Kwaliteitsbeleid in de Wmo is een oriënterend onderzoek, een strafrechtelijk onderzoek en een disciplinair onderzoek. Burgers die zijn aangewezen op de Wet maatschappelijke ondersteuning ondersteunen ook civiele autoriteiten. Dit kan in Nederland of in het buitenland zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de bevordering van maatschappelijke voorwaarden en versterking van de rechtsstaat. Maar het kan ook gaan om het zoeken naar bewijsmateriaal voor politieonderzoek of parlementair onderzoek naar beleid en projecten.

Het is al geruime tijd bekend dat de overheidsmacht bandeloos handelt. Daar liggen meerdere oorzaken aan ten grondslag, maar één daarvan is ook dat menig ouder, autoriteit of gezagsdrager een pathologische leugenaar blijkt te zijn. Niet alleen Daniël maar ook koning Darius, de Meed, kampte met een situatie waarin rechtsstatelijke waarborgen knel kwamen te zitten. Tirannie kan dus overal binnen het staatsapparaat of het gemeentelijk bedrijf gevoeld worden. Menig ouder biedt ook te weinig verzet en/of volgt blindelings de autoriteiten.

Je kunt niet alles weten, maar meer zelfkennis door zelfreflectie vergroot je kennis en vaardigheden. Een gebrek aan verdieping, oppervlakkige relaties, is een gemis.

Zelfs een gerechtelijke deurwaarder kan van mening zijn dat een rechter het laatste of hoogste woord heeft, maar tot hoever gaat die garantie? Iemand die ter vergelijking net als koning Saul een pathologische leugenaar blijkt te zijn en aanzet tot het plegen van aanslagen biedt geen vaste grond of garantie. Ook binnen de jeugdzorg komt misbruik van de voorziening, ambt en/of functie voor. Wie zegt mij dat ook de deurwaarder niet misleid is en dus de burger oplicht? Door nalatigheid kan het vermoeden ontstaan van een strafbaar feit.

Het staatsbestel is iets gecompliceerder en niet alles is in de Grondwet geregeld. Daarnaast is sprake van staatsrecht en bestuursrecht. In het bestuursrecht is sprake van een algemene set geschreven en ongeschreven spelregels waaraan de overheid geacht wordt zich te houden. Deze spelregels worden de algemene beginselen van behoorlijk bestuur genoemd.

Van een gezaghebbende professionele expert wordt verwacht dat hij de (problematische) situatie op haar merites beoordeeld. De directie is in augustus 2018 geïnformeerd over de misdraging van de teamleider (Wmo-zorg) en waartoe deze activiteiten (mogelijk) leiden. Van hem als bestuurder wordt verwacht dat hij geschikte maatregelen treft. Blijft hij herhaald of voortdurend in gebreken dan kan daaruit een strafbaar feit voortkomen. 

In het strafrecht zijn er bepaalde delicten die nalatigheid direct strafbaar stellen, zoals in het geval dat er wordt nagelaten om hulp te bieden aan iemand die daar dringend behoefte aan heeft. Hierin is ook de GGD Rotterdam Rijnmond (mede) verantwoordelijk dat de aanbieder aan de strenge vereisten voldoet. Sterker: dit ambtelijk apparaat behandeld de burger zelf als een verhandelbare zaak. De rechter ziet dit niet en zelfs de officier van justitie schrijft geen aanleiding te zien om actie te ondernemen.

Zoals aangegeven in de beleidsnota over hulp en handel ‘Wat de wereld verdient’ is internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) een voorwaarde voor duurzame en inclusieve groei. Bedrijven hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor wat speelt in hun productieketen en voor werk met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Om schendingen in hun productieketen op het gebied van arbeidsomstandigheden, kinderarbeid, milieu, corruptie en mensenrechten zoveel mogelijk te voorkomen verwacht het kabinet dat bedrijven handelen volgens de OESO-richtlijnen.

Het kabinet spreekt bedrijven daar ook op aan. De Raad van State, waarvan Zijne Majesteit de Koning voorzitter is, wijst de ministers op de ministeriële verantwoordelijkheid. Ook minister Sander Dekkers zal in zijn productieketen meer moeten doen.

Getekend, De Kwaliteitsauditeur