Dienstverlening

De bestrijding of het voorkomen van armoede en “schulden” zal altijd een sociaal vraagstuk blijven! Vanuit de rechtsstaatgedachte is willekeur te voorkomen en zijn rechtszekerheid en rechtsgelijkheid te bevorderen.

In het kader van maatschappelijke dienstverlening is voor de sociaal werker van belang kennis te hebben van drie factoren die bijdroegen tot het ontstaan van de sociologie:
1 het verloren gaan van de vanzelfsprekendheid in het leven van mensen, waardoor dat problematisch werd;
2 het ontstaan van het begrip ‘maatschappij’ als een aparte levenssfeer, los van de staat;
3 de opkomst van een restauratiementaliteit, die de samenleving weer boven het individu ging stellen.

Dit gegeven maakt meteen duidelijk dat deze zelfde leerprocessen, waar mensen voor hun (voort)bestaan zo op zijn aangewezen, maken dat hun gedrag en wijze van samenleven veel veranderlijker zijn dan bij dieren het geval is.
Verschillende mensen kunnen verschillende dingen leren. Dat houdt in de eerste plaats in dat zich in dezelfde periode op verschillende plaatsen uiteenlopende soorten samenlevingen kunnen vormen. En in de tweede plaats, dat een en dezelfde samenleving na kortere of langere tijd kan veranderen. Dat laatste komt doordat sociale leerprocessen ruimte laten voor variaties aan vergissingen, waarbij mensen de aangeboden leerstof niet helemaal exact overnemen.

Van belang is een lerende organisatie of omgeving die al haar leden of medewerkers in staat stelt de dienstverlening aan te passen aan een voortdurend veranderende omgeving door scholing, ontwikkeling en initiatief te stimuleren. Het is noodzakelijk dat de organisatie voldoende vrijheid van de bedrijfsleiding krijgt om zichzelf steeds te reorganiseren, ook of juist in tijden van nood.
Een lerende organisatie bevordert scholing en ontwikkeling van al haar leden om zichzelf voortdurend aan te passen aan haar veranderende omgeving. Deze continue transformatie vereist naast het aanleren van nieuwe vaardigheden ook het afleren van oude gewoontes. Het management heeft in een lerende organisatie een ondersteunende en sturende taak.

Sociaaleconomisch kwetsbaar

Dit gegeven laat zien dat het type leiderschap (leiderschapsstijl) wordt gevormd door de wisselwerking tussen de motivatie en de competentie van een individu om te leiden, de behoefte aan richting en autoriteit van ondergeschikten en de problematische situatie die om leiding vraagt. Ook hier wordt begrip, geduld en flexibiliteit gevraagd!

De huidige ontwikkelingen of problematische situatie brengt ‘gevolgschade’ met zich mee, op nationaal en internationaal terrein. Zoals minister van Buitenlandse Zaken Kaag aangeeft, wij zullen vooruit moeten durven kijken, alvast gaan inventariseren en voorbereidingen moeten treffen.
De situatie vraagt niet alleen om een (nieuw) type leiderschap maar ook om (her)verdeling van taken. Ook de aanbieder en medewerker is dus verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ondersteuning die hij biedt. Hij moet zijn zaken zo organiseren dat het leveren van kwaliteit mogelijk is, bijvoorbeeld door geschikt personeel met de juiste opleiding, ervaring en ontwikkelmogelijkheden.

De Verderkijkerscampagne

Lessen die door Kwaliteitsbeleid in de Wmo geleerd (kunnen) zijn, de kennis die de “maatschappelijke stagiair” – burger en beroepskracht – heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de persoon/het individu heeft gekregen door zijn of haar werkzaamheden bij een andere organisatie, zijn dan ook van wezenlijk belang en zelfs cruciaal.
Het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid voerde gedurende 2019 al het Verderkijkerscampagne om bedrijven en organisaties bewust te maken dat ze succesvoller kunnen worden door verder te kijken, en activeren om voorbij vooroordelen – gefixeerde frames – te kijken. Het is lonend, waarbij niet zozeer naar financieel voordeel maar vooral naar rechten en belangen van andere wordt gekeken.

Kwaliteit van democratie en rechtsstaat: waarborgen voor vrijheid en vrede!