Uit schrijven d.d. 6 juni 2017 is op te maken dat de burgemeester van gedupeerde bekend is met het bestaan van “ondermijnende praktijken” die een  (dreigend) gevaar zijn voor de (gezonde) toekomst van de inwoners. Daarin staat niet expliciet welke ‘valkuilen’ de inwoner staat te wachten en of de burgemeester zelf op de hoogte is van de  precieze inhoud van deze  praktijken.

Schending door Lid-Staat van verplichting tot omzetting van richtlijn

Een Nederlandse afgevaardigde van de Volksvertegenwoordiging geeft al in 2006 aan dat deze praktijken bestaan uit of voortvloeien uit (wan)beleid en handelen (menselijke misdragingen) van autoriteiten. Steeds meer burgers worden onevenredig benadeeld door praktijken die de karakteristieken hebben van Terreur. Terreur of Schrikbewind is een concept dat een uitvoerende macht beschrijft dat berust op kracht, illegaliteit en repressie. Ook instellingen die zich voordoen een  christelijke identiteit na te streven spelen elkaar de financiële bal toe en bedrijven koopmanschap over hun naaste.

Petrus, één van de volgelingen van Jezus Christus, spreekt daarvan in zijn tweede brief, hoofdstuk 2, verzen 1 t/m 3. Personen die net als Bileam het geld achterna gaan en zich  menselijk misdragen. De menswaardigheid komt niet voor iedere individu ter gelding! Daarmee is sprake van (drreigende) schending van één van de grondregels van de democratische rechtsstaat: ‘algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen’.

Terwijl ook wethouders tekortschieten, komen diezelfde ‘Wet- en Schrifgeleerden’ hun  ‘christelijke imago’ oppoetsen door betere nachtopvang te regelen. Europese richtlijnen navolgen, de rechten van de mens toekennen, gezinnen een eerlijke kans geven, hun  primaire taak verzakende. Ook Leden van de ChristenUnie, het CDA en de SGP maken zich schuldig aan praktijken die de karakteristieken hebben van  Volksverlakkerij en misdrijven tegen de menselijkheid. Het boek Openbaring, hoofdstuk 2, waarschuwt ons ook voor  menselijke misdraging binnen de christelijke samenlevingen (die plaatsvinden op een staatsgebied zo groot als Nederland en België samen). Daarbij is ook sprake van criminele activiteiten en  gruweldaden tegen ouders en hun kinderen (geuit in de persoon van de Jezebel, een heerszuchtige vrouw uit een Fenicische handelsnatie).

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wordt beleid en handelen van twee (of drie) staatssecretarissen onderzocht bij dit ministerie, dan komt vast te staan dat zij geen affiniteit hebben met  staatsinrichting. Ook de praktijken van PvdA-ers en VVD-ers hebben formeel de karakteristieken van een  Charlatan. ‘Staatkunde’ zou naar hun mening niet  direct het beleidsterrein zijn van dit ministerie, aldus de woordvoerder. Te bedenken dat de burgemeester in zijn voorlaatste functie staatssecretaris was in het kabinet-Balkenende IV.

Het zou juist vanwege hun ambtstermijn toch bekend moeten zijn dat binnen het Europees recht behalve de wet- en regelgeving ook een groot aantal beginselen een belangrijke rol speelt? De wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht krijgt direct met deze wetten, (rechts)regels, beginselen en verdragsbepalingen te maken. Zo ook is het  Europees Sociaal Handvest een  richtlijn.

Sociale zekerheden en (bestuurlijke) vaardigheden

Om aan (Europese) verplichtingen of in algemene zin aan de rechtsplicht te voldoen, geeft de burgemeester of een medewerker van het secretariaat een  problematische situatie die om een oplossing vraagt voor afhandeling aan de concern-directeur Maatschappelijke Ondersteuning. Deze schakelt het betreffende Wijkteam. Daarop komt de eigenaar van  een Dienstencentrum (Bewindvoering en dienstverlening) in actie, maar heeft daarbij de pet op van senior-wijkcoach, oggz-specialist en tevens Wmo-adviseur. Deze neemt contact op met de burger die geconfronteerd wordt met gevolgen van tekorten in het functioneren van de rechtstaat, maar gooit er met de pet naar. Je zou mogen verwachten dat ze de vereiste kennis hebben en dit dan ook in de praktijk brengen!

Dit beleid dat bestaat uit onbehoorlijk handelen en nalatigheid leidt ertoe dat richtlijnen niet worden omgezet en daarbij is sprake van Schending door Lid-Staat van verplichting tot omzetting van richtlijn. Dit resulteert erin dat rechten en beginselen worden geschonden en daarbij wordt de burger, door hun menselijke misdraging, tot zwart schaap gemaakt, om zichzelf vrij te pleiten.

Men zou zeggen dat de burgemeester, ooit wethouder in een andere grote stad, vervolgens enkele jaren staatssecretaris dus bekend met het  bestaan en de inhoud van het Europees Sociaal Handvest en Wmo-2007, wel weet wat er precies aan  ondermijnende praktijken in zijn achtertuin plaatsvindt. Hij weet vast ook wat het  delict is en wie de daders zijn.

De nijpende is of deze man, afkomstig uit Marokko, wel enig respect heeft voor Europese normen en waarden (art. 2 VEU). De EU en haar voorlopers, de Europese Gemeenschappen, zijn van meet af aan bedoeld als een rechtsgemeenschap, gedragen door gedeelde waarden en gericht op gezamenlijke belangen. Deze waarden zijn opgesomd in artikel 2 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU) en brengen tot uitdrukking dat de EU haar legitimatie vindt in de rechten en belangen van de burgers.

Wederom worden Nederlandse gezinnen of individuen uit huis gezet, betalen het gelag, en worden islamitische gezinnen gehuisvest en (financieel) onderhouden. Dit heeft alles weg van praktijken die formeel de karakteristieken hebben van bezetting, al ontbreken uniformen, laarzen, geweren en werkkampen. Er is dan ook sprake van discriminatie en de maatregelen ondermijnen Grondwet en bestuur.

De Naam van de Koning gesmaad

Ongetwijfeld zal de politie in dienst staan van deze praktijken die de formele karakteristieken hebben van een criminele organisatie. Ook zij is NIET Waakzaam en Dienstbaar. Sterker, men zou kunnen denken dat zelfs het Dienstencentrum, of een medewerker daarvan, dit uit naam van God of Christus Jezus doet.

Gebeurt dit in Naam van de Koning, dan is sprake van smaad en laster! Bedenk wel dat er consensus bestaat over de omgangsregeling tussen parlement en regering (parlementaire democratie): 
• de ministeriële verantwoordelijkheid: de Koning is onschendbaar, de ministers zijn ten opzichte van het parlement politiek verantwoordelijk voor het gehele optreden van de Koning, de werknemers van het departement en het eigen optreden;
• de vertrouwensregel: indien een bewindspersoon of de regering niet op het vertrouwen van de Kamer kan rekenen, dan behoort deze persoon of de regering als geheel af te treden;
• ontbinding van de Kamer: de regering kan krachtens de Grondwet in geval van een conflict de Kamer ontbinden en nieuwe verkiezingen uitschrijven, maar dit kan slechtst één keer voor dezelfde kwestie.

Bescherming grondregels

In onderlinge samenhang bezien, betekenen deze regels dat krachtens de Nederlandse Grondwet de volksvertegenwoordiging uiteindelijk het laatste woord heeft en niet de monarch of de regering. Hiermee wordt voldaan aan de grondregel van de democratische rechtsstaat dat de volksvertegenwoordiging het hoogste ambt in de staat is en daarmee een wezenlijke rol speelt in de wetgevende macht.

Het  gelijkwaardigheidsbeginsel behelst een verplichting aangaande de inrichting van de interne rechtsorde, bij reorganisaties en onderhoud van de  democratische rechtsstaat Nederland. Dit dient ervoor te zorgen dat de procesregels voor rechtsvorderingen die ertoe strekken de rechten te beschermen (en die de justitiabelen aan het Unierecht ontlenen) niet ongunstiger zijn dan die welke voor  soortgelijke nationale vorderingen gelden. Dit gaat niet over juridische geschillen en de gang naar de rechter; dit gaat over het voorkomen ervan!

Formeel de karakteristieken van Piraterij

Het kan ook niet zo zijn dat de wetgever – de volksvertegenwoordiging – privileges verstrekt en daarmee ruimte geeft voor praktijken die de formele karakteristieken hebben van  kaapvaart, dat zich tegen de eigen (Europese) bevolking keert. 
Daar de burgemeester in 2015 opdracht verstrekt aan de concern-directeur en deze zorg draagt voor  Kwaliteitsbeleid in de Wmo is hij belast met de regeling dat Toezicht op uitvoering van de Wmo-taken en op naleving van de afspraken daadwerkelijk plaatsvind en aan eisen voldoet. De dienstverlener, belast met de uitvoering van de taken van de overheid, is zelf verantwoordelijk de bepalingen van de richtlijn te volgen! Maar ook de Stichting zelf, de bedrijfsleiding althans, brengt ook aangaande de (rechten en belangen van) beroepskracht en de burger de eigen regeling voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid niet in de praktijk. Hij is niet trouw aan de Koning en ook niet aan Zijn onderdanen, maar eist  persoonlijke macht. Daarin wordt de teamleider bijgestaan door een medewerkster van GGD. 

Falende toezichthouders en ontbrekende Checks and Balances

Ik heb het College daar meermaals op geattendeerd, maar géén reactie, laat staan daadkrachtig optreden. Duidelijk is dat naast  Schending door Lid-Staat van verplichting tot omzetting van richtlijn, maar ook van  Recht op behoorlijk bestuur. Het ontbreekt bestuurders aan de noodzakelijke kennis en vaardigheden. De directeur-bestuurder weet van de praktijken van het Dienstencentrum, van (maatschappelijk) onrecht, sociale uitsluiting/verstoting en dat cliënten daaronder (psychisch) lijden, maar begrijpt niet hoe dit komt. “Sterker, hij wil het niet begrijpen.”

Sterker, hij wil de zorg ook niet! WEL, ruim 2.000.000 euro per jaar aan subsidie. Bedenk dat een charlatan een speciaal soort oplichter is die voorziet in zijn behoeften door systematisch mensen te bedriegen over zijn afkomst (affiniteit), vaardigheden, intenties of prestaties. Een charlatan maakt gebruik van zijn charme om mensen iets aan te smeren.

Dit soort dissidenten ‘traint’ of ‘begeleidt’ wel tientallen jaren beroepskrachten en cliënten. Waarmee ik wil aangeven dat ik de burgemeester niet wil betichten van een ‘boos plan’, dat van tevoren moedwillig is opgezet. Wat hiermee duidelijk wordt, is dat ook een kind, van afkomst Marokkaan, ook niet goed of juist is onderlegd! Dit gegeven maakt ook duidelijk dat de problematische situatie of het heuvel dat is ontstaan (beter gezegd: veroorzaakt of gerealiseerd) ook bestuurders in verlegenheid brengt.

“Wijze raad is duur”? Bedenk wel dat de opbrengsten of baten daarvan wel eens tot overschotten kunnen leiden. 

De teamleider reageert op feedback, tegenstand en kritiek op een repressieve manier. Ook groepsgedrag en groepsprocessen worden zo beïnvloed dat de hele organisatie zich zo gaat gedragen of misdragen, hetgeen verstoting of sociale uitsluiting in de hand werkt. Niet het gedrag van de burger en cliënt vestigt de praktijk, maar het beleid en handelen van de teamleider en de omgeving die het mogelijk maakt. Ook zijn directeur corrigeert hem niet. Vindt de ombudsman niets, dan ‘is het goed’. Met het idee “Niet mijn eigen verantwoording.” Onverantwoord en ontoelaatbaar en toch wordt het toegestaan.
Dus doet mij dit denken aan een persoon als Hitler: velen konden ingrijpen, maar niemand deed het. De weinige pogingen die zijn ondernomen hebben gefaald. 
GOED? In elk geval wordt het toegestaan! Of grijpt de burgemeester ditmaal (tijdig) in? Daarnaast wordt er een beroep gedaan op de Volksvertegenwoordiging!

Quality Assurance &Quality Control

Kwaliteitsbeleid in de Wmo herbergt meerdere functies en is niet alleen een kans voor de gemeente, maar ook voor de burger en samenleving. Interdisciplinaire samenwerking en nieuwe verhoudingen tussen burger en beroepskracht zijn belangrijke aandachtspunten. Het Dienstencentrum, of de leiding, wil daar niet aan! De teamleider streeft persoonlijke macht na en dit bevalt de directie prima.

QA/QC of Kwaliteitsmanagement biedt voordelen: QA voorkomt afwijkingen, QC ziet afwijkingen. Nederland moet dan ook investeren in QA en QC voor de beheersing van processen en kwaliteit van diensten. Ondanks afspraken met gemeenten hebben gemeenten het Kwaliteitsbeleid in de Wmo niet of gebrekkig uitgevoerd. Resultaten blijven uit en aanbieders die persoonlijke macht nastreven vestigen hun dominantie, ook doordat de rechter de omgeving creëert.

Een QA/QC-officer …