Helpers van uw Vreugde .. ?

Vandaag lees ik “,,We willen een ander soort kunst. Mooie kunst!” zegt hij” en daarbij wil ik iets opmerken of wel ik heb iets toe te voegen: “Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn medewerkers uwer blijdschap; want gij staat door het geloof.”  – 2 Korinthe 1 vs 24.

Zich afzettend tegen de Islam vertoont Thierrý  tekenen van antidemocratie maar ook van antiparlementarisme en daarbij zoekt hij samenwerking. Is de angst voor de Islam wel terecht, maar in het bijzonder dient de vraag gesteld te worden of de beweegreden met betrekking tot de voorgenomen acties wel juist zijn maar ook of deze wel leiden tot de gewenste handelingen en daarmee gepaard gaande ontwikkelingen! Met dat deze ontwikkelingen tegenover socialisme staan en daarmee trekken vertonen van anti-socialisme hebben bepaalde uitlatingen dat Nederland fascistisch zou zijn enige grond.

Afgezien van het feit dat de meerderheid hier zeker niet op uit is en dat het naar ik mag hopen ook niet de politieke doelstellingen zijn, mag wel vastgesteld worden dat vele ‘democraten’ niet op koers liggen en is verdere afbrokkeling van de democratische rechtsstaat (het systeem dat ooit gelegd is) hiermee een feit!

‘Onbekend is onbemind’ ofwel het ontbreken van begrip voor de naaste medemens is ook hier wederom een voldongen feit.  Mijn verzoek hierbij aan de Media en de heer Baudet en andere politici om de ‘radicale preken’ te beëindigen en in het bijzonder beweringen die schadelijk zijn met betrekking op gezonde sociale relaties en verstandhoudingen binnen onze samenleving die de nationale maar ook de internationale veiligheid. Het verzoek ook om te stoppen met doelgerichte ‘propaganda’ die de samenleving onnodig verontrust en waarbij tweedracht wordt gezaaid!

Voor het oog doet men ‘verbinden’, maar de praktijk is tweespalt? Met andere woorden: Doe wat je zegt!

In het artikel van het AD wordt beweerd (althans zo staat het er) dat “De criminaliteit is ingedamd.” Een groot deel van de armoede komt voort uit regelgeving en bestuur van het Rijk maar ook door beslissingen van Justitie die het instrument misbruikt! Daarmee komen niet alleen de belangen van de burger in het gedrang, ook geniet hij onvoldoende bescherming en is ook de democratie zelf niet beschermd (Rechtsstaat). Ook een artikel in het FD waarin staat dat Nederland gevaarlijk bezig is met massaclaims geeft te kennen dat de criminaliteit nog lang niet is ingedamd maar dat het slechts een begin is …

Over de fundamentele problematiek die niet (meer) wordt opgelost houden alle partijen zich angstvallig gedeisd wanneer je erover begint. Een ieder voor zich …  en verder wordt er gezwegen. Wanneer het gaat over ‘normen en waarden’ en in het bijzonder wanneer het er op aan komt ‘doe wat je zegt’ dan is geen van de partijen thuis. – Mannen … ?
Een brief waarin aandacht wordt gevraagd voor ‘De Verwaarloosde Staat’ en gericht aan Zijne Majesteit van 16 oktober 2015 werd vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie afgedaan als een ‘persoonlijke zaak’ en ‘individuele zorg’.

De beweringen zijn slechts uiterlijk vertoon, maar inhoudelijk gaat er veel schuil! Rotterdam is de afgelopen 10 jaar (en langer) in staat gebleken veel van de problematiek onder het tapijt te schuiven, net als in Den-Haag. In 2010 na een zelfdoding werd mij veel bekend omtrent ‘vriendjespolitiek’ en ‘sociale relaties’. Beweringen als “Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheiding en kindertal. Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent. En hetzelfde geldt voor het in dit deel besproken onderwerp cultuur” zoals vermeld in het studieboek Grondbeginselen der Sociologiezijn mij ook niet vreemd en gedurende mijn leven heb ik ook deze inzichten verkregen.
De profeet Jesaja typeerde de samenleving ooit eens als ‘de smeltkroes van de ellende’.

Jesaja 48:10 “Ziet, Ik heb u gelouterd, doch niet als zilver, Ik heb u gekeurd in den smeltkroes der ellende.”

“Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur. Dit betekent dat politieke controle en verantwoording wordt aangevuld met controle door en verantwoording aan daartoe specifiek in het leven geroepen organen. Het belang hiervan is dat naast politieke doelstellingen en belangen vanuit een andere invalshoek naar conflicten en belangen wordt gekeken, namelijk die van een algemeen gerespecteerde buitenstaander.” Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud Rechtsstaat.
Het instrument wordt niet (meer) gebruikt waarvoor zij oorspronkelijk is bedoeld en de uitspraak dat Justitie het instrument misbruikt is met recht!
Ook met betrekking tot het Gezag kan gezegd worden dat zij hun oorspronkelijke taak niet (meer) naar behoren uitvoeren en ook hier is sprake van misbruik en oneigenlijk gebruik! Er is een gebrek aan voorgangers die beproefd zijn en in hoge mate integer gebleken zijn. Thierry Baudet gaat ons (nog) niet brengen hetgeen hij beweert. Zonder zijn bedoelingen hierbij in twijfel te willen trekken verwijs ik naar zijn vaardigheden en de wijze waarop hij te werk gaat.

“Door in het bijzonder aandacht te besteden aan de gelijke behandeling van gelijke gevallen en de bescherming van individuele vrijheid van de burgers wordt in de parlementaire democratie het scheppen van ruimte voor minderheden tegenover meerderheden de belangrijkste taak van de rechter. Die taak is belangrijk ter bescherming van de burgers, maar natuurlijk ook ter bescherming van de democratie zelf. Respect voor minderheden (voor hun recht op vereniging, vergadering, vrijheid van meningsuiting, et cetera) is essentieel om de mogelijkheid open te laten dat meerderheden tot minderheden worden (en vice versa).” – Rechtsstaat
Theo Hiddema, de tweede man van het Forum voor Democratie, zou dit moeten weten en ‘geleerd van de gemaakte’ fouten zou hij dit ook moeten behartigen en vertegenwoordigen? Ik ben dan ook benieuwd of hij daadwerkelijk uw zaken kan en zal behartigen? http://mrhiddema.nl/
Is hij een meeloper of biedt hij tegenwicht? “Dit gegeven maakt dat het gedecentraliseerde bestuur namens de burgers de eigen belangen kan behartigen en als zodanig tegenwicht kan bieden aan de regelgeving en het bestuur van het Rijk.” – Gedecentraliseerde eenheidsstaat
“Essentieel voor de positie van het gedecentraliseerde bestuur is de democratische rechtvaardiging van dit bestuur.”

Zonder de doelstellingen in twijfel te willen trekken heb ik wel gerede twijfel over de werkwijze en (zoals het oogt) een ‘schadelijke weg’ die (ongewild) wordt voortgezet!

Ik ben benieuwd naar de reacties! ~ the Sheepish (looking) Lion

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *