Geen stempel op het kind :


het officiële stempel …

Geacht Kamerlid,

Ooit gehoord van Jozef de dromenkoning? Zo ook heb ik dromen, een verlangen, maar krijg ook van de familie zelf een stempel opgelegd. Zal er ooit een einde komen aan deze  psychosociale belasting?

Ook de psychiater, waar ik onder dwang van de gemeentelijke instelling naar toe moest, legt mij een stempel op: waanstoornis. En daarmee maakt zij mij bekend wat haar cognitieve niveau en kennisniveau is. Dit soort behandelaren dat het leven van menig burger met psychische problematiek er niet beter op heeft gemaakt, is ook actief in de jongerenzorg. Voor vier bezoeken ligt een rekening van € 2.349,73. Erg prijzig voor zorg dat er niet toedoet.

Ik lees dat er in Nederland twee IVF ziekenhuizen starten, maar ook dat patiënten naar huis worden gestuurd doordat ziekenhuizen sluiten. Jenny Douwes krijgt 240 uur taakstraf; wat staat de leden van de Staten-Generaal te wachten? Overheidshandelen kan ingrijpend zijn; maar zij die de interne conflicten veroorzaken zijn tot nog toe buiten schot gebleven:

Strikt juridisch correct (gemaakt), 

Ik lees: “Nu nog ‘n goede juridische regeling!”

Een goede? In de periode ’88 – ’90 zat ik weleens bij de motordealer en iemand deelde mede hoe hij dankzij de regelingen rijk werd. Een ongeval met de motor kon afgeschoven worden op een jonge bestuurster die een fout had begaan. Zijn eigen verantwoordelijkheid bleef buiten schot en dus kon hij naar believen verbouwen et cetera. De verzekeraar betaalde! Is dit geen misbruik? Ook het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de weg van het Recht verlaten en heeft Juristen en Economen nagevolgd. Strikt juridisch correct (gemaakt), doch misbruik en oneigenlijk gebruik.

Het staatsrecht; in ruime zin betreft de organisatie van de overheid, de bevoegdheden van de verschillende overheidsorganen en de relatie overheid – burgers. Het hele bouwwerk valt dan vervolgens als een kaartenhuis in elkaar: het mag juridisch gezien wel op correcte wijze zijn toegeëigend, maar het heeft geen fundament! Het CAK is in de situatie waarin ik mij bevind, zelf naar de rechter gestapt.

U kent mogelijk het verhaal van Mozes, opgevoed bij een vooraanstaand adoptiegezin, terwijl de toekomst van de bevolkingsgroep waar hij toe behoorde er één was van slavernij: de arbeiders kregen het naar verloop van tijd steeds zwaarder: hogere taakeisen, minder hulpbronnen. Deze situaties heb ik zelf vele malen ervaren, zeker als storingsmonteur. De Krijgsmacht zou een goede aan mij hebben gehad en heeft mij tweemaal een contract voorgesteld.

Technologisch vooruitgang? In 1990 kwam een arbeider met zijn been in de rooimachine, een advocaat dacht geld te kunnen halen en de sociale relatie werd verstoord. Dit gebeurde nadat de arbeider al uit het ziekenhuis was ontslagen en het bedrijf in samenspraak met andere collega’s taken en dergelijke had verlegd. – ondankbare schepselen … 
Mijn ex-, angst voor wat autoriteiten doen, van mening dat wat autoriteiten plegen te doen ook de geldende norm en wet is. Haar keuzes hadden invloed op ons kind, schadelijk! Kan mijn dochter het haar kwalijk nemen? Ik ben blij dat mijn dochter en haar moeder nog regelmatig een dagje samen iets ondernemen. Maar met een vrouw en autoriteiten die niet weten welke de beleidsregels zijn en de toekomst van anderen dien ten gevolge ondermijnen, kan ik geen land bezeilen.

De Rechtsstaat is een staat waarin de heerschappij van het recht wordt erkend. ‘Dit betekent dat niemand zich aan het recht kan onttrekken, ook de overheid niet. De bedoeling hiervan is dat in het maatschappelijk verkeer onderling vertrouwen mogelijk wordt. Kern van het recht is dan het bestaan van algemeen verbindende regels, op basis waarvan een ieder gelijk wordt behandeld en individuele vrijheid wordt gegarandeerd.’ 
Ik zal mij ook aan de ongeschreven regels van het staatsrecht moeten houden! Belinfante en De Reede presenteren in één van hun studieboeken het volgende:

“Voor de staatsbeoefenaar is het nodig het bestaan en de inhoud van dat ongeschreven staatsrecht te kennen. Het is dus ook een bron van staatsrecht.”

Een ‘eigen’ kind? Is dit niet egoïstisch? Ook binnen kerken merk ik dat een kind soms als status dient en gebruikt wordt om te zien hoe goed de ouders zorgen en hun kind aan alle eisen voldoet. In dit opzicht vraag ik mij weleens af, of dit niet juist bijdraagt aan een stempel die het kind meekrijgt! Zijn homo-paren in geestelijk opzicht  beter dan een ander ‘menselijk’ paar? Ook in deze relaties kan jaloezie ontstaan! In 2010 liep ik ‘s avonds rond met de gedachte ‘het hart van mijn dochter is (meer) naar mijn hart, dan dat van persoon die mij beloofde dat het ‘zo’ zou zijn. Ook bij homo-paren zie ik gebeuren dat het schip strand, maar ook dat bij de scheiding van een hetero-stel de toekomst van het kind juist bedreigd wordt vanuit regelgeving en bestuur vanuit het Rijk en de juridische stappen die worden ondernomen.


‘ Een beleidsregel bindt de gemeente, niet de burger.’ – anoniem

Uit het document gepubliceerd door het Nederlands Advocaten Comité Familie- & Jeugdrecht  De rechtsstaat is ook voor kinderen‘ komt, wanneer ik het document van  Europa Decentraal er naast leg, naar voren dat de gemeentelijke instelling de beleidsregels en in het bijzonder de rechtsregels niet toepast!

Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur.

Ook een beleidsregel dat de Rechtbank nalaat toe te passen, maar ook kennis die niet aan jonge juristen en advocaten is overgedragen! Wat gaat hier mis in het onderwijs? 
Minister Hugo de Jonge, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, wordt geacht kennis te hebben van het bestaan en de inhoud van de ongeschreven regels van het staatsrecht. Hij heeft 8 jaar de kans gehad zich te ontwikkelen, de ervaring en kennis op te doen. Waarom werpt dit zijn vrucht niet af? Ligt de toekomst van het ongeboren kind in handen van incompetente bewindvoerders?

Niet alleen gezien de Bijbelse vertellingen, maar ook gezien de ontwikkeling van de Nederlanden in aanloop naar de  Unie van Utrecht (23 januari 1579) en de  nationale en internationale conflicten daarna, konden de ontwikkelingen weleens totaal anders uitpakken dan bedoeld!

Doen wij wel recht?

European Settlers / Founders : Dutch, British, French – Tricolour

“In 1697 Dutch explorers, led by Willem de Vlamingh, arrived on these shores where they climed to ‘high ground’(Mount Eliza) and found a very large aucalypt tree 3 Dutch fathoms (5m) in diameter.” – Vaderlandse en Europese geschiedenis, de driekleur (Nederland, Frankrijk, Engeland). Een foto van mijn bezoek aan Perth en het daaronder gelegen deel van de Australische westkust (tot Kaap Leeuwin) in 2005 is bijgevoegd. Is de voortvarendheid of vooruitstrevendheid wel altijd zo goed verlopen?

Er zijn vele handelsoorlogen (geweest)!

De maakbare mens en de vermarkting van het menselijk lichaam: “Daarnaast werpt de toepassing van nieuwe technologieën op het menselijk lichaam fundamentele vragen op over de betekenis van artikel 11 voor discussies over de maakbare en mens en ‘mensverbetering’ (in het Engels human enhancement), en de daarmee samenhangende discussies over de zogeheten commodificatie en vermarkting van het menselijk lichaam. Deze ontwikkelingen versterken, al dan niet gecombineerd, het beeld van het lichaam als een bouwpakket en het beeld van de mens als een maakbaar wezen. –Artikel 11GW – 7

Frankenstein is een roman van de Engelse schrijfster Mary Shelley, met als ondertitel the Modern Prometheus. Ten onrechte wordt de naam Frankenstein vaak verbonden aan het in het verhaal geschapen monster. Het is echter de naam van de persoon die het monster schiep.

Wat is dit Kabinet, Rutte III, aan het schapen? Werkt zij een plan uit die de gruwelijkheden van WO-II opnieuw gestalte gaat geven? Behalve dat ik kennis heb van het bestaan en de inhoud van de Bijbel, en de verschillende leringen die daarover de ronde doen, heb ik ook kennis opgedaan van het bestaan en de inhoud van andere bronnen van ‘wetenschap’.

Als dakloze, (voorbije periode) soms fysiek verzwakt en ziek, in een tentje, dat je dochter je smeekt met code rood bij haar de nacht door te brengen, heb je veel om over na te denken, ook wie er wel voor je is! Zou ik bij haar ingetrokken zijn, voordeurdeler, zou ik haar in naam van de Koning hebben laten beroven van het recht en daarmee de Rijksoverheid en de gemeentelijke instelling gelijkvormig zijn. Van meer regelgeving en juridische bepalingen is het alleen maar minder menselijk geworden; doch mensonwaardig!

Wanneer wij spreken van het ontstaan van de Nederlandse verzorgingsstaat: de overheid krijgt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van een minimaal niveau van menswaardigheid voor een ieder van ons toegedeeld.
Mogelijk begint volgende week de nachtopvang; 12.400 jongeren zijn ontheemd, waarvan 600 klaarblijkelijk rondzwerven. Als vader lijdt ik schade, lijdt ik onrecht, opdat mijn dochter niet aan het recht onttrokken zou zijn! Gebukt onder schulden die worden veroorzaakt, geschapen, door een overheid die de beleidsregels niet naar behoren toepast! Voor de levenden wordt niet gezorgd?

Niet alleen u, maar het gehele Kabinet Rutte III, wil ik verzoeken haar  ongerechtigheden te overdenken!!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Beoordelingsgesprek

Het probleem is dat niemand het voortouw neemt in de onderzoeken naar ‘duistere’ activiteiten …

Het probleem is dat niemand het voortouw neemt in de onderzoeken naar corruptie, zegt In ‘t Veld. Want niemand voelt zich verantwoordelijk en bovendien heeft de premier wel heel veel macht bij benoemingen van politiecommissarissen en toezichthouders. In ‘t Veld: “Er zijn duistere activiteiten die niet worden onderzocht, er zijn ministers waar een heel merkwaardig luchtje omheen hangt. En zij zitten daar gewoon nog.”

De diepgaande corruptie heeft volgens In ‘t Veld ook invloed op het politieke debat. “De sfeer is giftig op Malta, er is een haatcampagne gaande tegen Caruana Galizia en haar familie.” 

Aldus het artikel in Trouw: Artikel-7 procedure komt in beeld voor Malta.

‘De sfeer is giftig’, niet alleen hadden Bijbelse figuren als Jozef, Mordechai, David en Daniël daar mee te maken, ook ‘heidense koningen’ werden daarmee geconfronteerd. Persoonlijk werd ik o.a. binnen The Revival Fellowship, een pinkstergemeenschap, geconfronteerd met een intrigant.

Zijn deze activiteiten wel zo duister? In Nederland zelf lijkt de rechtsstaat te zijn veranderd in een Oligarchie: de macht in handen van een kleine groep van mensen die behoren tot een bevoorrechte klasse of stand. Een oligarchie is letterlijk een regeringsvorm van weinigen. Niet het volk (demos), maar Kapitaal maakt de dienst uit.

In Nederland, maar ook binnen andere Europese lidstaten, is sprake van ‘de afwezigheid van behoorlijk bestuur’. Dit biedt niet alleen ruimte aan ondermijnende praktijken, maar is een ondermijnende praktijk op zich: http://www.speelman.org/autonomie/  Men kan dit doortrekken binnen elke menselijke organisatie. Gesteld moet worden dat ervaring onontbeerlijk is!

19 januari 2019 wordt ik bij leven en welzijn vijftig. Mijn geheugen gaat terug tot november 1972. De storm van 13 november 1972 eiste ook het leven van de oudste broer van mijn vader. Dit had ook economische gevolgen voor het familiebedrijf, naast de regelgeving en bestuur vanuit het Rijk.

Na mijn vertrek in 1991, had (zoals ik nu inzie) het bedrijf nog weinig autonomie. Ongewenst gedrag binnen de organisatie vormden een bedreiging voor de toekomst en het bestaan, dit zag ik in toen ik 17 was. In 1992 heb ik een concrete bedreiging kunnen keren, ongewenst gedrag buiten de organisatie. Dit keer niet de belastingdienst, maar een letselschade advocaat.

De Europarlementariër tast (nog) in het duister? Het cognitieve functioneren is in kaart te brengen! Cognitieve functies zijn functies als het geheugen, leervermogen, taalgebruik en het kunnen begrijpen en uitvoeren van complexe dagelijkse handelingen. Hierbij valt te denken aan psychische processen die te maken hebben met begrip, kennis, herinneringen, problemen oplossen en informatieverwerking. Het is van belang te weten welke cognitieve mogelijkheden de overheidsfunctionaris heeft. Aan de verbale mogelijkheden mankeert het doorgaans niet, ze zijn vaak mondig, goed gebekt. Het gaat ook om de performale mogelijkheden.

Overschatting of onderschatting van het cognitieve niveau houdt in dat de naaste mens niet conform zijn verstandelijke vermogen wordt benaderd. Dit kan o.a. resulteren in overbelasting, overprikkeling, overvraging, onbegrip, deprivatie en verveling. Het kan verstrekkende gevolgen hebben, zeker wanneer je iemands woede op je hals haalt, of zelfs haat.

Bij een competentie als leervermogen, gaat het ook om het toepassen van de kennis die je hebt en het willen leren van de dingen die je doet en ondervindt. Bij de ontwikkeling van het vermogen om de eigen denkwijze, de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de eigen geest en van het eigen lichaam te kunnen inschatten en daar rationele conclusies uit te trekken (zelfkennis), is contact met anderen noodzakelijk. Ieder persoon heeft in zijn persoonlijkheid facetten die hij alleen in contact met anderen – dus in sociale situaties – kan leren kennen. Zelfkennis wordt ook wel ‘intra-persoonlijke intelligentie’ genoemd.

Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens – Spreuken 27


In Nederland zijn er bewindslieden die zich erop beroepen dat zij, of een instituut of organisatie, de waarheid in pacht te hebben. Vaak ingekleed in verhullende bewoording.  Dit gebeurt dus niet alleen binnen religieuze instellingen, maar komt onder ‘de beste families’ voor. De rechter is van cruciaal belang om te verhinderen dat er een dictatuur kan ontstaan! Zijn rol is ook belangrijk ter bescherming van de democratie zelf.

In de politieke en maatschappelijke debatten, komt niet alleen een aantal belangrijke aspecten van het staatsrecht aan de orde, ook van het EU-recht. Klaarblijkelijk herhalen wij, wat ook 100 jaar geleden, in de voorbije eeuw, al afgespeeld heeft. De lering die daaruit is getrokken en die is gedocumenteerd is klaarblijkelijk niet goed doorgegeven aan de dames en heren politici?


‘Een beleidsregel bindt de gemeente, niet de burger.’

In Staatkunde, Nederland in drievoud maken De Jong en Schuszler de grondslagen van de moderne staat inzichtelijk. Zij concentreren zich daarbij op de relatie tussen de staat en het recht. Uit onderzoek komt naar voren dat de minister en de staatssecretaris hiervan geen kennis hebben genomen, althans niet toereikend.

“Voor de staatsbeoefenaar is het nodig het bestaan en de inhoud van dat ongeschreven staatsrecht te kennen. Het is dus ook een bron van staatsrecht.” 

– Belinfante enDe Reede


Ik lees in dit zelfde boek dat een minister strafrechtelijk te vervolgen is indien hij/zij maatregelen neemt die Grondwet en bestuur ondermijnen! Maar hoe zit het wanneer een lidstaat in strijd handelt met de verplichtingen op grond van het Europees recht? In het Francovich en Bonifaci/Italie-arrest (C-6/90 en C-9/90) spreekt het Hof van Justitie zich uit over de aansprakelijkheid van lidstaten. De grondslag voor deze aansprakelijkheid betreft het beginsel van gemeenschapstrouw.

De grondslagen van de moderne staat:

Het beginsel van loyaliteit komt bijvoorbeeld bij decentrale overheden aan bod in geval van dat de centrale overheid tekortschiet bij het omzetten van richtlijnen. De staatssecretaris en de commissaris van de Koning ontbreekt de benodigde kennis, hoe anders is het gesteld met Kamerleden en decentrale overheden?  

Unietrouw of het beginsel van loyaliteit!

In Nederland worden de jongeren aan hun lot overgelaten? De autoriteiten vullen de zakken, in het bijzonder de privaat-ondernemers die veel macht hebben, en de burger zit naast dat hij het gelag betaald ook met de ellende. De autoriteiten komen de burger ook nog vertellen als dat deze incompetent is en maken de burger wijs als dat hij hulp van de dief nodig heeft?

In reactie op mijn schrijven aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, krijg ik de volgende misleidende informatie: ““U moet weten dat het Nederlandse Zorgstelsel internationaal hoog scoort. Als burger moet je natuurlijk wel de juiste weg weten om zorg goed te regelen.” – Directie Curatieve Zorg

Als burger zou je maar blindelings vertrouwen op de overheden, dan zijn de gevolgen toch rampzalig. Zoals u kunt lezen op mijn website www.speelman.org, ben ik goed op de hoogte van de regelingen die de regering en het parlement maken ten koste van meerdere bevolkingsgroepen. Anderen worden voor deze ondermijnende praktijken vorstelijk beloond. Hier is duidelijk sprake van wanbeleid, mismanagement, en ook blijven de interne toezichthouders in gebreke! Er is zelfs sprake van misbruik en oneigenlijk gebruik. Er komen dan nogal wat belangrijke aspecten van het staatsrecht aan de orde. Het staatsrecht in ruime zin betreft de organisatie van de overheid, de bevoegdheden van de verschillende overheidsorganen en de relatie overheid – burgers.

“Er zijn duistere activiteiten die niet worden onderzocht, er zijn ministers waar een heel merkwaardig luchtje omheen hangt. En zij zitten daar gewoon nog.”

– In’t Veld

Nederland maakt deel uit van een groter geheel doordat het in de loop van de tijd allerlei vrijwillige samenwerkingsverbanden is aangegaan. Het meest concreet wordt de invloed van het grotere verband als we kijken naar de betrokkenheid van Nederland bij de Europese Unie. Deze unie is vooral bijzonder, omdat de Nederlandse overheid veel taken en bevoegdheden aan de Unie heeft overgedragen. De organen van de Unie kunnen besluiten nemen die de Nederlandse burgers direct raken (art. 92 GW). De Unie speelt dus een belangrijke rol in de gezagsuitoefening binnen de Nederlandse staat.

Als zodanig is het toetsen van de ontwikkelingen in de Europese Unie een essentieel onderdeel van het onderhouden van de kwaliteit van de democratische rechtsstaat Nederland!

U heeft de plicht, de verantwoordelijke taak, de kwaliteit van de democratische Nederland te onderhouden, en als zodanig is het toetsen van de ontwikkelingen in de Europese Unie een essentieel onderdeel daarvan!

  • Bent u wel op de hoogte van de inhoud van uw taak?


Mijn ervaring is: Het is beter te wonen op een hoek van het dak, dan met een kijfachtige (twistzieke) huisvrouw, en dat in een huis van gezelschap.

De diepgaande, verhulde, corruptie in Nederland!


Ik zou D66 ten sterkste willen adviseren het eigen huis dat voor
Koninklijk doorgaat op orde te brengen!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Regelgeving en Bestuur

… aan armoede wordt schandalig veel verdiend …

Aan de concerndirecteur Werk & Inkomen van de gemeente Rotterdam stel ik de volgende vragen:

Concluderende dat aan de ondermijnende praktijken, regelgeving en bestuur vanuit het Rijk, (nog) geen einde komt:

  1. “Hoe moet ik rondkomen?”
  2. “Welke vervolgstap of vervolgstappen denkt u te nemen of gaat u ondernemen?”

Verder merk ik op, dat op basis van eerdere bepaling van het Hof, dat ingeval de nationale wetgever de richtlijn niet correct implementeert, waarmee een decentrale overheid werd geconfronteerd, dat in een dergelijk geval de decentrale overheid wordt geacht aan zijn verplichtingen te voldoen door de nationale wetgeving buiten beschouwing te laten en de bepalingen van de richtlijn te volgen.

Lees hier de brief ‘Rondkomen‘!

Het is mede doordat de overheden de belangen van burgers op het spel zetten, dat conflicten ontstaan. De conflicten gaan over de rug van de burgerbevolking en verschillende partijen slepen de buit binnen, hoofdzakelijk privaat-instellingen, maar ook extra belastingkantoren die in het leven zijn geroepen. De Wet maatschappelijke ondersteuning is een extra last, maar verhoogd de winst bij bewindvoerders en andere zorginstellingen. Er is steeds meer sprake van misbruik en oneigenlijk gebruik.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Psychologie

Psychologie van de Samenleving

Ga ik mee met de psychologie van de samenleving, dan is mijn psychosociale ontwikkeling overeenkomstig. Psychologen spreken (soms) van een ziektebeeld. Op cce.nl lees ik van Model voor analyse van probleemgedrag.

Middels dit schrijven wil ik de lezer attenderen op de persoonskenmerken en de professionele eigenschappen die de (overheids-) functionaris naast de feitelijke kennis uit een boek of opleiding dient te bezitten. Ik eindig ‘kort’ met het functioneren en optreden van de ministers en staatssecretarissen en hun verantwoordelijkheden en het optreden van de Koning.

De overheid krijgt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van een minimaal niveau van menswaardigheid voor een ieder van ons toegedeeld

Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud

 

Probleemgedrag (overheidsfuncties)

www.cce.nl/somatiek/model-voor-analyse-van-probleemgedrag

Laat voor het begrip ‘somatiek’ even weg, dit kan misleidend zijn. Ik ga voor de analyse en de benadering direct door naar de omgevingsfactoren. Ik neem ‘systeemproblematiek‘. Binnen een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar. Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen. Er is sprake van ‘systeemproblematiek’ als het antwoord ja is op de volgende vragen:
 1. Is er een verstoorde relatie binnen het sociale systeem waar de cliënt persoon deel van uitmaakt (gezin, familie, woongroep, klas, dagelijkse begeleiders en behandelaars)?
 2. En is het (probleem)gedrag te verklaren als signaal dat er tussen de verschillende personen van dit systeem en/of deze personen met de cliënt het individu fricties zijn?

In Grondbeginselen der Sociologie wordt opgemerkt dat verschillende mensen kunnen verschillende dingen leren. Dat houdt in de eerste plaats in dat zich in dezelfde periode op verschillende plaatsen uiteenlopende soorten samenlevingen kunnen vormen. En in de tweede plaats, dat een en dezelfde samenleving na kortere of langere tijd kan veranderen. Dat laatste komt doordat sociale leerprocessen ruimte laten voor variaties aan vergissingen, waarbij mensen de aangeboden leerstof niet helemaal exact overnemen. *Deze zaken heb ik ook waargenomen en daarmee ben ik van oordeel dat deze informatie klopt.

Psychiaters ‘zien’ een ziektebeeld, hebben de aangeboden leerstof niet helemaal exact overgenomen. Eenzelfde patroon zien wij binnen godsdiensten/religie en elke uiteenlopende soorten (afgezonderde) samenlevingen. In het Bijbelboek Openbaring 2 bijvoorbeeld zien wij ook 7 gemeenten, elk verschillend geleerd. Eén en ander wordt ook bepaald door de persoonskenmerken van één sleutelfiguur of meerdere sleutelfiguren. 

Op cce.nl lees ik ook van ‘Hoe is het interactiepatroon tussen cliënt en betrokkenen?’ Ik vind ook de interactiepatroon tussen behandelaar en cliënt – gevoerd/gestuurd door de behandelaar van belang en het is ook goed om daar naar te kijken. Daarvoor gaan wij naar de persoonskenmerken. Ik behandel het cognitieve niveau.

Het cognitieve niveau: Cognitieve functies zijn functies als het geheugen, leervermogen, taalgebruik en het kunnen begrijpen en uitvoeren van complexe dagelijkse handelingen. Hierbij valt te denken aan psychische processen die te maken hebben met begrip, kennis, herinneringen, problemen oplossen en informatieverwerking. Het is van belang te weten welke cognitieve mogelijkheden de cliënt heeft. Naast de verbale mogelijkheden gaat het ook om de performale mogelijkheden van de cliënt behandelaar/psychiater. Het cognitieve functioneren is in kaart te brengen … !!

Alvorens ik op 21-jarige leeftijd de kader-opleiding aan het SROKI-Ermelo volgde had ik meerdere onderzoeken ondergaan. Mij was ongeveer 2 jaar daarvoor al een voorstel gedaan waaruit ik (achteraf gezien) kon opmaken dat het met het oordeelsvermogen en het leervermogen van hoog niveau waren. Een onderofficier die het cognitieve niveau van leidinggevenden en teamleden overschat of onderschat is niet in staat om doelgericht en efficiënt te werk te gaan. Wanneer een afzonderlijk teamlid (functionaris) niet conform zijn/haar verstandelijke vermogens wordt benaderd, kan/zal dit resulteren in overbelasting, overprikkeling, overvraging, onbegrip, deprivatie en verveling.

Waarom wil de overheid grip op ons hebben? Waarom denkt de psychiater aan een ziektebeeld en duwt de medemens in een hokje? Zelfkennis is het vermogen om de eigen denkwijze, de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de eigen geest en van het eigen lichaam te kunnen inschatten en daar rationele conclusies uit te trekken. Een psychiater met weinig zelfkennis maakt volgens psychologische inzichten vaak gebruik van projectie om eigenschappen, met name gebreken, bij anderen aan de kaak te stellen die hij zelf heeft zonder dat hij zich daar bewust van is. Dat de diagnostiek – het projectiemateriaal – niet toereikend is schijnt binnen de GGZ na dertig jaar nog steeds niet te zijn doorgedrongen? Buiten die ‘kerkmuren’ is het ruimschoots bekend. 

 ‘sociale leerprocessen laten ruimte voor variaties aan vergissingen’ 

Ik wordt volgend jaar vijftig, en terwijl de ene personeelsfunctionaris beseft op welk ‘niveau’ ik presteer of kan presteren, behandeld een psychiater mij vanuit het eigen denkvermogen – aangeleerde gedachtepatroon en automatisme – als een kind. Wie van ons getuigt van een ontwikkelingsstoornis? Wat is dan de oorzaak van de verstandelijke beperking van de doctor? En toch achten VWS-bewindslieden (zeer) veel waarde aan de informatie van de de meester en doctor zonder dat zij zelf in staat zijn/blijken de cognitieve functies van deze ‘medearbeiders’ in kaart te brengen. Dit is een electoraal probleem en is ongezond voor de toekomst van de democratische rechtsstaat Nederlandse staat. De zaken die dit leven aangaan kunnen een aantal hooggeplaatste functionarissen  niet onafhankelijk en naar waarde inschatten. 

Zijn er risicovolle of protectieve factoren te noemen? Een impact op het welbevinden van de cliënt bevolking en de burger als individu hebben factoren als: het beleid met betrekking tot de groeps-/volkssamenstelling, de team-/wijkformatie (zowel kwalitatief als kwantitatief), het takenpakket binnen het team/de samenleving, het verloop binnen het team/de wijk, de manier waarop de zorg is georganiseerd, de wijze van samenwerking (ook vanuit de overheid), de manier van aansturing van de medewerkers (zoals het gedecentraliseerd bestuur) en de beschikbaarheid van deskundigen (bekwaam en ook geschikt). Een beschermende protectieve factor is bijvoorbeeld een kwalitatief en kwantitatief goede dagbesteding (werk, een sociaal grondrecht) en invulling van de vrije tijd. Het ontbreken hiervan verhoogt de kans op ontregeling van het gedrag.

In Rechtspraktijk NL spreek ik van Sociaal onrechtvaardige Praktijkuitoefening. Te bedenken valt dat er de laatste jaren veeleer sprake is van ontregeling en maatregelen die Grondwet en bestuur ondermijnen. Ook de vrijheid – zelfbeschikking – wordt structureel en stelselmatig ondermijnd. De toegang tot het (sociale grond-) recht wordt gefrustreerd. Naast de vraag om “herijking van het begrip waarheidsvinding in de Jeugdzorg”, een motie op 3 december 2012 voorgesteld door het lid Bergkamp (D66) (Rechtsstaat is ook voor kinderen) is velen bekend “dat er al langere tijd een maatschappelijke discussie is” over, kort gezegd, de vraag of er voldoende gedaan wordt aan “feitelijke onderbouwing ofwel waarheidsvinding” met betrekking tot misbruik en oneigenlijk gebruik van het het platform waarop de collectieve afweging van de productie en verschaffing van voorzieningen plaatsvindt. Telkens treden er nieuwe bewindspersonen aan die de kosten verhogen, de lasten zwaarder maken, en de zogenaamde ‘wijsgeren’ en ‘visionairs’ vorstelijk belonen. DE oorzaak van een groeiende armoede en schuldproblematiek.

Bewindvoering: Groeimarkt in de schuldenindustrie

Oorzaak van deze aantasting van de kern van het recht – het bestaan van algemeen verbindende regels, op basis waarvan een ieder gelijk wordt behandeld en individuele vrijheid wordt gegarandeerd – ligt in het aantasten ofwel het ontregelen hiervan. De minister die een maatregel neemt die tot gevolg heeft dat Grondwet en bestuur ondermijnt begaat een strafbare feit. De rechtsstaat is een staat waarin de heerschappij van het recht wordt erkend. Dit betekent dat niemand zich aan het recht kan onttrekken, ook de overheid niet. De bedoeling hiervan is dat in het maatschappelijk verkeer onderling vertrouwen mogelijk wordt.

Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet.

Bovenstaande woorden maken deel uit van de eed die de minister en staatssecretaris ten overstaan van de Koning afleggen. De minister dient dan ook zelf bedacht te zijn op de Grondwet. Ook de minister-president zal zelf moeten onderzoeken of een wetsbepaling afwijkt van de Grondwet, hij/zij zal zélf hierop bedacht moeten zijn. Dit is dus ook de verantwoording van de minister en de staatssecretaris. 

Er is in het verleden, na het traktaat van Londen (1867), een zekere consensus ontstaan over de omgangsregeling tussen parlement en regering. 
 de ministeriële verantwoordelijkheid: de Koning is onschendbaar, de ministers zijn ten opzichte van het parlement politiek verantwoordelijk voor het gehele optreden van de Koning, de werknemers van het departement en het eigen optreden;
 de vertrouwensregel: indien een bewindspersoon of de regering niet op het vertrouwen van de Kamer kan rekenen, dan behoort deze persoon of de regering als geheel af te treden;
 ontbinding van de Kamer: de regering kan krachtens de Grondwet in geval van een conflict de Kamer ontbinden en nieuwe verkiezingen uitschrijven, maar dit kan slechtst één keer voor dezelfde kwestie.

In onderlinge samenhang bezien, betekenen deze regels dat krachtens de Nederlandse Grondwet de volksvertegenwoordiging uiteindelijk het laatste woord heeft en niet de monarch of de regering. Hiermee wordt voldaan aan de grondregel van de democratische rechtsstaat dat de volksvertegenwoordiging het hoogste ambt in de staat is en daarmee een wezenlijke rol speelt in de wetgevende macht. – Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud

algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen;

Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud

Tot slot wil ik mevrouw Bergkamp feliciteren m.b.t. Woordvoerder Emancipatie: Een Volwaardige Plaats  

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Kladblok

“feitelijke onderbouwing ofwel waarheidsvinding”

Inleiding: Verschillende mensen kunnen verschillende dingen leren. Dat houdt in de eerste plaats in dat zich in dezelfde periode op verschillende plaatsen uiteenlopende soorten samenlevingen kunnen vormen. En in de tweede plaats, dat een en dezelfde samenleving na kortere of langere tijd kan veranderen. Dat laatste komt doordat sociale leerprocessen ruimte laten voor variaties aan vergissingen, waarbij mensen de aangeboden leerstof niet helemaal exact overnemen. – Bron: Grondbeginselen der Sociologie


Inleiding tot het Staatsrecht en het Bestuursrecht:

 ‘Begrippen en Definities’: Een lid van de Tweede Kamer stelt de Minister van Justitie de volgende vragen: ‘Is het bericht juist dat de gemeente A. overweegt het verspreiden van drukwerken, waarin teksten of afbeeldingen voorkomen die een discriminatie van vreemdelingen inhouden, te verbieden? Zo ja, is een dergelijk verbod niet voorbehouden aan de formele wet, gezien art. 7 lid 1 Grondwet over de vrijheid van drukpers?’

 In deze vragen komt een aantal belangrijke aspecten van het staatsrecht aan de orde, die in de volgende hoofdstukken worden besproken. Welke zaken moeten bij formele wet door regering en parlement worden geregeld en hoever reikt de regelingsbevoegdheid van de gemeenten? Via het grondrecht van de drukpersvrijheid is hier ook de verhouding overheid burgers in het geding, terwijl het Kamerlid deze vragen stelt aan de minister in het kader van de ministeriële verantwoordelijkheid tegenover het parlement.

 Het staatsrecht in ruime zin betreft de organisatie van de overheid, de bevoegdheden van de verschillende overheidsorganen en de relatie overheid – burgers. Dit ruime staatsrechtbegrip omvat het staatsrecht in enge zin, ook wel aangeduid als het constitutionele recht omdat dit de constitutie dat wil zeggen de inrichting van de staat regelt (al gebruikt men de term constitutie ook wel voor de Grondwet), en bovendien het bestuursrecht. Bestuursrecht ziet op de rechtsnormen betreffende het bestuur dat de overheid uitoefent in de samenleving, de relatie bestuur – burger, alsmede de beschermingsmogelijkheden voor de burgers tegen onjuist geachte bestuurshandelingen.  – Bron: Inleiding tot het Staatsrecht en het Bestuursrecht

Verder hebben Belinfante en De Reede het volgende gepubliceerd: “Voor de staatsbeoefenaar is het nodig het bestaan en de inhoud van dat ongeschreven staatsrecht te kennen. Het is dus ook een bron van staatsrecht.” – Einde Inleiding!

Het is mij niet ontgaan D66 onderzoekend is, zeker met betrekking tot de kwaliteit en het bestaansrecht van de democratische rechtsstaat Nederland. Wat ik ook waarneem is dat zij op dit gebied ook correctie aanvaard. D66 is op het gebied van staatkunde competent en competitief. Ook met de wetsvoorstellen m.b.t. vaccinatie komen inderdaad vraagstukken als hierboven in de inleiding genoemd aan de orde. Een aantal belangrijke aspecten van het staatsrecht! Welke zaken moeten bij formele wet door regering en parlement worden geregeld en hoever reikt de regelingsbevoegdheid van de gemeenten? Via het grondrecht van de ‘Onaantastbaarheid van het lichaam’ (Artikel 11 GW)  is hier ook de verhouding overheid burgers in het geding, maar ook de rechten voor het kind als opvang en onderwijs. Tenzij bij de inrichting van de rechtsorde er op een andere wijze invulling aan wordt gegeven (gelijkwaardigheidsbeginsel).

 Als buitenstaander kijk ik op een andere wijze naar belangen en conflicten, overigens is het een persoonlijke eigenschap van mij om mij – voor zover ik geoefend ben – mij ten opzichte van ieder mens onpartijdig op te stellen. Ik tracht iedereen recht te doen. Wel merk ik op dat ik kritisch ben wanneer de voorzieningen die de verzorgingsstaat biedt worden misbruikt en oneigenlijk gebruikt. Zeker, zoals ik in de jaren tachtig al gewaar werd, deze worden aangewend uit financieel oogmerk. Ik doel dan op zelfverrijking en het permitteren van overdadige luxe en welstand.

In Rechtsstaat is ook voor kinderen wordt gesproken van ‘een sterk autoritaire houding’ welke de overheid inneemt tegenover de ouders. Onder Basisbegrip en functie staat bij artikel 11 GW het volgende: “Zoals reeds gesteld, geniet de lichamelijke integriteit eveneens grondwettelijke bescherming als onderdeel van de privésfeer (artikel 10).”

Ik kan mij nog herinneren als kleuter dat mijn moeder mij naar school bracht met die motivatie dat anders de overheid (harde) maatregelen gaat nemen. Het was meer uit een ‘dwangstoornis’ en ‘rechtsonzekerheid’ dat ze meeliep in het gelid. In Grondbeginselen der Sociologie staat het volgende: “Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheidingen en kindertal. Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent.” Zonder eertijds kennis te hebben van dit boek heb ik gezien waarom iemand deze hoogstpersoonlijke keuze van zelfdoding heeft gemaakt: vanwege de organisatiestructuur en organisatiecultuur. Voor mijn ex- was dit (andermaal) de reden voor een scheiding. Het gevolg van inmenging van andere partijen was dat de tiener van alle kanten werd ‘belaagd’. De uitbreiding en intensivering van bemoeienis met daarbij overschatting en onderschatting van het cognitieve niveau van de jongere – hetgeen inhoud dat deze  niet conform zijn verstandelijke vermogen wordt benaderd – kan resulteren in overbelasting, overprikkeling, overvraging, onbegrip, deprivatie en verveling.

‘Hulp’ werkt dan ook nogal eens averechts, zo is mij al vele jaren bekend. In toenemende mate leidt dit ook tot burn-out onder jongeren. Daarnaast speelt ook de verhouding overheid burgers, staat en samenleving, mee. Uit de eigen ervaring heb ik in de persoonlijke ontwikkeling meegekregen dat deze invloeden zowel direct als indirect werken. Als burger heb ik dan ook moeten optreden tegen de overheden en de zorginstellingen en dienstverleners. Ter bescherming van de meest kwetsbare(n) en hun recht op rechtszekerheid waaronder de gelijkelijke bescherming tegen overmatige en willekeurige machtsuitoefening (rechtsstaat).

 ‘De privésfeer’. In de Bijbel worden meerdere situaties beschreven van uitbreiding en intensivering van overheidsbemoeienis met de samenleving op een manier waarop – direct en indirect – op persoon/burger werd gespeeld. Ook de Nederlanden heeft zo haar eigen ontwikkelingen doorgemaakt waarbij ‘het Rijk’ in tweeën is gevallen en waarbij verschillende interne conflicten een groot aantal slachtoffers hebben geëist. Ook in de Bijbel lezen wij van scheuringen, maar ook van genocide et cetera.

De vraag is: “Hebben wij geleerd van de eigen (persoonlijke) geschiedenis?”

“Leer je van je eigen ervaringen en van de fouten die je maakt?” Leervermogen. Leervermogen is de mate waarin je nieuwe informatie in je opneemt en deze vervolgens effectief toepast in allerlei (werk)situaties. Leervermogen houdt dus meer in dan het reproduceren van feitelijke kennis uit een boek of opleiding. Het gaat ook om het toepassen van de kennis die je hebt en het willen leren van de dingen die je doet en ondervindt. De psycholoog en de psychiater lopen net als de Paus in tijd ver achter. Toch worden de woorden van deze influencers door hele volksstammen voor waarheid gehouden, zijn zelfs heilig. Ook de persoon wordt heilig verklaard en als een god aanbeden en gedragen. Vaccinatie is net zoiets als een voorbehoedsmiddel? Maar zijn ze niet schadelijk voor de biologische aspecten van het leven? Dit openbaart zich soms in de derde of vierde generatie. Dan hebben wij het over een tijd van 60 à 70 jaar.

Heeft het juridische gezag hier in dit land veel te vertellen? Jurisprudentie is een bron van staatsrecht, maar pas op dat wij niet blindelings achter de advocaten aanlopen. Ik heb al vaak gezien hoe zij komen om te stelen en daarbij dat de processen en procesregels worden verstoord. Er wordt veel onrecht gedaan, ook vermogens ontvreemd. De wetgever stelt die weg vrij en een rechte weg wordt gehinderd.

Hebben psychiaters het voor het zeggen? Het is wel de cultuur om niet de arme met een goed ontwikkelt oordeelsvermogen te geloven, maar iemand met een titel. Aanziens des persoons. Een onderofficier dient goede psychologische inzichten te hebben om zijn team ook geestelijk te ondersteunen. Een officier heeft de taak om dit te overzien. Waarom waren eind jaren tachtig de onderzoeken bij de Koninklijke Marine anders dan bij de Koninklijke Luchtmacht en de Landmacht? Mede doordat ik bij de laatste twee op functie werd beoordeeld en bij de andere een toelatingseis was zodat iedereen aan boord kon komen. Eenmaal aan boord, na de opleiding, begon voor menigeen de ellende. Ook en in het bijzonder de geestelijke gezondheidsproblematiek.

KONING (Staatshoofd), ken uw Volk, ken uw dienstmaagd … 

Ik ben mij ten zeerste bewust van de mogelijkheden en de onmogelijkheden van mijn eigen geest en lichaam. Zelfkennis. Aan extern bestuur geef ik niet snel de ruimte. Velen maken er een zooitje van!

‘Afweerrecht of beschikkingsrecht’. In artikel 11 GW staat: “In de Nederlandse traditie van het gezondheidsrecht en de gezondheidsethiek, de disciplines bij uitstek waarin de normering van handelingen met het menselijk lichaam centraal staat, worden autonomie en zelfbeschikking als leidende beginselen opgevat.” Echter, de zogeheten wetenschappen, de medische wereld waaronder ook de biochemie en biotechnologie, gaat net als voor het uitbreken van WO-II weer meer invloed en macht krijgen. Biotechnologie: De naam komt van de Griekse woorden “βιος” en “τεγνικος” en betekent dus letterlijk ‘het gebruik van het leven’.

Dan bedenk ik de volgende vraag: “Wordt het leven onderhouden of geconsumeerd?” Krijgt Nederland geld en is de burger het proefkonijn, de ginea pig. Want zoals ik in ‘Dames eerst’ en ‘Armoedeval’ laat zien is de overheid niet de baas in eigen huis, ook de Nederlandse bevolking niet, maar de zogenaamde ‘Sociale Partners’ die feitelijk in geld en mensenrechten handelen. Dat laatste doet de ‘onafhankelijke’ rechter die de mens in handen van geldhandelaren en bewindvoerders speelt.

Het recht struikelt …

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Zondag 7 oktober 2018

Zondag 7 oktober 2018 stelde ik een bericht op en daarmee richtte ik mij tot enkele Europarlementariërs. D66, SP, CDA en GroenLinks ontvingen onderstaand e-mail. Genoemde bijlage(n) vindt u op de pagina Grondwet en Bestuur II.

Gaat dan henen, onderwijst al de volken,

FOLLOW THE MONEY | ONDERMIJNING RECHTSSTAAT NL en EU is het onderwerp van het bericht.

Excellentie, edelachtbare, geachte lezer,

Zondagochtend las ik het volgende: “Habe gerade eine alleinerziehende Mutter in einem Brennpunktviertel besucht (Kindersachen und Spielzeug mitgebracht). Der alte Plattenbau ist völlig herunter gekommen und außer ihr wohnen dort nur noch Araber. Die spürbare Verzweiflung ist mir bis in die Knochen gekrochen.” Deze Tweet heb ik geretweet met: “Wo in Europa is der sozialer Zusammenhalt für der europäische Bevölkerung nicht abgebrochen? Hat die socialer cohesion übherhaupt gewirkt. Hat die EU im Sinne der Solidaritätsklausel eine andere Aufgabe? Und was bedeutet daß für Friede un Freiheit?”

In de bijlage Nederlandse Grondwet – Preambule leest u o.a. van ‘VERLANGENDE de eenheid hunner volkshuishoudingen te versterken en de harmonische ontwikkeling daarvan te bevorderen door het verschil in niveau tussen de onderscheidene gebieden en de achterstand van de minder begunstigde gebieden te verminderen’ en van ‘VASTBESLOTEN door deze bundeling van krachten de waarborgen voor vrede en vrijheid te versterken en de overige Europese volkeren die hun idealen delen, oproepende zich bij hun streven aan te sluiten’, maar wat komt er met het beleid van de laatste tien jaar waaronder het asielbeleid nog terecht?

In Rotterdam heb ook ik met de afbraak te maken. Niet alleen is de kwaliteit van de democratische rechtsstaat in een hoedanigheid dat de burger – ik ervaar het persoonlijk – uitermate gedupeerd wordt. U leest het in de bijlage met kenmerk RECHTSZEKERHEID/FIN/LS/06.10.2018. De overige bijlagen van belang vindt u op de volgende pagina: http://www.speelman.org/grondwet-en-bestuur-2/.

Nederland maakt deel uit van een groter geheel doordat het in de loop van de tijd allerlei vrijwillige samenwerkingsverbanden is aangegaan. Het meest concreet wordt de invloed van het grotere verband als we kijken naar de betrokkenheid van Nederland bij de Europese Unie. Deze unie is vooral bijzonder, omdat de Nederlandse overheid veel taken en bevoegdheden aan de Unie heeft overgedragen. De organen van de Unie kunnen besluiten nemen die de Nederlandse burgers direct raken (art. 92 GW). De Unie speelt dus een belangrijke rol in de gezagsuitoefening binnen de Nederlandse staat. Als zodanig is het toetsen van de ontwikkelingen in de Europese Unie een essentieel onderdeel van het onderhouden van de kwaliteit van de democratische rechtsstaat Nederland.

In mijn brief met kenmerk RECHTSZEKERHEID/FIN/LS/06.10.2018 stel ik de volgende vraag: “Overziet de volksvertegenwoordiging de gegevens en informatie en is zij in staat er de grote lijnen en samenhang in ontdekken?” Dit is een must voor het staatshoofd (ongeacht de vraag of deze gekozen is of niet).

Wie van u is van mening op de Troon de Volkeren, de troon van een Koning, plaats te kunnen nemen? Ik wijs u op een zeker bestuurlijk patroon, een systeemkenmerk: “Maar gij hebt den armen oneer aangedaan. Overweldigen u niet de rijken, en trekken zij u niet tot de rechterstoelen?” – Jakobus hst. 2.  Denk ook aan artikel 11 GW waarin het volgende wordt opgemerkt: “De lichamelijke en biologische aspecten van het leven worden beschermd door meerdere mensenrechten, zoals het recht op leven, het verbod op slavernij, het verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling, het recht op menselijke integriteit, en tot slot de menselijke waardigheid.” Geboren op 19 januari 1969 heb ik het tegendeel zien gebeuren.

‘Hat die EU im Sinne der Solidaritätsklausel eine andere Aufgabe?’ Is zij in dienst van Monsanto en andere multinationals als Dupont et cetera? Behalve dat in 1945 de Verenigde Naties (VN) is opgericht waren er in 1944 al andere akkoorden gesloten. Ook in 1982 is er in Nederland een wet aangenomen die de Grondwet van 1983 ondermijnd. Hoe ik dit verzin? In Exodus lezen wij dat Mozes met een Preambule of grondbeginsel komt waarin de onderlinge relatie is geregeld, maar de bevolking had het goud en zilver al gegeven om niet elkaar in eer te onderhouden maar de gewoonten en gebruiken van ‘heidense volkeren’. Ook nu worden ideologieën aanbeden en aanbidt de mens goud en zilver, de Mammon, het Monetaire systeem …

Het monetair beleid, zo kunt u lezen in mijn brief met kenmerk RECHTSZEKERHEID/FIN/LS/06.10.2018, eist ook vandaag de dag zijn tol. De leer van Bileam waarvan de Bijbel spreekt gaat over deze didactiek van bestuur en politiek. Bedenk ook hoe Amsterdam in de vitrine staat i.v.m. de prostitutie. De goede zede is bedorven, de gezonde omgang onder elkaar. Ook leidt dit tot uitbreiding van mensenhandel en kindprostitutie waarvan ook de leer van Bileam getuigt. Is er iets nieuws onder de zon als het gaat over de aard van de mens? In de bijbel is de zee heel dikwijls het zinnebeeld van de onstuimigheid der volken, die evenals de zee vaak in heftige beroering zijn.

In 1945 is de Verenigde Naties (VN) opgericht. Een van de belangrijkste doelen was het beschermen en verbeteren van de mensenrechten. De gruwelijkheden uit de Tweede Wereldoorlog moesten in de toekomst worden voorkomen. – Bron: Welke mensenrechten zijn er

De mensenrechten zijn niet ontstaan in 1945! Laat dit duidelijk zijn, maar ook nu is men wederom mensonterend bezig. Ziet men de gevolgen van zijn/haar besluiten? West-Europa wijst andermaal weer met een beschuldigende vinger naar de Oost-Europese Volkeren, maar ze moest eens weten wat hier omwille van het geld gedaan wordt of in principe nagelaten! Naastenzorg heb ik door de druk vanuit de Europese politiek achteruit zien gaan en handelswaar zien worden. Ook het recht wordt gefrustreerd en is handelswaar gemaakt. De burger ondervindt geestelijke terreur …

“Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten … !” Over dit geschrift in Éfeze 6 gaan allerlei dwaalleringen rond, net als over de andere geschriften. Ze zijn ook niet eenvoudig te verstaan, dat weet ik !! Toch zijn het slechts verschillende gedaanten, is het uiterlijk vertoon. Wel iets om bedacht op te zijn, ook binnen de christelijke samenleving. Het komt uit de mens zelf voort.

Sinds 1983 staan in de Grondwet naast de klassieke grondrechten (art. 1-17) een groot aantal zogenaamde sociale grondrechten (art. 18-23) die als een symbool van de verzorgingsstaat kunnen worden gezien. Het gaat dan om zaken als het recht op rechtsbijstand, werk, bestaanszekerheid en spreiding van welvaart, bewoonbaarheid van het land en milieubescherming, gezondheidszorg, woongelegenheid, maatschappelijke en culturele ontplooiing en vrijetijdsbesteding en onderwijs. Afgezien van het feit dat geld een ruilmiddel is, heb ik het slechts nodig om in leeftocht te voorzien. De zorg, het onderwijs, milieu, de rechten, er wordt in gehandeld, het wordt verhandeld …  Wij kennen denk ik allemaal wel de uitdrukking: ““De wortel van alle kwaad is de geldzucht.” En daarnaast is ook populisme een gevaar. Zeker bij jongeren kan dit het geval zijn. Ook Paulus wijst erop om de ‘jonge mannen’ eerst een zelfdiscipline bij te brengen. Zijn de beheerders wel gedisciplineerd gezien de sommen geld die uitgeven of verhandelen? ‘t Is een gok … 

Ook Jesaja waarschuwde een Volk voor haar staatsorganisatie: “Uw vorsten zijn afvalligen, en metgezellen der dieven, een ieder van hen heeft de geschenken lief, en zij jagen de vergeldingen na; den wezen doen zij geen recht, en de twistzaak der weduwen komt voor hen niet.” Bedenk hoe het recht onder druk staat, dat sociale integratie omslaat in sociale segregatie, in verdeeldheid en dat het de Europese Volkeren verscheurd.

“Der alte Plattenbau ist völlig herunter gekommen und außer ihr wohnen dort nur noch Araber.” Welke vrijheden gaan er in de komende maanden nog meer sneuvelen? Welke juk wordt er verder nog op mij en de rest van de bevolking gelegd! Het asielakkoord is een ondermijnende praktijk die vrede en vrijheid in gevaar brengen. Het monetaire beleid maakt dat de stroom groeit en niet afneemt !! – Gedragswetenschap … 

Maar goed, in mijn eentje zal ik het niet tegen kunnen houden, maar besef dat ons in Europa een genocide staat te wachten! Overheidshandelen kan voor de burger ingrijpend zijn. Van de overheid wordt dan ook zorgvuldigheid vereist bij de voorbereiding van besluiten. De overheid dient op grond van artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de nodige kennis te vergaren omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen.

Hoogachtend,

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Proefkonijn

Op woensdag 3 oktober 2015 stuurde ik Jonkvrouw Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief met als titel ‘Proeftuin’. Het gaat over het plan “Kom, van dat gas los” met daarbij de financiële problematiek. In een e-mail aan haar woordvoerders schreef ik nog het volgende:

Het onderwerp van dit bericht:  PROEFKONIJN

Geachte lezer,

 Hoe moet ik het functioneren van Jonkvrouw Ollongren omschrijven? Falend beleid of een moeizame start met wat mislukte pogingen? Overheidshandelen kan voor de burger ingrijpend zijn. Van de overheid wordt dan ook zorgvuldigheid vereist bij de voorbereiding van besluiten. – Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

“Het beginsel van loyaliteit komt bijvoorbeeld bij decentrale overheden aan bod in geval van dat de centrale overheid tekortschiet bij het omzetten van richtlijnen.” – Verdragsbeginselen

Ik ben iemand die nogal eens in botsing komt met uitvoerende instanties die tekortschieten in het omzetten van richtlijnen. Hoe komt dit? Ligt dit (alleen) aan hun of is het de overheid – het brein – die daar achter zit? Voor mij is duidelijk dat het staatshoofd weigert om het mogelijk te maken. Met staatssecretarissen op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die geen kennis hebben van de grondslagen van de moderne staat en de kennis van het bestaan en/of inhoud van de ongeschreven regels van het staatsrecht niet kennen wordt het er voor de burgers niet beter op! De financiën van medeoverheden is mede daardoor niet (meer) op orde en steeds meer huishoudens vallen daardoor om.

 De minister is niet verantwoordelijk voor het individu? Hij is wel strafrechtelijk te vervolgen voor maatregelen die Grondwet en bestuur ondermijnen. Het is daarom hoog tijd dat Rutte het veld ruimt! In Rotterdam is de gemeentelijke instelling niet veel meer dan een uiterlijke vertoning. Investeerders maken er de dienst uit en daardoor kampen steeds meer huishoudens met schulden. 

 Voor een sterk en solidair Europa? Nadat in 2010 een jonge vrouw zich had verhangen begreep ik dat soms leden van een gemeenschap zelfs niet solidair zijn naar elkaar. In 2014 werd mij de toegang tot die gemeenschap geweigerd en vertrok mijn vrouw. Eind 2015 verkeerden mijn dochter en ik in zwaar weer … 

 In oktober 2016 vond mijn dochter een eigen onderkomen en betrok deze met haar vriend. 3 januari 2017 stond ik op straat. Een sterk achtergestelde positie. Is het een gebrek aan gelijkstelling in de wet of is het een gebrek aan het nakomen van de verdragsbeginselen en/of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur? Beide! Maar daarnaast is ook sprake van onbekwaamheid, institutionele herindeling van de verhoudingen (gezag), misbruik en oneigenlijk gebruik en dus komt het ook voor dat op meerdere lagen van bestuur de scheiding van gezag (van machten) ontbreekt. Een aantal bestuurshandelingen die zijn genomen verdienen dan ook geen democratische legitimatie! 

 De schending van het zorgvuldigheidsbeginsel komt ook veel voor, de rechter kan het bestuursorgaan opdragen alsnog de relevante feiten te onderzoeken en vervolgens een nieuw besluit te nemen. En dit staat te gebeuren als het gaat om de schuldproblematiek en daarbij gaat het om enkele miljarden!

 Ik heb een brief voor mevrouw Ollongren als bijlage bijgevoegd. Het financiële plaatje die ik voorgeschoteld kreeg is niet representatief voor de gemiddelde huishoudens. Verre van dat. Zijn er vragen dan hoor ik het graag. Ik ben benieuwd naar de reacties!

 Hoogachtend,

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Juridisch Medewerker

Het bericht hieronder schreef ik naar aanleiding van de vacature 

Juridisch medewerker bij de Tweede Kamerfractie

Geachte lezer,

 Ik neem de vacature door en lees het volgende, ik citeer: “De Tweede Kamerfractie van D66 is op zoek naar een politiek dier met een sociaal-liberale overtuiging.” Op Wikipedia kijk ik naar het begrip Liberalisme. Ik lees het volgende: “Het liberalisme is een politiek-maatschappelijke stroming die ontstaan is in de Verlichting van de 18e eeuw. Het brak in de 19e eeuw in Europa en Noord-Amerika door als dominante stroming toen het de burger wilde emanciperen ten koste van het Ancien Régime. Vandaag de dag is het liberalisme een van de dominante ideologieën. Het liberalisme is een brede ideologie met meerdere substromingen; de invulling van het begrip verschilt sterk per land en cultuur.”

 Een verfijnde politieke antenne, vermogen, heb ik doorontwikkeld. Of ik beschik over een afgeronde studie in de Rechtsgeleerdheid of dat ik de basis dusdanig beheers waardoor ik het vermogen heb het complexe bouwwerk dat wij nu aantreffen omverwerp doordat het in de loop van tientallen jaren volledig is uitgehold en ondermijnt, daarover laat ik u nadenken! Of ik 2-5 jaar ervaring heb met (beleidsmatige en/of) juridische advisering, ook dat laat ik aan u over om uit te zoeken. 

 Het is ruim dertig jaar geleden dat de Koninklijke Luchtmacht mij een voorstel deed en daarbij zou ik de rang van officier krijgen. 90-2 kwam ik op voor mijn nummer en heb de opleiding aan het SROKI-Ermelo gevolgd, eerst bij de afdeling pantserinfanterie, later bij het Korps Bewaking. – ‘Multipurpose’ In de jaren daarna, in dienst bij de Koninklijke Marine werd mij nogmaals een voorstel gedaan. 

 In 2005, voor ik bij Riwal werd aangenomen, had ik een gesprek bij MAERSK. De personeelsfunctionaris merkte op dat er een kolonel voor haar zat, ook dat het Hoofd Technische Dienst in twee jaar tijd deze Deense multinationale onderneming zou verlaten. De verstandelijke vermogens, de performale mogelijkheden, de verbale mogelijkheden, de functies als het geheugen, leervermogen, taalgebruik en het kunnen begrijpen en uitvoeren van complexe dagelijkse handelingen (het cognitieve niveau) waren haar niet ontgaan. Zij wist ook waaraan gewerkt moest worden i.v.m. deze of een andere functie (terwijl ik naar de functie van monteur solliciteerde).

 “Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en het is een pré wanneer je ervaring hebt met politieke en/of bestuurlijke processen”, zo lees ik in de vacature. De bestuurlijke processen evenals de psychische processen op de werkvloer is voor mij ‘kinderspel’. Niet alleen nationaal, maar ook internationaal heb ik mij ontwikkelt en bekwaamt. Niet bang voor zelfreflectie? “Het is een feit dat volledige en betrouwbare zelfkennis slechts dankzij de omgang met anderen verkregen kan worden. Ieder persoon heeft in zijn persoonlijkheid facetten die hij alleen in contact met anderen – dus in sociale situaties – kan leren kennen. Zelfkennis is onder meer belangrijk bij strategisch denken, ook wordt er maatschappelijk betekenis aangehecht. 

 Ik kom met betrekking tot de democratische rechtsstaat Nederland en tevens de Europese rechtsstaat terug op ’emanciperen ten koste van het Ancien Régime’. Alvorens de zogeheten sociale grondrechten opgenomen worden in de Grondwet (1983) is er een juridische stroming ontstaan van waaruit de democratische rechtsstaat langzaam aan kwaliteit verliest. Deze stroming beïnvloed ook het ministerie van Veiligheid en Justitie en daarmee wordt deze ontwikkeling sterker. Inmiddels is van binnenuit de democratische rechtsstaat zo uitgehold en ondermijnt met gevolg dat het complexe bouwwerk eerdaags volledig instort. Deze ontwikkelingen zijn al vele jaren gaande en dus zijn er kapers op de kust! Het is een eeuwenoude bekende … 

 Uit allerlei richtingen komt men vleien, niet om de zorg op zich te nemen, maar om de macht, de eer, de rijkdom. Allerlei loze beloften worden gedaan en er is sprake van geveinsdheid der leugensprekers. Er zijn genoeg ‘zoekers van eer’, tevens heerszuchtig, die hun eigen geweten (als) met een brandijzer hebben toegeschroeid – gevoelsloos. Het doet mij denken aan dat bal dat de prins gaf (Assepoester). Bedenk ook dat de gebeurtenissen op Prinsjesdag het verdere verloop van de ontwikkelingen en dus ook de toekomst van een volk kan bepalen. 

 “Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.” Ieder mens zoekt iets voor zichzelf? 

 Ik ben benieuwd naar uw reactie! Geen bericht is ook bericht.

 Groet,

 Lambert Speelman

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

De Mantel der Liefde …

Goede Raad is Goud Waard !!

Dan neem ik u mee naar de schuldhulpverlening en de Schuldenindustrie. Om te beginnen is een grafiek misschien wel handig. 

Wij zien dat bewindvoering een groeimarkt is. Wat denkt u, zullen daar investeerders (kapers) op afkomen? Of wordt dit versterkt door de ruimte die profiteurs ook door de rechterlijke macht is aangeboden? Wat is er aan de hand met de bescherming van individuele vrijheid van de burgers binnen de parlementaire democratie? Wordt de ruimte voor minderheden (kwetsbare) tegenover meerderheden (sterken) – de belangrijkste taak van de rechter – nog wel in voldoende mate geschapen? – Rechtsstaat

In Staatkunde, Nederland in drievoud maken De Jong en Schuszler de grondslagen van de moderne staat inzichtelijk. Ook merken zij op dat de moderne staat een gecompliceerd organisme is, waarvan je niet gemakkelijk een voorstelling maakt. Zij concentreren zich daarbij op de relatie tussen de staat en het recht. Verschillende opvattingen worden gepresenteerd die de lezer in staat moeten stellen zelfstandig de essentiële vraagstukken te analyseren in de relatie tussen staat en samenleving. 

Wanneer wij het over de staat hebben, dan hebben wij het over het grondgebied en de bevolking waarover gezag wordt uitgeoefend. Bijna vanzelfsprekend wordt dan gedacht aan ‘de overheid’, maar zoiets als ‘de’ overheid bestaat niet. Veeleer is sprake van complexe netwerken van organisaties waarbinnen één of meerdere overheden een belangrijke rol speelt of spelen. Verder mag bekend zijn dat het gezag zich uitstrekt over een groot aantal taakvelden en dat op ieder van die taakvelden meerdere overheden met elkaar te maken hebben, maar ook dat op ieder van deze velden de overheden samenwerken met een groot aantal verschillende maatschappelijke organisaties. 

Hoe geeft men, anders dan dat in een leger doorgaans gebruikelijk is, sturing aan zo’n organisatie? Democratie gaat niet uit van een autoritair regime, al heeft doorgeslagen bureaucratie hier alles van weg.
Herhaaldelijk hebben wij het over teams die te maken hebben met veranderingen door bijvoorbeeld fusies of reorganisaties. 
Wanneer wij het hebben over coachend leiding geven, dan kunnen de volgende vragen worden gesteld: Hoe geeft u die vernieuwing gestalte? Op wat voor manier kunt u deze teams de juiste sturing geven? En hoe beïnvloedt u groepsgedrag en groepsprocessen op een positieve manier?

Een andere vraag, ook niet geheel onbelangrijk, is: “Hoe kunt u ontdekken of het hoofd de organisatie niet uitbuit – leegroofd?” Is de persoon ‘loyaal aan organisatie‘? Als je loyaal bent aan je bedrijf of organisatie, stem je je eigen gedrag af op de behoeften, prioriteiten en doelen daarvan. Denkt de Hoofd Organisatie ook aan ‘de kleintjes’? Een andere vraag die bedacht kan worden is: “Hoe is het gesteld met de cognitieve functies?” Cognitieve functies zijn functies als het geheugen, leervermogen, taalgebruik en het kunnen begrijpen en uitvoeren van complexe dagelijkse handelingen. Hierbij valt te denken aan psychische processen die te maken hebben met begrip, kennis, herinneringen, problemen oplossen en informatieverwerking. “Welke performale mogelijkheden heeft de leider/gezaghebber naast de verbale?” Bij performaal wordt gedacht aan denkhandelingen/vaardigheden die betrekking hebben op het praktisch omgaan met kennis. Bijvoorbeeld het praktisch oplossen van een probleem.

Kan de Staatsbeoefenaar, maar ook de doctor en de meester, het in de praktijk wel aan? Of zijn het veel woorden, weinig daden? – Is de Bravoure slechts uiterlijk vertoon … 
In ‘Gedragswetenschappen‘ heb ik het over MVO-Nederland en daarbij gaat het over het Monetaire beleid, maar ook kunt u zich afvragen wat de gevolgen zijn van het niet onderhouden van de kwaliteit van de democratische rechtsstaat Nederland: Het wordt een puinhoop, een huis in verval! 
“De rechtsstaat is een staat waarin de heerschappij van het recht wordt erkend. Dit betekent dat niemand zich aan het recht kan onttrekken, ook de overheid niet. De bedoeling hiervan is dat in het maatschappelijk verkeer onderling vertrouwen mogelijk wordt.” – Rechtsstaat

Het mag duidelijk worden dat een (groot) deel van de maatschappelijke problematiek ook het gevolg is van slecht onderhoud, en daarbij kan ook gedacht worden aan nalatigheid. En nu is iedereen niet toerekeningsvatbaar! ??

Is het verwonderlijk dat er meer burgers met schulden te maken krijgen? Behalve de ruimte die een 18-jarige krijgt om in Rotterdam zich met een schuld van € 23.700 op te zadelen, zouden ook de banken betere regels moeten opstellen! Maar wat dacht u van slepende en slopende juridische processen en de kosten die daaraan verbonden zijn. De uurlonen liegen er niet om, maar ook is er al geruime tijd van misbruik en oneigenlijk gebruik. Ik leg dit uit aan de hand van de volgende vraag: “Gaat men een proces aan om recht te verschaffen of om geld te halen?” Ook aangaande een echtelijke scheiding is de besluitvorming niet dusdanig dat er sprake is van “gelijkelijk beschermd worden tegen overmatige en willekeurige machtsuitoefening door overheidsambten.”

BESCHERMING: Eind 2016 stonden 326.100 meerderjarigen onder een vorm van bewind. Het aantal meerderjarigen dat niet zelf de eigen financiën kan beheren, neemt elk jaar toe (zie grafiek). Dit blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. Voorzitter Frits Bakker wijst op het belang van goed toezicht door rechters op bewindvoerders én op het belang van voldoende financiële middelen om deze taak uit te kunnen voeren. – Bron: Raad voor de Rechtspraak

Hoe komt het dat er geen geld is? Ligt het ook niet aan een bestedingspatroon die onverantwoord is? Ik kijk ook naar de overheid! Men kan ook bedenken of men recht doet door iemand die zwaar en gevaarlijk werk doet een uurloon van € 15,– te geven en een advocaat een uurloon van € 150,–. Heeft de ene burger wel bestaansrecht en mag zelfs de rechter, nadat de overheid zich aan het recht heeft onttrokken, de burger wel aan het recht onttrekken? 

Al met al dient het nodige recht gezet te worden! 

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Motie van wantrouwen

Geachte leden der Staten-Generaal, 

Er zijn allerlei parlementsleden die vragen om mijn stem, die vragen of ik hun ondersteun. Waarom zou ik? Na mijn schrijven d.d. 16 oktober 2015 liet de Nederlandse overheid mij vallen als een baksteen …

 In 2014 zag zelfs een 17 jarige dat zij niet kon bouwen op de overheid, op het landelijk bestuur, het gedecentraliseerde bestuur (gemeente Rotterdam) en ook niet op de ouder die de aanwijzingen van de overheid opvolgt. Door de problematiek waar leeftijdsgenootjes mee te maken hadden was haar dit al enkele jaren bekend. Hoe moet de jongere de problematiek oplossen, indien vanuit meerdere ministeries haar vader wordt geantwoord met ‘wij kunnen u niet helpen’, en de opdracht krijgt ‘het is uw individuele zorg’. 

Belastingfraude

Op 5 september 2018 ontving ik van één van de fracties uit de Tweede Kamer een e-mail bericht. Het volgende heb ik hierop geantwoord: Motie van Wantrouwen.

Wat ik in de Tweede Kamer zie, daar zou ik geen bedrijf mee willen beginnen, laat staan een land besturen in tijd van moeilijkheden. Toch zie ik koren onder het kaf …  mits goed begeleid kan ik daar wel iets mee bereiken!

 Beseft u dat mede hierdoor een hoogstpersoonlijke keuze als zelfdoding wordt bepaald? 

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail