Persoonlijke Ontwikkeling

Bijlage(n):–   cv

Tweede Kamer der Staten-Generaal, t.a.v. ChristenUnie Fractie
T.a.v. Gert-Jan Segers
Postbus 20018
2500 EA  Den Haag

Rotterdam, 21 september 2018

Kenmerk:                                     Betreft:
GJS-LS/21.09.2018                        MAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJD

.. Het is de eer der koningen een zaak te doorgronden …

Weledelgestrenge Heer, geachte lezer,

Op Twitter las ik: “Hoe kunnen de problemen in achterstandswijken aangepakt worden?” Verder lees ik dat u, Gert-Jan Segers, er voor pleit om daar vooral ook de maatschappelijke diensttijd bij te betrekken. Ik wil opmerken dat ik daarover wil meedenken, in het bijzonder als het gaat over de kwaliteit.

 Er werden een aantal ‘probleemwijken’ genoemd. Ongeacht de vraag of een stad als Den Haag of Amsterdam andere problematiek ‘herbergt’ dan een dorpje in zuidoost Groningen of in de Achterhoek, wil ik opmerken dat iedere omgeving een set aan groeimogelijkheden biedt. Evenals ieder mens, en dit komt bijvoorbeeld bij iemand met een autisme-spectrum sterker tot uiting, zijn set aan sterke en zwakke eigenschappen heeft, zo komt dit ook ter sprake binnen onze maatschappelijke en/of culturele omgeving.

14 september 2018 was ik aanwezig tijdens de reünie van een groep die de diensttijd aangevangen is op het SROKI-Ermelo (School Reserve Officieren Kader Infanterie). Zo kwam ik op in 90-2 en een ander in 87-2 met elk onze eigen achtergrond. Zo kan ik mij herinneren dat ik een vreemde eend in de bijt was. Ik realiseer mij dat dit mede te wijten dan wel te danken is aan het feit dat ik opgegroeid ben binnen een onderneming en ik als mogelijke bedrijfsopvolger al ‘onderzocht’ was op leiderschapseigenschappen. Ik kom daarom op het begrip Cognitieve Niveau’.

Wat is het cognitieve niveau? Ik citeer: Cognitieve functies zijn functies als het geheugen, leervermogen, taalgebruik en het kunnen begrijpen en uitvoeren van complexe dagelijkse handelingen. Hierbij valt te denken aan psychische processen die te maken hebben met begrip, kennis, herinneringen, problemen oplossen en informatieverwerking. Het is van belang te weten welke cognitieve mogelijkheden de cliënt heeft. Naast de verbale mogelijkheden gaat het ook om de performale mogelijkheden van de cliënt. Het cognitieve functioneren is in kaart te brengen met tests waarbij een actieve participatie van de cliënt gevraagd wordt, maar ook met observatie en het invullen van schalen door direct betrokkenen.
 Overschatting of onderschatting van het cognitieve niveau houdt in dat de cliënt niet conform zijn verstandelijke vermogen wordt benaderd. Dit kan resulteren in overbelasting, overprikkeling, overvraging, onbegrip, deprivatie en verveling.

 Behalve dat ik werkzaamheden deed op mij 15de die menig mbo-er nog bijgebracht moet worden wanneer deze 22 jaar is, kende ik de teamprocessen en wist hierin sturing te geven. Ook was ik vanwege de diversiteit ook qua uitoefening van beroep en functie niet onbekend met culturele en maatschappelijke verschillen. Al woonde ik op een boerderij toch had ik op tienjarige leeftijd al een zekere zelfkennis. Zelfkennis is het vermogen om de eigen denkwijze, de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de eigen geest en van het eigen lichaam te kunnen inschatten en daar rationele conclusies uit te trekken. Het wordt ook wel ‘intra-persoonlijke intelligentie’ genoemd (zie Howard Gardner). Anderzijds is het een feit dat volledige en betrouwbare zelfkennis slechts dankzij de omgang met anderen verkregen kan worden. Ieder persoon heeft in zijn persoonlijkheid facetten die hij alleen in contact met anderen – dus in sociale situaties – kan leren kennen.

 ‘Sociale Situaties’. Ik kreeg de rol van officier (KVV-er) ruime tijd eerder voorgesteld dan dat ik gedurende mijn dienstplicht de opleiding voor onderofficier volgde. Niet alleen had ik al verschillende jaren a.g.v. opleiding maar ook a.g.v. werk en vrije tijd te maken met diversiteit, maar ook was er telkens sprake van een wisselende rol. Daar kunnen wij verder over praten of als u daar vragen over heeft wil ik deze ook wel schriftelijk beantwoorden, maar ik zal daar nu niet verder over uitweiden.

 ‘Sociale Situaties’ en dus valt ook te denken aan psychosociale arbeidsbelasting. U en ik zouden het verhaal van Jozef de dromenkoning kunnen doornemen. Hij had oudere broers, oudere familieleden, en deze hadden elk hun trekjes, hun plannen, hun gedragingen. En op een dag was Jozef verkocht!

 Behalve aan de (a)sociale behandeling, sociale isolaties en psychosociale werkbelasting kan men ook denken aan ‘sociale infectie’. Als het gaat over coachend leidinggeven en wij hebben het over  ‘Krachtige Teams Bouwen’ en we zouden een training bedenken t.b.v. jonge leiders dan kan het volgende deel uitmaken van dat trainingsprogramma: In interactieve sessies ervaart u bovendien hoe u met ‘sociale infectie’ meer haalt uit het potentieel van medewerkers.

 Ik merk daarbij het volgende op: “Neem OTVEM, de standaard militaire analyse van een conflictsituatie: Opdracht, Terrein, Vijand, Eigen middelen, Mogelijkheden. Dat is veel doelgerichter en efficiënter dan de in het bedrijfsleven bekende SWOT-analyse.” – MT.nl

 Verder merk ik op dat ik in de basis een hoofdmeester heb meegemaakt gedurende de laatste 2 klassen/groepen in het basisonderwijs met een kwaliteit die ik daarna nog zelden tegenkwam. Dit kwam mede door de hervormingen in het onderwijs!

  Ik kom terug op ‘Sociale Situaties’. Ieder persoon heeft in zijn persoonlijkheid facetten die hij alleen in contact met anderen – dus in sociale situaties – kan leren kennen. Zo weet ik, ondanks dat ik geen autisme heb of als dusdanig ‘gebrandmerkt’ ben, dat ik wel degelijk overeenkomstige facetten in mijn persoonlijkheid heb. Doordat ik opgegroeid ben – mede dankzij de vermogens van de hoofdmeester – in een inclusieve gemeenschap, en daar ook dankzij de onderneming mee te maken kreeg, heb ook ik vaardigheden kunnen ontwikkelen in de sociale omgang met de naaste. Zo wordt aan zelfkennis maatschappelijk betekenis gehecht doordat het interactie met medemensen soepeler maakt!

 Al groeit iemand op in een stad, het kan zijn dat hij/zij toch alleen met een ‘beperkte’ samenleving te maken heeft. Iemand als ik op een bedrijf met 4 hoofdgebouwen, 75 hectare grond, een machinepark met alles daar omheen zoals verschillende sociale en zakelijke relaties et cetera heeft een totaal andere persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt.

 Nu kom ik terug op functies als het geheugen, leervermogen, taalgebruik en het kunnen begrijpen en uitvoeren van complexe dagelijkse handelingen. Ik heb nog geleerd om het een en andere te onthouden en ook toen ik 3 januari 2017 dakloos werd diende mijn geheugen in topconditie te zijn, zeker op het gebied van relevante levensgebieden (overleven). Wat te denken van een generaal of staatshoofd die een organisatie in tijd van grote moeilijkheden en met meerdere conflictsituaties moet leiden? Ik heb het idee dat de heer Rutte zich onttrekt aan deze verantwoordelijkheid!

 De vraag die ik u dan ook stel is: “Kan Nederland in de toekomst nog (wereld)leiders leveren?” Met Rutte als minister-president en Hennis naar de NAVO heb ik zeer ernstige bedenkingen! Maar goed, ik het dus ook over basisonderwijs en naast onderwijs ook ontwikkeling! Mede doordat ik in de eerste 21ste jaren van mijn leven naast het basisonderwijs en het doorlopen van de Havo ook op de boerderij in ‘het spel’ aan uitdagingen heb mogen genieten ben ik aardig ontwikkelt. Helaas, doordat dit niet herkent wordt, schat menigeen mijn verstandelijke vermogens verkeerd in. Daarnaast hindert de doorgeslagen bureaucratisering mij evenals ambtenaren die niet de verstandelijke vermogens hebben die zij gezien hun functie wil die staat en de samenleving functioneren. Te bedenken valt aan de regel “algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen.”

 Belinfante en De Reede maken mij bijvoorbeeld het volgende bekend: “Voor de staatsbeoefenaar is het nodig het bestaan en de inhoud van dat ongeschreven staatsrecht te kennen. Het is dus ook een bron van staatsrecht.”

 “Het kunnen begrijpen en uitvoeren van complexe dagelijkse handelingen”, daar wil ik mee eindigen. Zoals u zult weten is de moderne staat een gecompliceerd organisme, waarvan je niet gemakkelijk een voorstelling maakt. In Staatkunde, Nederland in drievoud maken De Jong en Schuszler de grondslagen van de moderne staat inzichtelijk. Zij concentreren zich daarbij op de relatie tussen de staat en het recht. Verschillende opvattingen worden gepresenteerd die de lezer in staat moeten stellen zelfstandig de essentiële vraagstukken te analyseren in de relatie tussen staat en samenleving.

Van belang is dan ook om te weten of er sprake is van ‘luie interventies’, wat hiervan de impact is moeten (dis)functionerende patronen snel herkent worden. Van belang is ook om een vastgeroest team (gedecentraliseerd bestuur) weer in beweging te krijgen? De overheid krijgt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van de menswaardigheid voor ieder individu. Het NPO bericht ons dat oud-VVD-Kamerlid Boekestijn opmerkt dat de rechtsstaat bij VVD niet meer in goede handen is? Ik heb sinds mijn schrijven d.d. 16 oktober 2015 aan Zijne Majesteit m.b.t. de ‘Verwaarloosde Staat’ en de correspondentie die daarna opgang kwam tussen het gecentraliseerde bestuur en mij en tussen het gedecentraliseerd bestuur en mij dat iemand trek had in de bescherming en het onderhouden van de democratische rechtsstaat Nederland. Dus rijst de vraag: “Bij wie is de rechtsstaat wel in goede handen?”

 DE Maatschappelijke Diensttijd. Wat levert het ons op? De dienstplicht is mij en anderen van waarde gebleken, ook van maatschappelijke betekenis. De opleidingen en de trainingen vinden in het bedrijfsleven echter onvoldoende herkenning en geven veelal geen startcertificaat.

 Ik ben benieuwd naar uw reactie. Heeft u vragen naar aanleiding van mijn schrijven, dan wil ik deze gaarne beantwoorden.

Hoogachtend,