Staat en Recht

Gelijkwaardigheidsbeginsel:

Verplichting van elke lidstaat om bij de inrichting van de interne rechtsorde ervoor te zorgen dat de procesregels voor rechtsvorderingen die ertoe strekken de rechten te beschermen die de justitiabelen aan het Unierecht ontlenen niet ongunstiger zijn dan die welke voor soortgelijke nationale vorderingen gelden.

– Bron: www.ensie.nl

Nee, ik ga vandaag niet in over de mestoverschotten en de zogenaamde mestfraude. Vandaag heb ik het in een brief waarin ik mij richt tot het Kabinet Rutte III over het binnenlands bestuur waarbij ik mij concentreer op staat en recht: de-rechtsgang_25.04.2018.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Den Haag Vandaag

“In het onderwijs nemen de verschillen tussen kinderen van arme en rijke ouders steeds verder toe, onder meer door de ouderbijdrage. Daarom schrijven @Lisawesterveld en ik (@peterkwint) een wet om uitsluiting hierdoor te verbieden.”

Bovenstaand citaat is afkomstig van Peter Kwint, GroenLinks.

Hoe is zoiets onbegrijpelijks te verklaren opdat het te begrijpen is?

Uit eerdere studie is gebleken dat fundamentele problemen niet (meer) opgelost worden. – Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud. Maar dit is niet het enige. Ook nu na de gemeenteraadsverkiezingen is op het ‘laagste’ ambtelijke niveau bevonden dat “deze situatie is – direct en indirect – volledig ontstaan door slechte besluitvormen en desastreus leiderschap op nationaal niveau.”
Het studieboek Staatkunde, Nederland in drievoud vermeld dat een deel van de ontwikkelingen is ontstaan ten gevolge van een ongebreideld nastreven van eigenbelang van de actoren. Ik ben in de loop van een aantal jaren gaan ingezien dat veel mensen de gevolgen of uitkomsten voor probleem houden dat bestreden moet worden. De oorzaak of wortel van het probleem wordt doorgaans niet opgemerkt en wordt veelal ongemoeid gelaten. In mijn vele beroepen als storingsmonteur heb ik dit gedrag vaak genoeg zien dat het mij niet meer vreemd is, ook niet meer verrast.

Goed, ik neem Lisa en Peter nu ter hand, die de uitkomsten van eerdere maatregelen willen verbieden! Ja, zo zie ik dit. Het verrast hun mogelijk want zo hadden zij het (mogelijk) niet gezien.
Processen die niet gestopt worden hebben uitkomsten die je kunt verleggen, maar die je niet anders kunt beëindigen dan dat er iets aan het proces wordt veranderd.
In de afgelopen jaren is er veel verlegd ook onderdrukt maar ook verhuld en het duikt ongetwijfeld elders weer op. Je kan het niet ongedaan krijgen! En zolang de wortels groeien en sterker worden (een zichzelf versterkende ontwikkeling) wordt het fundamentele probleem alleen maar groter en is dan ook moeilijk(er) te keren.

Het is begrijpelijk dat Lisa en  Peter net als vele andere staatsburgers  iets aan de huidige ontwikkelingen willen doen (verandering), ook enthousiast zijn en de verwachting hebben dat het ten goede keert! Waar het op deze weg echter heengaat, is niet wat verwacht werd, ook niet hetgeen tot doel is gesteld (of moet ik zeggen: Ons als doel is voorgehouden!) Maar hoe gaan wij ditmaal de doelen dan verwezenlijken of althans zo goed en kwaad als het gaat benaderen? Grondwet en bestuur zijn in voorgaande jaren zo tegen het einde van de vorige eeuw (verder) ondermijnd. Ook maatregelen die door het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn genomen zijn hierop van invloed, hebben de ontwikkelingen versterkt (‘economisch’ verdienmodel): met het ondergraven van de rechtsstaat is ook de de kwaliteit van de democratische rechtsstaat aangetast en is de democratie ondermijnd (aan het wankelen gebracht).
Het komt mogelijk ook mede tot stand door druk van buitenaf waaronder de druk vanuit Europa, maar het blijft de beslissing van de Nederlandse regering soms ook aangemoedigd door een merendeel uit de bevolking (invloed van binnenuit).

In het studieboek Staatkunde, Nederland in drievoud concentreren De Jong en Schuszler zich op de relatie tussen de staat en het recht. Verschillende opvattingen worden gepresenteerd die de lezer in staat moeten stellen zelfstandig de essentiële vraagstukken te analyseren in de relatie tussen staat en samenleving.

Er is echter één ander aspect dat ik wil benoemen en dit is ‘Leiderschap binnen het partijbestuur‘. In dit verband breng ik het begrip Zelfkennis naar voren. Ook in de geschiedenis hebben koningen en andere prominente leiders gefaald vanwege onder andere een cognitief tekort en een gebrek aan zelfkennis. Dit komt mede doordat men de confrontatie met anderen niet alleen uitstelt, maar uiteindelijk ook afstelt (en dan is het te laat). Men laat in dit soort gevallen na begrip op te brengen voor de ander. Je hoeft het niet noodzakelijk eens te zijn, maar een tekort aan inlevingsvermogen, is zeker een gemis als het gaat om de maatschappelijke zorg- en dienstverlening. Bij zelfkennis is het dus van belang: “Hoe kritisch ben ik naar mijzelf?” ‘Durf ik’ mijzelf onder de loep te nemen? Kan ik met stevige kritiek overweg en leiderschap (nog) aan?

Leider of Dictator? Schrijft iemand de wet voor of dient men de organisatie door een (goed) voorbeeld te zijn?

‘Oudjes’ zijn soms afgestompt, van hun hoeft het ook niet meer zo noodzakelijk. De pit is eruit … Jongeren zijn daarom op zoek naar nieuw leiderschap. Wat ik persoonlijk van belang vindt is dat een leider het team in kracht zet en zichzelf overbodig maakt (ook onzichtbaar is)! In het basisonderwijs dient hiertoe een eerste aanleg te worden geboden, toch is het onderwijsstelsel in 1968 dusdanig gewijzigd dat bepaalde kwaliteiten niet (meer) zo sterk zijn ontwikkelt. Leeftijdsgenoten in andere delen van Nederland of daarbuiten bezitten deze kwaliteiten wel of in betere mate. Ook dit is van belang voor de toekomst van Nederland als staat.

Ik kan alleen hopen dat onze politieke leiders anders gaan kijken en gaan inzien dat het anders aangepakt moet worden dan naar het voorbeeld dat in de afgelopen jaren is nagevolgd.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Dictaturen

‘Zweden: Feministen willen kritiek op migratie verbieden’.

In een Tweet zaterdag 21 april 2018 werd mijn aandacht gevestigd op bovenstaand bericht. Zonder in te gaan op de vraag of de onderlinge beweringen en overige uitlatingen waar zijn valt mij al enige tijd één ding op: de verschillende partijen leveren wel commentaar op de anti-democratie van de ander, maar hun eigen aangezicht bemerken zijn niet (ook willen velen het niet bemerken).

Het aloude verhaal van ‘De Pot en de Ketel’ blijkt niet naar Het Rijk der Fabelen te zijn verwezen.

De vraag die wat mij betreft gesteld mag worden is deze: “Stoken wij het vuur verder op, of verschonen wij elkanders aangezicht?”

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Betalingsregeling?

Gij die de arme oneer aandoet?

Overweldigen u niet de rijken, en trekken zij u niet tot de rechterstoelen?

“Essentieel voor de positie van het gedecentraliseerde bestuur is de democratische rechtvaardiging van dit bestuur.”

Maar beschermt het gedecentaliseerde bestuur – een mede bewinddeel van zorg – haar inwoners? NEE! Men is afhankelijk van willekeur. De kern van het openbaar bestuur is de rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers. Dit ter bescherming van de burgers, maar ook van de democratie zelf.

Wordt de burger geschermd? Nee, zelfs de rechter staat de onderdrukker nabij. Zo wordt het volk – in de relatie staat en samenleving – steeds verder onderdrukt. Geheel in strijd met de doelstelling van de rechtsstaat wordt er gehandeld en onttrekt de overheid zich aan het recht.

Ik ben al beroofd, de rechter heeft toegelaten dat ook particuliere incassobureaus burgers geld afhandig konden maken en zo kan het gebeuren dat ook ik op 3 januari 2017 uit huis werd gezet: dak en thuisloos.
Voor de ‘bewezen diensten’ wil de gemeente Rotterdam belasting innen om de ‘gedienstige’ ambtenaar zijn/haar loon uit te kunnen keren?

U wordt ‘vorstelijk bedankt’! 

Met vriendelijke groet,

 

~Sheepish (Looking) LION

PS: U helpt u zelf er wel uit … ?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Binnenlands Bestuur – Zelfstandige Analyse

In mijn berichtgeving aan het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam en aan minister Ollongren van Binnelands Bestuur en Koninkrijksrelaties van 16 april 2018 het volgende:

Geachte lezer,

Binnen de gemeente Rotterdam zijn een aantal interne conflicten het gevolg van nationale, universele en collectieve arrangementen waaronder die uit het Wmo. Doordat veel voorzieningen contra-productief zijn stijgen de kosten voor de verzorgingsstaat in sterkere mate (interne verliezen – vaak niet gespecificeerd op de balans). Overheidsfunctionarissen mogen of kunnen niet zelfstandig de essentiële vraagstukken analyseren, laat staan beantwoorden. Veel regelingen zijn als gevolg weinig doeltreffend en doelmatig. Op de lange termijn zeker van weinig effectief (niet duurzaam).

In de eerste eeuw A.D. merkte Paulus het volgende op: Die altijd leren maat nooit tot ‘kennis van de waarheid’ (ware kennis) komen. 

Begeleiding door functionarissen die in de ontwikkelingspsychologie een 17-jarige niet overstijgen (gemis aan levenservaring of cognitief tekort) zorgt voor stoornissen. Wie neemt de ander bij de hand en helpt hun op weg? Uit persoonlijk onderzoek dat is gestart na een schrijven aan Zijne Majesteit op 16 oktober 2015 blijkt dat veel overheidsfunctionarissen (ook volksvertegenwoordigers) niet zelfstandig de essentiële vraagstukken kunnen beantwoorden/analyseren. Er wordt geld uitgegeven aan nieuwe onderzoeken (ook in Europees verband) terwijl er voldoende kennis in het eigen land voorhanden is. Het blijkt dat men de eigen organisatie niet (voldoende) kent.

Ken uw organisatie!

Dat ik in de periode 2014 – 2015 bij Riwal Hoogwerkers B.V. de rollen min of meer wist om te draaien was aanleiding tot mijn ontslag. Ondanks tegenwerking en al worden mij struikelblokken voorgelegd, ik vervolg ‘mijn’ weg (unstoppable zoals de manager zei). Het is niet mijn toonbeeld van loyale samenwerking maar het gevolg van een ongebreideld nastreven van eigenbelang door verschillende actoren waardoor mij de toegang tot de pinkstergemeente werd ontzegd; een (vermeende) partner van mij scheidde; en dat ik ontslag kreeg. – Men leert zijn vrienden kennen …
Dit en ondermijning van Grondwet en bestuur heeft tot gevolg gehad dat ik met schulden te maken kreeg en 3 januari 2017 na tussenkomst van de rechter uit huis werd gezet. De rechter, zo blijkt, is hierin ook in gebreke (rechtsstaat)!

Maatregelen de verzorgingsstaat om te vormen hebben tot gevolg dat bestuur en Grondwet ondermijnd zijn. De voorzieningen die in de Grondwet van 1983 zijn opgenomen (sociale grondrechten) worden niet alleen door burgers en organisaties misbruikt, maar ook heeft justitie hierin een markt of marktaandeel gezien: Rechten worden verhandeld!
Ondanks regels die een uitwerking zijn van het eerste beginsel … (Belinfante en de Reede, 1991 – gezag) heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie in de jaren negentig ‘de zaak’ anders bepaald! Het gezag wordt hun gegeven, ook laten andere gezaghebbers na verantwoording te nemen. Zo heeft ook de gemeente met de lokale bevolking weinig tot geen tegenwicht geboden en heeft het zich kunnen ontwikkelen tot wat het nu is geworden. De bevolking vindt het best, het voorziet in luxe (wat ze zich anders nooit hadden kunnen permitteren) en dan is misbruik en oneigenlijk gebruik juridisch niet onoverkoombaar

In mijn brief aan de GGZ leest u van ontwikkelingen binnen Douwe Egberts. Niet alleen zijn bedrijven als Fokker failliet gegaan, ook de Nederlandse samenleving kreunt en steunt …  (onder de lasten alsook gebrek aan kwalitatief goede zorg). Met de bevolking te ‘versterken’ en de lasten te verzwaren (lat alsmaar hoger leggen) is in het verleden een steeds groter wordende problematiek meerdere keren bedekt en daarmee ook verlegd. – fundamentele problemen worden niet (meer) opgelost

Het mag helder zijn dat wanneer wij niet vanuit de basis willen werken, wij in het naastgelegen zorg-moeras (blijven) verzinken! Denkt de overheid met onhaalbare kaarten de toekomst in te kunnen gaan? Ik hoef naar ik meen niet toe te lichten welke gevolgen dit heeft voor de trouwe volgelingen!

OTVEM, ‘de’ management praktijk: https://www.mt.nl/management/promotie-maken-is-oorlog-voeren/16541: “Van de Ven promoveerde op een onderzoek naar afgunst in organisaties.” De ander iets niet gunnen …   Dit heb ik gezien in het leger maar ook meegemaakt in de pinkstergemeente! Het komt in ‘ de beste families’  voor. Ook in het bedrijfsleven heb ik meegemaakt dat managers elkaar iets niet gunden (soms één, soms beide) en dat had gevolgen voor het functioneren van de individu, de afdelingen afzonderlijk en de organisatie in zijn geheel (waaronder de cliënt). “Van de Ven promoveerde op een onderzoek naar afgunst in organisaties.”
De ‘V’ in OTVEM (Opdracht, Terrein, Vijand, Eigen middelen, Mogelijkheden) staat niet alleen voor de visuele of vermeende vijand, maar ook voor de vijandigheden die van binnen zijn …

Ik sluit af met de woorden van een hoogleraar: “Alleen een koning of souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen.”

Ik ben (nog steeds) benieuwd naar de reactie van de Nederlandse overheid en of er de bereidwilligheid is van loyale samenwerking (het beginsel van). Kan ik op uw steun rekenen, of blijf ik werken vanuit een achtergestelde positie?

Met vriendelijke groet.

Einde bericht!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Relatie Staat en Samenleving

Vadertje staat en de samenleving:

Maatregelen die de Grondwet en bestuur ondermijnen, zijn strafbaar (staatsrecht). Verder is er een verdrag waarin de Europese lidstaten verklaren zich te zullen onthouden van maatregelen die de doelstellingen van deze verdragen in gevaar kunnen brengen (gemeenschapstrouw).

Op 11 april 2018 ben ik begonnen met het schrijven van een volgende brief waarin ik mij richt tot Zijne Majesteit. Of ik het 12 april af heb of vrijdag de dertiende …

De voorlopige inhoud: Relatie Staat en Samenleving!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

‘De Bom Barst’


In mijn E-Mail aan burgemeester
A. Aboutaleb, burgemeester te Rotterdam, het volgende:

Geachte burgemeester, beste lezer,

Niet dat ik een bom plaats of dit voornemens ben, maar de toekomst van de samenleving of althans leden daarvan in gevaar brengen met gevolg dat ook jongeren de hoogstpersoonlijke keuze maken van zelfdoding, dit vraagt om ingrijpen.

Niet alleen ik, maar veel burgers zitten ‘vast’ en dankzij een cognitief tekort van de beoordelaar(s) komt men tot verkeerde diagnoses en een onjuiste behandeling/bejegening (relatie staat en samenleving). Hoe de gemeente zich gedraagt en welke houding zij aanneemt, blijft niet zonder gevolgen.

Men is op zoek naar allerlei soorten personeel binnen de gemeente Rotterdam, maar of er iemand tussen zit die de essentiële vraagstukken en zelfstandig en objectief kan analyseren, dat betwijfel ik! Inmiddels is er ook een brief onderweg richting de SKGZ (geschillencommissie zorgverzekeraars). De eigen bijdrage die mij ten laste wordt gelegd omdat ik vanuit de gemeente door de maatschappelijke dienstverlener naar de GGZ begeleidt moet worden en waaraan ik mijn medewerking moet verlenen wordt door mij niet betaald. Gezien het feit dat er sprake is van cognitieve tekorten aan de zijde van de dienstverleners en zorgaanbieders (waaronder ook de psychiater) moet geconcludeerd worden dat de organisatie niet voldoet aan de eisen die gelet op haar functie gesteld moeten worden. Het voldoet niet aan de kwaliteit en daarmee gaat er vanuit de organisatie een dreiging uit als het gaat om de toekomst van het individu, maar ook voor de samenleving en de staat.

Na meer dan twee jaar is de maat vol! Niet alleen worden lasten opgelegd waaraan de burger niet kan voldoen, ook is een schuldenindustrie ontstaan waarvan de ontwikkelingen zich versterken! Hoe bestaat het dat er nu onderzoeken zijn of worden gestart terwijl er in de afgelopen tien jaar (maar ook langer) inzichten hadden kunnen verworven? Ook deze geldstroom heeft invloed op het bestuur. Daarbij, maatregelen als deze kunnen voor ondermijnend worden gehouden.

Maatregelen die de Grondwet en bestuur ondermijnen … zijn strafbaar! Men kan hiervoor vervolgd worden.

Ik verwacht weldra een antwoord!

Hoogachtend,

Lambert Speelman

Met als bijlage: ‘De Bom Barst’

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Mentale Gezondheid

“Kortom, op termijn zouden ruimhartige verzorgingsstaten hun eigen economische basis ondermijnen.”

Wanneer het gaat om het functioneren van de staat, dan is één van de regels voor het functioneren dat de menswaardigheid voor iedere individu in de samenleving tot gelding komt. Echter, ‘wij’ moeten een carrière gaan maken om rijk te worden en op onze oude dag van alle luxe en gemakken te worden voorzien. In de praktijk blijkt het een ‘kwade droom’.

De huidige organisatiecultuur van de verzorgingsstaat heeft invloed op de ontwikkelingspsychologie – ook wel psychosociale ontwikkeling of levenslooppsychologie. De psychosociale ontwikkeling van het kind – het proces van socialisatie, waarbij een kind ingroeit in de sociale wereld en het kind zich conformeert naar de eisen van de samenleving – is als volgt: pa en ma weg; naar school ; studeren ; werken ; goed verzorgde oude dag …

Voor een deel zijn deze ontwikkelingen het gevolg van een ‘ongebreideld nastreven van eigenbelang door de diverse actoren’. – Het Sociaal Karakter ofwel de organisatiecultuur. Na de oorlog ontwikkelde zich een nieuwe ‘instituut’, dit als gevolg van in 1944 gemaakte overeenkomsten om Europa weer op te bouwen. Was er in het begin weinig waardering voor bepaalde ontwikkelingen, later ontwikkelde zich een brede mentaliteitsverandering in de burgerij van de verzorgingsstaat, zoals een toenemende waardering van de door de verzorgingsstaat geboden voorzieningen. Omdat de nadelen of ‘schadelijke gevolgen’ pas op termijn zichtbaar worden, waren deze al snel vergeten. De mens volgt zijn begeerlijkheden na.

Al wordt door het aannemen van de Mammoetwet in 1968 een bepaalde tendens bevestigd, het is in de jaren tachtig dat verzekeraars in geval van letselschade goed uitkeren. Justitie krijgt het voor elkaar dat een ‘slachtoffer’ zich luxe kan permitteren. Hiermee stijgen de kosten van de verzorgingsstaat en ontstaat een schuldenindustrie. Niet alleen is er sprake van een schuldenindustrie, maar ook van een ‘vechtcultuur’. Het ministerie van Veiligheid en Justitie gaat ook een eigen weg, en de kwaliteit van de democratische rechtsstaat gaat achteruit. Maatregelen om de verzorgingsstaat om te vormen zijn strijdig met de eisen die gelden wil de democratische rechtsstaat ‘evenwichtig’ functioneren.

De familie als ‘pilaar’ van de samenleving en naastenzorg (een aantal kwaliteiten) gaan verloren. Familieleden hebben het te druk, ook zijn zij veel meer verspreid of werken verder van huis. Hetzelfde geldt voor de buren (als we die nog kennen).
NAASTENZORG wordt vervangen door ‘professionele zorg’. Maar wat heeft dit voor effect op de ontwikkelingspsychologie? Wat heet ‘sociale zekerheid’. Het hele zorgstelsel is anders dan dat ik deze (bijna) 50 jaar geleden kende. Ook dat kent gebreken als gevolg van menselijk falen, druk uit de samenleving, levensverwachtingen, maar ook de psychosociale belasting.

Een ondermijnde economische situatie had gevolgen voor het familiebedrijf. Pa was er maar druk mee. Het leven, ook zijn vroege overlijden, had een neerslag op de meeste van de overige gezinsleden.
“Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheidingen en kindertal. Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent. En hetzelfde geld voor het in dit deel besproken onderwerp cultuur.” – Bron: Grondbeginselen der Sociologie.

Net zoals de Bijbel door verschillende ‘instituten’ anders wordt uitgelegd, deels door een gebrek aan relevante levenservaring, gebeurd dit ook in de geestelijke gezondheidszorg. Behalve een verschil in uitleg, gebeurt het ook dat de ‘behandelaar’ zo getraind is de gebreken van de ander in kaart te brengen, dat deze zijn/haar fouten niet inziet (of niet de ruimte heeft deze te corrigeren). Iemand met weinig ZELFKENNIS maakt volgens psychologische inzichten vaak gebruik van projectie om eigenschappen, met name gebreken, bij anderen aan de kaak te stellen die hij zelf heeft zonder dat hij zich daar bewust van is. Daarbij worden ‘wij’ geleefd en consumeert het leven ons.

Een ander verschijnsel of gedragsstoornis is dat iemand die mentaal uitgeput is na een stressvolle of anderszins ingrijpende gebeurtenis in ‘een hokje’ wordt geplaatst: sociale isolatie. Terwijl, wanneer men als grote broer of zus terzijde staat en net even dat handje geeft zodat ze weer overeind kunnen komen (uit eigen kracht), en helpen de aansluiting weer op te pakken, dan vindt als gevolg van dat proces herstel plaats (innerlijke ontferming).
Echter, de geldzucht of een cultuur waar de naaste weinig of niets gegund wordt (anders dan dat rechten en zorg (af)gekocht worden), de brede mentaliteitsverandering of gedragsverandering – de werking die vanuit het huidige systeem uitgaat en waaraan ‘wij’ geconformeerd zijn – is een ‘boosdoener’. De burger die even uit die draaimolen is gestapt kan het rappe tempo niet bijbenen en weer opstappen (als je dat al zou willen).

De problemen bestaan al langer, maar zijn in de laatste 10 jaar in toenemende mate zichtbaar geworden. Na de crisis van 2008/2010 heeft men de gevolgen weer kunnen onderdrukken, en in 2012 leek het dan ook weer goed te gaan: de fundamentele problematiek wordt echter niet opgelost en dus versterken de ontwikkelingen zich. Er zal toch een andere richting moeten worden gekozen, willen wij na 20 jaar en langer in hetzelfde cirkeltje rond te zijn gegaan dezelfde resultaten (maar dan erger) blijven ervaren.

Het leven kent zijn ups en downs, maar het (a)sociale-karakter van de huidige institutie is wel aan innovatie toe. Dat er een grootschalig Europees onderzoek nodig zou zijn (jonge mantelzorgers in beeld), getuigt van een tekort aan kennis bij de 50-plussers die al jaren in de geestelijke zorg actief zijn: Mentale Retardatie of geestelijke achterstand van een generatie komt in de geschiedenis van de mensheid vaker en hangt samen met politieke en economische omstandigheden. Er is overigens genoeg kennis in eigen (Nederlands) huis!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Zorgverzekeraars:

‘Slechts twee hoofdlijnenakkoorden nodig’

‘Wat ons betreft, hoeven er alleen voor de medisch specialistische zorg en de wijkverpleging hoofdlijnenakkoorden te worden afgesloten.’

Allemaal mooi … ? Lees het artikel op Zorgvisie.NL

Uit studie blijkt dat de Nederlandse verzorgingsstaat een probleem heeft met ‘gemeenschapstrouw‘. Dit komt mede voort uit de sociale en opvoedkundige ontwikkelingen binnen de organisatie. De ‘werking’ van maatregelen die de doelstellingen van deze verdragen in gevaar kunnen brengen.

Het beginsel van loyale samenwerking ‘werkt’ ook tussen de lidstaten onderling, tussen de instellingen en de lidstaten en tussen de instellingen onderling. Zo is mij bekend dat ook binnen de diverse ministeries een aantal beginselen niet bekend zijn en dat er vanuit de ministeries maatregelen zijn getroffen die de kwaliteit van de democratische rechtsstaat doen afnemen. Bepaalde maatregelen zijn in de jaren negentig al van kracht geworden.

Hebben nieuwe akkoorden zin, ofwel zijn zij doeltreffend als de fundamentele problematiek niet wordt opgelost? Zijn het geen kosten op het sterfhuis? Veel instellingen zien kans deze ‘zwakke positie’ van de volksvertegenwoordiger te benutten om de winsten te vergroten. Uit ervaring weet ik dat bepaalde contracten de uitvoerende extra belemmeren de daadwerkelijke inspanning te kunnen leveren.

Wat maakt het verschil tussen twee of vijf? Ten eerste, om misbruik (ook een ‘dictatuur van de meerderheid’) en oneigenlijk gebruik te voorkomen dient het gezag te worden verdeeld. Dit is mede van belang zodat controle kan worden uitgeoefend maar ook kan het niet zonder dat er verantwoording moet worden afgelegd.
Ten tweede: Onderlinge competitie kan de kwaliteit bevorderen!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail