Extra Uitgave Vermijdbaar

‘Schimmige Financiële Constructies’

in combinatie met (dis)functionerende patronen in de relatie tussen de staat en het recht – inzicht in de grondslagen van de moderne staat is bij de volksvertegenwoordiger onvoldoende bekend – maakt dat het de wetgever bemoeilijkt wordt de juiste maatregelen te treffen.

Ziek Stelsel:

Onzorgvuldigheden bij de inrichting van de moderne staat na de Grondwet van 1983 spelen in toenemende mate parten.
Het oplossen van de fundamentele problematiek blijft achterwege en de gevolgen hiervan blijven niet uit, ook wanneer wij spreken van de relatie staat en samenleving’. Een tekort ofwel ontbreken van de benodigde kennis heeft invloed op het ‘zelfstandig kunnen analyseren van de essentiële vraagstukken’. Het maken van de juiste diagnose en het vinden van doeltreffende maatregelen is daarmee gehinderd.

De aanleiding van deze ‘Memo’ is naar aanleiding van het volgende bericht: ‘Rekenkamer: extra uitgave verpleeghuiszorg was vermijdbaar.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Sociale Zaken

Kortom, op termijn zouden ruimhartige verzorgingsstaten hun eigen economische basis ondermijnen.

 In Staatkunde, Nederland in drievoud maken De Jong en Schuszler de grondslagen van de moderne staat inzichtelijk. Zij concentreren zich daarbij op de relatie tussen de staat en het recht. Verschillende opvattingen worden gepresenteerd die de lezer in staat moeten stellen zelfstandig de essentiële vraagstukken te analyseren in de relatie tussen staat en samenleving.

In § 9.6 staan een aantal maatregelen vermeld om de verzorgingsstaat om te vormen. Nederland doet dit – naar zeggen – sterker dan andere landen.
Eén maatregel om een verdere uitbreiding van de verzorgingsstaat in te dammen en terug te keren naar een soberder, beter beheersbaar stelsel, is de volgende: ‘Het terugdringen van de discretionaire ruimte (beslissingsvrijheid) in het uitvoeringsproces door aanscherping van wet- en regelgeving, het benadrukken van plichten van burgers en de verdere bureaucratisering van de uitvoering van beleid’.
Deze maatregel zou gezien moeten worden als een directe ‘aanval’ dan wel ondermijning van de Grondwet en bestuur. Zie hiervoor de paragraaf Gezag.

Na een moeizame periode waarin naar eigen onderzoek steeds meer opheldering in is gekomen heb ik 17 mei 2018 (nogmaals) gereageerd middels een brief op een eerdere reactie vanuit het UWV omtrent een situatie van veel druk en spanning. In deze brief heb ik het over de wijze waarop Nederland op dit moment wordt geregeerd en spreek ik van persoonlijke ontwikkeling en professionele kwaliteiten, maar ook van (dis)functionerende) patronen. Het mag duidelijk zijn dat de sociale en maatschappelijke diensten niet aan kwaliteitseisen voldoen die vanwege de bijzondere functie gesteld zouden moeten worden. Hetzelfde kan gezegd worden van de volksvertegenwoordiging, het hoogste ambt, die een wezenlijke rol speelt in de wetgevende macht.

Gegeven het feit dat iedere generatie alles opnieuw moet leren is dit niet geheel verwonderlijk. Het zijn echter dezelfde leerprocessen.  – Inzicht in Sociale Relaties
De essentiële vraag die gesteld kan worden is of de omgang met de medemens nog wel gezond, dan wel (on)menselijk is
. Hoe meet u de medemens, maar vooral “Langs welke lat legt u zichzelf?”

‘Ten slotte wordt, ter verklaring van de ontwikkeling van de verzorgingsstaat, gewezen op het feit dat eenmaal ontwikkelde instituties zichzelf kunnen versterken.’

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Onderwerpingsideologie

Wie de berichten leest, hoort veel over de islam, maar wie mogelijk een boek leest ziet ook iets anders dat al geruime tijd gaande is:

Het terugdringen van de discretionaire ruimte (beslissingsvrijheid) in het uitvoeringsproces door aanscherping van wet- en regelgeving, het benadrukken van plichten van burgers en de verdere bureaucratisering van de uitvoering van beleid. – Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud (§ 9.6 Versobering)

Al tegen het eind van de 20ste eeuw heeft de Nederlandse regering maatregelen genomen de verzorgingsstaat om te vormen. De ontwikkelingen nemen echter steeds meer de vorm aan van ‘totale regime’ maar ook van ‘totalitaire instituut’. Ontevreden over de ontwikkelingen sluit men zich af van de omgeving, niet herkennende hoe dit mede en in het bijzonder door de eigen keuzes en besluitvorming tot stand is gekomen. Men keert zich tegen zijn naaste, maar realiseert zich niet dat men ook zelf ‘schuld’ heeft en in het bijzonder een eigen bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de huidige situatie.

Ook de volksvertegenwoordiging neemt afstand van de problematiek die (mede) door hun of hun voorgangers tot stand is gekomen/gebracht. Voor de schuldproblematiek die tot stand komt door ‘schimmige financiële constructies’ en maatregelen die de doelstelling van andere verdragen in gevaar brengt wordt de burger schuldig gehouden en de gemeente verantwoordelijk. De ‘veroorzaker’ die Grondwet en bestuur ondermijnt denkt (vooralsnog) vrijuit te gaan?

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Sociale Partners

Sociale partners vormen één front tegen financiers

Werkgevers en vakbonden gaan samen optrekken tegen financiers. De loonsverhoging van 4 procent in de ouderenzorg en thuiszorg kan leiden tot harde confrontaties met de rijksoverheid, gemeenten en zorgverzekeraars.
Aldus het artikel in Zorgvisie van 9 mei 2018.

‘Kan leiden tot’
Al in 2010 waren een aantal ontwikkelingen gaande en een aantal zorgwekkende situaties gaven ook een helder signaal af. De uitkomsten laten zich dan ook raden. In dit verband valt ook te noemen dat Durkheim al in 1893 liet zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit.
De invloed(en) van enkele functionarissen en aanvaarding van beleid door gelederen binnen de bevolking was voor kenners duidelijk. – ken uw klassiekers

In het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ is de volgende opvatting gepresenteerd: “Kortom, op termijn zouden ruimhartige verzorgingsstaten hun eigen economische basis ondermijnen.”
Op 15 september 2013 was voor mij helder dat één persoon met invloed zich verhard opstelde en daarmee waren de uitkomsten van de ontwikkelingen die daarop volgden te voorzien! ‘Haar gevolg’ sloot zich aan.

De opvatting dat ‘kan leiden tot harde confrontaties‘ is in het bijzonder afhankelijk van de houding van de rijksoverheid waarbij ik mij concentreer op de Staten Generaal. Recent las ik nog “het ambitieniveau gaat niet omlaag.”
3 januari 2017 stond ik als uitkomst van het verdere verloop van de ontwikkelingen mede door de houding van de ministeries van Veiligheid en Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de concern directie maatschappelijk ontwikkelingen Rotterdam en het besluit van de rechter op straat. De relatie tussen staat en samenleving is in de afgelopen 8 jaar niet verbeterd (bewindvoering) en uit persoonlijk onderzoek is gebleken dat ‘sleutelfiguren’ niet in staat zijn zelfstandig de essentiële vraagstukken in de relatie tussen staat en samenleving te analyseren – of niet willen!

‘Gewichtige Zaken’: Hoe voorkom ik een burn-out ?

Persoonlijk ben ik dan ook hard geconfronteerd met de werkelijkheid, een realiteit waar veel van de verantwoordelijke ambtenaren de ogen tot op heden voor sluiten en wat een groeimarkt biedt voor investeerders die een eigen onderneming hebben in Bewindvoering en Dienstverlening.  Ook de wachtlijst in de psychiatrie ontstaat (mede) door de gespannen situatie in de relatie tussen staat en samenleving en daarbij concentreer ik mij op de relatie tussen de staat en het recht. Een (groot) deel van de psychische en psychosociale problematiek komt voort uit deze gespannen relatie en de betreurenswaardige toestand waarin de democratische rechtsstaat verkeert.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Empire Syndrome

Het oprecht ongeloof dat van de gezichten van Asscher en Dijkhoff straalde op de aangekondigde demonstratie is het ongeloof van een volk dat lijdt aan ’empire-syndroom’.

Het verblindende effect dat optreedt als je te lang deel uitmaakt van de veilige cocon van het centrum van de wereldmacht. Nederlanders, als onderdeel van het welvarende Westen, zijn gaan geloven dat we de goedheid zelve zijn.

Aldus een artikel in Trouw (opinie)

7 mei 2018 stelde ik een brief op ‘Zieke Maatschappij‘ en heb deze met fracties binnen Rotterdam gedeeld, maar ook naar leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal gezonden. In deze brief onder andere het volgende:
Verkeert de Nederlandse staat niet in een deplorabele politieke, electorale, organisatorische en democratische staat? – ondermijning van Grondwet en bestuur
 De vraag die ik dan ook stel: “Is er in Nederland sprake van terrorisme?” In het handwoordenboek staat ‘terreur’ gelijk aan ‘schrikbewind’. – Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Terrorisme
 En ja, volgens deze begrippen kan hetgeen mij persoonlijk aangedaan is/wordt als daad van terrorisme worden gezien. Het gevolg van politieke doelstellingen, slechte besluitvorming en desastreus leiderschap. De verwarring ontstaat door het gebruik van ‘wettig’ waarbij ‘rechtmatig’ gemakshalve buiten beschouwing wordt gelaten (eigen referentiekaders). 

Blinde Leidslieden …  (gevoelloos).

Hoe keek een nu 22 jarige 5 jaar geleden naar de maatschappelijke dienstverlener?
“Bemoeials, die wanneer je niet oppast jou gevangen nemen!”
Het cognitief vermogen en het begrip van een 17 jarige is blijkbaar verder ontwikkelt dan die van hoogopgeleide volksvertegenwoordigers en gemeenteraadsleden.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Relatietherapie

Tja, waarom ook niet. De relatie tussen staat en samenleving, waarbij wij ons concentreren op de relatie tussen de staat en het recht.

Valt er wel te praten over de interne problemen, of worden deze overstemd door maar gauw met een beschuldigende vinger naar de ander te kijken?

Onszelf voorhouden beter te zijn …

Op 5 mei 2018 een brief MB-004 Herinnering waarin ik mij direct richt tot het CAK. Het Centraal Administratie Kantoor is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) belast met wettelijke taken in het domein van zorg en welzijn, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Een belangrijk deel van de taken omvat het vaststellen en innen van wettelijk verplichte eigen bijdrages. Deze eigen bijdrages zijn veelal afhankelijk van inkomen en vermogen. Het CAK wisselt voor deze taken op grote schaal gegevens uit met zorginstellingen, zorgkantoren, gemeenten, Belastingdienst, UWV en de SVB.

Tot slot heb ik opgemerkt:  Houdt het er maar voor dat ik de rekeningen niet betaal. Leg het maar bij de minister-president de heer Mark Rutte op het bureau! Verhef het maar met zijn inkomen en pensioenopbouw zoals ik en vele anderen al hebben mogen ervaren. – loyaal aan organisatie

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

‘Het’ Ambitieniveau

‘Het ambitieniveau gaat niet omlaag’

Economie & Politiek: De minister blijft doordenderen met zelfrijdende auto.

Aldus het artikel in het Financieel Dagblad.

In het onderwijs kreeg ik een vacature te zien waarin stond “u volgt de ontwikkelingen binnen de sector.” Het ging hierbij om de ontwikkeling over de gehele breedte van de sector, van bestuurlijk belang.

Heeft VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wel genoeg inhoudelijke kennis van de huidige stand der techniek, maar ook van de ontwikkelingen op de tekentafel? Na mijn opleiding als storingsanalist bij de Koninklijke Marine in 1991 heb ik binnen diverse organisaties verschillende ontwikkelingen als ook ‘conflict-situaties’ meegemaakt.
Eerder al had de Koninklijke Luchtmacht mij een voorstel gedaan om een hbo-opleiding te volgen. Na 2 jaar in dienst te zijn bij de Koninklijke Marine deed de Krijgsmacht andermaal een voorstel.

In de periode 2001 – 2005 werd ik geconfronteerd met fouten die een team ingenieurs maakte nadat de meeste ‘oudjes’ aan de kant waren gezet. Later werd ik bij het merk JLG met storingen geconfronteerd die het gevolg waren van nieuwe assemblage-technieken. Ondanks het feit dat leveranciers van merken als Manitou en Merlo dezelfde klachten bestreden kwam na ongeveer 3 jaar na voren dat het kwaliteitsmerk Danfoss (voorheen Sauer-Danfoss) een product leverde dat kwalitatief onbetrouwbaar is.
Bij JLG moest ik constateren dat diverse monteurs een verkeerde diagnose stelden, maar ook dat de verschillende componenten afkomstig van diverse fabrikanten elk hun eigen tekortkomingen hadden, maar die vanwege de verschillende gedachten ook niet altijd goed samenwerken, in het bijzonder wanneer in één van de componenten een storing optrad. Daar waar men dacht dat het naar een ‘veilige toestand’ wordt gebracht ontstaat een acuut gevaar, direct levensbedreigend.

‘Het ambitieniveau gaat niet omlaag’

In het studieboek Staatkunde, Nederland in drievoud staat over staatkundige ontwikkelingen als zijnde de relatie tussen staat en samenleving, geconcentreerd op de relatie staat en recht: “Voor een deel was deze ontwikkeling het gevolg van een ongebreideld nastreven van eigenbelang door de diverse actoren.
Reeds bestaande problemen worden in toenemende mate zichtbaar, maar blijkbaar is men ongevoelig.

Enkele burgers zijn dan ook tot de volgende conclusie gekomen: “Deze situatie is – direct en indirect – volledig ontstaan door slecht besluitvorming en desastreus leiderschap op nationaal niveau.”

Ik betwijfel ten zeerste of mevrouw Van Nieuwenhuizen wel in staat is de essentiële vraagstukken zelfstandig te analyseren. De toekomst van de nationale verkeersveiligheid is in gevaar, maar eerder al hebben ik het ministerie gewezen op de ‘rechtsstaat’ en in het bijzonder de ten laste legging aangezien de wetgever de bestuurder aansprakelijk stelt! De wetgever legt deze verantwoording of besluitvorming weg bij het Europese Hof en laat daarmee na de kwaliteit van de democratische rechtsstaat te onderhouden (gelijkwaardigheidsbeginsel).
Wanneer men éénmaal gaat graven, dan komt de ene na de andere zaak aan het licht waaruit blijkt dat de volksvertegenwoordiging een directe bedreiging is voor democratie, rechtsstaat en individuele vrijheid.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Bewindvoering

DEN HAAG – Politici zijn opgelucht nu de rechter een streep heeft gezet door …

“Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur.”

In een brief  MO/B&W-LES/04.05.2018 waarin ik mij richt tot de burgemeester en wethouders te Rotterdam uit ik mijn kritiek over het functioneren dan wel de bewindvoering van verschillende overheidsfunctionarissen.

Na onder meer Den Haag en Deventer, wil nu ook Rotterdam mensen met schulden problemen uit handen nemen, zodat ze weer het overzicht terugkrijgen.

Bedacht moet worden dat de schuldenproblematiek voor een (groot) deel pure zwendel is en voortkomt uit het niet nakomen van de omgangsregels zoals deze aan het uitoefenen van gezag gesteld zijn, maar ook door de maatregelen die genomen zijn de verzorgingsstaat om te vormen. Deze en andere maatregelen doen – direct en indirect – afbreuk aan de kwaliteit van de democratische rechtsstaat. Het Rijk doet de arme oneer aan en het staatsgezag is steeds meer gaan lijken op een dievengilde. Men houdt ‘het gestolene’ voor inkomen.
Niet alleen have en goed wordt ontnomen (met behulp van de rechter), maar ook de individuele vrijheid en grondrechten. ‘Dreiging van democratie, de rechtsstaat en individuele vrijheid’ komt dan niet allen in Hongarije voor, maar vindt op klaarlichte dag in de rechtszaal op eigen grondgebied plaats. Dit is kennelijk heel gewoon geworden en aan de orde van de dag.

‘Ten slotte wordt, ter verklaring van de ontwikkeling van de verzorgingsstaat, gewezen op het feit dat eenmaal ontwikkelde instituties zichzelf kunnen versterken.’ 

De uitkomsten van de processen die het gevolg zijn van maatregelen die het hoogste ambt (de volksvertegenwoordiging) treft worden zwaar aangerekend, echter ten laste van de gedupeerde. In veel gevallen doet ook de staatssecretaris van het ministerie van Justitie en Veiligheid er nog een schep(je) bovenop.
Voor de inkomsten kunt u terecht op rijksoverheid.nl: ‘Overzicht inkomsten en uitgaven Rijksoverheid 2018.

Het is de hoogste tijd dat de rechter een streep door de rekening(en) haalt en dat de verschillende functionarissen ter verantwoording worden geroepen (gezag). Ook zit ik te denken dat een aantal uit hun functie worden gezet en hun bevoegdheid verliezen, ook dat overmatigheid aan banden wordt gelegd.

Je Maintiendrai …

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

De Koninklijke Mantel

Kenmerkend voor een staat is ook dat over het grondgebied en de bevolking gezag wordt uitgeoefend.

 Gelijkwaardigheidsbeginsel

De definitie volgens ministerie van Buitenlandse Zaken:

    

 Verplichting van elke lidstaat om bij de inrichting van de interne rechtsorde ervoor te zorgen dat de procesregels voor rechtsvorderingen die ertoe strekken de rechten te beschermen die de justitiabelen aan het Unierecht ontlenen niet ongunstiger zijn dan die welke voor soortgelijke nationale vorderingen gelden.

    

 

Op het Nederlands paspoort staat ‘Je Maintiendrai’, hetgeen staat voor:

Je maintiendrai la vertu et noblesse.
Je maintiendrai de mon nom la haultesse.
Je maintiendrai l’honneur, la foy, la loy
de Dieu, du Roy, de mes amys et moy.

Ik heb de burgemeester van Rotterdam A. Aboutaleb in een ‘Functioneringsbeoordeling‘ gevraagd naar zijn waardigheid, ook als praktiserend moslim. Hij heeft daarnaast ook de Nederlandse nationaliteit en verder werk ik nog aan een brief waarin ik mij (nogmaals) richt tot het ministerie van Veiligheid en Justitie: St.Inr_Recht_FG-LS_04.05.2018.

Ook maak ik aanstalten Zijne Majesteit de Koning na een eerste brief d.d. 16 oktober 2015 op 28 mei 2018 opnieuw een brief toe te sturen, wanneer de landvoogden wederom in gebreke blijven en geen aanstalten maken zich aan de omgangsregels te houden: Staat-en-Recht_28.05.2018.

De uitkomsten dan wel ontwikkeling van ‘Lui Denkwerk’:
Het mag voor zich spreken dat liberalen, democraten, socialisten, christenen en ‘ander gespuis’ – direct of indirect – verantwoordelijk zijn voor de huidige situatie die volledig is ontstaan door slecht besluitvorming en desastreus leiderschap op nationaal, maar ook internationaal, niveau.
Dat de huidige problematiek door een stroom vluchtelingen dan wel moslims tot stand is gekomen is een faliekante leugen. Dat het invloed op elkaar uitoefent en dat het de huidige problematiek versterkt is zeker het geval. Dat het bepaalde beelden versterkt en dat uit ideologische beeldvorming voortkomt dat de ander ‘boosdoener’ is mag geen nieuws heten onder de zon! 

“De Unie speelt dus een belangrijke rol in de gezagsuitoefening binnen de Nederlandse staat. Als zodanig is het toetsen van de ontwikkelingen in de Europese Unie een essentieel onderdeel van het onderhouden van de kwaliteit van de democratische rechtsstaat Nederland.”

– Staatkunde, Nederland in drievoud.

‘Het onderhouden van de kwaliteit’ dan wel ‘gelijkwaardigheidsbeginsel’.

      Je Maintiendrai      

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Het Internationaal Gerechtshof

De Nederlandse Identiteit:

“Excellentie, ik ben genegen om 28 mei met een kopie van deze brief mijn paspoort aan Zijne Majesteit af te geven en hem te vragen naar mijn status. De Nederlander verschaft recht, internationaal? Ik noem het onwaardig wat er hier gebeurt! En dat moet het voorbeeld van de klas zijn?”

Je Maintiendrai

Een stukje uit de voorlopige opzet van een brief waarin ik mij (andermaal) wendt tot het ministerie van Justitie en Veiligheid (voorheen Veiligheid en Justitie). Naar aanleiding van een brief d.d. 16 oktober 2015 betreffende ‘De Verwaarloosde Staat’ aan Zijne Majesteit die voor verdere behandeling overgedragen werd aan het betreffende ministerie.

Een andere brief is ter behandeling overgedragen aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Beide hebben mij bericht gegeven niet te kunnen helpen. Het laatste woord is er nog niet uit …

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail