Financiële Huishouding

Gemeente Rotterdam, afd. Belastingen
t.a.v. de directeur Belastingen
Postbus 924
3000 AX  Rotterdam

Rotterdam, 17 augustus 2018

Uw kenmerk:                                          Betreft:
Klantnummer: XXXXX12                       Bezwaar aanmaningskosten         

.. ‘het bestuurlijk orgaan dient de zaak opnieuw te onderzoeken’…

Geachte heer/mevrouw,

Op 16 augustus lagen er twee groene enveloppen op mat. Eén daarvan, klantnummer XXXXX12, betreffend bezwaar aanmaningskosten met dagtekening 18 augustus 2018 (waarvan kopie bijgevoegd) heb ik gelezen. Moet ik deze wel ontvankelijk verklaren? De overheid digitaliseert, ondertekent niet en kan zomaar enigengerechtigd bezig zijn? De inhoud van beide brieven zijn niet ondertekend en naar ik lees door dhr. O. el Haddaoui, medewerker invordering, namens de directeur der belastingen opgesteld.

Ik kom naast vorderingsnummer 1106240771 andere kenmerken als 2605099, 2542567 en 2542569 tegen. Bij één van de vorderingen is klaarblijkelijk een deel kwijtgescholden. De maatschappelijke dienstverlener heeft daarvoor een bedrag van € 63 voorgeschoten. Dan kan het klaarblijkelijk wel?

Ik heb de brief van 16 augustus gericht aan de burgemeester A. Aboutaleb bijgevoegd (zonder bijlage). Ik merk op dat de gemeentelijke instellingen illegaal bezig zijn en handelen in strijd met de doelstellingen van verdragen. Hierdoor verliezen burgers have en goed en komen met stapels onbetaalde rekeningen te zitten. Doordat de ambtenaar de richtlijnen niet kent, maar slechts de wet zonder op de hoogte te zijn van de rechtsregels hanteert, functioneert het ambtelijke apparaat niet (meer). Toch is de ambtenaar van mening meer loon te moeten hebben en is deze ook van mening dat hij de medemens zijn vrijheid en rechten blijvend kan verstoren. Dit is strijdig met de bedoeling van de rechtsstaat en de nationale en internationale verdragen.

U kunt dan wel op basis van één wetsartikel iets roepen, maar dit houdt niet in dat u functioneert! De brief gericht aan de burgemeester is ook verstuurd naar Zijne Majesteit de Koning met een schrijven en zal ook naar de Raad van State gaan evenals enkele leden van de Staten Generaal. Al zou de gemeente Rotterdam 1 miljard eisen, zij heeft te zorgen dat (zonder bijkomende kosten) zij een minimaal niveau van menswaardigheid beschermd voor ieder individu in de samenleving. Maatregelen die Grondwet en bestuur ondermijnen zijn strafbaar, evenals de schending van de rechten van de mens. Een mens die zijn leven hard heeft gewerkt, is daar een reden voor om hem zijn rechten te ontnemen en vervolgens zwaarder te belasten? Dit gebeurt namelijk wel.

Het zou fijn zijn, geachte lezer, dat de directeur zelf eens actie onderneemt en ervoor zorg draagt dat de staatsorganisatie en in het bijzonder de gemeentelijke instelling naar behoren functioneert! Zoals ik de burgemeester heb uitgelegd, en hij wist deze zaken, dat illegaliteit (en het gedogen hiervan) zorgt voor (toename en versterking van) problemen als criminaliteit, overbewoning, huisjesmelkerij, illegale tewerkstelling, uitbuiting en mensensmokkel. Dit kost de samenleving, de belastingbetaler dus miljoenen en miljoenen euro’s.

Ik ben de laatste jaren, geheel strijdig met de verdragen en grondslagen van de moderne staat ernstig gedupeerd. Zwaarder belast, nodeloos en zonder dat het doelmatig en doeltreffend is. Ook nu luisteren de zorginstellingen en de maatschappelijke dienstverleners niet. Als een klein kind wordt je vertelt wat de gemiddelde jongeling van 12 jarig kan bedenken. Ik wordt al tegenstribbelend geduwd naar de afgrond waarvan zij volhouden als dat wij op de juiste weg voortgaan.

Ik zal Stichting [ … ] het bedrag terugbetalen met de vooruitzichten dat ik ergens in de komende maanden wederom niet aan alle wettelijke verplichtingen kan voldoen als gevolg van voortzetting van ondermijnende maatregelen vanuit de overheden! Verder betaal ik niets en zal de gemeente Rotterdam zelf over de brug moeten komen met een schadevergoeding.

Hoogachtend,

 

Maar gij hebt den armen oneer aangedaan. Overweldigen u niet de rijken,
en trekken zij u niet tot de rechterstoelen?  –   Jakobus, 1ste eeuw A.D.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

De Prijs van Verraad

Gemeente Rotterdam, College B&W
De burgemeester, A. Aboutaleb
Coolsingel 40
3011 AD  Rotterdam

Rotterdam, 16 augustus 2018

Kenmerk:                               Betreft:
BW010-LS/16.08.2018           NALEVING WETTELIJKE OVEREENKOMSTEN

.. ‘het bestuurlijk orgaan dient de zaak opnieuw te onderzoeken’…

 

Excellentie,

“Daarnaast zorgt illegaliteit (en het gedogen hiervan) voor problemen als criminaliteit, overbewoning, huisjesmelkerij, illegale tewerkstelling, uitbuiting en mensensmokkel.” Daarnaast lees ik in document 18bb6255 m.b.t. het ‘asielakkoord’ dat het de samenleving, de belastingbetaler dus, miljoenen en miljoenen euro’s kost.

“In april 2015 sloten de toenmalige, in kabinetscrisis verkerende, regeringspartijen VVD en PvdA een asielakkoord. Met dit asielakkoord werd Rotterdam door het kabinet aangewezen als één van de vijf steden in Nederland die uitgeprocedeerde asielzoekers (illegalen dus) onderdak moest gaan bieden door middel van bed, bad en brood.”

Erg interessant, terwijl ik d.d. 16 oktober 2015 aanklop bij Zijne Majesteit en deze de brief waarin ik doel op “De Verwaarloosde Staat” ter afhandeling doorstuurt naar het ministerie van Veiligheid en Justitie. In de tussentijd stuurt burgemeester A. Aboutaleb ter afhandeling een brief door naar de concerndirecteur Maatschappelijke Ontwikkelingen van de gemeente Rotterdam waarop de heer C.P. Benne een concrete dreiging alleen maar versterkt. C.P. Benne is naast OGGZ-specialist/Senior- Wijkcoach/Wmo adviseur ook eigenaar van Het Baken (Bewindvoering en Dienstverlening).  Bij Stichting Havensteder wordt mij uiteindelijk geen sociale woning verstrekt en  (nodeloos) kom ik met een huurschuld te zitten met als gevolg dat ik 3 januari 2017 na de beslissing van de rechter door Robert Christiaan de Koning van Syncasso onder toeziend oog van de politie het huis uit wordt gezet. Ik kan op straat gaan overnachten of aankloppen bij het Leger des Heils die subsidie ontvangt terwijl mijn uitkering wordt gekort.

Vanwege het sociale onrecht en de criminaliteit besluit ik na één nacht in het Steigertje niet daar naar terug te keren. De vrijheid wordt beroofd, de kern van het recht wordt aangetast door dit beleid waaraan de gemeente Rotterdam medewerking verleend. Ondanks het gegeven dat het gedecentraliseerd bestuur sinds de herziening van de Grondwet in 1948 een aantal zelfstandige (autonome) taken en bevoegdheden heeft en namens de burgers de eigen belangen kan behartigen en als zodanig tegenwicht kan bieden aan de regelgeving en het bestuur van het Rijk is zij hierin (bewust) nalatig. Er is dus geen invulling gegeven aan een verticale invulling van het algemene uitgangspunt dat controle en verantwoording nodig is binnen de overheid en dus functioneert de staat niet naar behoren. De verantwoordelijkheid die de overheid met de andere gezagsdragers heeft als ‘ algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen’ worden niet naar behoren uitgeoefend maar ook heeft de Rechtbank Rotterdam nagelaten de burger en de democratie te beschermen.

Nodeloos moet de burger aanspraak maken op het Wmo om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer en ook daarvoor worden kosten in rekening gebracht. Te bedenken zijn: “de financiële deugdelijkheid van de voorstellen”!

Illegaliteit (en het gedogen hiervan) zorgt voor problemen als criminaliteit, overbewoning, huisjesmelkerij, illegale tewerkstelling, uitbuiting, mensensmokkel, armoede, schuldproblematiek, jongeren die ontheemd zijn, et cetera. De waslijst is langer dan waar wij mee begonnen!

Ik wijs erop dat de diverse maatregelen die zijn getroffen Grondwet en bestuur ondermijnen. Ik merk op dat aan de verticale invulling van het algemene uitgangspunt dat controle en verantwoording nodig is binnen de overheid onvoldoende zorg en aandacht is besteed. Al geruime tijd en sinds 2008 in (sterk) toenemende mate wordt aan zelfstandige (autonome) taken en bevoegdheden waarover het gedecentraliseerde bestuur beschikt, die haar een democratische legitimatie verschaft (Grondwet) en waarover zij dus beschikt, geen navolging gegeven. In plaats van te beantwoorden aan de basisregels voor zowel de structuur als het functioneren van de staat (democratische rechtsstaat) zijn maatregelen getroffen om in de uitvoering de georganiseerde verhoudingen (structuren) te wijzigen en de discretionaire ruimte (beslissingsvrijheid) terug te dringen. Kern van het recht, het bestaan van algemeen verbindende regels, op basis waarvan een ieder gelijk wordt behandeld en individuele vrijheid wordt gegarandeerd, is in ernstige mate aangetast en rechtsvordering wordt in de praktijk niet alleen moeilijk gemaakt, maar is voor veel burgers zelfs onmogelijk. De bedoeling  dat in het maatschappelijk verkeer onderling vertrouwen mogelijk wordt (rechtsstaat) is door meerdere maatregelen sinds het aantreden van Rutte op 14 oktober 2010 sterker dan in voorgaande jaren in gevaar gebracht.

Armoede zal er altijd wel zijn, maar de schuldenproblematiek heeft zich nodeloos kunnen ontwikkelen tot wat het nu is. Overigens merk ik op dat het faillissement van zakenbank Lehman Brothers op 15 september 2008, het startschot voor de ‘Grote Recessie’, ook onlosmakelijk verbonden is met de ontwikkelingen die vervolgens zijn versterkt. Ik merk op dat de Volkskrant op 15 oktober 2008 het volgende publiceert: “Het kabinet beperkt de toegang tot de gefinancierde rechtshulp. Gezinnen met een fiscaal jaarinkomen vanaf ruim 22 duizend euro moeten hun advocaat voortaan zelf betalen.”

Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheidingen en kindertal. – Bron: Grondbeginselen der Sociologie 14de druk, 2014 (1ste druk, 1964. Niveau hbo/wo).

Op 5 januari 2009 bent u, Ahmed Aboutaleb benoemd als burgemeester en op 5 januari 2015 is uw termijn verlengd. Kort voor de landelijke verkiezingen in 2017 deed u een oproep aan het nog te installeren Kabinet om een einde te maken aan de problematiek dat zoveel huishoudens schaadt. Ik kom daarom, omdat u deze zaken wist, terug op uw brief van 3 april 2017. Ik zal hieruit drie alinea’s citeren:

“Deze en ander zorgwetgeving kost het Rijk jaarlijks zeer veel geld, dus er is zeker geen sprake van dat deze wetgeving gebruikt wordt voor exploitatie door het rijk. Deze wetgeving is juist bedoeld om zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan burgers, zoals u, wanneer zij die nodig hebben om hun zelfredzaamheid te bevorderen.

De financiële middelen daarvoor worden opgebracht door alle belastingbetalers op basis van het solidariteitsbeginsel. Dat houdt in dat iedereen naar draagkracht en evenredigheid via belastingbetaling een bijdrage levert aan de instandhouding van onze maatschappelijke voorzieningen, ook die ten behoeve van dak- en thuislozen.

Met u ben ik het eens dat wij met zijn allen samen moeten blijven werken aan de instandhouding van deze maatschappelijke voorzieningen, mede door kennis te bevorderen, zodat iedereen zijn bijdrage kan leveren aan een gezonde toekomst waarin geen behoefte is aan ondermijnende praktijken en waarin zoveel mogelijk burgers het op eigen kracht redden.”

Burgemeester, indien u de processen en processuele handelingen niet onbekend waren, dus kon u bedenken wat er allemaal aan voorafgaat eer iemand uit huis wordt gezet, dan waarom heeft de concerndirecteur Maatschappelijke Ontwikkelingen of diens afgezant de heer C.P. Benne niet loyaal samengewerkt? Artikel 1:262 BW omschrijft de taken van de G.I., mede omvattende de taak om: –  te zorgen voor hulp en steun aan de ouder om de concrete bedreigingen weg te nemen;

Burgemeester, ik maak u bekend, dat ondanks dat mij de toegang tot de kerk werd ontzegd, mijn vermeende levenspartner mij diezelfde avond verliet, ik in dezelfde maand werd overgeplaatst naar een ander filiaal die verliesgevend was, de zelfredzaamheid van dat team dat uit meerdere disciplines bestaat heb bevorderd, ondanks ondermijnende praktijken vanuit het management.

Burgemeester, ik maak u verder bekend dat mijn dochter ten tijde dat de moeder het gezin verliet nog geen 18 was. Haar moeder had anderen al bespeelt, ook de huisarts. Mijn dochter wist dat er mede door de onwaarheden die verspreid worden beelden zijn gevormd die niet bevorderlijk zijn voor de wijze waarop diensten worden verleend. In plaats van het ontvangen van zorg en ondersteuning die noodzakelijk is ervaart ook de jeugdige ondermijnende praktijken en de werking die uitgaat van de gemeenschap en de autoriteiten welke afbreuk doen aan een gezonde toekomst! Dit burgemeester, geeft veel stress en lijdensdruk en is niet bevorderlijk voor het functioneren van de jeugdige, op allerlei levensgebieden. Ook die levensgebieden waar ze gezien hun leeftijd hun eerste stappen in maken.

Burgemeester, de orthopedagogische situatie heb ik voor mijn dochter geborgd en haar vriend geschonken. Oktober 2016 hebben zij kans gezien zelfstandig te gaan wonen. Een gezonde toekomst waarin geen behoefte is aan ondermijnende praktijken en waarin zoveel mogelijk burgers het op eigen kracht redden. – De rechtsstaat is ook voor kinderen

Goed, ik met minder florissante vooruitzichten, steven op de orkaan af …  Terwijl ik nog de zorg heb voor mijn moeder wordt ik na besluit van de rechter en dus verder onbeschermd en aan het lot en dus mijzelf overgelaten (zelfredzaamheid bevorderende – leervermogen) 3 januari 2017 op straat gezet. Mijn moeder verhuisd in maart 2017 naar haar geboorteplaats en mijn jongere zussen die inmiddels ook met psychische en psychosociale problematiek raad weten nemen de zorg over. Alvorens mijn moeder 15 juli 2018 overlijd (in het bijzijn van mij (de oudste) en haar oudste dochter) heeft zij nog mogen genieten van het leven, ook met haar kleinkinderen die ze niet zo vaak zag.

De tijd nadert dat ik niet langer ingeschreven sta in de gemeente Rotterdam. De tijd nadert dat niet alleen beslag wordt gelegd op de uitkering, maar dat de WW volledig stopt. Na een eerdere en zeer slechte ervaring met de Bavo (Parnassiusgroep) opnieuw een poging doen om de juiste zorg en ondersteuning te vinden, met die wetenschap dat de dienstverlener beperkingen is opgelegd! Op 28 mei 2018 is er dan een voorziening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Doordat de ontwikkelingen vanuit 2014 en 2015 in toenemende mate hebben geleid tot sociale verschillen (uitsluiting) was er sprake van een concrete dreiging ofwel sociaal isolement. Na toekenning van alimentatie raakten de reserves op en groeide ook het economische verschil. De samenwerking tussen C.P. Bennen en Havensteder had niet het benodigde, een sociale woning, tot gevolg en dus stegen de lasten verder en werd het economische verschil groter. Niet alleen dreigden er schulden, wat overigens onvermijdelijk is gegeven hetgeen wettelijk en juridisch is opgelegd, ook de toegang tot de arbeidsmarkt en kans op herintreding is ongunstiger, bemoeilijkt en wordt door wettelijke voorschriften onmogelijk. In vergelijking met toen ik 17 was, ruim dertig jaar geleden, is het voor de jongere van nu niet eenvoudiger op geworden om een baan te vinden waarvan het inkomen toereikend is om zelfstandig te gaan wonen en het op eigen kracht te redden. Laat staan dat je een gezin in onderhoud kan voorzien.

In plaats dat men een concrete dreiging wegneemt komt de maatschappelijke dienstverlener (de gemeente Rotterdam) met hele andere handvatten voor zorg en ondersteuning. Zonder zich ook maar een moment de tijd te gunnen om tot een volkomen beeld te komen waardoor een juiste mening gevormd kan worden en waaruit de juiste conclusies kunnen worden gebonden loopt men aan de hand van een lijst – bij gebrek aan basisvaardigheden – punten af. Andermaal stuurt men de burger naar de GGZ en aangezien ook de psychiater niet zelfstandig en onafhankelijk een beeld kan vormen maar een psycholoog een vragenlijstje afwerkt (echt waar, kleuters zijn volwassener) blijft de beoordelaar zitten met een waanstoornis en wil de problematiek oplossen, door de op zijn plicht gewezen en daarop in de overeenkomst benadrukte burger een ‘medicijn’ voor te schrijven.

Burgemeester, indien ik de pijn, de ellende, de verdriet en weet ik wat niet meer had willen verzachten dan had ik ook drugs of alcohol kunnen nuttigen. Met de wetenschap dat daaraan nadelen kleven ben ik daar op 12 juli 1992 bewust mee gestopt! Ik heb inmiddels voldoende zelfkennis en ken de mogelijkheden en onmogelijkheden van mijn geest en lichaam. Ik ben een man, en heb niet de behoefte dat een vrouw mij als klein kind behandeld. Wat een onvolwassen manier van dienstverlening is dit? Als tienjarige hoefde ik dit niet te proberen!

"De nieuwe zorgstandaard richt zich op aanpassingsstoornissen, overspanning en burn-out. Bij deze aandoeningen staat centraal dat de balans van draaglast en draagkracht door één of meer stressoren is verstoord. Daardoor ervaren patiënten lijdensdruk en verminderd functioneren op relevante levensgebieden.

???  Handvatten voor zorg en ondersteuning  ???

Deze zorgstandaard geeft de maatstaf voor het minimaal vereiste niveau van kwaliteit van zorg bij mensen met (risicofactoren of symptomen van) aanpassingsstoornissen, zowel zorginhoudelijk als procesmatig. De zorgstandaard geeft per fase van het ziekteproces aan welke zorg geboden wordt, wat de indicatiestelling is en hoe de zorg georganiseerd kan worden. Ook geeft de zorgstandaard aanbevelingen voor zorgprofessionals, waarbij voldoende ruimte aanwezig is voor flexibiliteit en een individuele, persoonsgerichte benadering. Daarnaast biedt de zorgstandaard handvatten voor gedeelde besluitvorming en individualisering (‘personalised care’) voor de behandeling en begeleiding.."

http://www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl/2018/01/09/zorgstandaard-beschikbaar-voor-aanpassingsstoornissen-overspanning-en-burn-out/

Burgemeester, nu merk ik op dat u en de minister-president het een en ander hebben verdraaid. Ook de feiten en de waarheden. Dit lees ik ook in het boek 1 Samuël tussen de regels ten tijde dat koning Saul koning was te Jeruzalem. – het herkennen van (dis)functionerende patronen

 Het probleem wordt dus achterste voren aangepakt? Ik heb geleerd dat men de koe bij de horens moet vatten? Waarom? Een koe die in het nauw gedreven is, daarvan is een trap gevaarlijker dan dat van een paard! Al was ik destijds nog een kind, de beelden staan nog op mijn netvlies.

Have en goed, pensioenopbouw, vrijheid, toegang tot de arbeidsmarkt; het is mij ontvreemd, afgenomen, onderdrukt, verhinderd. Ik ben niet de enige! En omdat het aan te tonen is dat u, de minister-president, Europarlementariërs en kozotten (personen van gelijke betekenis), niet naar behoren hebben gefunctioneerd is de vermogensopbouw onterecht. Salarissen, bonussen en pensioenvoorschotten zijn ten onrechte uitgekeerd. Zullen wij alles boven het minimumloon terugvorderen of met loondispensatie vanwege uw verstandelijke beperking? Hetzelfde komt ook ter sprake voor de kozotten.

Ondanks dat ik u begin dit jaar, de dag dat ik Lilian Marijnissen heb ontmoet, nog een notitie heb gegeven waarop mijn naam en mobiel nummer stonden, heeft u in ruim twee jaar meerdere kansen niet benut om tot een oplossing te komen m.b.t. de problematiek die is voortgekomen uit besluiten die niet alleen vanuit de VVD en de PvdA zijn genomen, maar ook uw instemming kennen. Ik wordt komend jaar 50, bij leven en welzijn, en weet dat zolang ik al besta dat vrijheid en zelfstandigheid onderdruk staan. Jullie ‘onafhankelijkheid’ bestaat uit het knechten van burgers. Jullie vermogensopbouw bestaat uit het afpersen van de bevolking en dus is er sprake van machstmisbruik.

In de pinkstergemeente, maar ook binnen mijn huwelijk, heb ik manipulatief gedrag goed leren herkennen. Manipulatieve mensen hebben zich de kunst van het bedrog meester gemaakt. Ze komen over als oprechte en vriendelijke mensen, maar dit is een façade; het is een manier om je in te pakken voordat ze laten zien wie ze echt zijn. – psychosociale inzichten

Manipulatieve mensen zijn eigenlijk helemaal niet in jou geïnteresseerd, ze zien jou vooral als iets waar ze controle over kunnen hebben. En ze hebben verschillende manieren om dit te bewerkstelligen. Vaak verdraaien ze jouw woorden op zo’n manier dat jij je eigen woorden bijna niet eens meer herkent. Ze willen dat je in de war brengen en je misschien zelfs het gevoel geven alsof jij ‘gek’ bent.

Het is ook mede hierdoor dat er gemeenteleden, maar ook familieleden, de hoogstpersoonlijke keuze van zelfdoding maken. Ook dan blijft het hart gesloten en is het eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid. Niets (on)menselijks is mij vreemd!

Burgemeester, ik heb u eerder geschreven m.b.t. uw functioneren, maar ook het functioneren van de staat. In één van de brieven noemde ik Abraham en heb mede aan de hand van de verhalen van en over onze profeten overeenkomsten met de moderne staat uiteengezet, de ongeschreven regels inzichtelijk gemaakt en (dis)functionerende patronen aangewezen. De richting waarin de samenleving wordt heengedreven, het aantasten van de waarborgen voor vrede en veiligheid, de illegale afzetting van een regering door een kleine groep van de instelling om de afgezette regering te vervangen door een andere instelling (hetzij burgerlijk, hetzij militair), dit heb ik opgemerkt en u op gewezen.

In dit verband citeer ik het volgende: “Essentieel voor de positie van het gedecentraliseerde bestuur is de democratische rechtvaardiging van dit bestuur. Zo worden leden van het hoogste orgaan van de provincie (Provinciale Staten) en de gemeente (gemeenteraad) rechtstreeks gekozen door hun burgers. Dit gegeven maakt dat het gedecentraliseerde bestuur namens de burgers de eigen belangen kan behartigen en als zodanig tegenwicht kan bieden aan de regelgeving en het bestuur van het Rijk.” – Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud (gedecentraliseerde eenheidsstaat; GW 1948)

Staatkunde, Nederland in drievoud kostte mij minder dan € 30,–, maar ik had het boek eerst uit de bibliotheek geleend, nadat ik 3 januari 2017 op straat stond. Ondersteun ik dan naar draagkracht en evenredigheid de Nederlandse staat en draag ik geen steentje bij aan de zelfredzaamheid van de Nederlandse verzorgingsstaat? Naast deze studie deel ik kennis en ervaring met andere thuis- en daklozen en wordt ook hun zelfredzaamheid vergroot. Burgemeester, alvorens ik de kaderopleiding heb gevolgd aan het SROKI-Ermelo kreeg ik een contract van 4 jaar voorgesteld: hbo-opleiding in twee jaar en vervolgens de rol van officier. Ik wordt geacht teamleiders aan te kunnen sturen? In 2010 heb ik een laatste psychologisch onderzoek gehad m.b.t. een veiligheidsfunctie – crisismanagement/beheersing.

In het belang van het functioneren van de staat is dus de positie van het gedecentraliseerd bestuur van belang. De competenties, de professionele eigenschappen, van het hoofd van deze organisatie zijn dus van belang voor het functioneren van de leden van dit lichaam. Het is dus ook van belang voor de inzetbaarheid van de leden. Werken onder omstandigheden die continue verschillen, omstandigheden die we zelf creëren, omstandigheden die vaak ook anders zijn dan dat zij ons werden voorgesteld (een legeroverste dient hierop bedacht te zijn) en daarin een (uit)weg te vinden, een doorgang, dat verlangt van de staatsbeoefenaar soms een uiterste inspanning. Nemen wij nog de moeit, getroosten wij ons deze inspanning, wanneer de omstandigheden en de vooruitzichten niet echt veelbelovend zijn? Of leven we in een roes en zijn wij nalatig, draaien eromheen? Ook dit doen mensen, willens en wetens. Wie denken ze voor de gek te houden? Ze bedriegen zichzelf en die hun navolgen.

In het belang van functioneel gedecentraliseerd bestuur en het voorkomen van het voortzetten van het nodeloos verlengen van allerlei maatregelen die weinig doelmatig en doeltreffend zijn zal ik een kopie sturen naar de minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, ook naar Zijne Majesteit. Tevens kunnen de burgers een kopie bemachtigen via sociale media. Ook de rechtbank Rotterdam ontvangt een kopie in een zaak die het CAK heeft voorgelegd bij het Team Bestuursrecht. Ook de Raad van State zal een kopie ontvangen.

Hoogachtend,

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Steekhoudend Ministerschap

Opdracht aan de Tweede Kamer der Staten Generaal:

“U zou zelf maar midden in zo’n omvangrijk loyaliteitsconflict staan en de bescherming tegen overmatige en willekeurige machtsuitoefening moeten ontberen.”

Geachte lezer,

Ik merk op dat economische delicten zwaarder wegen dan schending van de rechten van de mens? Ik heb nieuws: juist doordat overheden economische en sociale verschillen vergroten wordt voor veel burgers de rechtsvordering bemoeilijkt en is klaarblijkelijk alleen nog voor de allerrijksten mogelijk.

23 Neemt ter ore en hoort mijn stem, merkt op en hoort mijn rede!
24 Ploegt de ploeger den gehelen dag om te zaaien? Opent en egt hij zijn land den gehelen dag?
25 Is het niet alzo? Wanneer hij het bovenste van hetzelve effen gemaakt heeft, dan strooit hij wikken, en spreidt komijn, of hij werpt er van de beste tarwe in, of uitgelezen gerst, of spelt, elk aan zijn plaats.
26 En zijn God onderricht hem van de wijze, Hij leert hem.  – Jesaja 28

Hoe ik het ook wend of keer (vandaar het ploegen), ik kom tot de conclusie dat het werk van de afgelopen jaren onvruchtbaar is geweest (weinig doelmatig en doeltreffend). Een gebrek aan functioneel gedecentraliseerd bestuur, een gemis aan kunde, desastreus beleid en zo meer, in de oudheid zou een koning de ministers mogelijk hebben geëxecuteerd indien zijn aangezicht vergramt zou zijn.

Om aan te geven hoe belangrijk de economie boven mensenlevens gaat voeg ik ook het volgende nieuwsartikel toe: https://mrmondialisation.org/des-tonnes-de-legumes-jetees-dans-la-nature-au-nom-de-la-productivite/. En in Europa maar denken dat de burger het niveau heeft van iemand die met een kluitje in het riet te sturen is? Dit zijn vijandigheden waar het Parlement mee bezig is. Schandalig, misdadig!

1 Dit zijn ook spreuken van Salomo, die de mannen van Hizkia, den koning van Juda, uitgeschreven hebben.
2 Het is Gods eer een zaak te verbergen; maar de eer der koningen een zaak te doorgronden.
3 Aan de hoogte des hemels, en aan de diepte der aarde, en aan het hart der koningen is geen doorgronding.
4 Doe het schuim van het zilver weg, en er zal een vat voor den smelter uitkomen;  – Spreuken 25

Denken de ‘geleerden’ dat zij wijs zijn en het volk dom gehouden kan worden of (nog) onwetend is? De arme is verstandiger. En ik zeg dit tot schande van een aantal bewindslieden. Ik roem niet in deze zaak en aangelegenheden. Na bijna 50 jaar heb ik één verzoek: “Doe de leugen weg van voor mijn aangezicht!” Toon enig respect indien men van mening is Eerwaardig te zijn.

Dames, Heren, geachte lezer, ik stel het op prijs dat de regelgeving en bestuur vanuit het Rijk een wending gaat nemen. Ik meen dat miljoenen burgers dit zullen beamen. Ik leg dit aan de Democraten 66 en de Socialistische Partij voor en spreek de de wens dat zij samenwerken.

Hoogachtend,

Bijlagen: 
Monetair Beleid
Conflictscheiding
Bijlagen Monetair Beleid
Veilige Haven

~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

CONFLICTSCHEIDING

DE STEM VAN EEN (MEDE)MENS

In het boek 1 Samuël (hoofdstuk 18) zien wij het begin van het ontstaan van een conflict met later een scheiding tot gevolg. De relatie tussen twee partners blijkt na eerdere relatiebemiddeling niet te zijn zoals het werd voorgesteld. – Inzicht in sociale relaties

Nog voor een lid van de gemeenschap in 2010 de hoogstpersoonlijke keuze maakte van zelfdoding stelde ik de oudsten van de kerk (pinkstergenootschap) maar ook psychiaters en sociaal psychologen vragen. Ik herinnerde mij meer dan 10 psychologische onderzoeken tussen 1988 en 1990 en de uitkomsten van met name de standaard psychologische onderzoeken. Deze gaven een onjuist beeld. Ook dit beeld (beeldstoornis) en hoe de gemeenschap hiermee omgaat is van invloed.

Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheidingen en kindertal.

Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent.– Bron: Grondbeginselen der Sociologie

Hetzelfde kan gezegd worden van (organisatie)cultuur zoals ook in het boek 1 Samuël 18 tot uiting komt. Niet alleen tegen het einde van de 19de eeuw vond er een grote uitbreiding en intensivering van overheidsbemoeienis met de maatschappij plaats, ook in de 20ste eeuw. Verder zijn er na de Tweede Wereldoorlog allerlei samenwerkingsverbanden ontstaan zoals de NAVO en de Europese Unie. Nederland maakt niet alleen deel uit van een groter geheel doordat het in de loop van de tijd allerlei vrijwillige samenwerkingsverbanden is aangegaan, ook is het ambitie-niveau hoog. Er worden eisen gesteld waaraan de eiser zelf niet voldoet en waar slechts weinigen toe in staat zijn.

Het meest concreet wordt de invloed van het grotere verband als we kijken naar de betrokkenheid van Nederland bij de Europese Unie. Deze unie is vooral bijzonder, omdat de Nederlandse overheid veel taken en bevoegdheden aan de Unie heeft overgedragen. De organen van de Unie kunnen besluiten nemen die de Nederlandse burgers direct raken (art. 92 GW). De Unie speelt dus een belangrijke rol in de gezagsuitoefening binnen de Nederlandse staat. Als zodanig is het toetsen van de ontwikkelingen in de Europese Unie een essentieel onderdeel van het onderhouden van de kwaliteit van de democratische rechtsstaat Nederland. Echter, “Niemand had trek in de bescherming ervan!”

Verder valt op te merken dat na de totstandkoming van een ‘onbeduidend wetje’ in 1982 ook psychiaters meer inbreng hebben en invloed uitoefenen vanuit hun leer. – Indoctrinatie
Ook dit zorgt voor gedragsproblemen vanuit de directe en indirecte omgeving. Zoals een dominee en andere geestelijken een schadelijke invloed kunnen hebben op de kwetsbare leden – en de praktijken voor lange tijd verhuld blijven in een mysterie – zo gebeurt dit ook in de psychiatrie en de jeugdzorg.

Een ander aspect dat meespeelt is het terugdringen van de discretionaire ruimte (beslissingsvrijheid) in het uitvoeringsproces door aanscherping van wet- en regelgeving, het benadrukken van plichten van burgers en de verdere bureaucratisering van de uitvoering van beleid. Dit maakt dat het dat rechtsvordering voor de burger in sterke mate moeilijk wordt gemaakt en dat het voor velen onmogelijk is.

Slopende procedures bevorderen ook de geestelijke gezondheid niet en hebben o.a. aanpassingsstoornissen, overspanning en burn-out tot gevolg. Bij deze aandoeningen staat centraal dat de balans van draaglast en draagkracht door één of meer stressoren (lees: actoren) is verstoord. Daardoor ervaren betrokkenen lijdensdruk en verminderd functioneren op relevante levensgebieden. Niet alleen is dit aanleiding tot PTSS, ook wordt herstel gehinderd en de psychische gezondheid verder geschaad.

Wanneer in het proces ook de gemeentelijke instellingen een taak, zoals bijvoorbeeld in artikel 1:262 van het Burgerlijk wetboek haar is opgedragen, ook niet naar behoren uitvoert, wordt het voor de burger nog nijpender. In geval zoals ik heb mogen ondervinden de overheidsfunctionaris er persoonlijk bij gediend is dat het beleid faalt en de gezaghebber dit denkt te kunnen ondervangen met Bewindvoering en Dienstverlening (waar hij mede-eigenaar van is) dan is ook de maatschappelijke dienstverlening binnen de gemeente niet betrouwbaar en ontbreekt een Veilige Haven. De eigenaar van Het Baken loodst iemand binnen, maar blijkt geen betrouwbare overheidsfunctionaris te zijn en is niet loyaal aan organisatie. – Monetair Beleid

Note: Ook indien het met de beste bedoelingen is, het lost de fundamentele problematiek niet op en daardoor gaat de totale organisatie er niet op vooruit maar achteruit. Steeds vaker gebeurt het dan ook dat ‘de burger’ terugvalt.

In 2012 ving ik tussen de vrouw die nu mijn ex- is en de voorganger (junior) een gesprek op als wat ik later kon samenvatten met het concept ‘Bedrieglijke en Trouweloze Handel’. Aangezien ik als kind ben opgegroeid binnen een veranderende onderneming en ook daar getuige was van vele conflictsituaties, maar ook van leugens, heb ik mijn dochter nooit nodeloos onder druk gezet. Het is enkele jaren later dat ook zij alles heeft kunnen plaatsen en er met mij over praat. – Zelfkennis maar ook kennis van de psychosociale organisatie. Als 17-jarige heeft zij een les geleerd die menig oudere nooit zal aanvaarden.

Ik heb theoretische kennis, maar ben voornamelijk sterk praktijk onderlegd. “Luisteren naar de Stem van het Kind” in een wereld waar de vermeende beschermheren (en -dames) zoals ik in een pinkstergemeente heb mogen ervaren belust zijn op aanzien en in zichzelf beroemen – in combinatie met een Verzorgingsstaat waar de zorgbeheerders “Luisteren naar de Stem van het Geld” of andere ambities hebben waarbij zij zich (evenals leden van de kerk) zich zich achter een muur van wet- en regelgeving en verdere bureaucratisering van de uitvoering van beleid te verschuilen – en deze (het kind) recht te verschaffen, is geen eenvoudige opgave, als het überhaupt al mogelijk is.
Recht te Doen in een wereld waar velen en in het bijzonder gezaghebbers een Monetaire Waarde maar ook hun eigen aanzien prevaleren boven de Menswaardigheid is niet zonder gevaar voor het eigen bestaansrecht.

Thema Werken met Groepen

Effectief werken met gezinnen met daarbij gepaard de omvangrijke invloed vanuit de kerkgemeenschap, de samenleving, maatschappelijke dienstverlening, overheidsinstellingen en anderen die zich in een conflictscheiding mengen en waarbij de belangen van het kind (recht van de kwetsbare) altijd centraal staan kan alleen wanneer je je eigen gedrag op de behoeften, prioriteiten en doelen van de totale organisatie afstemt. Hoe dat zo?

“De rechtsstaat is een staat waarin de heerschappij van het recht wordt erkend. Dit betekent dat niemand zich aan het recht kan onttrekken, ook de overheid niet.” – Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud

Kern van het recht is dan het bestaan van algemeen verbindende regels, op basis waarvan een ieder gelijk wordt behandeld en individuele vrijheid wordt gegarandeerd.” Het onderhouden van de rechtsregels vormt bij hen die zich voordoen als gezaghebbend klaarblijkelijk een probleem. Deze (zelf)discipline wordt maar door weinigen beoefent.

Dit ‘commentaar’ schreef ik naar aanleiding van de publicatie De Stem van het Kind: 20 & 21 september 2018. Ik merk op dat ik geen doctor of meester ben, hetgeen niet automatisch betekent dat ik er geen weet van heb (vice versa).

Lees ook: De rechtsstaat is er ook voor kinderen.

Hoogachtend,

Lambert Speelman

PS: U zou zelf maar midden in zo’n omvangrijk loyaliteitsconflict staan en zelf de bescherming tegen overmatige en willekeurige machtsuitoefening moeten ontberen om de toekomst van je kind (de kwetsbare) te borgen.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Veilige Haven

Een Staatkundig probleem, maar de wortels liggen diep

Op zondag 12 augustus 2018 schreef ik in een e-mail bericht het volgend:

Geachte mevrouw Van Boven,

Naar aanleiding van een publicatie ‘De Stem van het Kind: 20 & 21 september 2018‘ van Ferko Öry op LinkedIn (gedeeld via Twitter) kwam ik het onderwerp Conflictscheiding tegen. Persoonlijk heb ik geen goed woord voor de werkwijze van het juridisch gezag, maar dat is een staatkundig probleem en de wortels zitten diep.

De moderne staat is een gecompliceerd organisme, waarvan je niet gemakkelijk een voorstelling maakt. In Staatkunde, Nederland in drievoud maken De Jong en Schuszler de grondslagen van de moderne staat inzichtelijk. Zij concentreren zich daarbij op de relatie tussen de staat en het recht. Verschillende opvattingen worden gepresenteerd die de lezer in staat moeten stellen zelfstandig de essentiële vraagstukken te analyseren in de relatie tussen staat en samenleving.

Het huidige beleid, regelgeving en bestuur vanuit het Rijk, mede beïnvloed door psychiaters en geriaters en een wet uit 1982, maakt ook dat Bewindvoering een groeimarkt is in de schuldenindustrie. Veel jongeren verliezen de regie in hun leven, maar zij niet alleen. Ook verliezen veel ouders de voogdij maar in het bijzonder de sociale relatie die voor ons als psychosociaal wezen ook van vitaal belang is – geestelijke gezondheid.

Al in de dagen van de Egyptische Farao’s was bekend wat de geestelijke gezondheid doet met ons afweersysteem en dus de fysieke gezondheid. De drie beleidsterreinen sociale zekerheid, gezondheidszorg en volkshuisvesting zoals ook de Nederlandse verzorgingsstaat deze als taak heeft zorgden ook in Israël, Assyrië, Babylonië en het Rijk van de Meden en de Perzen de staatshoofden voor dilemma’s. Ten tijde dat Beatrix Koningin der Nederlanden was en Boudewijn Koning van België (de zuidelijke gewesten der Nederlanden) is het EU-werkingsverdrag opgesteld. Ik merk op dat naast de economische en sociale verschillen zoals deze tussen de volken soms groot kan zijn (of ogen), dit ook is tussen de maatschappelijke en sociale ‘klassen’ en de Nederlandsche gewesten. Ook de inkomensverschillen zijn daar mede oorzaak van en doet aan zich geen recht.

Eemshaven, 90/91

Een Veilige Haven, zou toch het gezin moeten zijn!? Toch gaat er meer geld naar zorginstellingen, worden de kosten voor de verzorgingsstaat hoger en worden de lasten voor het huishouden ondraaglijk en kan aan de wettelijke eis door 1 op 10 huishoudens al geruime tijd niet meer worden beantwoord worden.

In een milieu die zich in toenemende mate ongezond ontwikkelt en verstikkend is en van waaruit telkenmale een nieuwe concrete dreiging ontstaat zijn veel regelingen weinig doelmatig en doeltreffend. Al tegen het einde van de vorige eeuw werd opgemerkt dat fundamentele problematiek niet (meer) werd opgelost. Ik vraag mij dan ook af wat stichting Veilige Haven daarin van betekenis is. Of ziet ook zij de groeimarkt en profiteert van de omstandigheden?

Met vriendelijke groet,

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

MONETAIR BELEID

“Autoriteiten misbruiken hun macht en verzinnen regels”

Moeder en haar dochter belanden in Dubai in de cel na een glaasje wijn    De Dagelijks Standaard

Geen ongebruikelijk verschijnsel en ook de gemeente Rotterdam hanteert eigen regels zonder zelf aan de voorschriften zoals deze in de Grondwet staan te beantwoorden. Hetzelfde kan gezegd worden van de Verzorgingsstaat Nederland dat één van de lidstaten van de Europese Unie is. De burger is afhankelijk van willekeur en heeft amper nog rechtsbescherming. Gezinnen worden verscheurd, ouder van kinderen beroofd, de arbeider van de vrucht van zijn arbeid.
In Nederland wordt de niet islamiet overeenkomstig behandeld door de eigen autoriteiten.

Beseffen wij wel wat zich al lange tijd aan het afspelen is? Overheden doen niet anders dan geldhandel en mensenhandel. Klokkenluiders krijgen geen gehoor, maar worden zelfs vervolgd. Honderd jaren geleden waren vergelijkbare ontwikkelingen gaande: de regeringen bedrijven een STERK MONETAIRE POLITIEK.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

ZorgkaartNederland

“U moet weten dat het Nederlandse zorgstelsel internationaal hoog scoort.”

Aldus het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ik heb mijn zorgaanbieder als volgt gewaardeerd:

“Het zorgstelsel wordt als fiscaal instrument misbruikt. http://www.speelman.org/zorgbeheer/ VWS-bewindslieden en overheden zijn niet in staat een onafhankelijk oordeel te vormen en de Zorgbeheerders misbruiken dit.
De psychiatrie geeft onjuiste informatie, mede door ontoereikende psychosociale inzichten en onvoldoende kennis van de menselijke (psychosociale) organisatie. Ik bemerk dat de burger wordt uitgebuit, maar waar moet ik terecht? De kosten zijn nodeloos hoog als gevolg van een ongezond Zorgbeleid.

Afhandeling: 2
Bereikbaarheid: 1
Informatie: 3
Klantenservice: 1
Polis: 5
Service en diensten: 4
Gemiddeld cijfer: 2.7
Aandoening/behandeling: Psychische stoornissen

Ik merk op dat de psychiater aan een waanstoornis lijdt en dit is gevaarlijk voor de geestelijke gezondheid van de cliënt.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Problematische Schulden

Functioneel gedecentraliseerd bestuur is ingericht voor de behartiging van een specifieke taak

Te bedenken valt dat de Nederlandse overheid een loopjongen is, maar zich zeker niet gedraagt als een volwassen man!

Bij deze een brief aan de gemeente Rotterdam,Werk & Inkomen, Unit Terugvordering & Verhaal t.a.v. Jan Santra: DWL-LS_141719709_31.07.2018_Web.

Een goede dienaar is iemand weet wat zijn specifieke taak is (en wat niet)… …en die die taak uitvoert in gehoorzaamheid en toewijding

Te bedenken valt dat het gedecentraliseerd bestuur niet functioneert. Wanneer wij de Europese Unie beschouwen als een gedecentraliseerde eenheidsstaat dan is de centrale overheid in Den Haag als gedecentraliseerd bestuur ook ingericht voor de behartiging van een specifieke taak.

Aangezien de overheidsfunctionaris en staatsbeoefenaar de basiskennis van de moderne staat onvoldoende of niet beheerst en daartoe ook geen moeite onderneemt is zij nalatig en niet (volledig) functioneel. De gevolgen zijn merkbaar voor de burger, terwijl anderen ‘winst’ maken en er met de buit vandoor gaan.

Ik merk op dat ook het juridisch loket en de sociale raadslieden niet (volledig) functioneren en dat de rechtsvordering niet alleen ongunstig is en bemoeilijkt wordt, maar ook een bijna onbetaalbare aangelegenheid. Een trieste bedoening!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Regeringsakkoord

slash Kiezersbedrog

In mijn e-mail bericht d.d. 19 juli 2017 aan de fracties VVD, CDA, CU, D66 en PvdA, de zittende regering, het volgende:

Weledelgestrenge heer/mevrouw, geachte lezer,

Ik ving het volgende op: “VVD-overlopers teruggehaald naar PVV/FvD. Doel behaald.”

Halen wij onze doelen met verdergaande radicalisering en polarisatie?
De ‘gevestigde orde’ valt uit elkaar en brokkelt steeds verder af. Dit komt doordat net als 100 jaar geleden een ‘Kapitalistisch Bolwerk’ niet kijkt naar de burger wiens economische situatie in toenemende mate verslechterd. Is dit aanleiding geweest voor de Grondwetswijziging van 1948? Ik doel op gedecentraliseerde eenheidsstaat.

Dat de burger a.g.v. procesregels en processuele handelingen steeds minder ontvangt en Kapitalisten steeds meer is iets waar de Nederlands overheid een groot aandeel in heeft. Politiek gezien mogen doelen gehaald zijn, in menig ander opzicht faalt het beleid gedurende meer dan 10 jaar. Over een ‘Promotieonderzoek’ maak ik mij ook zorgen: http://www.speelman.org/zorgbeheer/. Ook hier gaat de zorg uit naar de aandeelhouder en niet naar bijvoorbeeld de OGGZ. Nu heb ik mij laten vertellen dat een psychiater tussen de € 150.000 en € 250.000 aan jaarinkomen zou genieten? Het is niet anders dan wat ze over de kerk zeggen die het volk dom houdt zodat de ander ze arm kan houden. – (dis)functionerende patronen

De verkiezingen voor de Provinciale Staten komen eraan. Gaan wij met de verkiezingsuitslag gewaar worden hoe politiek instabiel Nederland is? Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken*, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheidingen en kindertal. – ook een herkenbaar patroon

Gegeven de betekenis van democratische rechtsstaat kan een aantal basisregels van de staat worden onderscheiden, zowel voor de *structuur, als ook voor het functioneren van de staat. 

Van een democratische rechtsstaat kan worden gesproken als in een staat de collectieve besluitvorming zo is georganiseerd** dat alle burgers van het land gelijkelijk in staat worden gesteld om invloed uit te oefenen op de uitkomsten van dat proces (democratie) en als die burgers door binding van die ambten aan algemene rechtsregels (rechtsstaat) gelijkelijk beschermd worden tegen overmatige en willekeurige machtsuitoefening door overheidsambten. 

**De organisatie van die besluitvorming is niet alleen veranderd, maar net als de psychologische onderzoeken die mij bij de Koninklijke Marine werden voorgelegd tegen het einde van de jaren tachtig waarin de geest en gedachte van de samensteller(s) tot uiting komt, zijn ook vandaag de dag de vragenlijsten opgesteld. De besluitvorming is dan sterk beïnvloed door de gedachtegoed van de gevestigde orde. Al oogt het open, het is een ‘closed mind system’ en men is net zo blind als de kerkganger! De zinnen verblind ofwel ongevoelig.

Waarom verslaat David Goliath? In 1 Samuël 18 leest u hoe koning Saul gevangen zit in gedachten en daarin zijn ook zijn onderdanen in gevangen of laten zich daar althans door leiden. Deze kennis van de psychosociale organisatie deed ik op gedurende een periode van ruim 20 jaar in The Revival Fellowship. Doordat ook Saul’s huis daarin gevangen is, blijft het huis niet bestaan. Er is geen vernieuwing.

Zelfkennis is onder meer belangrijk bij strategisch denken: onderhandelingen, bij vecht- en denksporten en voor mensen in een beroep waarin een tegenstander moet worden overtroefd, bijvoorbeeld bij politie en in het leger.
Had David Goliath verslagen of Saul?  Welke koning was al verslagen? En toch is een man, verslagen van geest, nagevolgd. Alleen iemand die geestelijk is kan dit onderscheiden.

De standaard militaire analyse van een conflictsituatie: Opdracht, Terrein, Vijand, Eigen middelen, Mogelijkheden

Er wordt weleens opgemerkt “Ken uw klassiekers.”

Een minister-president wiens autobiografisch geheugen hem in de steek laat functioneert verminderd. In een tijd van crisis (die er wel degelijk is al doet men als dat men deze onder controle heeft) is de kans groter dat beslissingen verkeerd uitpakken. Juist doordat vanuit het ministerie van Algemene Zaken navolg wordt gegeven aan de minister-president en deze hem niet corrigeert op zijn functioneren is dit behoudens administratieve handelingen een overbodig instituut geworden.
Zo zijn er binnen de ambtelijke organisatie meer voorbeelden en daarbij is er sprake van boventalligheid.

Iemand met (ware) kennis van de Bijbel zou ook organisatiekennis moeten hebben en weten dat de top gesnoeid gaat worden! In het Engels is er een uitdrukking: Shape in, or Ship out!

Er wordt steeds verwezen naar ‘het regeerakkoord’ en deze is blijkbaar heilig? De grondslagen van de moderne staat – Constitutie – is dit klaarblijkelijk niet. Dit is niet het beleidsterrein van een aantal ministeries. Er is dus geen fundament en wat er nu gebeurt houdt dan ook geen stand! Met deze wetenschap en stellige zekerheid is het dan ook raadzaam om te stoppen met aanknoeien en doet u allen er verstandig aan met Prinsjesdag een betere weergave van de werkelijkheid te presenteren!

Zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer hoor ik zeggen dat de werkdruk erg hoog is. Ligt dit aan de staatssecretaris en dan bedoel ik is het boven haar macht gegrepen, of komt het doordat een meerderheid niet functioneert. Mijns inziens is het dat een meerderheid niet functioneert en dat daardoor de balans tussen draaglast en draagkracht door één of meer stressoren (actoren) is verstoord. In verband met de aanpassingsstoornissen van o.a. de minister-president zorgt dit voor overspanning en heeft al tot gevallen van burn-out geleden. Waarom kan ik dit zeggen? In de periode van juni 2014 tot juli 2015 heb ik ervaring opgedaan en meer inzicht verkregen.

“It is the glory of God to conceal a thing:
but the honor of kings is to search out a matter.”

In Genesis lezen wij het verhaal van Jakob en hoe hij opmerkt dat in 20 jaar zijn loon 10 keer is veranderd. Wat er niet staat, maar wat voor mij een essentiële vraagstuk is: “Wat betekenen de bestuurshandelingen vanuit de organisatie voor de volgende generatie?” Wij lezen ook dat Laban’s zonen tot hun vader spreken met de mededeling Jakob weg te zenden. Een vraag die dan naar boven komt is deze: “Hoeveel gaf Laban echt om Lea en haar kinderen?” Maar ziet u het plaatje? van het eigen belang en in het bijzonder het economisch gewin? Ook vandaag de dag worden arbeiders met hun families op deze wijze uitgebuit! Dus waarin verschilt deze eeuw met alle voorgaande eeuwen?

Ook in de 21ste eeuw doen burgers na twintig jaar een ontdekking en zien dat het anders moet! Een ervaring rijker? Dat de burger op weerstand en verzet stuit net als in voorgaande eeuwen is ook niet verrassend. Ik vrees dat indien de staatshoofd en in deze de minister-president net als in voorgaande eeuwen halsstarrig blijft, dit nadelige gevolgen heeft voor de nationale veiligheid! U mag bedenken wat dit inhoud voor de internationale veiligheid.

Hier in Nederland wordt de arbeider in zeer ernstige mate onrecht en (geestelijk) geweld aangedaan: http://www.speelman.org/ontwikkelingshulp/vacature-assemblagemonteur/. Aan het gelijkwaardigheidsbeginsel wordt niet voldaan en ook zijn de ministers niet bedacht op de Grondwet. Dit komt duidelijk tot uiting omdat wordt vastgehouden aan de het regeerakkoord al is wat daar afgesproken is volstrekt illegaal. Niemand kan daar rechten aan ontlenen! Het staat niet in Recht. Indien hier hier niet tijdig ingegrepen wordt dan heeft het onherroepelijke gevolgen. Nu is het nog herroepbaar al zal er mogelijk luid protest zijn.

Behalve dat en de Eerste Kamer en de Tweede Kamer niet functioneren (uitgaande van de eisen die samengevat worden met democratische rechtsstaat) zit ik met de rest van Nederland met een Kabinet van de Koning en het ministerie van Algemene Zaken die allebei niet naar behoren functioneren. Moet ik beide bedrijfsbureaus maar sluiten? Ik denk dat ik in Roosendaal wel een geschikte kandidaat vind en dat een rolstoel geen beperking is voor de functie.

De minister-president heeft geen ziekte of handicap, toch kan (ook) hij niet zonder hulp of begeleiding werken! Waarin verschilt hij dan met bijvoorbeeld Noortje van Lith? Zijn de verstandelijke vermogens van de minister-president wel toereiken om volledig te kunnen functioneren?

Bij loondispensatie betaalt de werkgever tijdelijk minder loon aan een werknemer omdat hij minder aankan dan de andere werknemers?
De laatste jaren hoor ik steeds roepen dat men het werk niet aankan en als er dan hulp of begeleiding bijkomt dan ineens gaat het inkomen van degenen die niet meer is gaan presteren omhoog? Men dient dan toch in te zien dat het gehele waarderings- en beloningssysteem toch absurd is? Het is toch ook krankzinnig – geestelijk ziek?

David versloeg Goliath? Het is niet voor het eerst dat een staatsorganisatie wankel is en dat het toch nog overeind wordt gehouden. In hoofdstuk 26 merk ik op dat David als militair een uitzonderlijke kans had een staatsgreep te plegen. Hij wees zijn generaal terecht op diens woorden. Dit is niet wat ik in de kerken hoor, ook niet van een theoloog. Is bestuursrecht pas sinds het einde van de 19de eeuw in ontwikkeling? Mogelijk is dit het geval wanneer wij spreken van het Koninkrijk de Nederlanden. Te bedenken valt dat een leider en dus ook de staatsbeoefenaar de ongeschreven regels van het staatsrecht dient te kennen. Dit is een bron van staatsrecht. (Belinfante en De Reede)

Wij hebben het dan ook over zelfstandige (autonome) taken en bevoegdheden en een een eigen democratische legitimatie. Een plicht en verantwoordelijkheid die de gezaghebbers gezamenlijk hebben is dat de menswaardigheid voor iedere individu in de samenleving tot gelding komt.

algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen; – Gezag
Klaarblijkelijk weet de overheid zelf niet goed hoe zij deze regels moet hanteren? Ik lees, herhaald, in reacties dat de ministeries mij niet kunnen helpen. Dit klopt dan wel!?

Sommige ministers hebben geen kinderen, anderen voeden ze zelf niet op. Ze doen geen ervaring op, ook geen kennis (niet op deze relevante levensgebieden en hooguit theoretisch). Zij staan dan ook los van de samenleving en zien een totaal andere wereld. Ik kan u verzekeren dat indien een onderofficier niet de wereld ziet zoals de soldaat deze ziet dan heeft hij één man minder tot zijn beschikking en is er sprake van verminderd functioneren van het team. De minister-president kent nog niet eens zijn eigen ministerie (na ruim 8 jaar) en denkt het land te regeren? Het zijn geen commando’s die men een dril leert en bevelen opvolgen. Laat staan een robot.

Ik ben naast een boerenzoon en ex-militair ook elektromonteur, monteur hydrauliek, monteur zwaar materieel, assemblagemedewerker, magazijnchef, storings- en onderhoudsmonteur, vader, broer en zoon, et cetera, ook een meet- en regeltechnicus. Men zal wel de specifieke karakteristieken moeten respecteren willen regelingen goed uitwerken maar ook stabiel zijn. De mens (zijn natuur) is niet anders doch niet minder gecompliceerd. De moderne staat is een gecompliceerd organisme, waarvan u niet gemakkelijk een voorstelling maakt.

Ik gooi er nog een begrip in: Opvoeding is het proces waarin een persoon – meestal een kind – wordt gevormd naar de normen en waarden van diens opvoeder(s) en daarmee meestal naar de voornaamste normen en waarden van de samenleving waarin hij leeft.
Mij is de toegang tot een kerk ontzegd door mensen die de lokale voorganger als hun leermeester zien. Ik zie dan ook de minister-president niet als iemand die ik persoonlijk als opvoeder zou kiezen. Ik heb het dan over de vorming naar diens normen en waarden! De voornaamste normen en waarden van de samenleving waarin hij leeft verschillen klaarblijkelijk sterk. Anderen zitten vast in een organisatiecultuur en dat is als een smet op hun blazoen. Dit is niet altijd eenvoudig te onderscheiden.

Al met al ontwikkelingen waarvan de uitkomsten (nog) deels van herroepbaar zijn, maar die zich deels ook al voltrokken hebben. Ik ben van mening dat de prioriteiten van de ministers verkeerd liggen ook al hebben sommige daarbij oprecht goede bedoelingen. Ministers blijven bij het regeerakkoord en weigeren de belangen van de burger (de kiezer) te vertegenwoordigen anders dan dat het in hun straatje past? Op deze fraude en kiezersbedrog wordt toch op allerlei wijze gereageerd. De kiezer evenals de rest van de bevolking voelt zich verraden. Een ongebreideld nastreven van eigenbelang door de verschillende actoren evenals een gebrekkige visie onder allerlei groeperingen maakt dat het onrustig blijft. Er is sprake van gebrek aan politieke stabiliteit.

Wat zijn de ministers van plan te gaan doen?

Ik zie met belangstelling uit naar uw reactie(s)!

Hoogachtend,

Lambert Speelman

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Vacature Assemblagemonteur

Reactie op berichtgeving vanuit het UWV

http://www.speelman.org/zorgbeheer/

Geachte mevrouw,

Ik wil u bedanken voor uw bericht. Wat ik hierop kan antwoorden is dat bij de inrichting van de interne rechtsorde gekeken moet worden naar de procesregels en de processuele handelingen. Ik kom dan tot de conclusie dat dat de rechtsvorderingen pas gunstiger worden bij een jaarinkomen vanaf ca. € 50.000 evenals de financiële/economische situatie. Dit is dan tevens van invloed op de mentale fitheid. Dit houdt verband met een scheiding en de uitkomsten evenals de som van onjuist geachte bestuurshandelingen en een gebrek aan bescherming (bestuursrecht). Op dit moment zit ik in het Wmo en heb te maken met ‘Beschermings – Bewindvoering’.  Feitelijk komt het erop neer dat ik daartoe gedoemd ben mede doordat ook de gemeente Rotterdam laks is in het onderhouden van de kwaliteit van de democratische rechtsstaat Nederland. Deze situatie zou weleens kunnen duren tot en met mijn oude dag. Ik ben dan ook geheel aan mijzelf overgeleverd om in deze uitzichtloze toestand een uitweg te creëren. Het zal dan ook door zelfstudie moeten plaatsvinden en daar worden dan weer geen diploma’s voor afgegeven.

Ik zit vast! Ik wordt vastgehouden in een bouwwerk dat (mede) vanuit de overheid is ontwikkelt maar waarvoor zij in elk geval verantwoordelijk is. Het frustreert niet alleen mij, maar ook de arbeidsmarkt. Helaas.

Met vriendelijke groet,

 

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail