Nimrod en Assur

Laat de broederlijke liefde blijven!

4 En Deze zal Vrede zijn; wanneer Assur in ons land zal komen, en wanneer hij in onze paleizen zal treden, zo zullen wij tegen hem stellen zeven herders, en acht vorsten uit de mensen.

5 Die zullen het land van Assur afweiden met het zwaard, en het land van Nimrod in deszelfs ingangen. Alzo zal Hij ons redden van Assur, wanneer dezelve in ons land zal komen, en wanneer hij in onze landpale zal treden.

Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt!

In Trouw lees ik “Als Palestijnen de Bijbel lezen, komen ze een uitverkoren volk tegen dat hun tegenwoordige bezetter is.”

Er is hier een probleem met uitverkoren! Uitverkoren zijn niet die uit ‘het vlees’ zijn, maar wandelen naar de Geest. Daarnaast is het ook niet zo dat Israël het braafste jongetje van de klas is. Ook is het niet zo dat Ninevé en Babel het in hun hoogtij dagen beter deden dan Jeruzalem, toen zij een zetel had boven alle volken. Wel is het zo dat 2560 jaar na dato Jerusalem ‘ontzet’ werd in 1917. 7 tijden van overheersing (vanaf 603/604 V.C.) waren voorbij.

Wij kunnen zien dat ‘het zwaard’ door Irak en Syrië gaat – Nimrod en Assur.

Er staat nog een ander opmerkelijk punt: “en wanneer hij in onze landpale zal treden.” Hij zal ons redden …

“Zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda?”  Het Britse Koningshuis wordt door sommige gehouden voor het huis van David. Klein om te wezen onder de duizenden van Juda …
Maar er is nog een ander Koninklijk Huis, kleiner …

Zoals ook Jacob naar eigen inzicht maar ook naar het woord van zijn moeder Rebekka handelde, Gods plan niet begrijpende, zo gedraagt de mens zich nog steeds. Daarmee worden een hoop relaties geschaad!

“Welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot duizend driehonderd vijf en dertig dagen.”

Eén ding is zeker: Er zijn een hoop misverstanden in deze wereld, maar één ding zij Paulus “Niet, dat wij heerschappij voeren over uw geloof; neen, wij zijn medewerkers aan uw blijdschap” hetgeen ik belangrijk vindt!

“En al ware het dat ik de gave der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets.”

Wanneer wij het over de democratische rechtsstaat hebben, dan wordt er als regel voor het functioneren van de staat het volgende vereist: algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen.

Wat zegt ‘Gods Woord’ hierover? “Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen,” ~ Hebreeën 13.
Maar wat gebeurt er daadwerkelijk?

“Alzo zegt de Heere HEERE: Wee den herderen Israëls, die zichzelven weiden! zullen niet de herders de schapen weiden?” ~ Ezechiël 34.

Ook de Saksische volkeren zijn afstammelingen van Jakob (Israël) en behoren tot ‘de herderen’. Maar in plaats van de Volkeren te onderhouden en te dienen, zijn zij uitgegaan tot de oorlog om te onderwerpen en te heersen, onrecht doende en brengende.
En toch zegt het Woord “wanneer hij in onze landpale zal treden” … 

Hij zal ‘ons’ redden!

Nu weet ik ook dat Christus ons niet alleen heeft gewaarschuwd, maar ook anderen een belofte heeft gegeven. En als ik zie hoe ‘huisgenoten’ elkander onrecht aandoen, zoals in de gerechtshoven van Amerika en Europa gangbaar is, dan weet ik genoeg!

Hij is een redder allen die Hem vrezen/respecteren ; Doe weg, alle geveinsdheid …

“Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart.”  –  Zo werden ook Jakob en David gelouterd! En hetzelfde onderging Mohammed, tot een getuigenis voor de zonen van Ismaël.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *