Grootmoeders Recept

Over armoede en schuldproblematiek …

Een wolvenpact getooid in schaapskleren?

In Bezwaarschrift_subjectnr.-1716010_04.06.2018” het volgende:

“Samenwerking tussen overheid en particulier initiatief’, met dien verstande dat Nederland een democratische rechtsstaat is en dat in het ‘gelijkwaardigheidsbeginsel’ en ‘gemeenschapstrouw’ naast de grondrechtenbepalingen en de Grondwet van 1983 een aantal grondrechten vastliggen. Naast de klassieke grondrechten zijn sinds 1983 ook een aantal zogenaamde sociale grondrechten opgenomen. Deze staan symbool voor de Nederlandse verzorgingsstaat en hebben een zeker aantrekkingskracht al is de werkelijkheid voor meer dan 2 miljoen Nederlanders niet wat het lijkt. De volksvertegenwoordiging heeft ook op Prinsjesdag 2017 de schijn wederom hoog weten te houden.

Een wolvenpact getooid in schaapskleren? Grootmoeders recept …
De leugen heeft korte benen, dus ver komt men ditmaal niet (meer).

Betrouwbaarheid in het maatschappelijke verkeer wordt (nagenoeg) onmogelijk gemaakt …

In Bezwaarschrift_2542567_04.06.2018_Webversie het volgende:

“Ondanks mijn schrijven aan Zijne Majesteit en burgemeester A. Aboutaleb wordt mij ondanks of dankzij ‘samen(z)wer(k)ing tussen overheid en particulier initiatief’ eind 2015 geen recht verschaft. De bedoeling van de rechtsstaat is dat in het maatschappelijk verkeer onderling vertrouwen mogelijk wordt. De rechtsstaat is een staat waarin de heerschappij van het recht wordt erkend. Dit betekent dat niemand zich aan het recht kan onttrekken, ook de overheid niet.

In Staatkunde, Nederland in drievoud maken De Jong en Schuszler de grondslagen van de moderne staat inzichtelijk. Zij concentreren zich daarbij op de relatie tussen de staat en het recht.”

Ten slotte MO_B&W-LS_04.06.2018_SCHULDENAREN_Webversie:

De schuld komt voort uit een verplichting die je bent aangegaan. Het is de persoon die een prestatie (in dit geval een dienst) verschuldigd is aan een schuldeiser!

De Nederlandse overheid en in deze ook de volksvertegenwoordiger, is de medemens iets verschuldigd! Het draait daarbij niet (alleen) om het geld, er zijn naaste de Grondwet ook grondrechtenverdragen en andere bronnen van staatsrecht waarbij de wetgever bedacht dient te zijn bij wijzigingen. De wethouder dient in de uitvoering evengoed hierop bedacht te zijn. Een ieder die staatsbeoefenaar denkt te zijn zal de regels van het ongeschreven staatsrecht moeten kennen (Belinfante en de Reede). De overheid krijgt de bescherming voor een minimaal niveau van menswaardigheid toebedeeld.

* er is veel geestelijk leed, ook onnodig lijden!


Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Een Gecompliceerd Organisme

 ‘Mensen die hun thuis zijn kwijtgeraakt, zijn bezig met (over)leven. Ze hebben meestal te maken met verschillende problemen op meerdere levensgebieden. In de praktijk is het lastig om aan alle regels en voorwaarden te voldoen om weer een eigen plek te krijgen en houden. Velen zijn al eerder dakloos geweest.’

De HEDAT-studie (HErstel van DAk- en Thuislozen) is erop gericht om nog beter inzicht te krijgen in de problemen en behoeften van dak- en thuislozen.
Wat maakt hen kwetsbaar? Wat is hun kracht? Hoe kunnen wij duurzaam herstel bereiken en terugval voorkomen?

Ik lees weleens een vraag als: “Hoe corrupt is de overheid zelf als zij de werkelijke macht hebben en de burger geen kant meer opkan?”
Kenmerkend voor een staat is ook dat over het grondgebied en de bevolking gezag wordt uitgeoefend. Bijna vanzelfsprekend wordt dan gedacht aan ‘de overheid’. Wanneer men Staatkunde, Nederland in drievoud doorleest zal echter duidelijk worden dat zoiets als ‘de’ overheid niet bestaat. Veeleer is sprake van complexe netwerken van organisaties waarbinnen één of meerdere overheden een belangrijke rol speelt of spelen.

In HERSTEL_B&W010-LS_31.05.2018 heb ik het over de moderne staat (een gecompliceerd organisme) waarin ik (deels) mijn persoonlijke ervaringen omtrent de ontwikkelingen binnen Rotterdam – feiten en gebeurtenissen – verkort weergeef met een aantal betrokken partijen om zo een voorstelling te geven van de processen en de uitkomsten van deze processen ( ‘anti-democratie’ ) en de rol van meerdere overheden hierin.

Tot slot schrijf ik het volgende: De moderne staat is een gecompliceerd organisme, waarvan je je niet gemakkelijk een voorstelling maakt. ‘Wij kunnen u niet helpen’ zeggen de ministeries, ook het Kabinet van de Koning. De heer E. Bervoets laat mij weten dat het mijn ‘individuele zorg’ is. Dit is dan ook de psychosociale werkbelasting waar ook jongeren mee opgezadeld worden. En deze praktijken gebeuren ‘In naam van de Koning’?
 Dan zou ik graag van Zijne Majesteit in eigen persoon vernemen in hoeverre hij hier persoonlijk achterstaat.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Een Oorvijg

“Aangezien diverse overeenkomsten niet aan de grondregels der democratie voldoen (Belinfante en de Reede, 1991) en alle contracten daarmee komen te vervallen zullen wij – u en ik – terug moeten naar het begin!”

Waarom sluit ik hiermee af mijn e-mail van 28 mei waarin ik mij richt tot een aantal fracties in de Tweede Kamer en de gemeente Rotterdam alsook enkele andere partijen waaronder het CAK?
In de begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken is het begrip  ‘gelijkwaardigheidsbeginsel’ opgenomen.

Gelijkwaardigheidsbeginsel: Verplichting van elke lidstaat om bij de inrichting van de interne rechtsorde ervoor te zorgen dat de procesregels voor rechtsvorderingen die ertoe strekken de rechten te beschermen die de justitiabelen aan het Unierecht ontlenen niet ongunstiger zijn dan die welke voor soortgelijke nationale vorderingen gelden. Bron: www.ensie.nl/minbuza/

Als bijlage bij het e-mail-bericht de volgende brief: CAK-VWS_HdJ-LS_28.05.2018.
Het bericht bevat verder de volgende inhoud:


Geachte lezers,

Zouden China en Rusland blind zijn? Hoe geestesziek is het hoofd van de Nederlandse organisatie, ook bedorven in het verstand! Hoe ‘vijandig’ ook wordt er met de burger gehandeld. Poetin heeft gelijk wanneer hij het heeft over ‘vreedzame handelsoplossingen’. Frans Timmermans, minister van Buitenlandse Zaken, haalt echter fel uit naar Poetin die ‘een meester in de escalatie van conflicten’ zou zijn! De rollen verdraaien, daar zijn sommige goed in en het VVD en het CDA heb in het PvdA ook nu wederom een (on)trouwe partner. Heeft Lodewijk Asscher geen wetten aangenomen gedurende het Kabinet Rutte II die zoals te zien is Grondwet en bestuur ondermijnen, ook in strijd zijn met de internationale verdragen?

Ongetwijfeld zal Poetin ‘meester zijn’, maar de Nederlandse minister-president Mark Rutte is ongeschikt! De bescherming van een minimaal niveau van menswaardigheid blijft achterwege en daar is toch de overheid verantwoordelijk waarvan hij het hoofd is. Niemand kan zich aan het recht onttrekken, ook de overheid niet! Helaas worden ‘rechten’ en ‘voorzieningen’ door elkaar gehaald en ontbreekt het bij de diverse lieden van de Staten Generaal aan begripsvermogen maar ook schieten velen tekort wanneer het gaat om empathisch vermogen (invoelen). Zijn staan niet in ‘Kracht’, althans niet op eigen benen …

Om een woord te gebruiken die A. Aboutaleb gebruikte ‘Zelfredzaamheid’. Is er nog meer ‘Transparantie’ nodig? Hoe helder willen Blinde Leidslieden het hebben? Ik zou zeggen: “Doe de luiken open!” Een jongere van 17, zelfs van 13 jaar, ziet hoe kreupel het gehele beleid is! Zij kunnen het (nog) niet onderbouwen maar ik kan ze wel helpen. Overigens ben ik niet de enige die dit doet.

Organisatietalent? Die had koning Saul ook …  In Daniël 5 lezen wij van een 70-jarig bestaan en van een abrupt eind – staatkundige ontwikkelingen. Sommige leren nooit, zeker niet van hetgeen zij doen en ondervinden. Leervermogen, een persoonlijk talent, wordt niet benut. Anderen zullen u voorbijgaan, ook jongeren! Saul was hier bang voor en is vast niet de eerste ouder … ook niet de laatste.

Organisatiekennis? Niets (on)menselijks is mij vreemd! Ik zou GGZ-Delfland ook willen vragen of zij zichzelf willen onderzoeken op mensenkennis en psychosociale organisatie. Wat hebben mevrouw K en V geleerd? Van mij wordt een eigen bijdrage van € 385,– gevraagd. Op 8 juni heb ik een hoorzitting bij het CAK.

 Voor Nivel: Mijn registratienummer is 689076. Mijn zorgverzekeraar (VGZ) wil graag weten wat ik van de dienstverlening vind, zodat zij deze naar aanleiding van de resultaten verder kan verbeteren.

De dienstverlening van de Nederlandse overheid ‘Zuigt’ – sucks. Ik verwijs naar Ezechiël 34, de eerste zes verzen! Leer (dis)functionerende systemen kennen en omgaan met ongeschreven regels.  – ‘Eéndaagse Masterclass’

Een staatsgreep, coup, coup d’état of putsch is de (poging tot) illegale afzetting van een regering, meestal door een kleine groep van een instelling van de bestaande staat – gewoonlijk door het leger – om de afgezette regering te vervangen door een andere instelling; hetzij burgerlijk, hetzij militair. In Daniël 6 zien wij hoe de koning is afgezet door zijn ego te strelen en hoe vervolgens de burger aan het recht is onttrokken. – Het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden door andere bronnen van het staatsrecht te onderzoeken/raadplegen: http://www.speelman.org/bronnen-van-staatsrecht/

Een waanstoornis (mevrouw K) wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een of meer niet op waarheid berustende denkbeelden die ten minste een maand aanhouden. In de afgelopen periode is bevestigd dat meerdere jongeren ontheemd zijn en meerdere huishoudens te maken hebben met problematische schulden en dus geregeerd worden door een uitvoerende macht dat berust op kracht, illegaliteit en repressie, een ‘pilletje’ is géén oplossing voor de daaruit ontstane psychosociale arbeidsbelasting. Wanneer mevrouw V denkt de (grond)regel van “algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaar-digheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen;” te doen gelden als gezagsdrager teneinde dat de staat en de samenleving kunnen functioneren, dan gun ik haar dit vermogen (Kracht), van harte. Wanneer iemand in de frontlinie denkt te kunnen staan dan vraag ik mij af waarom ik zoveel gaten heb te dichten en op veel fronten in de bres moet springen. Ik ben hierin niet alleen fysiek maar ook mentaal op beproefd gedurende mijn korte opleiding aan het SROKI-Ermelo.

Werken en Opleiden: U berooft mij terwijl ik u onderricht, ook werkzaamheden verricht. Ik vraag niet om een kostbare opleiding te financiëren. Om succesvol te zijn in werk en studie heb je veel eigenschappen en vaardigheden nodig. Je moet deze bovendien kunnen benoemen en beschrijven in een sollicitatiebrief, functioneringsgesprek of persoonlijk ontwikkelingsplan. Ik kende jullie benamingen op 1 oktober 2015 nog niet, maar weet een en ander in de praktijk tot uitvoer te brengen. Vaardigheden: http://www.carrieretijger.nl/functioneren. Je talenten weten te gebruiken, ik mag hopen dat onze Koning deze wel heeft!

‘Leugens hebben korte benen’, dus ver weg komt iemand er niet mee …

Kan ik van minstens één iemand een reactie verwachten? Tot zover heeft ook burgemeester A. Aboutaleb niet de moeite genomen om persoonlijk met mij te komen spreken. Ook hij heeft nagelaten zijn team te versterken!

Aangezien diverse overeenkomsten niet aan de grondregels der democratie voldoen (Belinfante en de Reede, 1991) en alle contracten daarmee komen te vervallen zullen wij – u en ik – terug moeten naar het begin!

Hoogachtend,


De vraag is dan ook waarom het gerechtvaardigd is dat een rechter beslist dat iemand uit huis gezet mag worden door een bedrijf als Syncasso,  incassospecialisten en gerechtsdeurwaarders (de snelste van Nederland). Dit in opdracht van Havensteder die vanuit de gemeente Rotterdam naar aanleiding van mijn schrijven aan burgemeester A. Aboutaleb en tussen komt van de heer Benne, eigenaar van Het Baken, OGGZ-specialist/Senior-Wijkcoach/Wmo-adviseur uiteindelijk geen sociale woning ging leveren.

Al met al verdient men eerder een oorvijg dan een oorkonde!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Identiteit

Lambert Speelman
Pretorialaan 32A-01
3072 EH  Rotterdam

Zijne Majesteit de Koning
Paleis Noordeinde
Postbus 30412
2500 GK  Den Haag

Rotterdam, 28 mei 2018

Kenmerk:                                                                     Betreft:

Tyrannie                                                                     Staat en Recht

Die den arme verdrukt, smaadt deszelfs Maker; maar die zich des nooddruftigen ontfermt, eert Hem.

Majesteit,

Het is 28 mei 2018 en zoals ik anderen heb voorzegd, ik lever mijn paspoort in. In Nederland is het gebruikelijk dat ook in naam van de Koning, de arme en verdrukte oneer wordt aangedaan. Er wordt van de arme gestolen en aan de rijke gegeven. Wat hier hoffelijk aan is, gaat buiten mijn begrip. Ik kan dit gebruik niet waarderen!

Op het paspoort staat ‘Koninkrijk der Nederlanden’, maar welke eer gaat hier vanuit? Ik kan mij niet identificeren met de norm en de pratkijken die liberalen, democraten en christenen al geruime tijd hanteren. Er is niets sociaals of medelevend (gevoelend) aan. Ik zou mijn moeder die mij in haar buik gedragen heeft oneer aandoen, ook mijn dochter schade hebben berokkend, indien ik gehoor zou geven aan de praktijken van hen die zeggen deze bevoegdheid te hebben. Ook zeggen velen dat ik moet ‘luisteren’ hetgeen betekent dat ik aan dezelfde praktijken gehoor zou moeten geven.

Het Nederlanderschap, wat betekent dit? Zoals er vanuit Den Haag geregeerd wordt met gevolg dat de uitvoerende macht berust op kracht, illegaliteit en repressie, praktijken waar veel jongeren door in de problemen komen, ook zieke ouderen door ontheemd raken. De levensoriëntatie van sommige burgers is dusdanig geschaad, (in hun beleving) niet meer te herstellen, dat mede hierdoor de hoogstpersoonlijke keuze van zelfdoding wordt gemaakt.

Vanaf vandaag verblijf ik dan illegaal in een land waarvoor ik hard heb gewerkt, een staat die ik heb gediend, een volk dat ik heb onderhouden, een land ook waar de staatsbeoefenaar van mening is dat het Rijk er voor hem (alleen) is en dat hij/zij daar totale zeggenschap overheeft. Ook de rechter kijkt met minachting naar de burger en denkt minachtend over de koning en zijn zeggenschap.

Ik hoop dat u het begrip heeft!

Hoogachtend,

 

Lambert Speelman

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Kinderpardon

Levensoriëntatie:

Rotterdam schaart zich in het rijtje van 140 ‘Kinderpardonsteden’:

Afgezien het feit dat ik deze kinderen die hier langer dan vijf jaar verblijven meer zekerheid en geborgenheid niet misgun, juist omdat het zo belangrijk is voor (meer) stabiliteit in hun leven, wil ik ook iets zeggen over de kwaliteit van de democratische rechtsstaat en de ‘standaard van levensonderhoud’ die de Nederlandse overheid er op na houdt. Zeker voor de ‘oorspronkelijke’ bewoner die er geboren en getogen is.
Ik heb 24 mei 2018 de brief met kenmerk SCHULDEN_B&W010-LS_24.05.2018 niet alleen aan het gemeente bestuur van Rotterdam verzonden, maar ook naar rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl en enkele fracties binnen de gemeente alsook de Tweede Kamer.

Het ontbreekt wethouders en wetgevers aan professionele eigenschappen, ook hebben zij een ontwikkelingsachterstand of zijn (blijvend) moedwillig nalatig. Dit heeft gevolgen voor het functioneren van ‘kwetsbare burgers’ en het (dis)functioneren van de totale organisatie. In de brief van 24 mei 2018 geef ik de ontwikkelingen van de afgelopen 8 à 10 jaar in het kort weer. Veel burgers herkennen de situatie!

"Door in het bijzonder aandacht te besteden aan de gelijke behandeling van gelijke gevallen en de bescherming van individuele vrijheid van de burgers wordt in de parlementaire democratie het scheppen van ruimte voor minderheden tegenover meerderheden de belangrijkste taak van de rechter. Die taak is belangrijk ter bescherming van de burgers, maar natuurlijk ook ter bescherming van de democratie zelf. - Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud

Er is sprake van verzuim of zelfs van grove nalatigheid hierin! En dan heb ik het over het vaststellen van algemene rechtsregels, maar ook over het onderhouden van de kwaliteit van de democratische rechtsstaat en het nakomen van het gelijkwaardigheidsbeginsel.

Het hele idee ‘Aanpak Schulden’ van bijvoorbeeld de D66 door uitbreiding van de rechterlijke macht in combinatie met een overheid dat aan alle kanten faalt kost de burger alleen maar meer geld.

De ChristenUnie spreekt van 80 miljoen dat zij naar de zee dragen …  Dat is hun ‘Verdrag’ die zij met het regeerakkoord zijn overeengekomen. Zien zij de valkuilen niet die ik anders heb verwoord met (dis)functionerende patronen?

Met deze club, Buma, Rutte, Pechtold, Segers, kun je alleen maar verliezen!

Hier zal verandering in moeten komen, want Nederland gaat in een sneltreinvaart achteruit met deze ‘Club van Booswichten’.

De tekenen waren 8 jaar geleden al ‘aan de lucht’. Inmiddels is het bevestigd! Ook de bevolking zal een keuze moeten maken: een brede mentaliteitsverandering!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Openbaar Bestuur

Het Handhaven (of uitvoeren) van Gezag

Ik heb met het ministerie van Algemene Zaken het een en andere gecommuniceerd. Aan de hand van hun laatste bericht heb ik de volgende brief verstuurd: Ref.4001792_24.05.2018.

 Een andere aanleiding zijn de ontwikkelingen rondom de schuldhulpverlening en de ‘manier’ waarop de Nederlandse overheid 80 miljoen denkt te kunnen investeren. Hebben zij na meer dan 10 jaar een falend beleid te hebben gevoerd dan nog niet geleerd? Of willen zij hun fouten niet toegeven?

 Om deze regels te kunnen handhaven is de rol van de rechter van het grootste belang. Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur. Dit betekent dat politieke controle en verantwoording wordt aangevuld met controle door en verantwoording aan daartoe specifiek in het leven geroepen organen. Het belang hiervan is dat naast politieke doelstellingen en belangen vanuit een andere invalshoek naar conflicten en belangen wordt gekeken, namelijk die van een algemeen gerespecteerde buitenstaander. Door in het bijzonder aandacht te besteden aan de gelijke behandeling van gelijke gevallen en de bescherming van individuele vrijheid van de burgers wordt in de parlementaire democratie het scheppen van ruimte voor minderheden tegenover meerderheden de belangrijkste taak van de rechter. Die taak is belangrijk ter bescherming van de burgers, maar natuurlijk ook ter bescherming van de democratie zelf. 
- RECHTSSTAAT -  Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud

Had men het 176 tellende boekje Staatkunde, Nederland in drievoud ter hand genomen, dan had men inzicht kunnen krijgen in de moderne staat, een gecompliceerd organisme. Ook had men dan een (dis)functionerend patroon kunnen ontdekken om daarmee de kwaliteit van de democratische rechtsstaat te versterken. Dit zou doeltreffend en kosten reducerend werken.

Ik heb de booswichten in een e-mail bekend gemaakt dat ik totaal niet onder de indruk ben van hun ongemanierdheid!

In dit bericht heb ik onder andere het volgende geschreven: “Hoe hier ook met jongeren maar ook met ouderen wordt omgegaan ten gevolge van de wet- en regelgeving, maar in het bijzonder door de gedragsstoornis van een paar kwajongens is simpelweg ver beneden de maatstaven van respect! Het voldoet dan ook op geen enkele wijze aan welke Grondwet of grondrechtenverdragen!
Naar ik meen hebben deze grondrechtenverdragen toch voorrang.”

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Een Koninklijk Priesterschap

Negentig Miljard – 90 x 109

Formatie: Buma, Rutte, Pechtold, Segers

naar aanleiding van de 80 miljoen die volgens ‘Het Verbond’ (regeerakkoord) wordt geïnvesteerd heb ik een e-mail verzonden naar een aantal fracties in de Eerste en Tweede Kamer, ook naar het gemeentebestuur Rotterdam.

Onderstand leest u de inhoud van dit bericht:


Geachte lezer,

Hoeveel hiervan gaat er verdwijnen? 8 miljoen, 4 miljoen, 16 miljoen? Wanneer ik bedenk dat 1 op 10 huishoudens met problematische schulden te maken heeft en dat mijn oudedagvoorziening en levensbehoefte is gekaapt en ik doe 1,84 miljoen x € 50.000 dan heb ik het over een bedrag van 90.000.000.000 waarvoor de belastingbetaler al het schip in is gegaan …  Wanneer ik kijk naar de overschot van het begrotingsjaar 2018 van 7,8 miljard, dan is deze er dus niet! Een begrotingstekort van 4,5 miljard is op ‘lucratieve’ wijze gegroeid.

Laat ik zeggen, met € 3.000 bruto per maand behoorde ik niet tot de onderklasse. Laat ik er vanuit gaan dat het geen 90 miljard is, dan nog is het een groot bedrag. Maar zeg, dat het in 10 jaar is opgebouwd …  Dan is 7,8 van de belastingbetaler en geen overschot!

Problematische staatsbeoefenaars!

Het systeem is ontwricht, de burger loopt vast in allerlei procedures, zeggenschap wordt afgepakt en zolang als ik leef draait de gezagsdrager de fout of bewijslast om ..  het zijn mensen, geen goden …

Bewindvoerders: een groeimarkt in de schuldenindustrie

En dat gaat allemaal maar gepaard onder een ‘Koninklijk Kleed’? Lees het verhaal in Daniël 6 maar. Het is niet ongebruikelijk, al kan de doelstelling variëren …

Los het (fundamentele) probleem op! En houdt op de ellendige (noodruftige) en de vreemdeling overal de schuld maar van te geven. De hypocrisie is gewoon walgelijk, ook om ziek en misselijk van te worden!

De uitvoerende macht berust op kracht, illegaliteit en repressie. Wat is hier voor menswaardigs aan? Ik heb schoon genoeg van het huichelachtige gedoe, ook in de rechtbank van Rotterdam! En maar macht en gezag uitoefenen en de bedrogene en bestolene blijven achtervolgen en opdringen met extra lasten. https://nl.wikipedia.org/wiki/Terreur_(Franse_Revolutie) ‘De verzwakking van de staat’.

Hoogachtend,

Lambert Speelman


Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

(On)Leefbaar

‘De eendaagse masterclass coachend leidinggeven: ‘Ook leert u (dis)functionerende patronen herkennen, omgaan met ongeschreven regels en teams in beweging krijgen.’

Op 23 mei 2018 schreef ik een brief met kenmerk (On)Leefbaar_LS_23.05.2108 en u raad het al, deze is gericht aan de fractie Leefbaar van gemeente Rotterdam. Ik heb deze middels een e-mail verstuurd met een c.c. aan het college B&W en mevrouw Kajsa Ollongren. In dit elektroniche bericht het onderstaande:


Geachte lezer,

Ik heb ‘het voorrecht’ om op jonge leeftijd al midden in de organisatie te staan. Een organisatie waarin door interne gezagsverschuivingen (de dood van mijn oom) en politieke doelstellingen van Nederland binnen Europa en allerlei andere interne en externe factoren (conflictsituaties) ik naast dat ik vanaf mijn 4de levensjaar naar school ging heel wat heb meegekregen. Mijn oom had de ambachtsschool afgerond en was daags aan het werk in de werkplaats die hier was komen te staan. Ook was er een magazijn. Mijn vader en een andere oom hadden  elk zo hun opleiding en taken. Opa was ‘directeur’. Een Herenboer, maar ook arbeider (knecht) …

OTVEM, de standaard militaire analyse van een conflictsituatie: Opdracht, Terrein, Vijand, Eigen middelen, Mogelijkheden. Dat is veel doelgerichter en efficiënter dan de in het bedrijfsleven bekende SWOT-analyse.

Hoe goed een instrument ook is, indien men het niet ‘met recht’ weet te gebruiken is het van weinig waarde!

In 2017 heb ik persoonlijke de gevolgen van een ‘Misdadig Regime’ ondervonden. 3 januari 2017 stond ik op straat. Het kwam niet onverwacht en ook waren de uitkomsten niet verrassend! Het is te voorspellen, ‘berekenbaar’ ….

De werksfeer binnen de gemeente Rotterdam was toen ik 1 oktober 2015 werkloos werd niet aangenaam. De dienstverlening ronduit betreurenswaardig. 16 oktober 2015 heb ik eerst een brief naar Koning Willem Alexamder gestuurd. Het ministerie van Veiligheid en Justitie antwoord met “het is uw individuele zorg.” Een andere brief met daarin een open sollicitatie laat Zijne Majesteit voor verdere behandeling overdragen aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook hier het antwoord: “Wij kunnen u niet helpen.”

Wanneer de Krijgsmacht tweemaal een voorstel heeft gedaan en je hebt enige weet van hun motivatie om jou de rang van officier voor te houden, dan heeft dit iets te betekenen. Nu weet ik niet welk mensenbeeld de psychiater heeft, maar hun beeld van mij en wat voor mij als oplossing zou werken, is ronduit ziek! Ik heb aardige zelfkennis maar weet ook mijn zwakheden.

“Geeft aan de vrouwen uw vermogen niet, noch uw wegen, om koningen te verdelgen.” – Spreuken 31

Al is het een leger aan vrouwelijke psychiaters en al zouden allen mijn moeder zijn, ik  ben niet het kind van 4 dat je op school zet en elke leer gelooft! En het beeld dat zij van mij hebben, dat zegt meer van hun dan van mij! Ook over het functioneren van OGGZ-specialist/Senior-Wijkcoach/Wmo-Adviseur de heer Benne (eigenaar van Het Baken) ben ik niet te spreken. Over de gehele gang van zaken, het onderhouden van Grondwet en bestuur, maatschappelijk zorg en dienstverlening, maar ook het voortgezet onderwijs maak ik mij zorgen!

Hoe bestaat het dat (dis)functionerende patronen ook door de inspecteurs niet aangekaart worden? Ze weten wel hun pensioen en andere privileges te regelen, maar de zorg voor de samenleving laat te wensen over, schiet zelfs ernstig tekort! De arme wordt oneer gedaan, en de rijke krijgt een gouden handdruk …

… de enige partij voor en door Rotterdammers …

‘Voor’ vindt ik magertjes! Nu heb ik ook geleerd, dat wanneer je de ‘vreemde’ niet op gelijke wijze liefhebt en verzorgd, dan ben je nog erg op jezelf gericht! De persoon zal niet volledig functioneren als het gaat om de verantwoordelijke taak ter bevordering van het wel en wee van de samenleving!

‘Voor’ vindt ik magertjes, want de kwetsbare groep Rotterdams is aan het lot overgelaten, en er wordt geïnvesteerd in ‘de rijke’ van buiten. Men zoekt geld, maar de Rotterdammer wordt niet gesterkt. De eigen organisatie is ongezond!

Ik hoop dat Leefbaar naar de ‘Wapenfeiten’ wil kijken en nadenkt hoe zij verder wil gaan.

Met vriendelijke groet,


Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Couppoging

Een Misdadig Regime

Over het Koninkrijk der Nederlanden en hoe het gezag macht uitoefent over de bevolking:

22 mei 2018 heb ik burgemeester A. Aboutaleb, het college B&W en een aantal fracties binnen het gemeentebestuur Rotterdam de volgende brief gestuurd: MO20/B&W010-LS/22.05.2018. Ook naar een paar afdelingen binnen de Tweede Kamer, betrokken incassobureaus en gerechtsdeurwaarders en derden waaronder info@mensenrechten.nl is deze brief per e-mail toegezonden.

Deze brief geeft aardig weer in welke ‘staat’ de samenleving verkeert ten gevolge van de praktijken van andere leden onder de bevolking. Burgers die een functie bekleden, een taak hebben ter bevordering van het wel en wee, maar wanneer ze op de proef worden gesteld – praktijkexamen – moeite hebben om het ook tot uitvoering te brengen. Het gezag ontbreekt het ook aan moed!

Het einde van de Tweede Wereldoorlog zou betekenen dat wij bevrijd zouden zijn van een ‘Misdadig Regime’? Maar ook nu, ‘Door de verleiding van het loon’, heeft ook justitie (andermaal) nagelaten het Recht uit te oefenen.

Carrièretijger

‘Loyaal aan Organisatie’

Wanneer het gaat over de ‘persoonlijke ontwikkeling’, ‘professionele eigenschappen’ en ‘omgaan met ongeschreven regels’, dan of hebben veel wethouders en andere gezagsdragers een ontwikkelingsachterstand, of zijn zij bewust nalatig. In elk geval is het gedrag onvolwassen!

Durf (risico’s durven nemen)
Je durft risico’s te nemen om een bepaald gunstig resultaat te bereiken, ook als dat nadelige gevolgen kan hebben voor je eigen situatie.
Iemand met durf pakt lastige situaties aan, gaat risico’s niet uit de weg en laat zich niet leiden door angst.

Helaas, de moed ontbreekt bij veel functionarissen met het gevolg dat steeds meer burgers benadeeld worden en de ‘lastige situatie’ en in het bijzonder het (dis)functioneren van het staatsstelselmenselijk falen – uiteindelijk veranderd in een (zware) noodsituatie. Doorgaans is het eigenbelang dat sterk is vertegenwoordigd hier de oorzaak van.

Nu is het zo dat iedere generatie alles opnieuw moet leren (Inzicht in Sociale Relaties), doch het zijn dezelfde leerprocessen (Grondbeginselen der Sociologie). Of een iedere individu de les ook zal aanvaarden, dit zal met de tijd voor steeds meer mensen kenbaar worden. Een ieder krijgt de spiegel voorgehouden …

Nu is de vraag: “Welke richting wil u heen?” 

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail