Lelystad Airport

“Er is nu eenmaal een politiek besluit genomen”, aldus Van Nieuwenhuizen

Verder lezen wij in het artikel op EenVandaag: “Lelystad Airport, de nieuwe dependance van Schiphol, gaat er hoe dan ook komen.

Ondanks het massale protest van omwonenden en het feit dat de belevingsvlucht op 30 mei meer geluid produceerde dan toegelaten. Dat stelt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat  in EenVandaag.”

Blijkbaar vergeet ook deze vrouw de grondslagen van de moderne staat zoals het onderhouden van de kwaliteit van de democratische rechtsstaat Nederland. Aangezien hier al geruime tijd geen aandacht is besteed zal de burger de rechter moeten wijzen op zijn belangrijke taak. Uit Staatkunde, Nederland in drievoud citeer ik het volgende: “Om deze regels te kunnen handhaven is de rol van de rechter van het grootste belang. Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur. Dit betekent dat politieke controle en verantwoording wordt aangevuld met controle door en verantwoording aan daartoe specifiek in het leven geroepen organen. Het belang hiervan is dat naast politieke doelstellingen en belangen vanuit een andere invalshoek naar conflicten en belangen wordt gekeken, namelijk die van een algemeen gerespecteerde buitenstaander.”

Het gaat dan ook om het handhaven van de rechtsregels ofwel het gelijkwaardigheidsbeginsel: Verplichting van elke lidstaat om bij de inrichting van de interne rechtsorde ervoor te zorgen dat de procesregels voor rechtsvorderingen die ertoe strekken de rechten te beschermen die de justitiabelen aan het Unierecht ontlenen niet ongunstiger zijn dan die welke voor soortgelijke nationale vorderingen gelden. Het gaat daarbij ook om het onderhouden van de Grondwet en functioneel bestuur.

Aangaande het bestuursrecht en in het bijzonder de bescherming tegen onjuist geachte bestuurshandelingen heb ik het volgende inmiddels opgesteld: Zorgbeheer.

In de afgelopen 50 jaar is niet gemotoriseerd verkeer sterk teruggedrongen. Hierdoor is de afstand woon- werkverkeer gegroeid en daar ligt het wringijzer? De Nederlander is ondankbaar en wil meer. Ook gaat men steeds vaker een weekendje weg met het vliegtuig. Onze consumptiedrang en ondankbaarheid zijn niet te combineren met minder CO-2 en meer groen. Sinds de jaren 50 wordt meer energie per persoon geconsumeerd dan in de jaren daarvoor. In de fysieke en mentale belasting zijn ook (sterke) veranderingen opgetreden. Droeg een boer 50 jaar geleden nog zakken van 100 kg, nu heeft men al rugklachten bij het tillen van 10kg. Ons fysieke en mentale gestel is verzwakt en toch is er een reden om een last van 23 à 24 kg te hanteren om overbelasting te voorkomen. Mede doordat veel spieren niet in conditie zijn ontstaan fysieke klachten en komen ook zenuwen klem te zitten.

De balans tussen draaglast en draagkracht is in velerlei opzichten dan ook verstoord. Of het nu gaat om te zware lasten of ‘te’ lichte belasting, het veroorzaakt (onnodig) aandoeningen.
Er is deels minder werk maar ook (te) veel vrije tijd en aan de andere kant stelt de huidige banenmarkt eisen waaraan veel burgers niet (meer) kunnen voldoen. Deels ook doordat het of afgestompt en anderzijds afmattend werk is maar in het bijzonder ook geestdodend. Dit is niet bevorderlijk voor het welzijn en de gezondheid het individu! Daarbij stelt de Nederlandse overheid in meerdere mate kwaliteitseisen die zij zelf weigert te leveren. Hierdoor neemt de kans op ongelukken evenals rampen sterk toe.

Indien de overheid vasthoud aan ‘politieke besluiten’, deze voorrang geeft en halsstarrig de eisen die samengevat worden met democratische rechtsstaat blijft negeren dan voorzie ik grotere en hevige conflicten, sterker dan zij nu al zijn. De welvaart maar in het bijzonder het welzijn zal voor steeds meer burgers afnemen. Dat het aantal keuzes van zelfdoding zal stijgen mag duidelijk zijn. De veiligheid van het luchtverkeer zal er niet beter op worden. Hogere en strengere eisen – ook meedogenloos – zullen (uiteindelijk) geen uitkomst meer bieden. Getuige de laksheid van de overheden en de laconieke (onverschillige) houding van de minister-president.

Ook Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat schijnt meer waarde te hechten aan een slecht politiek besluit dan dat zij zich bekommert om de burgers (de samenleving) en het milieu. Ook onder gemeenteraadsleden van de gemeente Lansingerland merk ik dat de groei van luchtvaart niet geremd wordt, maar dat de betekenis van aanvullende maatregelen die nodig zijn om de publieke belangen en het milieu te beschermen uitgelegd moet worden als zijnde de persoonlijke belangen: niet in/boven mijn achtertuin.

Ik concludeer dan ook dat ‘verkiezerstrouw’ ook onder de vrouwen ontbreekt, evenals de waarde van de democratische rechtsstaat. Ook nu zullen de ontwikkelingen mede het resultaat zijn van een ongebreideld nastreven van eigen belang door de verschillende actoren (de mensen met geld en macht).

Hoogachtend, ~Sheepish (Looking) LION

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail