Kladblok

“feitelijke onderbouwing ofwel waarheidsvinding”

Inleiding: Verschillende mensen kunnen verschillende dingen leren. Dat houdt in de eerste plaats in dat zich in dezelfde periode op verschillende plaatsen uiteenlopende soorten samenlevingen kunnen vormen. En in de tweede plaats, dat een en dezelfde samenleving na kortere of langere tijd kan veranderen. Dat laatste komt doordat sociale leerprocessen ruimte laten voor variaties aan vergissingen, waarbij mensen de aangeboden leerstof niet helemaal exact overnemen. – Bron: Grondbeginselen der Sociologie


Inleiding tot het Staatsrecht en het Bestuursrecht:

 ‘Begrippen en Definities’: Een lid van de Tweede Kamer stelt de Minister van Justitie de volgende vragen: ‘Is het bericht juist dat de gemeente A. overweegt het verspreiden van drukwerken, waarin teksten of afbeeldingen voorkomen die een discriminatie van vreemdelingen inhouden, te verbieden? Zo ja, is een dergelijk verbod niet voorbehouden aan de formele wet, gezien art. 7 lid 1 Grondwet over de vrijheid van drukpers?’

 In deze vragen komt een aantal belangrijke aspecten van het staatsrecht aan de orde, die in de volgende hoofdstukken worden besproken. Welke zaken moeten bij formele wet door regering en parlement worden geregeld en hoever reikt de regelingsbevoegdheid van de gemeenten? Via het grondrecht van de drukpersvrijheid is hier ook de verhouding overheid burgers in het geding, terwijl het Kamerlid deze vragen stelt aan de minister in het kader van de ministeriële verantwoordelijkheid tegenover het parlement.

 Het staatsrecht in ruime zin betreft de organisatie van de overheid, de bevoegdheden van de verschillende overheidsorganen en de relatie overheid – burgers. Dit ruime staatsrechtbegrip omvat het staatsrecht in enge zin, ook wel aangeduid als het constitutionele recht omdat dit de constitutie dat wil zeggen de inrichting van de staat regelt (al gebruikt men de term constitutie ook wel voor de Grondwet), en bovendien het bestuursrecht. Bestuursrecht ziet op de rechtsnormen betreffende het bestuur dat de overheid uitoefent in de samenleving, de relatie bestuur – burger, alsmede de beschermingsmogelijkheden voor de burgers tegen onjuist geachte bestuurshandelingen.  – Bron: Inleiding tot het Staatsrecht en het Bestuursrecht

Verder hebben Belinfante en De Reede het volgende gepubliceerd: “Voor de staatsbeoefenaar is het nodig het bestaan en de inhoud van dat ongeschreven staatsrecht te kennen. Het is dus ook een bron van staatsrecht.” – Einde Inleiding!

Het is mij niet ontgaan D66 onderzoekend is, zeker met betrekking tot de kwaliteit en het bestaansrecht van de democratische rechtsstaat Nederland. Wat ik ook waarneem is dat zij op dit gebied ook correctie aanvaard. D66 is op het gebied van staatkunde competent en competitief. Ook met de wetsvoorstellen m.b.t. vaccinatie komen inderdaad vraagstukken als hierboven in de inleiding genoemd aan de orde. Een aantal belangrijke aspecten van het staatsrecht! Welke zaken moeten bij formele wet door regering en parlement worden geregeld en hoever reikt de regelingsbevoegdheid van de gemeenten? Via het grondrecht van de ‘Onaantastbaarheid van het lichaam’ (Artikel 11 GW)  is hier ook de verhouding overheid burgers in het geding, maar ook de rechten voor het kind als opvang en onderwijs. Tenzij bij de inrichting van de rechtsorde er op een andere wijze invulling aan wordt gegeven (gelijkwaardigheidsbeginsel).

 Als buitenstaander kijk ik op een andere wijze naar belangen en conflicten, overigens is het een persoonlijke eigenschap van mij om mij – voor zover ik geoefend ben – mij ten opzichte van ieder mens onpartijdig op te stellen. Ik tracht iedereen recht te doen. Wel merk ik op dat ik kritisch ben wanneer de voorzieningen die de verzorgingsstaat biedt worden misbruikt en oneigenlijk gebruikt. Zeker, zoals ik in de jaren tachtig al gewaar werd, deze worden aangewend uit financieel oogmerk. Ik doel dan op zelfverrijking en het permitteren van overdadige luxe en welstand.

In Rechtsstaat is ook voor kinderen wordt gesproken van ‘een sterk autoritaire houding’ welke de overheid inneemt tegenover de ouders. Onder Basisbegrip en functie staat bij artikel 11 GW het volgende: “Zoals reeds gesteld, geniet de lichamelijke integriteit eveneens grondwettelijke bescherming als onderdeel van de privésfeer (artikel 10).”

Ik kan mij nog herinneren als kleuter dat mijn moeder mij naar school bracht met die motivatie dat anders de overheid (harde) maatregelen gaat nemen. Het was meer uit een ‘dwangstoornis’ en ‘rechtsonzekerheid’ dat ze meeliep in het gelid. In Grondbeginselen der Sociologie staat het volgende: “Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheidingen en kindertal. Dergelijke invloeden bracht iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent.” Zonder eertijds kennis te hebben van dit boek heb ik gezien waarom iemand deze hoogstpersoonlijke keuze van zelfdoding heeft gemaakt: vanwege de organisatiestructuur en organisatiecultuur. Voor mijn ex- was dit (andermaal) de reden voor een scheiding. Het gevolg van inmenging van andere partijen was dat de tiener van alle kanten werd ‘belaagd’. De uitbreiding en intensivering van bemoeienis met daarbij overschatting en onderschatting van het cognitieve niveau van de jongere – hetgeen inhoud dat deze  niet conform zijn verstandelijke vermogen wordt benaderd – kan resulteren in overbelasting, overprikkeling, overvraging, onbegrip, deprivatie en verveling.

‘Hulp’ werkt dan ook nogal eens averechts, zo is mij al vele jaren bekend. In toenemende mate leidt dit ook tot burn-out onder jongeren. Daarnaast speelt ook de verhouding overheid burgers, staat en samenleving, mee. Uit de eigen ervaring heb ik in de persoonlijke ontwikkeling meegekregen dat deze invloeden zowel direct als indirect werken. Als burger heb ik dan ook moeten optreden tegen de overheden en de zorginstellingen en dienstverleners. Ter bescherming van de meest kwetsbare(n) en hun recht op rechtszekerheid waaronder de gelijkelijke bescherming tegen overmatige en willekeurige machtsuitoefening (rechtsstaat).

 ‘De privésfeer’. In de Bijbel worden meerdere situaties beschreven van uitbreiding en intensivering van overheidsbemoeienis met de samenleving op een manier waarop – direct en indirect – op persoon/burger werd gespeeld. Ook de Nederlanden heeft zo haar eigen ontwikkelingen doorgemaakt waarbij ‘het Rijk’ in tweeën is gevallen en waarbij verschillende interne conflicten een groot aantal slachtoffers hebben geëist. Ook in de Bijbel lezen wij van scheuringen, maar ook van genocide et cetera.

De vraag is: “Hebben wij geleerd van de eigen (persoonlijke) geschiedenis?”

“Leer je van je eigen ervaringen en van de fouten die je maakt?” Leervermogen. Leervermogen is de mate waarin je nieuwe informatie in je opneemt en deze vervolgens effectief toepast in allerlei (werk)situaties. Leervermogen houdt dus meer in dan het reproduceren van feitelijke kennis uit een boek of opleiding. Het gaat ook om het toepassen van de kennis die je hebt en het willen leren van de dingen die je doet en ondervindt. De psycholoog en de psychiater lopen net als de Paus in tijd ver achter. Toch worden de woorden van deze influencers door hele volksstammen voor waarheid gehouden, zijn zelfs heilig. Ook de persoon wordt heilig verklaard en als een god aanbeden en gedragen. Vaccinatie is net zoiets als een voorbehoedsmiddel? Maar zijn ze niet schadelijk voor de biologische aspecten van het leven? Dit openbaart zich soms in de derde of vierde generatie. Dan hebben wij het over een tijd van 60 à 70 jaar.

Heeft het juridische gezag hier in dit land veel te vertellen? Jurisprudentie is een bron van staatsrecht, maar pas op dat wij niet blindelings achter de advocaten aanlopen. Ik heb al vaak gezien hoe zij komen om te stelen en daarbij dat de processen en procesregels worden verstoord. Er wordt veel onrecht gedaan, ook vermogens ontvreemd. De wetgever stelt die weg vrij en een rechte weg wordt gehinderd.

Hebben psychiaters het voor het zeggen? Het is wel de cultuur om niet de arme met een goed ontwikkelt oordeelsvermogen te geloven, maar iemand met een titel. Aanziens des persoons. Een onderofficier dient goede psychologische inzichten te hebben om zijn team ook geestelijk te ondersteunen. Een officier heeft de taak om dit te overzien. Waarom waren eind jaren tachtig de onderzoeken bij de Koninklijke Marine anders dan bij de Koninklijke Luchtmacht en de Landmacht? Mede doordat ik bij de laatste twee op functie werd beoordeeld en bij de andere een toelatingseis was zodat iedereen aan boord kon komen. Eenmaal aan boord, na de opleiding, begon voor menigeen de ellende. Ook en in het bijzonder de geestelijke gezondheidsproblematiek.

KONING (Staatshoofd), ken uw Volk, ken uw dienstmaagd … 

Ik ben mij ten zeerste bewust van de mogelijkheden en de onmogelijkheden van mijn eigen geest en lichaam. Zelfkennis. Aan extern bestuur geef ik niet snel de ruimte. Velen maken er een zooitje van!

‘Afweerrecht of beschikkingsrecht’. In artikel 11 GW staat: “In de Nederlandse traditie van het gezondheidsrecht en de gezondheidsethiek, de disciplines bij uitstek waarin de normering van handelingen met het menselijk lichaam centraal staat, worden autonomie en zelfbeschikking als leidende beginselen opgevat.” Echter, de zogeheten wetenschappen, de medische wereld waaronder ook de biochemie en biotechnologie, gaat net als voor het uitbreken van WO-II weer meer invloed en macht krijgen. Biotechnologie: De naam komt van de Griekse woorden “βιος” en “τεγνικος” en betekent dus letterlijk ‘het gebruik van het leven’.

Dan bedenk ik de volgende vraag: “Wordt het leven onderhouden of geconsumeerd?” Krijgt Nederland geld en is de burger het proefkonijn, de ginea pig. Want zoals ik in ‘Dames eerst’ en ‘Armoedeval’ laat zien is de overheid niet de baas in eigen huis, ook de Nederlandse bevolking niet, maar de zogenaamde ‘Sociale Partners’ die feitelijk in geld en mensenrechten handelen. Dat laatste doet de ‘onafhankelijke’ rechter die de mens in handen van geldhandelaren en bewindvoerders speelt.

Het recht struikelt …

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail