Rechtspraktijk NL

Sociaal Onrechtvaardige Praktijkuitoefening

“Toen nu Daniël verstond, dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis (hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan), en hij knielde drie tijden ‘s daags op zijn knieën, en hij bad, en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor dezen gedaan had.”  –  Daniël 6

Het is de eer der koningen een zaak te doorgronden.

Ik lees in de media van sport, vrijwilligers en van raadsleden. Ik merk op dat in Rotterdam Sociale Raadsleden en Bewindvoerders één kliek vormen en daarnaast is men ook Wmo-adviseur, tevens Wijkcoach en OGGZ-specialist. Het beginsel van FAIR PLAY en andere beginselen als van loyaliteit en van behoorlijk bestuur wordt ten opzichte van de burger niet nagekomen/onderhouden. De psychologie van de samenleving is leidend, zelfs bepalend. Niet alleen daardoor komen huishoudens in de problemen, de armoedeval zorgt ook voor een schuldenindustrie waardoor bewindvoering een groeimarkt is in deze ‘industrie’. De Wet maatschappelijke ondersteuning zet de schatkist helemaal open voor deze ‘Sociale’ raadslieden. Ook heeft de Rijksoverheid daarmee het overzicht m.b.t. de financiën verloren. Dit trekt ongewenste ‘investeerders’ aan.

Ik merk op dat er in Zorgvisie een artikel staat m.b.t.  Winstuitkering in de zorg: terug van weggeweest. Mevrouw Plomp is meester en doctor, directeur en aandeelhouder …  (bedenkelijke rechtspraktijk)

1 oktober 2015 werd ik voor het eerst na lange tijd ingeschreven als zijnde werkloos. Op 16 oktober 2015 schreef ik Zijne Majesteit een brief om te wijzen op de uitkomsten van de processen en procestegels die uit wet- en regelgeving voortkomen. Ik wees hem op ‘De Verwaarloosde Staat‘. De brief werd voor verdere behandeling overgedragen aan het ministerie van Veiligheid en Justitie. De woordvoerder heeft mij bericht dat het ministerie of departement mij niet behulpzaam kon zijn en dat het mijn (jawel) individuele zorg betreft.

Inmiddels zijn wij drie jaar verder en heb ik het een en ander in kaart gebracht:  http://www.speelman.org/een-volwaardige-plaats/
 Door de G.I. gedwongen om naar de GGZ te gaan. 4 bezoekjes, ruim 2.300 euro. De psychiaters zijn slechts in staat zich tot één  kwetsbare burger te richten en al wijs ik hun erop, zij zien de  systeemproblematiek niet. De zorgbeheerders zien het wel, maar zijn zeker van hun zaak: ook de overheid is gevangen in de psychologie van de samenleving. Sociale raadslieden, bewindvoerders en schulphulpverleners (de beheerders) moeten haast wel denken dat niemand in staat is hun plannen (nog) te kunnen dwarsbomen.

Wat heeft men met de samenleving voor?

*Weet wel, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Dat ik ‘selectief’ waarneem houdt niet in dat de rest géén aandacht krijgt, maar ik weet prioriteiten te stellen. Alles op ‘zijn’ tijd/Alles heeft een tijd. 
 Op leidschdagblad.nl lees ik, ik citeer: “Het kabinet heeft dit jaar eenmalig 10 miljoen euro vrijgemaakt voor een verhoging van de vergoeding voor raadsleden.” CU wil meer geld voor raadsleden kleine gemeenten. Bedenk dat ook met het nieuwe stadsbestuur in Rotterdam de 2 miljoen niet de burger heeft bereikt waarvoor het is bedoeld: ‘ Die 2 miljoen hoort niet op de grote hoop‘.

De overheid biedt bij uitstek het platform waarop de collectieve afweging van de productie en verschaffing van voorzieningen plaatsvindt? *Wiens belang wordt hier gediend?

Huishoudens zwichten onder de stijgende lasten en ‘Sociale Raadsleden’ vullen de zakken! Althans, binnen de gemeente Rotterdam is hier zeker sprake van. Laat ik mij op een dwaalspoor zetten door burgemeester A. Aboutaleb, door Hugo de Jonge en de heer C.P. Benne? De dominee zelf is na 30 jaar nog een verdwaald en verloren schaap … 

Andere tijden, andere ‘gedaante’, maar wat verschilt het met de ‘Psychologie van de samenleving’? Het stelt zich anders aan ons voor, het doet zich anders voor, het gedraagt zich anders, ‘doch het zijn echter deze zelfde leerprocessen, waar mensen voor hun (voort)bestaan zo op zijn aangewezen, die maken dat hun gedrag en wijze van samenleven veel veranderlijker zijn dan bij dieren het geval is.’ – Grondbeginselen der Sociologie (studieboek niveau hbo/wo)

Ik merk op dat de organen van de Unie besluiten kunnen nemen die de Nederlandse burgers direct raken (art. 92 GW). De Unie speelt dus een belangrijke rol in de gezagsuitoefening binnen de Nederlandse staat. Als zodanig is het toetsen van de ontwikkelingen in de Europese Unie een essentieel onderdeel van het onderhouden van de kwaliteit van de democratische rechtsstaat Nederland. Juist door deze bijzondere functies worden aan het overheidshandelen specifieke kwaliteitseisen gesteld, die boven alles berusten op de gedachte dat gezag niet in handen van enkelen moet worden gelegd. Gezag moet worden verdeeld, zodat misbruik (ook van een ‘dictatuur van de meerderheid’) en oneigenlijk gebruik wordt voorkomen. Veelal worden de hier bedoelde eisen samengevat met de aanduiding democratische rechtsstaat. 

Echter, staatsrechtelijk – het constitutionele recht omdat dit de constitutie dat wil zeggen de inrichting van de staat regelt  – en dus ook bestuursrechtelijk is het onjuist. Waar is dan de bevoegdheid? Mogelijk kan de minister van Binnenlandse Zaken mevrouw Ollongren dit beantwoorden! Het onderhouden van de constitutie is mede haar verantwoordelijkheid.

Op castricum.groenlinks.nl lees ik van  Symposium ontwikkeling Democratie, D66 spreekt van Democratie van Nu, ChristenUnie houdt een pleidooi voor de erkenning of zelfs herwaardering van de christelijke kern van de democratie (Democratie van het open midden), en wat zeggen De Jong en Schuszler in  Staatkunde, Nederland in drievoud? “Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur. Dit betekent dat politieke controle en verantwoording wordt aangevuld met controle door en verantwoording aan daartoe specifiek in het leven geroepen organen. Het belang hiervan is dat naast politieke doelstellingen en belangen vanuit een andere invalshoek naar conflicten en belangen wordt gekeken, namelijk die van een algemeen gerespecteerde buitenstaander.” 

De gezagsdrager dient zich te verantwoorden ten opzichte van een ‘daartoe specifiek in het leven geroepen organen’, maar hoe verantwoord de gezaghebber zich tegenover de arbeiders, de boeren, de burgers, de militair etc.? Ook deze dienen het belang van de Koning, zijn ministers en de Nederlandse staat! ‘de ministeriële verantwoordelijkheid: de Koning is onschendbaar, de ministers zijn ten opzichte van het parlement politiek verantwoordelijk voor het gehele optreden van de Koning, de werknemers van het departement en het eigen optreden; … ‘

Binnen de parlementaire democratie heeft de rechter een belangrijke taak. Deze taak is belangrijk ter bescherming van de burgers, maar natuurlijk ook ter bescherming van de democratie zelf. – rechtsstaat

“Don’t judge a book by its cover”!

De psychiater zag een dakloze …  De maatschappelijke medewerkster weet ook niet wat ze moet geloven en wat ze ziet. – verblind …
 ‘Het cognitieve niveau‘: Cognitieve functies zijn functies als het geheugen, leervermogen, taalgebruik en het kunnen begrijpen en uitvoeren van complexe dagelijkse handelingen. Hierbij valt te denken aan psychische processen die te maken hebben met begrip, kennis, herinneringen, problemen oplossen en informatieverwerking. Het is van belang te weten welke cognitieve mogelijkheden de cliënt ‘deskundige’ heeft, Ook de doctor en de meester dienen hierop onderzocht te worden …

‘Gradaties’? Een formele hiërarchie bepaalt de verschillende rangordes binnen de organisatie, waarbij de persoon bovenaan in de rangorde (de CEO of directeur) de meeste macht heeft. – Is het functioneel … ?

In 2005 merkte de personeelsfunctionaris van een overslagbedrijf op dat er een Kolonel tegenover haar zat. Zag mevrouw de  persoonskenmerken en de  professionele eigenschappen? De overheid gaat af op ‘testjes’ die ook dertig jaar geleden géén betrouwbaar beeld gaven. En met deze ‘beeldstoornis’ behandelt en bewerkt de psychiater de cliënt. – ‘De psychologie van de samenleving’
 Ook de de overheidsfunctionaris weet zich geen raad! Althans, in Rotterdam zal personeelsbeleid beter moeten !!!   *Wordt aan gewerkt … ?!

 ‘Als je een groot leervermogen hebt, dan: Maak je je nieuwe materie snel eigen.’ Ik beveel de maatschappelijk medewerkster aan om op haar oordeelsvermogen te vertrouwen en niet op de onjuiste formatie die binnen de gemeente Rotterdam de ronde doet. Mijn dochter kon toen ze 17 zien dat de maatschappelijke ontwikkelingen ongezond waren en weet via andere kanalen dat de G.I. niet (volkomen) functioneert. Inmiddels is zij wat ouder en ze het ook verbaal toelichten en onderbouwen.

Al had ik beide ouders, mijn grootvader zag dat ik in de persoonlijke ontwikkeling zijn zoons (ook de eigen ouders) voorbij zou gaan. Dan doe je eraan het familie-bedrijf te verlaten, want anders gaat het ten gevolge van de verstoorde relatie binnen het sociale systeem ten onder (systeemproblematiek).
 Twintig jaar later begrijpen de meeste familieleden waarom ik destijds (op gevoel) die keuze maakte …  De verbale mogelijkheden (beperking) waren bij mij een belemmering, maar ook de familieleden hadden van node de psychische processen – die te maken hebben met begrip, kennis, herinneringen, problemen oplossen en informatieverwerking – te doorlopen.

 Ben ik een ‘functioneel meerdere’? Mogelijk, maar zo nodig geef ik het recht op ‘mijn’ erfdeel op. ‘De rechtsstaat is een staat waarin de heerschappij van het recht wordt erkend. Dit betekent dat niemand zich aan het recht kan onttrekken, ook de overheid niet!’

To sail on a dream on a crystal clear ocean 
To ride on the crest of a wild raging storm 
To work in the service of life and living 
In search of the answers to the questions unknown 
To be part of the movement and part of the growing 
Part of beginning to understand

Aye Calypso the places you’ve been to 
The things that you’ve shown us 
The stories you tell 
Aye Calypso, I sing to your spirit 
The men who have served you so long and so well

Aye Calypso …


Ook ik op de A906 HrMs Tydeman gevaren … (1991 – 1994)  ‘ To sail on a dream‘, maar ook met de kracht van een orkaan !!  ( voorbeeld)  
Groot leervermogen: Op het SROKI-Ermelo heb ik in ruim 5 maanden de (lichte) pantser-infanterie doorlopen en de bewaking. 
Ik wordt 50 en dan te bedenken dat oudjes niets meer kunnen? Dit mag de hele wereld denken, ik weet (inmiddels) beter !! 
Altijd tot den dienst bereid !! Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft … 

Tot slot het volgende: HET DOEL VAN DIT SCHRIJVEN IS DAT DE OVERHEIDSFUNCTIONARISSEN ZELFSTANDIG IN STAAT ZIJN DE ESSENTIËLE VRAAGSTUKKEN TE KUNNEN ANALYSEREN.  
Functioneel bestuur strekt ook hiertoe dat algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen; 

Hoogachtend,