Zonder verstand

Papegaaien, doet niet iedere kind van vier …

Beste Rob,  

Van tuinders en agrarisch weet je dat het ‘tijdelijk’ werk is? Hoeveel generaties zitten jou ouders en overige familieleden in dat vak? Wanneer ik de Bijbel lees dan is dit naast de jacht één van de oudste beroepen! Enig idee wat er aan onderhoud gedaan moet worden? Het werk is ook niet zonder gevaar voor de gezondheid en het leven.

Mede doordat arbeiders een zeker verbod is opgelegd en het recht op zorg aan voorwaarden is verbonden moeten zij zekere werkzaamheden weigeren. Als kleinzoon en zoon van de bedrijfsoprichter(s) is mij niets bespaard gebleven, ongedwongen! Toen ik echter in loondienst kwam ging de organisatie zich echter geheel anders gedragen …

Eemshaven 1990

In 1990 vond er een ongeval plaats nadat ik het veld had verlaten om het weekend mijn dienstplicht te vervullen en mij te voegen bij het regiment van Heutz, 449 IBC te Assen. In 1992 ving ik op dat er een ‘advocaat’ op was gedoken om te zien wat hij aan vermogen aan de organisatie kon onttrokken. Dit, nadat de gezonde verstandhouding en een goede samenwerkingsverband werd verstoord.

De gedraging van overheid en het juridisch gezag vormde wederom een concrete bedreiging voor de organisatie en voor de familie!  In de jaren negentig, na het verlaten van de Koninklijke Marine, kwam ik in aanraking met CE-verklaringen, met normen, met wetten, met de (Europese) richtlijnen; ik moest ze implementeren ..   De wetgever/wethouder kent het bestaan er niet van, laat staan de inhoud?

Weet u echt, wat er vereist is?   Art. 4 lid 3 VEU stelt dat het beginsel van Unietrouw het volgende behelst: 
‘Krachtens het beginsel van loyale samenwerking respecteren de Unie en de lidstaten elkaar en steunen zij elkaar bij de vervulling van de taken die uit de Verdragen voortvloeien. De lidstaten treffen alle algemene en bijzondere maatregelen die geschikt zijn om de nakoming van de uit de Verdragen of uit de handelingen van de instellingen van de Unie voortvloeiende verplichtingen te verzekeren. De lidstaten vergemakkelijken de vervulling van de taak van de Unie en onthouden zich van alle maatregelen die de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie in gevaar kunnen brengen.’ – Verdragsbeginselen  

Komt u mij, een arbeider, een ingezetene, de wet voorlezen? Of komt u mij ondersteunen, in het uitoefenen van mijn taken?

Zo lees ik ook van ‘De rechtsstaat is ook voor kinderen‘. In dit document lees ik van de wijze waarop overheidshandelen zich gedraagt (misdraagt), tegen de burger, tegen het kind, tegen de ouders! Daarom ook het volgende: “Rechtszekerheid betekent dus voorzienbaarheid van overheidshandelen voor justitiabelen, die ervoor zorgt dat zij hun gedragingen kunnen afstemmen op het recht.”  – Rechtszekerheid als fundament van het legaliteitsbeginsel

Wat weet u? Ik hoor u zeggen, “Ik denk!”

“VASTSTELLENDE als wezenlijk doel van hun streven, een voortdurende verbetering van de omstandigheden waaronder hun volkeren leven en werken, te verzekeren,” – EU-Werkingsverdrag

Constaterende dat deze doelstellingen regelmatig in gevaar worden gebracht door maatregelen die de Nederlandse overheid neemt!

In 1879 heeft de onafhankelijke rechter zich in het Meerenberg-arrest met een beroep op het stelsel van de Grondwet expliciet uitgelaten over de vrijheid en gebondenheid van de Koning in een constitutionele monarchie. Met het Meerenberg-arrest zien we drie regels van de democratische rechsstaat samenkomen. Voor alles is een krachtige rol weggelegd voor de onafhankelijke rechter die moet vaststellen wat het geldende recht is. Vervolgens worden de wetgevende en de uitvoerende macht als gescheiden machten opgevat, waarbij de wetgever uiteindelijke bepaalt welke speelruimte aan de uitvoerende macht toekomt. Tenslotte blijkt door de rechter een directe relatie te worden gelegd tussen de scheiding van de wetgevende en de uitvoerende macht en het legaliteitsbeginsel. – Staatkunde, Nederland in drievoud  

Mij is duidelijk geworden dat de staatsbeoefenaar de grondslagen van de moderne staat niet kent en ook ontbreekt de kennis van het bestaan en de inhoud van de ongeschreven regels van het staatsrecht.

In Staatkunde, Nederland in drievoud maken De Jong en Schuszler de grondslagen van de moderne staat inzichtelijk. Zij concentreren zich daarbij op de relatie tussen de staat en het recht. Verschillende opvattingen worden gepresenteerd die de lezer in staat moeten stellen zelfstandig de essentiële vraagstukken te analyseren in de relatie tussen staat en samenleving.
Ook de Bijbel presenteert diverse voorbeelden m.b.t. de gedragingen van overheidshandelen en verschillende wijzen waarop een rechtsstaat wordt ondermijnd met gevolg dat dictaturen ontstaan! In de vele geschriften komt de relatie tussen de staat en het recht aan bod en zijn (wanneer we afstand doen van de leerregels die de kerk oplegt) essentiële vraagstukken te analyseren in de relatie tussen staat en samenleving.

Papegaaien, doet niet iedere kind van vier …

In de bijlage de brief aan Welzijn, Zorg en Jeugdhulp, gemeente Rotterdam met kenmerk 18MO05525. In deze brief heb ik het ook over het cognitieve niveau. Cognitieve functies zijn functies als het geheugen, leervermogen, taalgebruik en het kunnen begrijpen en uitvoeren van complexe dagelijkse handelingen. Hierbij valt te denken aan psychische processen die te maken hebben met begrip, kennis, herinneringen, problemen oplossen en informatieverwerking.

In dertig jaar heb ik diverse malen gesproken met psychologen en psychiaters die het aan leervermogen ontbreekt! Menigeen hoogopgeleid, maar ze bieden geen competentie … Kwaliteit ontbreekt er! En het maakt derhalve niet uit met hoeveel kwantiteit – aantallen – men komt, het heeft niets te bieden, alleen zullen de (interne) verliezen toenemen. Ook psychiaters kennen het boek, maar niet de praktijk, niet de ware/volledige betekenis.

Interne verliezen: De interne verliezen, waar staan deze in de financiële boekhouding? Staan zij niet als winst in de balansen? Wanneer jij niet weet hoe de boekhouding is ingericht en hebt geen besef welk onderdeel waar hoort, dan mogelijk functioneer jij net als de psychiater die mij behandeld als dat ik het verstandelijk vermogen van een vierjarige heb, ook zelf als een vierjarige?

Kijk in de Spiegel, Rob!

Hetzelfde geldt voor D66 en Alexander Pechthold, want wie hebben jou aangesteld? En al weet Mark Rutte beter, hij profiteert ook van een ChristenUnie en een CDA met een sterk achterblijvende geestelijke ontwikkeling. Hij misbruikt dit en denkt dat de ingezetenen net zo dom zijn als de regeringspartijen! Wat voor verstand is dit?

Rob, ik stel jou slechts als voorbeeld, maar anderen zouden (ook) beter moeten weten! Ze kunnen nog géén organisatie leiden zoals de organisatie waar ik op jonge leeftijd al mee geconfronteerd werd en denken als staatshoofd te kunnen optreden, namens de koning, namens de bevolking.

Groet, ~Sheepish (Looking) LION

PS: De persoonlijke ontwikkeling: CV-L.Speelman