Vermogensbeheer

Het Centrum Voor Dienstverlening (CVD) is een grote maatschappelijke dienstverlenende organisatie in Rotterdam en staat in het hart van de Rotterdamse samenleving. Het CVD rust op 3 pijlers: Maatschappelijke Opvang, Maatschappelijke dienstverlening en Vrijwilligerswerk. Het CVD
gelooft er in dat elke Rotterdammer talenten heeft en dat er soms professionele ondersteuning nodig is om die talenten te kunnen benutten. Het CVD biedt die ondersteuning en doet dat met een breed scala aan diensten en producten.

Kernwaarden van het CVD zijn: erin geloven, integer zijn, verbinding maken en ontwikkelingsgericht zijn.

Op 4 september 2018 ving ik aan met de training Schulden (voorkomen) / budgetteren. Na tweeënhalf uur ging mij dagen dat Kredietbank Rotterdam (KBR) niet alleen adviseert, begeleidt en ondersteunt bij de aanpak van uw financiële problemen, maar de kwetsbare burger ronselt om belastinggeld op wel zeer eenvoudige wijze te ontvreemden. De wijze waarop de schulden worden gesanneerd zorgen ervoor dat de schuld die per burger in 2011 nog € 24.000 bedroeg in 2017 uitkwam op € 26.000 dit jaar uitkomt op € 30.000 en is gegroeid met € 4.000.

Bedraagt de schuld per burger landelijk gezien ca. € 30.000 per burger, in Rotterdam is dit bedrag ruim € 50.000. De trainer maakte bekend dat in veel gevallen slechts aan 2% van de schuld wordt voldaan. In Rotterdam komt dit omgerekend dan neer op € 1.000 per burger. Voorheen bedroeg dit ongeveer 50% hetgeen betekent dat de betrouwbaarheid in het giraal verkeer en dus in het maatschappelijk verkeer er niet op is verbeterd. Dit zal het handelsverkeer in ernstige mate schaden, indien hiervan al geen sprake is. 

Schatkist rovers … 

3 jaar lang bent u van de Kredietbank Rotterdam, zij beheren uw vermogen en dragen slechts € 50 per maand aan schulden af. 36 maanden houdt in dat er € 1.800 van de schuld is ingelost. Waar is dan dat restbedrag van € 28.200 of meer? Bedenk dat andere banken (wederom) omvallen! Er gaat een kettingreactie volgen … 

Wat heeft de rechtbank er de laatste jaren voor rol in gespeeld? Om dit te kunnen beoordelen ga ik naar Staatkunde, Nederland in drievoud, een studieboek uit de serie nieuwe didactiek voor bestuur en politiek waarin De Jong en Schuszler de grondslagen van de moderne staat inzichtelijk maken:

De rechtsstaat is een staat waarin de heerschappij van het recht wordt erkend. Dit betekent dat niemand zich aan het recht kan onttrekken, ook de overheid niet. De bedoeling hiervan is dat in het maatschappelijk verkeer onderling vertrouwen mogelijk wordt. Kern van het recht is dan het bestaan van algemeen verbindende regels, op basis waarvan een ieder gelijk wordt behandeld en individuele vrijheid wordt gegarandeerd. Door algemene rechtsregels vast te stellen wordt voorkomen dat burgers afhankelijk worden van willekeur. Om deze regels te kunnen handhaven is de rol van de rechter van het grootste belang. Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur. Dit betekent dat politieke controle en verantwoording wordt aangevuld met controle door en verantwoording aan daartoe specifiek in het leven geroepen organen. Het belang hiervan is dat naast politieke doelstellingen en belangen vanuit een andere invalshoek naar conflicten en belangen wordt gekeken, namelijk die van een algemeen gerespecteerde buitenstaander. Door in het bijzonder aandacht te besteden aan de gelijke behandeling van gelijke gevallen en de bescherming van individuele vrijheid van de burgers wordt in de parlementaire democratie het scheppen van ruimte voor minderheden tegenover meerderheden de belangrijkste taak van de rechter. Die taak is belangrijk ter bescherming van de burgers, maar natuurlijk ook ter bescherming van de democratie zelf.

Valt er te concluderen dat de gemeente Rotterdam zich niet alleen aan het recht onttrekt, maar is er ook geen sprake van ondermijning van Grondwet en bestuur? Wat is de taak en welke zijn de bevoegdheden? Beantwoord de overheidsfunctionaris wel aan zijn functie? Staat hetgeen de Kredietbank Rotterdam doet wel in recht?

En wordt ik als vrijwilliger niet medeplichtig aan deze fraude? Wanneer de burger onder de Participatiewet valt, wat voor opties heeft hij/zij?

Van een democratische rechtsstaat kan worden gesproken als in een staat de collectieve besluitvorming zo is georganiseerd dat alle burgers van het land gelijkelijk in staat worden gesteld om invloed uit te oefenen op de uitkomsten van dat proces (democratie) en als die burgers door binding van die ambten aan algemene rechtsregels (rechtsstaat) gelijkelijk beschermd worden tegen overmatige en willekeurige machtsuitoefening door overheidsambten.  –  Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud

De bescherming van de democratie zelf, rechter, hoe heeft dit verkeerd kunnen lopen? 

Lees ik op pagina 8 van Rechtsstaat ook voor kinderen van Naleving Wettelijke Voorschriften, en heeft Prinsen in navolging op een motie, gedaan op 3 december 2012 voorgesteld door het lid Bergkamp (D66), het volgende: In de praktijk wordt dit artikel vaak genegeerd. De overheidsfunctionaris heeft niet alleen taken en bevoegdheden, ook verantwoordelijkheden. 

Essentieel voor de positie van het gedecentraliseerde bestuur is de democratische rechtvaardiging van dit bestuur. Zo worden leden van het hoogste orgaan van de provincie (Provinciale Staten) en de gemeente (gemeenteraad) rechtstreeks gekozen door hun burgers. Dit gegeven maakt dat het gedecentraliseerde bestuur namens de burgers de eigen belangen kan behartigen en als zodanig tegenwicht kan bieden aan de regelgeving en het bestuur van het Rijk. We kunnen hier spreken van een verticale invulling van het algemene uitgangspunt dat controle en verantwoording nodig is binnen de overheid. Zoals het Rijk op vele manieren het gedecentraliseerde bestuur kan beïnvloeden, zo heeft het gedecentraliseerde bestuur een basis om zich ten opzichte van andere besturen te manifesteren.  

Manifesteert de gemeente Rotterdam zich niet als een overspelige? Is zij niet ontrouw? Moet daar geen beschermingsbewindvoerder op zitten om de burger te beschermen, maar ook het gemeenschapsgeld te bewaken? Heeft de gemeente Rotterdam dan geen rekenkamer?

Al met al schadelijke praktijken …

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION