Bewindvoering

DEN HAAG – Politici zijn opgelucht nu de rechter een streep heeft gezet door …

“Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur.”

In een brief  MO/B&W-LES/04.05.2018 waarin ik mij richt tot de burgemeester en wethouders te Rotterdam uit ik mijn kritiek over het functioneren dan wel de bewindvoering van verschillende overheidsfunctionarissen.

Na onder meer Den Haag en Deventer, wil nu ook Rotterdam mensen met schulden problemen uit handen nemen, zodat ze weer het overzicht terugkrijgen.

Bedacht moet worden dat de schuldenproblematiek voor een (groot) deel pure zwendel is en voortkomt uit het niet nakomen van de omgangsregels zoals deze aan het uitoefenen van gezag gesteld zijn, maar ook door de maatregelen die genomen zijn de verzorgingsstaat om te vormen. Deze en andere maatregelen doen – direct en indirect – afbreuk aan de kwaliteit van de democratische rechtsstaat. Het Rijk doet de arme oneer aan en het staatsgezag is steeds meer gaan lijken op een dievengilde. Men houdt ‘het gestolene’ voor inkomen.
Niet alleen have en goed wordt ontnomen (met behulp van de rechter), maar ook de individuele vrijheid en grondrechten. ‘Dreiging van democratie, de rechtsstaat en individuele vrijheid’ komt dan niet allen in Hongarije voor, maar vindt op klaarlichte dag in de rechtszaal op eigen grondgebied plaats. Dit is kennelijk heel gewoon geworden en aan de orde van de dag.

‘Ten slotte wordt, ter verklaring van de ontwikkeling van de verzorgingsstaat, gewezen op het feit dat eenmaal ontwikkelde instituties zichzelf kunnen versterken.’ 

De uitkomsten van de processen die het gevolg zijn van maatregelen die het hoogste ambt (de volksvertegenwoordiging) treft worden zwaar aangerekend, echter ten laste van de gedupeerde. In veel gevallen doet ook de staatssecretaris van het ministerie van Justitie en Veiligheid er nog een schep(je) bovenop.
Voor de inkomsten kunt u terecht op rijksoverheid.nl: ‘Overzicht inkomsten en uitgaven Rijksoverheid 2018.

Het is de hoogste tijd dat de rechter een streep door de rekening(en) haalt en dat de verschillende functionarissen ter verantwoording worden geroepen (gezag). Ook zit ik te denken dat een aantal uit hun functie worden gezet en hun bevoegdheid verliezen, ook dat overmatigheid aan banden wordt gelegd.

Je Maintiendrai …

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

De Koninklijke Mantel

Kenmerkend voor een staat is ook dat over het grondgebied en de bevolking gezag wordt uitgeoefend.

 Gelijkwaardigheidsbeginsel

De definitie volgens ministerie van Buitenlandse Zaken:

    

 Verplichting van elke lidstaat om bij de inrichting van de interne rechtsorde ervoor te zorgen dat de procesregels voor rechtsvorderingen die ertoe strekken de rechten te beschermen die de justitiabelen aan het Unierecht ontlenen niet ongunstiger zijn dan die welke voor soortgelijke nationale vorderingen gelden.

    

 

Op het Nederlands paspoort staat ‘Je Maintiendrai’, hetgeen staat voor:

Je maintiendrai la vertu et noblesse.
Je maintiendrai de mon nom la haultesse.
Je maintiendrai l’honneur, la foy, la loy
de Dieu, du Roy, de mes amys et moy.

Ik heb de burgemeester van Rotterdam A. Aboutaleb in een ‘Functioneringsbeoordeling‘ gevraagd naar zijn waardigheid, ook als praktiserend moslim. Hij heeft daarnaast ook de Nederlandse nationaliteit en verder werk ik nog aan een brief waarin ik mij (nogmaals) richt tot het ministerie van Veiligheid en Justitie: St.Inr_Recht_FG-LS_04.05.2018.

Ook maak ik aanstalten Zijne Majesteit de Koning na een eerste brief d.d. 16 oktober 2015 op 28 mei 2018 opnieuw een brief toe te sturen, wanneer de landvoogden wederom in gebreke blijven en geen aanstalten maken zich aan de omgangsregels te houden: Staat-en-Recht_28.05.2018.

De uitkomsten dan wel ontwikkeling van ‘Lui Denkwerk’:
Het mag voor zich spreken dat liberalen, democraten, socialisten, christenen en ‘ander gespuis’ – direct of indirect – verantwoordelijk zijn voor de huidige situatie die volledig is ontstaan door slecht besluitvorming en desastreus leiderschap op nationaal, maar ook internationaal, niveau.
Dat de huidige problematiek door een stroom vluchtelingen dan wel moslims tot stand is gekomen is een faliekante leugen. Dat het invloed op elkaar uitoefent en dat het de huidige problematiek versterkt is zeker het geval. Dat het bepaalde beelden versterkt en dat uit ideologische beeldvorming voortkomt dat de ander ‘boosdoener’ is mag geen nieuws heten onder de zon! 

“De Unie speelt dus een belangrijke rol in de gezagsuitoefening binnen de Nederlandse staat. Als zodanig is het toetsen van de ontwikkelingen in de Europese Unie een essentieel onderdeel van het onderhouden van de kwaliteit van de democratische rechtsstaat Nederland.”

– Staatkunde, Nederland in drievoud.

‘Het onderhouden van de kwaliteit’ dan wel ‘gelijkwaardigheidsbeginsel’.

      Je Maintiendrai      

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Het Internationaal Gerechtshof

De Nederlandse Identiteit:

“Excellentie, ik ben genegen om 28 mei met een kopie van deze brief mijn paspoort aan Zijne Majesteit af te geven en hem te vragen naar mijn status. De Nederlander verschaft recht, internationaal? Ik noem het onwaardig wat er hier gebeurt! En dat moet het voorbeeld van de klas zijn?”

Je Maintiendrai

Een stukje uit de voorlopige opzet van een brief waarin ik mij (andermaal) wendt tot het ministerie van Justitie en Veiligheid (voorheen Veiligheid en Justitie). Naar aanleiding van een brief d.d. 16 oktober 2015 betreffende ‘De Verwaarloosde Staat’ aan Zijne Majesteit die voor verdere behandeling overgedragen werd aan het betreffende ministerie.

Een andere brief is ter behandeling overgedragen aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Beide hebben mij bericht gegeven niet te kunnen helpen. Het laatste woord is er nog niet uit …

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Vertrouwen in de Politiek

Naar aanleiding van de volgende Tweet: https://twitter.com/TanyaHoogwerf/status/990191952091107328

‘Maar waarom is het vertrouwen in de politiek toch zo laag?’

Beste mevrouw Hoogwerf,

Best wel gênant dat de stem van de burger verloren gaat? Hoe staat de politiek er dan voor?

Op mijn website heb ik uit het studieboek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud‘ een aantal paragrafen gepubliceerd om een klein beetje inzicht te verschaffen over een gecompliceerd mechanisme die de moderne staat is. Het mag duidelijk zijn dat wanneer de omgangsregels niet worden nageleefd en het mechanisme wordt verwrongen of anderszins blokkeert hetgeen tot gevolg heeft dat het niet (meer) goed functioneert, of geheel niet!

Zo lees ik op het wereldwijde web in elseviersweekblad.nl/buitenland een bericht: “In Hongarije is sprake van een ‘systematische bedreiging van de democratie, de rechtsstaat en fundamentele vrijheden’, … !” U vindt het ook terug in ‘Een Republiek‘ en de bijlage(n). Mij valt het op dat over de gehele linie gezagsdragers en andere functionarissen niet (meer) in staat zijn dan wel nog niet in staat zijn zelfstandig de essentiële vraagstukken in de relatie tussen staat en samenleving te analyseren.

Predicaat Hofleverancier

U zou maar een arts hebben die niet de juiste diagnose weet te stellen en dan maar wat probeert.

Op 3 januari 2017 werd ik dakloos. Nu ook weer na tussenkomst van de rechter geen bescherming. De rechtsstaat wordt niet onderhouden; het instrument functioneert niet, wordt misbruikt en oneigenlijk gebruikt; de burger wordt alles afgenomen; banken, verzekeraars, advocaten en incassobureaus varen er wel bij. 15 september 2013 zag ik de bui al hangen, maar ik zat net in de politiek. Kon ik er naast mijn drukke bestaan op dat moment ook niet bij hebben.

16 oktober 2015 schrijf ik een korte brief ‘De Verwaarloosde Staat’ waarin ik mijn richt tot Koning Willem Alexander. Een korte tijd daarna wendt ik mij ook tot het college B&W middels a.aboutaleb@rotterdam.nl. Ik heb de burgemeester een functioneringsbeoordeling toegezonden en 28 mei 2018 als ultimatum gesteld. Mijn verwachtingen zijn niet hoog gezien de achterliggende periode! Kreeg ik vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie reactie op mijn brief aan Zijne Majesteit: Het is uw individuele zorg. Zij waren niet in staat de brief zelfstandig te analyseren. Het getuigt van een cognitief tekort, hetgeen betekent dat de persoon niet volledig functioneert in het ambt dat hij uitoefende.

Van slechte besluitvorming en desastreus leiderschap op nationaal niveau plukken wij nu de wrange vruchten. Ik zie ook gezonde ontwikkelingen, maar deze staan onder druk, worden geweerd, tegengehouden, sterven vroegtijdig af. Ook getuigen de diverse politici van een gebrek aan ontwikkeling op maatschappelijk en cultureel terrein. Ze zijn bekend met tradities, maar de inhoudelijk betekenis die het voor velen heeft is hun vreemd. Hoogopgeleid houdt niet in dat men volleerd is, velen hebben op relevante terreinen een ontwikkelingsachterstand hetgeen hun denken en handelen beïnvloed op een manier die weleens ongunstig gaat uitpakken, zonder dat zij inzien (zelfkennis) dat het hiaat van hun zijde is!

Gedecentraliseerd Bestuur

De politiek uit voorliggende jaren heeft tot gevolg dat Grondwet en bestuur ondermijnd zijn! Wordt dit op vakkundige wijze hersteld? Ik zie dat men ondeskundig te werk gaat. Ook geen goed getuigenis dan wel voorbeeld gevende of nalatende.

Het gedrag dat zich hieruit ontwikkelt, de organisatiecultuur, valt ook te zien bij onafhankelijk staten dan wel koninkrijken van weleer. Een gebrek aan politieke stabiliteit en de economische situatie – systeemkenmerken – hebben hun neerslag op de samenleving (relatie/samenhang tussen staat en samenleving – relatie tussen de staat en het recht).

In mei 2016 merkte een hoogleraar het volgende op: “Alleen een koning of souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen.” Hieruit mag opgemaakt worden dat het staatkundige kwestie is, van maatschappelijk belang. Eerdere studie heeft aangetoond dat fundamentele problemen niet (meer) worden opgelost. Welke verklaring heeft men hiervoor? Het zal niet de eerste keer uit de geschiedenis zijn dat de ministers over een belangrijke kwestie geen verantwoording (willen) afleggen. Ook spreek ik A. Aboutaleb aan over zijn functioneren ten tijde dat hij staatssecretaris is geweest bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook destijds heeft men zich niet onthouden van maatregelen die de doelstellingen van de verdragen in gevaar brengen. In de periode 2012 – 2017 toen de heer L. Asscher minister was zijn ondanks het rapport van de Raad van Commissarissen van het UWV duidelijk maatregelen getroffen die de doelstelling van de rechtsstaat in gevaar brengen. Het UWV als uitvoeringsinstantie onttrekt zich ten gevolge van de maatregel die de wetgever neemt aan het recht. Zo ontregelt men de organisatie, gaat de interne structuur (deels) verloren.

“Gegeven de betekenis van democratische rechtsstaat kan een aantal basisregels van de staat worden onderscheiden, zowel voor de structuur, als ook voor het functioneren van de staat.” (gezag)

Hetgeen er op duidt dat er in Nederland sprake is van ‘Systematische bedreiging van de democratie, de rechtsstaat en fundamentele vrijheden.’ Een groot gedeelte komt uit de regelgeving en bestuur van het Rijk voort, maar daarnaast biedt het gedecentraliseerd bestuur ook te weinig tegenwicht. De heer A. Aboutaleb verwijt ik nalatigheid, al dan niet bewust en/of moedwillig. Hij heeft kans gehad dit in te zien en u, mevrouw Hoogwerf, te informeren!

Loyaal aan Organisatie – Gemeenschapstrouw

Uit andere bron ontving ik het volgende: “Het leiderschap als geheel, maar vooral geconcentreerd binnen het partijbestuur, is de politieke weg kwijt, is niet in staat de huidige politieke situatie te begrijpen, heeft partijdemocratie ondermijnd en  …. .’ De gevolgen hiervan zijn mij historisch gezien bekend! Ik verstond in 2013 de huidige situatie door inzichten uit o.a. de Bijbel maar ook door gebeurtenissen binnen een pinkstergemeente en het bedrijfsleven, maar moest dit nog context gerelateerd vertalen/omzetten naar de moderne staat, een gecompliceerd organisme. De verdere ontwikkeling vond plaats sinds 1 oktober 2015 toen ik zonder betaald werk kwam te zitten en een reeks van gebeurtenissen die er toe hebben geleid dat ik 3 januari 2017 op straat stond. Het is zo tegen mei 2017 dat ik het studieboek Staatkunde, Nederland in drievoud in handen had. ‘Een eenjarige studie politiek.’ 

Ik hoor graag van u indien er vragen zijn!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Een Republiek

Een unieke regering in Europa

Een republiek is een staat waarvan het staatshoofd niet door erfopvolging wordt aangewezen, maar op een of andere manier wordt verkozen.

Bron: Wikipedia

Wat men nu pleegt aan te duiden met de Nederlandse verzorgingsstaat, ook wel aangeduid met democratische rechtsstaat, is vanaf 1848 niet slechts een constitutionele monarchie, maar vooral ook een parlementaire democratie. In de loop der jaren is er daarnaast een zekere consensus ontstaan over de omgangsregels tussen parlement en regering. In onderlinge samenhang bezien, betekenen deze regels dat krachtens de Nederlandse Grondwet de volksvertegenwoordiging uiteindelijk het laatste woord heeft en niet de monarch of de regering. Hiermee wordt voldaan aan de grondregel van de democratische rechtsstaat dat de volksvertegenwoordiging het hoogste ambt in de staat is en daarmee een wezenlijke rol speelt in de wetgevende macht. – Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud

Wat is dan het antwoord op de vraag: “Is het staatshoofd verkozen, of is deze door erfopvolging aangewezen?” Wij hebben nu minister-president Mark Rutte, een verkozen staatshoofd die verantwoordelijk is voor het uitoefenen van het gezag dat over het grondgebied en de bevolking wordt uitgeoefend. Hiervoor zijn enkele omgangsregeling van kracht, geldende normen en waarden die onder andere tot doel hebben dat ‘algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaardigheid van iedere individu in de samenleving tot gelding te laten komen. ‘

Wanneer ik mij concentreer op de relatie tussen de staat en het recht, en ik neem een aantal verschillende opvattingen ter hand, dan wordt duidelijk dat in de relatie tussen staat en samenleving aan een groot aantal voorwaarden niet wordt voldaan. Ook het ministerie van Veiligheid en Justitie laat na de rechtsstaat te onderhouden en daarmee is van een democratie nog nauwelijks sprake. Wie hebben de macht, of “Wie heeft de macht?” Degene aan wie de bevolking het geeft. In veel gevallen ook Justitie.
“Wordt er nog gezag uitgeoefend volgens de (huidige) omgangsregels. Uit een eenjarige studie mag blijken dat dit niet het geval is. Het gezag zoals vastgelegd is wordt niet uitgeoefend, niet zoals is bedoeld.

Is er gebrek aan politieke stabiliteit? Iedere vier jaar maken wij dan ook kans op een ‘dictatuur van de meerderheid’ die ons de wet voorschrijft, maar zelf alle regels aan de laars lapt!
Sterker, zo haal ik uit het volgende bericht: “In Hongarije is sprake van een systematische bedreiging van de democratie, de rechtsstaat en fundamentele vrijheden. Dat concludeert de Hongarije-rapporteur van het Europees Parlement, Judith Sargentini, van GroenLinks na een klein jaar onderzoek.”
“EP-rapporteur wil hardste aanpak Hongarije” zo lees ik in een artikel op https://panorama.nl/nieuws/politiek/. Mevrouw was werkzaam binnen niet-gouvernementele organisaties op het gebied van internationale samenwerking. Wat zijn de gevolgen van ‘een zichzelf versterkende ontwikkeling’ als men niet volwassen in het verstand is. Sommige hebben de ontwikkelingen van een 17 jarige die nog pubert. Laat ma Sargentini eerst zoon Rutte even tot de orde roepen …  Zij is bestuurslid? Welke koers zet zij in de huidige politieke situatie, de weg van de vrede? Zoon Mark is zeker het braafste kindje van de Europese klas?

Jezelf Ontwikkelen: reflecteren en zelfreflectie

Nederland kijkt dus wel kritisch naar de buitenwereld, maar het eigen aangezicht bemerkt zij niet? Of is er hier sprake van moedwillige en bewuste nalatigheid? Ik denk dat wanneer ik naar de feiten en gebeurtenissen van de afgelopen 4 tot 8 jaar kijk, dan is dit laatste zeker het geval bij een aantal partijleiders. De overige zijn merendeels niet in staat de essentiële vraagstukken te analyseren in de relatie tussen de staat en samenleving, laat staan dat zij in staat zijn de huidige nationale en internationale situatie volkomen te begrijpen.
Niet alleen in Hongarije maar ook in Nederland en andere delen van Europa is sprake van een systematische bedreiging van de democratie, de rechtsstaat en fundamentele vrijheden! Laat Nederland (eerst en) vooral zijn eigen Huis eervol (menswaardig) op orde stellen en in orde maken – een Koninkrijk waardig.

Is de Nederlanden niet een eeuwenoude Republiek die telkenmale anders aangekleed en ingekleurd wordt? Momenteel dansen de muizen omdat de kat gevangen zit?
Wat heeft een verkozen volksvertegenwoordiging zoals deze nu is, in staat van ontbinding doordat de rotte appels niet verwijderd worden, inhoudelijk nog te bieden anders dan verderfelijkheid?

Wat kan in deze dan het belang zijn van een Monarch? Kan dit iets van betekenis zijn als het gaat om de relatie tussen staat en samenleving om toezicht te houden op de omgangsregels en handhaving hiervan?
Als proces-instrumentariër is mij duidelijk dat een regelorgaan alleen dan werkt wanneer alle onderdelen ongehinderd kunnen functioneren. De moderne staat is echter een gecompliceerd(er) organisme, waarvan het minder eenvoudig is een (volledige) voorstelling van te maken.

Den-Haag vandaag: Een stel dementerende ouderen en puberende tieners? De ontwikkelingen zijn mede het gevolg van een ongebreideld nastreven van eigen belang door de diverse actoren. Een vereniging van eigen-belang, niet loyaal aan organisatie, Grondwet en bestuur ondermijnend.

Veel van de gekozenen volksvertegenwoordigers vertonen op relevante terreinen een cognitief tekort en hebben moeite om volledig te functioneren – onvoldoende basis aanleg. Die het gezien de leeftijd en de levenservaring(en) zouden moeten kunnen doen geen moeite en zijn onverantwoord bezig.
De constante onverantwoordelijkheid, het roekeloze gedrag en het vaak ontbreken van spijtgevoelens brengt ook veel problemen voor de omgeving en de maatschappij met zich mee. Een aantal ministers dan wel partijleiders hebben dit zeker op hun geweten. Is hier ook sprake van een antisociale-persoonlijkheidsstoornis?  Het is zeker van invloed op de organisatiecultuur, de relatie tussen staat en samenleving, maar heeft ook effect op de internationale relaties dan wel Koninkrijksrelaties.

In Spreuken 31 wordt een Koning geïnstrueerd zich behoedzaam te gedragen: “Geeft aan de vrouwen uw vermogen niet, noch uw wegen, om koningen te verdelgen.” Mag dit ook voor een Koningin gelden? Ik deel een opvatting en laat de lezer zelfstandig de essentiële vraagstukken analyseren!

Mij is duidelijk dat velen geen inhoudelijke dan wel feitelijke kennis bezitten. Maak het je eigen machtig alvorens ijdele woorden dan wel loze kreten te uiten. Bvd!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Staat en Recht

Gelijkwaardigheidsbeginsel:

Verplichting van elke lidstaat om bij de inrichting van de interne rechtsorde ervoor te zorgen dat de procesregels voor rechtsvorderingen die ertoe strekken de rechten te beschermen die de justitiabelen aan het Unierecht ontlenen niet ongunstiger zijn dan die welke voor soortgelijke nationale vorderingen gelden.

– Bron: www.ensie.nl

Nee, ik ga vandaag niet in over de mestoverschotten en de zogenaamde mestfraude. Vandaag heb ik het in een brief waarin ik mij richt tot het Kabinet Rutte III over het binnenlands bestuur waarbij ik mij concentreer op staat en recht: de-rechtsgang_25.04.2018.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Den Haag Vandaag

“In het onderwijs nemen de verschillen tussen kinderen van arme en rijke ouders steeds verder toe, onder meer door de ouderbijdrage. Daarom schrijven @Lisawesterveld en ik (@peterkwint) een wet om uitsluiting hierdoor te verbieden.”

Bovenstaand citaat is afkomstig van Peter Kwint, GroenLinks.

Hoe is zoiets onbegrijpelijks te verklaren opdat het te begrijpen is?

Uit eerdere studie is gebleken dat fundamentele problemen niet (meer) opgelost worden. – Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud. Maar dit is niet het enige. Ook nu na de gemeenteraadsverkiezingen is op het ‘laagste’ ambtelijke niveau bevonden dat “deze situatie is – direct en indirect – volledig ontstaan door slechte besluitvormen en desastreus leiderschap op nationaal niveau.”
Het studieboek Staatkunde, Nederland in drievoud vermeld dat een deel van de ontwikkelingen is ontstaan ten gevolge van een ongebreideld nastreven van eigenbelang van de actoren. Ik ben in de loop van een aantal jaren gaan ingezien dat veel mensen de gevolgen of uitkomsten voor probleem houden dat bestreden moet worden. De oorzaak of wortel van het probleem wordt doorgaans niet opgemerkt en wordt veelal ongemoeid gelaten. In mijn vele beroepen als storingsmonteur heb ik dit gedrag vaak genoeg zien dat het mij niet meer vreemd is, ook niet meer verrast.

Goed, ik neem Lisa en Peter nu ter hand, die de uitkomsten van eerdere maatregelen willen verbieden! Ja, zo zie ik dit. Het verrast hun mogelijk want zo hadden zij het (mogelijk) niet gezien.
Processen die niet gestopt worden hebben uitkomsten die je kunt verleggen, maar die je niet anders kunt beëindigen dan dat er iets aan het proces wordt veranderd.
In de afgelopen jaren is er veel verlegd ook onderdrukt maar ook verhuld en het duikt ongetwijfeld elders weer op. Je kan het niet ongedaan krijgen! En zolang de wortels groeien en sterker worden (een zichzelf versterkende ontwikkeling) wordt het fundamentele probleem alleen maar groter en is dan ook moeilijk(er) te keren.

Het is begrijpelijk dat Lisa en  Peter net als vele andere staatsburgers  iets aan de huidige ontwikkelingen willen doen (verandering), ook enthousiast zijn en de verwachting hebben dat het ten goede keert! Waar het op deze weg echter heengaat, is niet wat verwacht werd, ook niet hetgeen tot doel is gesteld (of moet ik zeggen: Ons als doel is voorgehouden!) Maar hoe gaan wij ditmaal de doelen dan verwezenlijken of althans zo goed en kwaad als het gaat benaderen? Grondwet en bestuur zijn in voorgaande jaren zo tegen het einde van de vorige eeuw (verder) ondermijnd. Ook maatregelen die door het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn genomen zijn hierop van invloed, hebben de ontwikkelingen versterkt (‘economisch’ verdienmodel): met het ondergraven van de rechtsstaat is ook de de kwaliteit van de democratische rechtsstaat aangetast en is de democratie ondermijnd (aan het wankelen gebracht).
Het komt mogelijk ook mede tot stand door druk van buitenaf waaronder de druk vanuit Europa, maar het blijft de beslissing van de Nederlandse regering soms ook aangemoedigd door een merendeel uit de bevolking (invloed van binnenuit).

In het studieboek Staatkunde, Nederland in drievoud concentreren De Jong en Schuszler zich op de relatie tussen de staat en het recht. Verschillende opvattingen worden gepresenteerd die de lezer in staat moeten stellen zelfstandig de essentiële vraagstukken te analyseren in de relatie tussen staat en samenleving.

Er is echter één ander aspect dat ik wil benoemen en dit is ‘Leiderschap binnen het partijbestuur‘. In dit verband breng ik het begrip Zelfkennis naar voren. Ook in de geschiedenis hebben koningen en andere prominente leiders gefaald vanwege onder andere een cognitief tekort en een gebrek aan zelfkennis. Dit komt mede doordat men de confrontatie met anderen niet alleen uitstelt, maar uiteindelijk ook afstelt (en dan is het te laat). Men laat in dit soort gevallen na begrip op te brengen voor de ander. Je hoeft het niet noodzakelijk eens te zijn, maar een tekort aan inlevingsvermogen, is zeker een gemis als het gaat om de maatschappelijke zorg- en dienstverlening. Bij zelfkennis is het dus van belang: “Hoe kritisch ben ik naar mijzelf?” ‘Durf ik’ mijzelf onder de loep te nemen? Kan ik met stevige kritiek overweg en leiderschap (nog) aan?

Leider of Dictator? Schrijft iemand de wet voor of dient men de organisatie door een (goed) voorbeeld te zijn?

‘Oudjes’ zijn soms afgestompt, van hun hoeft het ook niet meer zo noodzakelijk. De pit is eruit … Jongeren zijn daarom op zoek naar nieuw leiderschap. Wat ik persoonlijk van belang vindt is dat een leider het team in kracht zet en zichzelf overbodig maakt (ook onzichtbaar is)! In het basisonderwijs dient hiertoe een eerste aanleg te worden geboden, toch is het onderwijsstelsel in 1968 dusdanig gewijzigd dat bepaalde kwaliteiten niet (meer) zo sterk zijn ontwikkelt. Leeftijdsgenoten in andere delen van Nederland of daarbuiten bezitten deze kwaliteiten wel of in betere mate. Ook dit is van belang voor de toekomst van Nederland als staat.

Ik kan alleen hopen dat onze politieke leiders anders gaan kijken en gaan inzien dat het anders aangepakt moet worden dan naar het voorbeeld dat in de afgelopen jaren is nagevolgd.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Dictaturen

‘Zweden: Feministen willen kritiek op migratie verbieden’.

In een Tweet zaterdag 21 april 2018 werd mijn aandacht gevestigd op bovenstaand bericht. Zonder in te gaan op de vraag of de onderlinge beweringen en overige uitlatingen waar zijn valt mij al enige tijd één ding op: de verschillende partijen leveren wel commentaar op de anti-democratie van de ander, maar hun eigen aangezicht bemerken zijn niet (ook willen velen het niet bemerken).

Het aloude verhaal van ‘De Pot en de Ketel’ blijkt niet naar Het Rijk der Fabelen te zijn verwezen.

De vraag die wat mij betreft gesteld mag worden is deze: “Stoken wij het vuur verder op, of verschonen wij elkanders aangezicht?”

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Betalingsregeling?

Gij die de arme oneer aandoet?

Overweldigen u niet de rijken, en trekken zij u niet tot de rechterstoelen?

“Essentieel voor de positie van het gedecentraliseerde bestuur is de democratische rechtvaardiging van dit bestuur.”

Maar beschermt het gedecentaliseerde bestuur – een mede bewinddeel van zorg – haar inwoners? NEE! Men is afhankelijk van willekeur. De kern van het openbaar bestuur is de rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers. Dit ter bescherming van de burgers, maar ook van de democratie zelf.

Wordt de burger geschermd? Nee, zelfs de rechter staat de onderdrukker nabij. Zo wordt het volk – in de relatie staat en samenleving – steeds verder onderdrukt. Geheel in strijd met de doelstelling van de rechtsstaat wordt er gehandeld en onttrekt de overheid zich aan het recht.

Ik ben al beroofd, de rechter heeft toegelaten dat ook particuliere incassobureaus burgers geld afhandig konden maken en zo kan het gebeuren dat ook ik op 3 januari 2017 uit huis werd gezet: dak en thuisloos.
Voor de ‘bewezen diensten’ wil de gemeente Rotterdam belasting innen om de ‘gedienstige’ ambtenaar zijn/haar loon uit te kunnen keren?

U wordt ‘vorstelijk bedankt’! 

Met vriendelijke groet,

 

~Sheepish (Looking) LION

PS: U helpt u zelf er wel uit … ?

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Binnenlands Bestuur – Zelfstandige Analyse

In mijn berichtgeving aan het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam en aan minister Ollongren van Binnelands Bestuur en Koninkrijksrelaties van 16 april 2018 het volgende:

Geachte lezer,

Binnen de gemeente Rotterdam zijn een aantal interne conflicten het gevolg van nationale, universele en collectieve arrangementen waaronder die uit het Wmo. Doordat veel voorzieningen contra-productief zijn stijgen de kosten voor de verzorgingsstaat in sterkere mate (interne verliezen – vaak niet gespecificeerd op de balans). Overheidsfunctionarissen mogen of kunnen niet zelfstandig de essentiële vraagstukken analyseren, laat staan beantwoorden. Veel regelingen zijn als gevolg weinig doeltreffend en doelmatig. Op de lange termijn zeker van weinig effectief (niet duurzaam).

In de eerste eeuw A.D. merkte Paulus het volgende op: Die altijd leren maat nooit tot ‘kennis van de waarheid’ (ware kennis) komen. 

Begeleiding door functionarissen die in de ontwikkelingspsychologie een 17-jarige niet overstijgen (gemis aan levenservaring of cognitief tekort) zorgt voor stoornissen. Wie neemt de ander bij de hand en helpt hun op weg? Uit persoonlijk onderzoek dat is gestart na een schrijven aan Zijne Majesteit op 16 oktober 2015 blijkt dat veel overheidsfunctionarissen (ook volksvertegenwoordigers) niet zelfstandig de essentiële vraagstukken kunnen beantwoorden/analyseren. Er wordt geld uitgegeven aan nieuwe onderzoeken (ook in Europees verband) terwijl er voldoende kennis in het eigen land voorhanden is. Het blijkt dat men de eigen organisatie niet (voldoende) kent.

Ken uw organisatie!

Dat ik in de periode 2014 – 2015 bij Riwal Hoogwerkers B.V. de rollen min of meer wist om te draaien was aanleiding tot mijn ontslag. Ondanks tegenwerking en al worden mij struikelblokken voorgelegd, ik vervolg ‘mijn’ weg (unstoppable zoals de manager zei). Het is niet mijn toonbeeld van loyale samenwerking maar het gevolg van een ongebreideld nastreven van eigenbelang door verschillende actoren waardoor mij de toegang tot de pinkstergemeente werd ontzegd; een (vermeende) partner van mij scheidde; en dat ik ontslag kreeg. – Men leert zijn vrienden kennen …
Dit en ondermijning van Grondwet en bestuur heeft tot gevolg gehad dat ik met schulden te maken kreeg en 3 januari 2017 na tussenkomst van de rechter uit huis werd gezet. De rechter, zo blijkt, is hierin ook in gebreke (rechtsstaat)!

Maatregelen de verzorgingsstaat om te vormen hebben tot gevolg dat bestuur en Grondwet ondermijnd zijn. De voorzieningen die in de Grondwet van 1983 zijn opgenomen (sociale grondrechten) worden niet alleen door burgers en organisaties misbruikt, maar ook heeft justitie hierin een markt of marktaandeel gezien: Rechten worden verhandeld!
Ondanks regels die een uitwerking zijn van het eerste beginsel … (Belinfante en de Reede, 1991 – gezag) heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie in de jaren negentig ‘de zaak’ anders bepaald! Het gezag wordt hun gegeven, ook laten andere gezaghebbers na verantwoording te nemen. Zo heeft ook de gemeente met de lokale bevolking weinig tot geen tegenwicht geboden en heeft het zich kunnen ontwikkelen tot wat het nu is geworden. De bevolking vindt het best, het voorziet in luxe (wat ze zich anders nooit hadden kunnen permitteren) en dan is misbruik en oneigenlijk gebruik juridisch niet onoverkoombaar

In mijn brief aan de GGZ leest u van ontwikkelingen binnen Douwe Egberts. Niet alleen zijn bedrijven als Fokker failliet gegaan, ook de Nederlandse samenleving kreunt en steunt …  (onder de lasten alsook gebrek aan kwalitatief goede zorg). Met de bevolking te ‘versterken’ en de lasten te verzwaren (lat alsmaar hoger leggen) is in het verleden een steeds groter wordende problematiek meerdere keren bedekt en daarmee ook verlegd. – fundamentele problemen worden niet (meer) opgelost

Het mag helder zijn dat wanneer wij niet vanuit de basis willen werken, wij in het naastgelegen zorg-moeras (blijven) verzinken! Denkt de overheid met onhaalbare kaarten de toekomst in te kunnen gaan? Ik hoef naar ik meen niet toe te lichten welke gevolgen dit heeft voor de trouwe volgelingen!

OTVEM, ‘de’ management praktijk: https://www.mt.nl/management/promotie-maken-is-oorlog-voeren/16541: “Van de Ven promoveerde op een onderzoek naar afgunst in organisaties.” De ander iets niet gunnen …   Dit heb ik gezien in het leger maar ook meegemaakt in de pinkstergemeente! Het komt in ‘ de beste families’  voor. Ook in het bedrijfsleven heb ik meegemaakt dat managers elkaar iets niet gunden (soms één, soms beide) en dat had gevolgen voor het functioneren van de individu, de afdelingen afzonderlijk en de organisatie in zijn geheel (waaronder de cliënt). “Van de Ven promoveerde op een onderzoek naar afgunst in organisaties.”
De ‘V’ in OTVEM (Opdracht, Terrein, Vijand, Eigen middelen, Mogelijkheden) staat niet alleen voor de visuele of vermeende vijand, maar ook voor de vijandigheden die van binnen zijn …

Ik sluit af met de woorden van een hoogleraar: “Alleen een koning of souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen.”

Ik ben (nog steeds) benieuwd naar de reactie van de Nederlandse overheid en of er de bereidwilligheid is van loyale samenwerking (het beginsel van). Kan ik op uw steun rekenen, of blijf ik werken vanuit een achtergestelde positie?

Met vriendelijke groet.

Einde bericht!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail