Ambulante Handel

“Volgens een woordvoerder van de VNG zijn de kosten grosso modo 300 miljoen euro. Het draait met name om de gevolgen van ambulantisering, zoals goede woningen met zorg, schuldhulpverlening en begeleiding naar werk.”

https://www.zorgvisie.nl/vng-ondermijnt-hoofdlijnenakkoord-ggz/

Ik wil aangaande ‘de’ begeleiding opmerken wat ik in reactie op een schrijven aan minister Hugo de Jonge onder ander de volgende ‘opvatting’ gepresenteerd kreeg: “U moet weten dat het Nederlandse Zorgstelsel internationaal hoog scoort. Als burger moet je natuurlijk wel de juiste weg weten om zorg goed te regelen.”  – Het Nederlandse Zorgstelsel

Denkt de volksvertegenwoordiger evenals de rest van de ambtelijke (bureaucratische) organisatie dat wij – de burgers – ons gedragen als het schoothondje van Rutte? Leeft de overheidsfunctionaris in de waan dat de burger tot niet meer in staat is dan het eindeloos herhalen van wat haar ambtenaren haar hebben aangeleverd? Wordt het ontwikkelingsniveau van de burger gehouden voor het simpele niveau van iemand die zich met een kluitje in het riet laat sturen?

Wordt er in de Wet maatschappelijke ondersteuning gesteld dat “Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen” en laten na dit volgens de ongeschreven regels die de Grondwet hun sinds 1948 biedt (gedecentraliseerde eenheidsstaat), ook hebben zij hun vertrouwen gesteld zoals ik in Rotterdam persoonlijk heb ervaren aan privaatondernemers met een eigen bedrijf in Bewindvoering en Dienstverlening en daarmee gebeurt het dat de voorziening die deze Wet de Wmo-adviseur biedt misbruikt en oneigenlijk gebruikt wordt.

*Als burger dient men zich er van bewust te zijn dat er trouweloos en bedrieglijk wordt gehandeld.

Doordat de overheid zich aan het recht onttrekt en de Grondwet er niet op nahoud – ook onvoldoende belangstelling toont voor de grondslagen van de moderne staat – kunnen anderen vrij handel drijven.
Een belangrijke regel of verantwoordelijkheid als “algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen” wordt klaarblijkelijk niet (voldoende) betracht.

Om een aantal ontwikkelingen (processen) te kunnen beoordelen dient gekeken te worden naar de eisen die samengevat worden met democratische rechtsstaat. Ik beperk mij hier door het volgende te citeren: “Van een democratische rechtsstaat kan worden gesproken als in een staat de collectieve besluitvorming zo is georganiseerd dat alle burgers van het land gelijkelijk in staat worden gesteld om invloed uit te oefenen op de uitkomsten van dat proces (democratie) en als die burgers door binding van die ambten aan algemene rechtsregels (rechtsstaat) gelijkelijk beschermd worden tegen overmatige en willekeurige machtsuitoefening door overheidsambten.”
Ik merk verder op dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft een minimaal niveau van menswaardigheid te beschermen en dat ook de rechter in de parlementaire democratie een belangrijke taak heeft ter bescherming van de burger, maar ook ter bescherming van de democratie zelf.

MASTERCLASS: Een vertekend beeld ; een onjuiste ook onterechte conclusie ; niet de juiste mening kunnen vormen ; DESINFORMATIEF

Mede doordat ik persoonlijk ‘geholpen’ werd door een functionaris die en oggz-specialist, senior-wijkcoach en Wmo-adviseur is en tevens eigenaar is van Het Baken (Bewindvoering en Dienstverlening) kom ik ook bij de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) die zich richt op sociaal kwetsbare mensen die zorg en/of hulp nodig hebben, maar dit niet krijgen.
Ook al merkte ik op dat ik ten gevolge van regelgeving en bestuur vanuit het Rijk, de beslissing van de rechter en verdere besluitvorming vanaf maart 2016 met problematische schulden te maken zou krijgen, ook deze functionaris bood niet de ondersteuning of maatwerk die ik gezien de specifieke situatie nodig had. 3 januari 2017 geraakte ik door deze nalatigheid en opeenvolging van onjuist geachte bestuurshandelingen dakloos. Vervolgens wordt de burger wederom met extra lasten evenals bestuursrechtelijke premies (boetes) geconfronteerd. Hiertoe wordt het Centraal Justitieel Incassobureau (ten onrechte) gebruikt (misbruikt).

Eerst ging ik naar de ambtenaar, maar ontving niet de zorg waar ik iets aan heb; nu heb ik te maken met ambilantisering. Weigerde het UWV mij te helpen bij oplossingen en kon ik ook niet aan de alimentatieplicht voldoen, nu verzint men werk wat ik als 12 jarige al zelfstandig deed. De werkzaamheden die worden voorgesteld kunnen beter als jeugdzorg opgepakt worden hetgeen in het belang is van de ontwikkeling van de jongere. Nee, ook nu hindert men de ontwikkeling en groei van de naaste. Ook het personeelsbeleid binnen de lokale overheid, maar ook binnen de ministeries (departementen) is bedenkelijk en baart (ernstige) zorgen. Oplossingen worden niet (echt) geboden!
Wat betekent de ambilantisering en ‘goede woningen met zorg’? Als 10 jarige ving ik een bezoeker of klant op en beantwoorde de telefoon. Als 21 jarige was ik niet alleen zelfstandig en onafhankelijk, ook had ik officier kunnen zijn indien ik het voorstel van de Koninklijke Luchtmacht had aanvaard.

Ik betaal dus niet voor hulp en beleid waar ik iets aan heb! Maar waar betaal ik dan voor? Voor ambilantisering? Ze komen wekelijks kijken in mijn huis en hebben een auto van ‘de zaak’?
Met betrekking tot de rechtsstaat presenteer ik dan ook de volgende opvatting (ik citeer): “Kern van het recht is dan het bestaan van algemeen verbindende regels, op basis waarvan een ieder gelijk wordt behandeld en individuele vrijheid wordt gegarandeerd. Door algemene rechtsregels vast te stellen wordt voorkomen dat burgers afhankelijk worden van willekeur.” Verder wijs ik op de volgende verdragsbepalingen die de Nederlandse Grondwet (Constitutie) onderschrijven: gemeenschapstrouw; gelijkwaardigheidsbeginsel; doeltreffendheidsbeginsel. Merk op dat de meeste (grote) ondernemingen en instelling wel juristen in dienst hebben en deze dienen de directeuren er op te wijzen dat deze verdragsbepalingen ook voor de afzonderlijke instelling van kracht zijn. Zelfs voor Algemeen Nut Beogende Instellingen zijn enkele voorwaarden van kracht, zeker in geval het beheerd vermogen boven een paar miljoen komt.

De burger betaalt klaarblijkelijk en voor het salaris van personen die niet (meer) functioneren, en voor de schade die hij/zij daardoor persoonlijk ondervind. Sterker, de burger wordt er voor gehouden niet te functioneren waarbij de functionaris de eigen tekortkomingen niet ziet (of niet wil zien).
De overheidsfunctionaris die mij ‘hielp’ helpt zich zelf aan een riant pensioen en misbruikt de gelegenheid die zich voordoet. Zo wordt de burger misleid, misbruikt en uitgebuit, ook afgeperst. Door deze en andere praktijken, hetzij door de ouders, hetzij door de overheid, hetzij door de zorgverlener en mogelijk al deze en andere partijen, zijn inmiddels (ook) 12.000 jongeren ontheemd.

Ik citeer tot slot het volgende: “Alzo zegt de Heere HEERE: Wee den herderen Israëls, die zichzelven weiden! zullen niet de herders de schapen weiden?” – Ezechiël 34.
Het is mede door dit geschrift en de ontwikkelingen in de periode van 12 tot 15 september 2013 dat ik de systeemkenmerken evenals de (dis)functionerende patronen helderder in beeld kreeg. Ook de houding van een aantal personen waar ik al 20 jaar mee optrok werd mij volkomen duidelijk!

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail