zijn. De mens (zijn natuur) is niet anders doch niet minder gecompliceerd. De moderne staat is een gecompliceerd organisme, waarvan u niet gemakkelijk een voorstelling maakt.

Ik gooi er nog een begrip in: Opvoeding is het proces waarin een persoon – meestal een kind – wordt gevormd naar de normen en waarden van diens opvoeder(s) en daarmee meestal naar de voornaamste normen en waarden van de samenleving waarin hij leeft.
Mij is de toegang tot een kerk ontzegd door mensen die de lokale voorganger als hun leermeester zien. Ik zie dan ook de minister-president niet als iemand die ik persoonlijk als opvoeder zou kiezen. Ik heb het dan over de vorming naar diens normen en waarden! De voornaamste normen en waarden van de samenleving waarin hij leeft verschillen klaarblijkelijk sterk. Anderen zitten vast in een organisatiecultuur en dat is als een smet op hun blazoen. Dit is niet altijd eenvoudig te onderscheiden.

Al met al ontwikkelingen waarvan de uitkomsten (nog) deels van herroepbaar zijn, maar die zich deels ook al voltrokken hebben. Ik ben van mening dat de prioriteiten van de ministers verkeerd liggen ook al hebben sommige daarbij oprecht goede bedoelingen. Ministers blijven bij het regeerakkoord en weigeren de belangen van de burger (de kiezer) te vertegenwoordigen anders dan dat het in hun straatje past? Op deze fraude en kiezersbedrog wordt toch op allerlei wijze gereageerd. De kiezer evenals de rest van de bevolking voelt zich verraden. Een ongebreideld nastreven van eigenbelang door de verschillende actoren evenals een gebrekkige visie onder allerlei groeperingen maakt dat het onrustig blijft. Er is sprake van gebrek aan politieke stabiliteit.

Wat zijn de ministers van plan te gaan doen?

Ik zie met belangstelling uit naar uw reactie(s)!

Hoogachtend,

Lambert Speelman

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail