Onderwerpingsideologie

Wie de berichten leest, hoort veel over de islam, maar wie mogelijk een boek leest ziet ook iets anders dat al geruime tijd gaande is:

Het terugdringen van de discretionaire ruimte (beslissingsvrijheid) in het uitvoeringsproces door aanscherping van wet- en regelgeving, het benadrukken van plichten van burgers en de verdere bureaucratisering van de uitvoering van beleid. – Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud (§ 9.6 Versobering)

Al tegen het eind van de 20ste eeuw heeft de Nederlandse regering maatregelen genomen de verzorgingsstaat om te vormen. De ontwikkelingen nemen echter steeds meer de vorm aan van ‘totale regime’ maar ook van ‘totalitaire instituut’. Ontevreden over de ontwikkelingen sluit men zich af van de omgeving, niet herkennende hoe dit mede en in het bijzonder door de eigen keuzes en besluitvorming tot stand is gekomen. Men keert zich tegen zijn naaste, maar realiseert zich niet dat men ook zelf ‘schuld’ heeft en in het bijzonder een eigen bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de huidige situatie.

Ook de volksvertegenwoordiging neemt afstand van de problematiek die (mede) door hun of hun voorgangers tot stand is gekomen/gebracht. Voor de schuldproblematiek die tot stand komt door ‘schimmige financiële constructies’ en maatregelen die de doelstelling van andere verdragen in gevaar brengt wordt de burger schuldig gehouden en de gemeente verantwoordelijk. De ‘veroorzaker’ die Grondwet en bestuur ondermijnt denkt (vooralsnog) vrijuit te gaan?

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Sociale Partners

Sociale partners vormen één front tegen financiers

Werkgevers en vakbonden gaan samen optrekken tegen financiers. De loonsverhoging van 4 procent in de ouderenzorg en thuiszorg kan leiden tot harde confrontaties met de rijksoverheid, gemeenten en zorgverzekeraars.
Aldus het artikel in Zorgvisie van 9 mei 2018.

‘Kan leiden tot’
Al in 2010 waren een aantal ontwikkelingen gaande en een aantal zorgwekkende situaties gaven ook een helder signaal af. De uitkomsten laten zich dan ook raden. In dit verband valt ook te noemen dat Durkheim al in 1893 liet zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit.
De invloed(en) van enkele functionarissen en aanvaarding van beleid door gelederen binnen de bevolking was voor kenners duidelijk. – ken uw klassiekers

In het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ is de volgende opvatting gepresenteerd: “Kortom, op termijn zouden ruimhartige verzorgingsstaten hun eigen economische basis ondermijnen.”
Op 15 september 2013 was voor mij helder dat één persoon met invloed zich verhard opstelde en daarmee waren de uitkomsten van de ontwikkelingen die daarop volgden te voorzien! ‘Haar gevolg’ sloot zich aan.

De opvatting dat ‘kan leiden tot harde confrontaties‘ is in het bijzonder afhankelijk van de houding van de rijksoverheid waarbij ik mij concentreer op de Staten Generaal. Recent las ik nog “het ambitieniveau gaat niet omlaag.”
3 januari 2017 stond ik als uitkomst van het verdere verloop van de ontwikkelingen mede door de houding van de ministeries van Veiligheid en Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de concern directie maatschappelijk ontwikkelingen Rotterdam en het besluit van de rechter op straat. De relatie tussen staat en samenleving is in de afgelopen 8 jaar niet verbeterd (bewindvoering) en uit persoonlijk onderzoek is gebleken dat ‘sleutelfiguren’ niet in staat zijn zelfstandig de essentiële vraagstukken in de relatie tussen staat en samenleving te analyseren – of niet willen!

‘Gewichtige Zaken’: Hoe voorkom ik een burn-out ?

Persoonlijk ben ik dan ook hard geconfronteerd met de werkelijkheid, een realiteit waar veel van de verantwoordelijke ambtenaren de ogen tot op heden voor sluiten en wat een groeimarkt biedt voor investeerders die een eigen onderneming hebben in Bewindvoering en Dienstverlening.  Ook de wachtlijst in de psychiatrie ontstaat (mede) door de gespannen situatie in de relatie tussen staat en samenleving en daarbij concentreer ik mij op de relatie tussen de staat en het recht. Een (groot) deel van de psychische en psychosociale problematiek komt voort uit deze gespannen relatie en de betreurenswaardige toestand waarin de democratische rechtsstaat verkeert.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Empire Syndrome

Het oprecht ongeloof dat van de gezichten van Asscher en Dijkhoff straalde op de aangekondigde demonstratie is het ongeloof van een volk dat lijdt aan ’empire-syndroom’.

Het verblindende effect dat optreedt als je te lang deel uitmaakt van de veilige cocon van het centrum van de wereldmacht. Nederlanders, als onderdeel van het welvarende Westen, zijn gaan geloven dat we de goedheid zelve zijn.

Aldus een artikel in Trouw (opinie)

7 mei 2018 stelde ik een brief op ‘Zieke Maatschappij‘ en heb deze met fracties binnen Rotterdam gedeeld, maar ook naar leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal gezonden. In deze brief onder andere het volgende:
Verkeert de Nederlandse staat niet in een deplorabele politieke, electorale, organisatorische en democratische staat? – ondermijning van Grondwet en bestuur
 De vraag die ik dan ook stel: “Is er in Nederland sprake van terrorisme?” In het handwoordenboek staat ‘terreur’ gelijk aan ‘schrikbewind’. – Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Terrorisme
 En ja, volgens deze begrippen kan hetgeen mij persoonlijk aangedaan is/wordt als daad van terrorisme worden gezien. Het gevolg van politieke doelstellingen, slechte besluitvorming en desastreus leiderschap. De verwarring ontstaat door het gebruik van ‘wettig’ waarbij ‘rechtmatig’ gemakshalve buiten beschouwing wordt gelaten (eigen referentiekaders). 

Blinde Leidslieden …  (gevoelloos).

Hoe keek een nu 22 jarige 5 jaar geleden naar de maatschappelijke dienstverlener?
“Bemoeials, die wanneer je niet oppast jou gevangen nemen!”
Het cognitief vermogen en het begrip van een 17 jarige is blijkbaar verder ontwikkelt dan die van hoogopgeleide volksvertegenwoordigers en gemeenteraadsleden.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Relatietherapie

Tja, waarom ook niet. De relatie tussen staat en samenleving, waarbij wij ons concentreren op de relatie tussen de staat en het recht.

Valt er wel te praten over de interne problemen, of worden deze overstemd door maar gauw met een beschuldigende vinger naar de ander te kijken?

Onszelf voorhouden beter te zijn …

Op 5 mei 2018 een brief MB-004 Herinnering waarin ik mij direct richt tot het CAK. Het Centraal Administratie Kantoor is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) belast met wettelijke taken in het domein van zorg en welzijn, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Een belangrijk deel van de taken omvat het vaststellen en innen van wettelijk verplichte eigen bijdrages. Deze eigen bijdrages zijn veelal afhankelijk van inkomen en vermogen. Het CAK wisselt voor deze taken op grote schaal gegevens uit met zorginstellingen, zorgkantoren, gemeenten, Belastingdienst, UWV en de SVB.

Tot slot heb ik opgemerkt:  Houdt het er maar voor dat ik de rekeningen niet betaal. Leg het maar bij de minister-president de heer Mark Rutte op het bureau! Verhef het maar met zijn inkomen en pensioenopbouw zoals ik en vele anderen al hebben mogen ervaren. – loyaal aan organisatie

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

‘Het’ Ambitieniveau

‘Het ambitieniveau gaat niet omlaag’

Economie & Politiek: De minister blijft doordenderen met zelfrijdende auto.

Aldus het artikel in het Financieel Dagblad.

In het onderwijs kreeg ik een vacature te zien waarin stond “u volgt de ontwikkelingen binnen de sector.” Het ging hierbij om de ontwikkeling over de gehele breedte van de sector, van bestuurlijk belang.

Heeft VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wel genoeg inhoudelijke kennis van de huidige stand der techniek, maar ook van de ontwikkelingen op de tekentafel? Na mijn opleiding als storingsanalist bij de Koninklijke Marine in 1991 heb ik binnen diverse organisaties verschillende ontwikkelingen als ook ‘conflict-situaties’ meegemaakt.
Eerder al had de Koninklijke Luchtmacht mij een voorstel gedaan om een hbo-opleiding te volgen. Na 2 jaar in dienst te zijn bij de Koninklijke Marine deed de Krijgsmacht andermaal een voorstel.

In de periode 2001 – 2005 werd ik geconfronteerd met fouten die een team ingenieurs maakte nadat de meeste ‘oudjes’ aan de kant waren gezet. Later werd ik bij het merk JLG met storingen geconfronteerd die het gevolg waren van nieuwe assemblage-technieken. Ondanks het feit dat leveranciers van merken als Manitou en Merlo dezelfde klachten bestreden kwam na ongeveer 3 jaar na voren dat het kwaliteitsmerk Danfoss (voorheen Sauer-Danfoss) een product leverde dat kwalitatief onbetrouwbaar is.
Bij JLG moest ik constateren dat diverse monteurs een verkeerde diagnose stelden, maar ook dat de verschillende componenten afkomstig van diverse fabrikanten elk hun eigen tekortkomingen hadden, maar die vanwege de verschillende gedachten ook niet altijd goed samenwerken, in het bijzonder wanneer in één van de componenten een storing optrad. Daar waar men dacht dat het naar een ‘veilige toestand’ wordt gebracht ontstaat een acuut gevaar, direct levensbedreigend.

‘Het ambitieniveau gaat niet omlaag’

In het studieboek Staatkunde, Nederland in drievoud staat over staatkundige ontwikkelingen als zijnde de relatie tussen staat en samenleving, geconcentreerd op de relatie staat en recht: “Voor een deel was deze ontwikkeling het gevolg van een ongebreideld nastreven van eigenbelang door de diverse actoren.
Reeds bestaande problemen worden in toenemende mate zichtbaar, maar blijkbaar is men ongevoelig.

Enkele burgers zijn dan ook tot de volgende conclusie gekomen: “Deze situatie is – direct en indirect – volledig ontstaan door slecht besluitvorming en desastreus leiderschap op nationaal niveau.”

Ik betwijfel ten zeerste of mevrouw Van Nieuwenhuizen wel in staat is de essentiële vraagstukken zelfstandig te analyseren. De toekomst van de nationale verkeersveiligheid is in gevaar, maar eerder al hebben ik het ministerie gewezen op de ‘rechtsstaat’ en in het bijzonder de ten laste legging aangezien de wetgever de bestuurder aansprakelijk stelt! De wetgever legt deze verantwoording of besluitvorming weg bij het Europese Hof en laat daarmee na de kwaliteit van de democratische rechtsstaat te onderhouden (gelijkwaardigheidsbeginsel).
Wanneer men éénmaal gaat graven, dan komt de ene na de andere zaak aan het licht waaruit blijkt dat de volksvertegenwoordiging een directe bedreiging is voor democratie, rechtsstaat en individuele vrijheid.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Bewindvoering

DEN HAAG – Politici zijn opgelucht nu de rechter een streep heeft gezet door …

“Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur.”

In een brief  MO/B&W-LES/04.05.2018 waarin ik mij richt tot de burgemeester en wethouders te Rotterdam uit ik mijn kritiek over het functioneren dan wel de bewindvoering van verschillende overheidsfunctionarissen.

Na onder meer Den Haag en Deventer, wil nu ook Rotterdam mensen met schulden problemen uit handen nemen, zodat ze weer het overzicht terugkrijgen.

Bedacht moet worden dat de schuldenproblematiek voor een (groot) deel pure zwendel is en voortkomt uit het niet nakomen van de omgangsregels zoals deze aan het uitoefenen van gezag gesteld zijn, maar ook door de maatregelen die genomen zijn de verzorgingsstaat om te vormen. Deze en andere maatregelen doen – direct en indirect – afbreuk aan de kwaliteit van de democratische rechtsstaat. Het Rijk doet de arme oneer aan en het staatsgezag is steeds meer gaan lijken op een dievengilde. Men houdt ‘het gestolene’ voor inkomen.
Niet alleen have en goed wordt ontnomen (met behulp van de rechter), maar ook de individuele vrijheid en grondrechten. ‘Dreiging van democratie, de rechtsstaat en individuele vrijheid’ komt dan niet allen in Hongarije voor, maar vindt op klaarlichte dag in de rechtszaal op eigen grondgebied plaats. Dit is kennelijk heel gewoon geworden en aan de orde van de dag.

‘Ten slotte wordt, ter verklaring van de ontwikkeling van de verzorgingsstaat, gewezen op het feit dat eenmaal ontwikkelde instituties zichzelf kunnen versterken.’ 

De uitkomsten van de processen die het gevolg zijn van maatregelen die het hoogste ambt (de volksvertegenwoordiging) treft worden zwaar aangerekend, echter ten laste van de gedupeerde. In veel gevallen doet ook de staatssecretaris van het ministerie van Justitie en Veiligheid er nog een schep(je) bovenop.
Voor de inkomsten kunt u terecht op rijksoverheid.nl: ‘Overzicht inkomsten en uitgaven Rijksoverheid 2018.

Het is de hoogste tijd dat de rechter een streep door de rekening(en) haalt en dat de verschillende functionarissen ter verantwoording worden geroepen (gezag). Ook zit ik te denken dat een aantal uit hun functie worden gezet en hun bevoegdheid verliezen, ook dat overmatigheid aan banden wordt gelegd.

Je Maintiendrai …

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

De Koninklijke Mantel

Kenmerkend voor een staat is ook dat over het grondgebied en de bevolking gezag wordt uitgeoefend.

 Gelijkwaardigheidsbeginsel

De definitie volgens ministerie van Buitenlandse Zaken:

    

 Verplichting van elke lidstaat om bij de inrichting van de interne rechtsorde ervoor te zorgen dat de procesregels voor rechtsvorderingen die ertoe strekken de rechten te beschermen die de justitiabelen aan het Unierecht ontlenen niet ongunstiger zijn dan die welke voor soortgelijke nationale vorderingen gelden.

    

 

Op het Nederlands paspoort staat ‘Je Maintiendrai’, hetgeen staat voor:

Je maintiendrai la vertu et noblesse.
Je maintiendrai de mon nom la haultesse.
Je maintiendrai l’honneur, la foy, la loy
de Dieu, du Roy, de mes amys et moy.

Ik heb de burgemeester van Rotterdam A. Aboutaleb in een ‘Functioneringsbeoordeling‘ gevraagd naar zijn waardigheid, ook als praktiserend moslim. Hij heeft daarnaast ook de Nederlandse nationaliteit en verder werk ik nog aan een brief waarin ik mij (nogmaals) richt tot het ministerie van Veiligheid en Justitie: St.Inr_Recht_FG-LS_04.05.2018.

Ook maak ik aanstalten Zijne Majesteit de Koning na een eerste brief d.d. 16 oktober 2015 op 28 mei 2018 opnieuw een brief toe te sturen, wanneer de landvoogden wederom in gebreke blijven en geen aanstalten maken zich aan de omgangsregels te houden: Staat-en-Recht_28.05.2018.

De uitkomsten dan wel ontwikkeling van ‘Lui Denkwerk’:
Het mag voor zich spreken dat liberalen, democraten, socialisten, christenen en ‘ander gespuis’ – direct of indirect – verantwoordelijk zijn voor de huidige situatie die volledig is ontstaan door slecht besluitvorming en desastreus leiderschap op nationaal, maar ook internationaal, niveau.
Dat de huidige problematiek door een stroom vluchtelingen dan wel moslims tot stand is gekomen is een faliekante leugen. Dat het invloed op elkaar uitoefent en dat het de huidige problematiek versterkt is zeker het geval. Dat het bepaalde beelden versterkt en dat uit ideologische beeldvorming voortkomt dat de ander ‘boosdoener’ is mag geen nieuws heten onder de zon! 

“De Unie speelt dus een belangrijke rol in de gezagsuitoefening binnen de Nederlandse staat. Als zodanig is het toetsen van de ontwikkelingen in de Europese Unie een essentieel onderdeel van het onderhouden van de kwaliteit van de democratische rechtsstaat Nederland.”

– Staatkunde, Nederland in drievoud.

‘Het onderhouden van de kwaliteit’ dan wel ‘gelijkwaardigheidsbeginsel’.

      Je Maintiendrai      

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Het Internationaal Gerechtshof

De Nederlandse Identiteit:

“Excellentie, ik ben genegen om 28 mei met een kopie van deze brief mijn paspoort aan Zijne Majesteit af te geven en hem te vragen naar mijn status. De Nederlander verschaft recht, internationaal? Ik noem het onwaardig wat er hier gebeurt! En dat moet het voorbeeld van de klas zijn?”

Je Maintiendrai

Een stukje uit de voorlopige opzet van een brief waarin ik mij (andermaal) wendt tot het ministerie van Justitie en Veiligheid (voorheen Veiligheid en Justitie). Naar aanleiding van een brief d.d. 16 oktober 2015 betreffende ‘De Verwaarloosde Staat’ aan Zijne Majesteit die voor verdere behandeling overgedragen werd aan het betreffende ministerie.

Een andere brief is ter behandeling overgedragen aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Beide hebben mij bericht gegeven niet te kunnen helpen. Het laatste woord is er nog niet uit …

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Vertrouwen in de Politiek

Naar aanleiding van de volgende Tweet: https://twitter.com/TanyaHoogwerf/status/990191952091107328

‘Maar waarom is het vertrouwen in de politiek toch zo laag?’

Beste mevrouw Hoogwerf,

Best wel gênant dat de stem van de burger verloren gaat? Hoe staat de politiek er dan voor?

Op mijn website heb ik uit het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud‘ een aantal paragrafen gepubliceerd om een klein beetje inzicht te verschaffen over een gecompliceerd mechanisme die de moderne staat is. Het mag duidelijk zijn dat wanneer de omgangsregels niet worden nageleefd en het mechanisme wordt verwrongen of anderszins blokkeert hetgeen tot gevolg heeft dat het niet (meer) goed functioneert, of geheel niet!

Zo lees ik op het wereldwijde web in elseviersweekblad.nl/buitenland een bericht: “In Hongarije is sprake van een ‘systematische bedreiging van de democratie, de rechtsstaat en fundamentele vrijheden’, … !” U vindt het ook terug in ‘Een Republiek‘ en de bijlage(n). Mij valt het op dat over de gehele linie gezagsdragers en andere functionarissen niet (meer) in staat zijn dan wel nog niet in staat zijn zelfstandig de essentiële vraagstukken in de relatie tussen staat en samenleving te analyseren.

Predicaat Hofleverancier

U zou maar een arts hebben die niet de juiste diagnose weet te stellen en dan maar wat probeert.

Op 3 januari 2017 werd ik dakloos. Nu ook weer na tussenkomst van de rechter geen bescherming. De rechtsstaat wordt niet onderhouden; het instrument functioneert niet, wordt misbruikt en oneigenlijk gebruikt; de burger wordt alles afgenomen; banken, verzekeraars, advocaten en incassobureaus varen er wel bij. 15 september 2013 zag ik de bui al hangen, maar ik zat net in de politiek. Kon ik er naast mijn drukke bestaan op dat moment ook niet bij hebben.

16 oktober 2015 schrijf ik een korte brief ‘De Verwaarloosde Staat’ waarin ik mijn richt tot Koning Willem Alexander. Een korte tijd daarna wendt ik mij ook tot het college B&W middels a.aboutaleb@rotterdam.nl. Ik heb de burgemeester een functioneringsbeoordeling toegezonden en 28 mei 2018 als ultimatum gesteld. Mijn verwachtingen zijn niet hoog gezien de achterliggende periode! Kreeg ik vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie reactie op mijn brief aan Zijne Majesteit: Het is uw individuele zorg. Zij waren niet in staat de brief zelfstandig te analyseren. Het getuigt van een cognitief tekort, hetgeen betekent dat de persoon niet volledig functioneert in het ambt dat hij uitoefende.

Van slechte besluitvorming en desastreus leiderschap op nationaal niveau plukken wij nu de wrange vruchten. Ik zie ook gezonde ontwikkelingen, maar deze staan onder druk, worden geweerd, tegengehouden, sterven vroegtijdig af. Ook getuigen de diverse politici van een gebrek aan ontwikkeling op maatschappelijk en cultureel terrein. Ze zijn bekend met tradities, maar de inhoudelijk betekenis die het voor velen heeft is hun vreemd. Hoogopgeleid houdt niet in dat men volleerd is, velen hebben op relevante terreinen een ontwikkelingsachterstand hetgeen hun denken en handelen beïnvloed op een manier die weleens ongunstig gaat uitpakken, zonder dat zij inzien (zelfkennis) dat het hiaat van hun zijde is!

Gedecentraliseerd Bestuur

De politiek uit voorliggende jaren heeft tot gevolg dat Grondwet en bestuur ondermijnd zijn! Wordt dit op vakkundige wijze hersteld? Ik zie dat men ondeskundig te werk gaat. Ook geen goed getuigenis dan wel voorbeeld gevende of nalatende.

Het gedrag dat zich hieruit ontwikkelt, de organisatiecultuur, valt ook te zien bij onafhankelijk staten dan wel koninkrijken van weleer. Een gebrek aan politieke stabiliteit en de economische situatie – systeemkenmerken – hebben hun neerslag op de samenleving (relatie/samenhang tussen staat en samenleving – relatie tussen de staat en het recht).

In mei 2016 merkte een hoogleraar het volgende op: “Alleen een koning of souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen.” Hieruit mag opgemaakt worden dat het staatkundige kwestie is, van maatschappelijk belang. Eerdere studie heeft aangetoond dat fundamentele problemen niet (meer) worden opgelost. Welke verklaring heeft men hiervoor? Het zal niet de eerste keer uit de geschiedenis zijn dat de ministers over een belangrijke kwestie geen verantwoording (willen) afleggen. Ook spreek ik A. Aboutaleb aan over zijn functioneren ten tijde dat hij staatssecretaris is geweest bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook destijds heeft men zich niet onthouden van maatregelen die de doelstellingen van de verdragen in gevaar brengen. In de periode 2012 – 2017 toen de heer L. Asscher minister was zijn ondanks het rapport van de Raad van Commissarissen van het UWV duidelijk maatregelen getroffen die de doelstelling van de rechtsstaat in gevaar brengen. Het UWV als uitvoeringsinstantie onttrekt zich ten gevolge van de maatregel die de wetgever neemt aan het recht. Zo ontregelt men de organisatie, gaat de interne structuur (deels) verloren.

“Gegeven de betekenis van democratische rechtsstaat kan een aantal basisregels van de staat worden onderscheiden, zowel voor de structuur, als ook voor het functioneren van de staat.” (gezag)

Hetgeen er op duidt dat er in Nederland sprake is van ‘Systematische bedreiging van de democratie, de rechtsstaat en fundamentele vrijheden.’ Een groot gedeelte komt uit de regelgeving en bestuur van het Rijk voort, maar daarnaast biedt het gedecentraliseerd bestuur ook te weinig tegenwicht. De heer A. Aboutaleb verwijt ik nalatigheid, al dan niet bewust en/of moedwillig. Hij heeft kans gehad dit in te zien en u, mevrouw Hoogwerf, te informeren!

Loyaal aan Organisatie – Gemeenschapstrouw

Uit andere bron ontving ik het volgende: “Het leiderschap als geheel, maar vooral geconcentreerd binnen het partijbestuur, is de politieke weg kwijt, is niet in staat de huidige politieke situatie te begrijpen, heeft partijdemocratie ondermijnd en  …. .’ De gevolgen hiervan zijn mij historisch gezien bekend! Ik verstond in 2013 de huidige situatie door inzichten uit o.a. de Bijbel maar ook door gebeurtenissen binnen een pinkstergemeente en het bedrijfsleven, maar moest dit nog context gerelateerd vertalen/omzetten naar de moderne staat, een gecompliceerd organisme. De verdere ontwikkeling vond plaats sinds 1 oktober 2015 toen ik zonder betaald werk kwam te zitten en een reeks van gebeurtenissen die er toe hebben geleid dat ik 3 januari 2017 op straat stond. Het is zo tegen mei 2017 dat ik het studieboek Staatkunde, Nederland in drievoud in handen had. ‘Een eenjarige studie politiek.’ 

Ik hoor graag van u indien er vragen zijn!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Een Republiek

Een unieke regering in Europa

Een republiek is een staat waarvan het staatshoofd niet door erfopvolging wordt aangewezen, maar op een of andere manier wordt verkozen.

Bron: Wikipedia

Wat men nu pleegt aan te duiden met de Nederlandse verzorgingsstaat, ook wel aangeduid met democratische rechtsstaat, is vanaf 1848 niet slechts een constitutionele monarchie, maar vooral ook een parlementaire democratie. In de loop der jaren is er daarnaast een zekere consensus ontstaan over de omgangsregels tussen parlement en regering. In onderlinge samenhang bezien, betekenen deze regels dat krachtens de Nederlandse Grondwet de volksvertegenwoordiging uiteindelijk het laatste woord heeft en niet de monarch of de regering. Hiermee wordt voldaan aan de grondregel van de democratische rechtsstaat dat de volksvertegenwoordiging het hoogste ambt in de staat is en daarmee een wezenlijke rol speelt in de wetgevende macht. – Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud

Wat is dan het antwoord op de vraag: “Is het staatshoofd verkozen, of is deze door erfopvolging aangewezen?” Wij hebben nu minister-president Mark Rutte, een verkozen staatshoofd die verantwoordelijk is voor het uitoefenen van het gezag dat over het grondgebied en de bevolking wordt uitgeoefend. Hiervoor zijn enkele omgangsregeling van kracht, geldende normen en waarden die onder andere tot doel hebben dat ‘algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaardigheid van iedere individu in de samenleving tot gelding te laten komen. ‘

Wanneer ik mij concentreer op de relatie tussen de staat en het recht, en ik neem een aantal verschillende opvattingen ter hand, dan wordt duidelijk dat in de relatie tussen staat en samenleving aan een groot aantal voorwaarden niet wordt voldaan. Ook het ministerie van Veiligheid en Justitie laat na de rechtsstaat te onderhouden en daarmee is van een democratie nog nauwelijks sprake. Wie hebben de macht, of “Wie heeft de macht?” Degene aan wie de bevolking het geeft. In veel gevallen ook Justitie.
“Wordt er nog gezag uitgeoefend volgens de (huidige) omgangsregels. Uit een eenjarige studie mag blijken dat dit niet het geval is. Het gezag zoals vastgelegd is wordt niet uitgeoefend, niet zoals is bedoeld.

Is er gebrek aan politieke stabiliteit? Iedere vier jaar maken wij dan ook kans op een ‘dictatuur van de meerderheid’ die ons de wet voorschrijft, maar zelf alle regels aan de laars lapt!
Sterker, zo haal ik uit het volgende bericht: “In Hongarije is sprake van een systematische bedreiging van de democratie, de rechtsstaat en fundamentele vrijheden. Dat concludeert de Hongarije-rapporteur van het Europees Parlement, Judith Sargentini, van GroenLinks na een klein jaar onderzoek.”
“EP-rapporteur wil hardste aanpak Hongarije” zo lees ik in een artikel op https://panorama.nl/nieuws/politiek/. Mevrouw was werkzaam binnen niet-gouvernementele organisaties op het gebied van internationale samenwerking. Wat zijn de gevolgen van ‘een zichzelf versterkende ontwikkeling’ als men niet volwassen in het verstand is. Sommige hebben de ontwikkelingen van een 17 jarige die nog pubert. Laat ma Sargentini eerst zoon Rutte even tot de orde roepen …  Zij is bestuurslid? Welke koers zet zij in de huidige politieke situatie, de weg van de vrede? Zoon Mark is zeker het braafste kindje van de Europese klas?

Jezelf Ontwikkelen: reflecteren en zelfreflectie

Nederland kijkt dus wel kritisch naar de buitenwereld, maar het eigen aangezicht bemerkt zij niet? Of is er hier sprake van moedwillige en bewuste nalatigheid? Ik denk dat wanneer ik naar de feiten en gebeurtenissen van de afgelopen 4 tot 8 jaar kijk, dan is dit laatste zeker het geval bij een aantal partijleiders. De overige zijn merendeels niet in staat de essentiële vraagstukken te analyseren in de relatie tussen de staat en samenleving, laat staan dat zij in staat zijn de huidige nationale en internationale situatie volkomen te begrijpen.
Niet alleen in Hongarije maar ook in Nederland en andere delen van Europa is sprake van een systematische bedreiging van de democratie, de rechtsstaat en fundamentele vrijheden! Laat Nederland (eerst en) vooral zijn eigen Huis eervol (menswaardig) op orde stellen en in orde maken – een Koninkrijk waardig.

Is de Nederlanden niet een eeuwenoude Republiek die telkenmale anders aangekleed en ingekleurd wordt? Momenteel dansen de muizen omdat de kat gevangen zit?
Wat heeft een verkozen volksvertegenwoordiging zoals deze nu is, in staat van ontbinding doordat de rotte appels niet verwijderd worden, inhoudelijk nog te bieden anders dan verderfelijkheid?

Wat kan in deze dan het belang zijn van een Monarch? Kan dit iets van betekenis zijn als het gaat om de relatie tussen staat en samenleving om toezicht te houden op de omgangsregels en handhaving hiervan?
Als proces-instrumentariër is mij duidelijk dat een regelorgaan alleen dan werkt wanneer alle onderdelen ongehinderd kunnen functioneren. De moderne staat is echter een gecompliceerd(er) organisme, waarvan het minder eenvoudig is een (volledige) voorstelling van te maken.

Den-Haag vandaag: Een stel dementerende ouderen en puberende tieners? De ontwikkelingen zijn mede het gevolg van een ongebreideld nastreven van eigen belang door de diverse actoren. Een vereniging van eigen-belang, niet loyaal aan organisatie, Grondwet en bestuur ondermijnend.

Veel van de gekozenen volksvertegenwoordigers vertonen op relevante terreinen een cognitief tekort en hebben moeite om volledig te functioneren – onvoldoende basis aanleg. Die het gezien de leeftijd en de levenservaring(en) zouden moeten kunnen doen geen moeite en zijn onverantwoord bezig.
De constante onverantwoordelijkheid, het roekeloze gedrag en het vaak ontbreken van spijtgevoelens brengt ook veel problemen voor de omgeving en de maatschappij met zich mee. Een aantal ministers dan wel partijleiders hebben dit zeker op hun geweten. Is hier ook sprake van een antisociale-persoonlijkheidsstoornis?  Het is zeker van invloed op de organisatiecultuur, de relatie tussen staat en samenleving, maar heeft ook effect op de internationale relaties dan wel Koninkrijksrelaties.

In Spreuken 31 wordt een Koning geïnstrueerd zich behoedzaam te gedragen: “Geeft aan de vrouwen uw vermogen niet, noch uw wegen, om koningen te verdelgen.” Mag dit ook voor een Koningin gelden? Ik deel een opvatting en laat de lezer zelfstandig de essentiële vraagstukken analyseren!

Mij is duidelijk dat velen geen inhoudelijke dan wel feitelijke kennis bezitten. Maak het je eigen machtig alvorens ijdele woorden dan wel loze kreten te uiten. Bvd!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail