Staatkunde, Nederland in drievoud

‘Ten slotte wordt, ter verklaring van de ontwikkeling van de verzorgingsstaat, gewezen op het feit dat eenmaal ontwikkelde instituties zichzelf kunnen versterken.’

De moderne staat is een gecompliceerd organisme, waarvan je niet gemakkelijk een voorstelling maakt. In Staatkunde, Nederland in drievoud maken De Jong en Schuszler de grondslagen van de moderne staat inzichtelijk. Zij concentreren zich daarbij op de relatie tussen de staat en het recht. Verschillende opvattingen worden gepresenteerd die de lezer in staat moeten stellen zelfstandig de essentiële vraagstukken te analyseren in de relatie tussen staat en samenleving. 

De ondertitel, Nederland in drievoud, verwijst naar de drie delen waaruit het boek is opgebouwd. Het eerste deel omvat een uiteenzetting van de structuur van de Grondwet, met hoofdstukken over de constitutionele monarchie, de parlementaire democratie, de gedecentraliseerde eenheidsstaat, de rechtspraak en de financiën. In het tweede deel gaan de auteurs in op de betekenis van Europa voor de Staat der Nederlanden. Het derde deel behandelt de Nederlandse verzorgingsstaat aan de hand van de drie beleidsterreinen sociale zekerheid, gezondheidszorg en volkshuisvesting.

Dit boek bevat een cd-rom waarmee studenten de leerstof kunnen oefenen. De cd-rom voorziet ook in complementaire leerstof. Samen zijn boek en cd-rom zowel geschikt voor gebruik in het onderwijs als voor zelfstandige bestudering.

H.M. de Jong en P.A. Schuszler zijn verbonden aan de Universiteit van Twente.

Uit het boek haal ik een aantal paragrafen om inzicht te bieden in de huidige problematiek waaronder de vraagstukken omtrent de geestelijke gezondheid en de maatschappelijke ontwikkelingen:

Hoofdstuk 1 – De Veranderende Staat:

§ 1.2
GEZAG: Kenmerkend voor een staat is een grondgebied, de bevolking en het gezag.

§ 1.3
Democratische Rechtsstaat: Ontwikkeling van.
Constitutionele Monarchie:
Parlementaire Democratie:
Rechtsstaat:
Gedecentraliseerde Eenheidsstaat:

§ 1.4
De opzet van dit boek:

Hoofdstuk 9 – De Nederlandse Verzorgingsstaat:

§ 9.5
Organisatie:

§ 9.6
Versobering:

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft mij in 2017 bericht gegeven dat staatkunde niet hun beleidsterrein is. Mijn bericht werd ter kennis aangenomen.
De basis moet nog gelegd worden, en wij zijn inmiddels bij Rutte III.

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION